Tilskudd til ferie 2023

Innbyggere i Lørenskog kommune som mottar helse- og omsorgstjenester og som ikke har mulighet til å komme på ferie grunnet helse- og sosialmessige årsaker kan søke ferietilskudd.

Ferietilskuddet skal dekke kostnader til ledsager for reise og opphold under ferietur eller for deltagelse på felles ferietur / ferieaktivitet.

Hvem kan søke på ferietilskudd

  • Innbyggere med nedsatt funksjonsevne og et stort bistandsbehov (over 25 timer / uke).

  • Innbyggere som ut fra særlige helsemessige og sosiale behov trenger bistand under ferieturer, og som ikke har et daglig bistandsbehov på minimum 25 timer/uke.

Til søknaden skal det legges ved kostnadsoverslag for turen, opplysninger om det er mottatt tilskudd fra kommunen tidligere eller fra andre fond/legater.

Du kan få ytterligere informasjon om tilskuddordningen på kommunens nettsider eller ved å kontakte Samhandling og forvaltning på
e-post: 
samforvalt@lorenskog.kommune.no

Søknaden sendes som brev til:

Lørenskog kommune
Postboks 304
1470 Lørenskog

Søknadsfristen er 15.03.2023