Kandidater til Lørenskogs frivillighetspris 2021

Frivillighetsprisen går til en enkeltperson, gruppe eller forening som har gjort en betydningsfull frivillig innsats for innbyggere i Lørenskog. Frivillighetsrådet har godtatt 12 godt begrunnede forslag, og på frivillighetskonferansen 2. desember får vi vite hvem de velger å gi prisen til.

Frivillighet er så mangt – og det gjenspeiler årets 12 kandidater. Innsatsen deres får frem det store mangfoldet i frivilligheten i Lørenskog – ulike viktige bidrag som skaper fellesskap og former Lørenskogsamfunnet. Alle som har foreslått kandidatene og beskrevet hva de gjør fortjener derfor en stor takk!

Presentasjon av kandidatene

Marius Misfjord

Marius Misfjord er ny ungdomsleder i Lørenskog skytterlag Skytterlaget har 26 medlemmer i alderen 8-19 år. Hver uke arrangerer Marius skytetrening for disse. De fleste er nybegynnere, men lagets beste skytter har resultater helt i verdenstoppen. Det ligger mye administrativt arbeid bak å gi et tilbud om skyteopplæring til så mange barn og unge, i tillegg til gjennomføringen fysisk uke etter uke. Skytterlaget aktiviserer barn som ikke har funnet seg til rette i lagidretter som fotball og håndball, har minoritetsbakgrunn eller funksjonshemminger. Innsatsen Marius legger ned bidrar til viktig mestringsfølelse og inkludering hos et betydelig antall barn og unge i Lørenskog.

Den Vietnamesiske Flyktningeforeningen i Lørenskog

Lørenskogs Vietnamesiske flyktningeforening deltar aktivt i lokalsamfunnet og har bidratt på lokale arrangementer som Mylderfestivalen og med beverting til Musikk for alle – et musikktilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Etter mange frivillige arbeidstimer ble en flott statue og et minnesmerke over vietnamesiske båtflyktninger nylig avduket ved Langvannet. Minnesmerket representerer blant annet en takk til norske sjøfolk og det norske folk. Foreningen bidrar til økt forståelse for det vietnamesiske samfunnet i Lørenskog, og formidling av vietnamesisk kultur og tradisjon.

Hønegruppa i Lørenskog Økolag

Hønsehuset på Skårer gård er svært populær blant turgåere, barnehager og andre besøkende til museet og arrangementer på Skårer gård. Dette takket være den frivillige Hønegruppa i Lørenskog Økolag. Hønegruppa driver daglig tilsyn og stell av hønene, samt salg av egg. De viser også frem høner og kyllinger til dem som passerer, og skaper gode opplevelser både for barn og voksne. I et år med mange stengte dører har hønegruppa vært et synlig trivselselement i lokalmiljøet.

Mental helse ungdom Romerike ved leder Elisabeth Engan Jacobsen

Mental helse ungdom Romerike gjør et viktig arbeid for unge i Lørenskog og Romerike som trenger støtte og oppfølging. Foreningen tilbyr en møteplass og et fellesskap for unge på Romerike i alderen 13-36 år. Ungdommene drar på kino, bowling og gokart, griller i parken på sommeren og har bålkos på vinteren. Organisasjonen deltar på møter med kommunen, står på stands og er synlige i lokalmiljøet på andre måter. Leder Elisabeth Engan Jacobsen har et sterkt engasjement for unge som har det vanskelig. Sammen med andre unge har hun klart å skape et verdifullt ungdomstilbud.

Stiftelsen Erkeengler og Juma Iraki

Juma Iraki har bygd opp den ideelle stiftelsen Erkeengler, etter at han mistet sine sønner i fjor sommer. Stiftelsen bidrar til at barn og unge i Lørenskog får delta i lek og fritidsaktiviteter, gjennom finansiering av lekeplasser og idrettsanlegg, og støtte og finansiering av medlemsavgift for barn i lavinntektsfamilier. I Lørenskog har dette resultert i Mikael og Gabriels lekeplass på Sørlihavna, ballbinge og musikkanlegg ved Hammer skole, sommerferie for 20 skolebarn, filmskole for ungdom og Hockeyskole for barn i Lørenskog ishall. Juma Iraki omtales som en som alltid tenker på hva han kan gjøre for andre.

Gunnar Førland og Reidar Kavlie Borge

Gunnar Førland startet opp og ledet seniorarbeidet i Fjellhamar menighet i mange år. Reidar Kavlie Borge leder dette arbeidet nå. Seniortilbudet består av et månedlig treff som samler om lag 40, gåtur med mat og prat hver onsdag, jevnlige foredrag om Bibelen og en årlig en busstur til en spennende destinasjon. Fjellhamar menighet uttrykker stor takknemlighet for den innsatsen karene har gjort og gjør, og oppgir at tilbudet har stor betydning både for de mest vante kirkegjengere og for andre seniorer som vanligvis ikke er så mye i kirka. Innsatsen bygger fellesskap og motvirker ensomhet blant eldre.

Lørenskog IF – samfunn

Fotball- og e-sport klubben Lørenskog IF (LIF) tar gjennom avdelingen Samfunn et betydelig samfunnsansvar. LIF Samfunn driver gatelag for personer med rusavhengighet eller psykiske utfordringer, flyktningelag, street team for ungdom og et lag for barn som opplever utenforskap. Dessuten e-sport lag og et e-sport senter som også benyttes av Utekontakten og skoleverket. LIF Samfunn har et spillerfond for familier som sliter med anstrengt økonomi, og tilbyr arbeidstrening i samarbeid med NAV Lørenskog. LIF gir de som faller utenfor meningsfylt aktivitet som kan gjøre veien tilbake til samfunnet, utdanning og jobb enklere.

Grethe Wiik og Roy Hagen

Grethe Wiik og Roy Hagen har drevet Skogblomsten JUBA siden 1999.  I løpet av 23 år har de satt opp hele 28 forestillinger. De tilrettelegger for øvinger, helgeseminarer og oppsetninger med alt det innebærer av planlegging og logistikk rundt organisering av ca. 25 barn. Dyktige instruktører og musikere gjør at barna får en opplevelse av å være med på en profesjonell oppsetning. Skogblomsten er også med på Mylderfestivalen, arrangerer vintertreff, sommerleir, teatertur, juletrefest og karneval. Grethe og Roy trekker i trådene og står bak alt. Innsatsen gir barn mer enn en fritidsaktivitet, poengterer mor til et «skogblomstbarn». Tilbudet «former og utvikler barna, slik at de går inn i ungdomsårene med en trygghet på seg selv».

Rajah Sivaperuman 

Rajah Sivaperuman, styremedlem og tidligere styreleder i Norsk Tamilsk Helseorganisasjon (NTHO), har utført frivillig arbeid i flere tiår gjennom Røde kors, NTNO og som trener og dommer i Lørenskog Friidrettslag. Han har dømt på Diamond League 2021. Rajah har vært en pådriver for å rekruttere barn med innvandrerbakgrunn til idretten, og har også rekruttert mange ungdommer og foreldre med slik bakgrunn som trenere. NTHO jobber med å bedre helsetilstanden blant innvandrere, og Raja skal bidra som trener i et rehabiliteringsprosjekt i regi av NTHO for personer som har fått eller er i risiko for hjerte- og karsykdommer. Rajah omtales som et positiv ja- menneske som betyr mye for mange.

Lørenskog Tyrkisk Kulturforening

Lørenskog Tyrkisk Kulturforening er kjent for sine store åpne arrangementer, som matfestivalen i rådhusparken med dans og artister fra utlandet, og futsalturnering med mange lag i Fjellhamarhallen. Foreningen er sentralt møtepunkt for sine medlemmer, har gjort en betydelig innsats for ungdom og har bidratt aktivt i Flyktning- og innvandrertjenestens nettverksbyggerprosjektet som bindeledd mellom norsktyrkere og kommunen. Foreningen har samarbeidet med kommunen i pandemien med blant annet formidling av informasjon og utdeling av brosjyrer på kjøpesenter. Foreningen har også bygget en vannbrønn i år i Zambia.

Finn Heggelund

Finn Heggelund har i en årrekke jobbet masse frivillig med å lære opp nye dommere i Kurland Fotballklubb. Mange ungdommer har gjennom dette blitt sterkt engasjert i dommerarbeidet på både klubb- og kretsnivå. Finns frivillige engasjement har stor positiv betydning både for nærmiljøet, fotballklubben og alle som er opptatt av å sørge for at barn og unge har et godt fritidstilbud.

Inger Furmyr og Tom Hetty Olsen

Ekteparet Inger Furmyr og Tom Hetty Olsen har over mange år hatt en finger med i spillet i mye av frivilligheten i Lørenskog. Dette gjennom mange aktiviteter i regi av Norsk Folkehjelp Lørenskog, Lørenskog sanitetsforening, Kvinneklubben eller Frivilligsentralen, eller som aktive pådrivere og bidragsytere i lokale Kvinnedagen 8. mars arrangementer og TV-aksjonen. Inger og Tom beskrives som ildsjeler som fremviser en fantastisk stå-på-vilje og et usedvanlig engasjement, og som har gjort en stor arbeidsinnsats på frivillighetsområdet.