Høring nye skolegrenser

Hånd som tenger med grønn tusj på kart. - Klikk for stort bildeKommunedirektørens forslag til nye veiledende inntaksområder i grunnskolen for Lørenskog kommune er nå ute på høring. Høringsfristen er 28. september 2023. Farid Dine Omer, Lørenskog kommune

Kommunedirektørens forslag til nye veiledende inntaksområder i grunnskolen for Lørenskog kommune er nå ute på høring. Fristen for å komme med merknader og innspill er 28. september 2023. Deretter går planen til politisk behandling.

Lenke til høringsskjema til nye veiledende inntaksområder i grunnskolen for Lørenskog kommune

  • Alle som har skoleplass i dag, eller har fått vedtak om skoleplass, beholder disse i årene fremover, såfremt man bor på samme adresse.
  • I tråd med gjeldende forskrift vil kommunen, så langt det er mulig, tilby søsken plass ved samme skole.
     

Om høringen

Kommunedirektørens forslag beskriver dagens skoler og skolekretser i Lørenskog kommune, elevtallsutvikling, kapasitet og kapasitetsbehov. Deretter skisseres ulike løsninger og tiltak for å møte forventet utvikling i planperioden. Planen sikrer at hvert skoleområde får tilstrekkelig kapasitet i planperioden, og skisserer løsninger ut fra økonomiske forutsetninger og behov for elevkapasitet.

I det foreslåtte kartet, er nye grenser markert med grønn strek. 

På grunn av en viss usikkerhet rundt fremtidige byggeprosjekter, kullvariasjoner og dermed kapasitetsutfordringer enkelte år, foreslås det å synliggjøre grenseområder i nytt kart for veiledende inntaksområder. Disse områdene er markert med gule streker. Dette er områder som ligger mellom to eller flere skoler på kartet.

Ved å markere grenseområder gjøres det kjent for innbyggerne at kommunen må vurdere konkret skoletilhørighet avhengig av kullvariasjoner og dermed kapasitet. For elever som er bosatt i et grenseområde, kan det derfor fattes vedtak om skoleplass på en annen skole enn det som har vært vanlig de senere år.

Frist

Fristen for å komme med merknader og innspill er 28. september 2023.

Hva skjer etter høringsfristen?

Slik arbeidet med forskriften er lagt opp, vil endelige konklusjoner først gjøres etter at høringen er avsluttet og høringsinnspillene gjennomgått. Deretter avgir kommunedirektøren en samlet innstilling, før den politiske behandlingen av planen skjer høsten 2023. Vedtatt forskrift trer i kraft etter den politiske behandlingen.