Oppmålingsforretning

Beskrivelse
Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge og beskrive eiendommens grenser og retter i tråd med partenes påstand. Oppmålingsforretningen gjennomføres på aktuell eiendom, der grensene påvises, merkes og innmåles i samsvar med god landmålerskikk. Oppmålingsforretningen bestyres av kommunen, som skriftlig varsler partene minst to uker før forretningen avholdes. Under forretningen føres det protokoll, der det fremgår hvem som møtte, om det var enighet/ uenighet og eventuelt andre forhold som kommer opp under forretningen.

Oppmålingsforretningen er hjemlet i matrikkelovn kapittel 7.

Oppmålingsforretning inngår i følgende saker:

Søknadspliktige tiltak etter plan og bygningsloven:

•      Opprettelse av ny matrikkelenhet (Deling av eiendom)
•      Opprettelse av Anleggseiendom
•      Opprettelse av Festegrunn over 10 år
•      Arealoverføring

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning i slike saker finner du her (PDF, 651 kB)

Saker etter matrikkeloven:

•       Grensejustering
•       Klarlegging av eksisterende grense (grense påvisning)
•       Matrikulering av eksisterende uregistrert eiendom
•       Matrikulering av eksisterende uregistrert festegrunn
•       Oppmålingsforretning som faller inn under SAK 10 § 4-3
•       Nymerking av eksisterende grensepunkt tidligere  fastsatt i 
        oppmålingsforretning.
•       Registrering av uregistrert jordsameie.

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning i slike saker finner du her (PDF, 651 kB)

Saksbehandlingstid
Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker.

Klagemulighet
Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på oppmålingsforretningen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.