Vannmåler kan spare deg for tusener

Dersom du ikke har vannmåler i boligen din, betaler du vann- og avløpsgebyrer på grunnlag av boligens areal. Når kommunen beregner hvor mye vann og avløp du skal betale for, ganges boligens BRA med et anslått forbruk per m³. I Lørenskog er forbruket anslått til 1,2 m³ per m². Denne måten å beregne gebyrene på kan slå uheldig ut for mange boligeiere, spesielt de med større boliger.

Bor det få personer i en stor bolig betales det uforholdsmessig mye i vann- og avløpsgebyrer når en tar utgangspunkt i at gjennomsnittsforbruket for voksen person er mellom 50 - 75 m³ i året. Man kan altså spare penger på å installere vannmåler.

Når kommunen fakturerer vann- og avløpsgebyrer tar man utgangspunkt i at mengde vann inn i boligen tilsvarer mengde avløp ut.

Vil det lønne seg for meg med vannmåler?

For å finne ut om lønnsomt for deg med vannmåler kan du sette opp et enkelt regnestykke for å beregne husstanden sitt forbruk. Multipliser antall beboere med gjennomsnittsforbruket til en person, mellom 50 - 75 m³. Dersom beregnet forbruk blir lavere enn hva kommunen fakturerer deg i dag, kan det på sikt være lønnsomt å installere måler. Du finner grunnlaget for vann- og avløpsgebyrene på din faktura fra kommunen.

Tar vi utgangspunkt i en bolig på 200 m² hvor det bor to voksne mennesker, vil de uten vannmåler betale for 240 m³ vann- og avløp i året. Med vannmåler vil deres forbruk i gjennomsnitt ligge et sted mellom 100 – 150 m³ i året. Vannforbruket varierer i takt med ulike faser av livet, hvor mye tid man benytter i boligen, og ikke minst hvor mange personer som bor i husstanden.

Dersom vi sier at boligen i eksemplet bruker 150 m³ i året vil de etter 2022 priser betale 11.413 kr i vann- og avløp i året. Om de betaler gebyr etter boligens areal til sammenligning betale 18261,- kr i året. 

Hvordan får jeg installert vannmåler?

Dersom du ønsker å få installert vannmåler må du ta kontakt med en autorisert rørlegger. Du må selv bekoste selve installasjonen, men vannmåler utleveres til rørlegger av kommunen. Les mer om installasjon av måler her.

Vannmåleren er kommunal eiendom, og det betales et årlig gebyr for leie av denne. Rørlegger må installere vannmåleren i henhold til Lørenskog kommunes norm for vannmålerinstallasjoner. Når vannmåler er installert skal rørlegger sende inn ferdigmelding til kommunen, som da vil foreta en befaring hvor man sjekker at måleren er riktig installert og måleren blir plombert. 

Vær oppmerksom på at når det er installert vannmåler, kan en ikke velge å avinstallere måleren og gå tilbake til å betale gebyrene etter boligens areal.

Hvordan faktureres vann og avløpsgebyrene når jeg har installert vannmåler?

Abonnenter med vannmåler faktureres a-konto for vann og avløp gjennom året. Det vil si at man faktureres for et estimert forbruk gjennom året, og at man avregner forbruket ved årsslutt.  

Vannforbruket avleses i oktober hvert år. Det er forbruket fra installasjonsdato eller avlesning året før, frem til ny avlesning som danner grunnlaget for et års forbruk. Dette faktureres ved årsoppgjør for måleren, og vil fremkomme på første faktura i påfølgende år. Har forbruket vært større enn det estimerte forbruket man allerede har betalt for vil dette bli fakturert. Har forbruket vært mindre enn det man har betalt for vil dette komme til fratrekk på fakturaen.

Årsforbruket brukes også som grunnlag for beregning av neste års a-konto vann og avløp. Dersom avlesning ikke blir gjort, vil forbruket bli stipulert basert på tidligere års forbruk eller statistiske beregninger. Fra 2023 vil du kunne bli fakturert for merkostnader som følge av manglende avlesning.

Vi anbefaler at du leser av måleren 1 gang per måned for egenkontroll. Da kan du avdekke eventuelle lekkasjer. Disse avlesningene skal ikke sendes inn til kommunen.

Hva kan jeg gjøre for å spare vann?

Her er noen tips som kan bidra til lavere vannforbruk – og ofte lavere strømforbruk – i husholdningen:

 • Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da sparer du både strøm og vann
 • Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann)
 • Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle
 • Sjekk at det ikke renner vann fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen
 • Reparer dryppende vannkraner
 • Skru av vannet når du pusser tennene
 • Installer vannsparende toaletter
 • Reparer toalett som har en rennende cisterne, da det kan gå tapt så mye som 400.000 liter vann i året (400 kubikkmeter)
 • Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette bety at f.eks. et toalett står og renner
 • Ta en kontroll av vannmåleren når det ikke blir brukt vann og sjekk om måleren står helt stille. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted
 • Dersom vanntrykket i boligen din blir redusert eller du hører susing i ledningene selv om du ikke bruker vann, kan det være indikasjoner på lekkasje på den utvendige stikkledningen. Da bør du ta kontakt med driftsavdelingen i kommunen eller et privat firma som kan gjennomføre lekkasjesøking
 • Vannkrevende aktiviteter som hagevanning, bilvask, vask av husfasader og lignende bør ikke gjøres uten at det er nødvendig. Innrett arbeidet på en måte som krever minst mulig vannforbruk

Spørsmål

Har du spørsmål til installasjon av vannmåler, send oss en e-post på gebyr@lorenskog.kommunen.no