Ekstraordinær båndtvang innført i Lørenskog kommune frem til og med 31. mars

Vinteren startet tidlig høsten 2023 og det er kommet store snømengder i Lørenskog. En tidlig start på vinteren betyr en lang og krevende vinter for dyra fordi de største snømånedene ligger tradisjonelt foran oss i februar og mars. De store snømengdene vanskeliggjør forholdene for viltet og rådyr spesielt, og reduserer deres mulighet til å bevege seg. Vurderingen om å innføre ekstraordinær båndtvang er gjort i samråd med kommunene som har Østmarka som felles område.

Ekstraordinær båndtvang innføres fra og med 5. januar 2024, og gjelder til den blir opphevet, eller til ordinær båndtvang starter 1. april.

Plakat med tekst hvor det står båndtvang til og med 31. mars - Klikk for stort bildeBåndtvang innføres frem til og med 31. mars 2024

Båndtvangen innebærer at hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Hunden må være fysisk hindret fra å løpe fritt og det er ikke nok å ha hunden under kontroll.

Båndtvangen gjelder for hele Lørenskog kommune, med unntak av hundeluftegårdene.

Kommunens vedtak om ekstraordinær båndtvang, kan påklages til Statsforvalteren, jf. hundeloven § 6 annet ledd.

 

Forskrift om ekstraordinær båndtvang, Lørenskog kommune, Akershus

Fastsatt av Kommunedirektøren i Lørenskog kommune 5. januar 2024 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 andre ledd bokstav f og forskrift 8. februar 2006 nr. 135 om ekstraordinær båndtvang for hund, Lørenskog kommune, Akershus § 2.

§ 1.Formål

Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med mye snø, innføres ekstraordinær båndtvang i hele Lørenskog kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade vilt.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak: dressert bufehund som brukes til å vokte bufe, sau eller geit.

  • hunder i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under organisert trening eller prøving for slik tjenester
  • hunder i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt
  • førerhunder i aktiv tjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste
     

§ 3. Hund som løper løs

Enhver kan oppta hund som går løs i strid med denne forskriften. Hunden skal leveres til hundeholderen dersom denne er til stede. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal hunden snarest leveres til politiet. 

§ 4. Straff

Overtredelse av denne forskrift kan straffes i henhold til bestemmelsene i hundeloven § 28.  

§5. Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder fram til 31. mars 2024.