Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo)

Boligsosialt arbeid
Boligsosialt arbeid

Solid løft av det boligsosiale arbeidet i Lørenskog kommune - et prosjekt i samarbeid med Husbanken

Lørenskog kommune skal bli bedre på å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Det boligsosiale arbeidet handler om å legge til rette og yte boligtjenester til innbyggere som ikke kan benytte seg av det ordinære boligmarkedet.For Lørenskog kommune vil dette handle om å fornye seg og prøve ut nye tiltak, men det vil også i stor grad handle om å ta vare på og utvikle det som gjøres av solid og godt arbeid innen det boligsosiale området. Mer planmessig og helhetlig boligsosialt arbeid står i fokus.


 Om Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo)

BoSo er et tilbud fra Husbanken Region øst (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland) til kommuner med store boligsosiale utfordringer. I 2009 ble Lørenskog, sammen med Hamar, Lillehammer og Bærum tatt opp i programmet. Et langsiktig og forpliktende partnerskap ble undertegnet mellom kommunen og Husbanken. I 2010 ble også Moss, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Oslo, Asker, Elverum, Kongsvinger, Ringsaker og Gjøvik tatt opp i programmet. Kommunene deltar i tre til fem år.


 Målet for Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo)

Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal tilbys egnede boligtilbud. Gjennom programarbeidet skal det jobbes mer systematisk for å finne løsninger for boligsosiale utfordringer ved:

• Godt beslutningsgrunnlag 

• God kunnskap og erfaringsutveksling

• God forankring og gjennomføringsevne

• God samhandling og samordning

• Godt samarbeid mellom stat og kommune

• Metodeutvikling innen boligsosialt arbeid

• Helhetlig og målrettet bruk av virkemidler

Mer informasjon om dette programmet finner du her:

Et første skritt på veien har vært å kartlegge hvordan vi jobber i dag. Til å utføre denne jobben har kommunen leid inn forskningsinstituttet NOVA. De har foretatt en kartlegging og en analyse, basert på intervjuer med personer ansatt i og utenfor kommunen og brukerrepresentanter.


 Temaer for analysen har vært:

• Organisering

• Roller og ansvar

• Arbeidsmåter

• Samarbeid

• Bruk av virkemidler (startlån, bostøtte, boligtilskudd, kommunal bolig,  booppfølging)


 Hovedutfordringer og forbedringsmuligheter i følge analysen er:

Den utøvende delen av tjenesten (operativt nivå)

- Mangelfull dekning av behovet for tilrettelagte boliger for ulike brukergrupper

- Mangelfull bo-oppfølging for folk med rusmisbruk og psykiske lidelser

- Mangel på formelle rutiner og tydelig plassering av ansvar for koordinering av tjenestetilbudet

- Manglende kunnskap om tiltak og virkemidler for ulike brukergrupper

- De vanskeligste utfordringer på det operative plan er betinget av den fragmenterte organiseringen. Forbedringspotensialet ligger derfor også i en mindre fragmentert organisering


 På ledelses nivå (strategisk nivå)

- Utilstrekkelige metoder for behovsestimering og resultatmåling

- Mangelfull koordinering av arbeidet med strategiske oppgaver

- Mangelfull integrering mellom strategisk og operativt nivå

- Manglende opptatthet på ledelsesplan av betydningen av hvordan den boligsosiale virksomheten er organisert

- Et manglende organ med bred kompetanse om boligsosiale spørsmål med ansvar for utvikling av en helhetlig strategi på dette området

- Utilsiktede konsekvenser av ønsket om høy gjennomstrømning i den kommunale boligmassen


 I den boligsosiale planleggingen

- Lørenskog er på etterskudd i arbeidet med å utvikle en boligsosial handlingsplan

- Arbeidet med en boligsosial handlingsplan må forankres i et «tungt» boligsosialt organ med ansvar for kommunens langsiktige boligsosiale strategi

- Nyttig planlegging må operere med prioriterte mål, ha identifiserbare tiltak og rutiner for rapportering og evaluering av resultatene

- Iverksetting og oppfølging av vedtatte planer må vies stor oppmerksomhet

Hele analysen til NOVA kan du lese her:


 Status for BoSo arbeidet

En arbeidsgruppe holder for tiden på med en kartlegging utover analysen til NOVA. Målet for kommunen er å få laget en plan for det boligsosiale arbeidet. Innholdet i denne planen vil ha fokus på hvordan kommunen organisatorisk skal jobbe, aktiv kompetansebygging og bedring av boligtilbudet.Publisert av Tone Fredriksen. Sist endret 15.08.2011
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?