Prosjekter

Bårliskogen barnehage er en barnehage som har fokus på miljø. Vi er miljøsertifisert gjennom Grønt flagg som er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-Schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE). Formålet med Grønt flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Barnehagene og skolene organiserer miljøarbeidet og jobber med miljøprosjekter innen ulike miljøtemaer i henhold til miljøhandlingsplaner. Ordningen er et verktøy for å innføre miljøledelse og en viktig drivkraft for kontinuerlig miljøundervisning. Grønt flagg ble lansert i Norge i 1998. I dag deltar nærmere 1000 skoler og barnehager fordelt på 18 fylker og over 100 kommuner. Sertifiserte skoler og barnehager får rett til å heise det grønne flagget, og får et miljøsertifikat til å henge på veggen. Sertifiseringen gjelder for ett år av gangen. Hvert år må det derfor sendes inn søknad om fornyet sertifisering. Dette sikrer kontinuitet i miljøarbeidet. Det grønne flagget som henger på veggen ved soveskuret i Bårliskogen barnehage er et synlig bevis på at Bårliskogen barnehage gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå, og prioriterer miljøet i miljøopplæring og daglig drift.

Tidligere miljøprosjekter i barnehagen

2017/2018 Kildesortering. Søppelsortering er en godt innarbeidet rutine i barnehagen. Barna er kjent med de fire gruppene vi sorterer i, papir, plast, restavfall og matavfall.

2018/2019 Gjenbruk. Barn og voksne er blitt mer bevisste i forhold til gjenbruk. Vi tenker oss om før vi kaster noe og før vi kjøper inn noe nytt.

Miljøprosjekt for barnehageåret 2019/2020 er ernæring og fysisk aktivitet

Lørenskog kommune ønsker at barnehagene i kommunen skal være en helsefremmende og forebyggende arena. Å arbeide helsefremmende betyr i barnehagesammenheng at barnehagen skal ha en daglig praksis som legger til rette for god helseutvikling både fysisk, psykisk og sosialt for alle barn. Rammeplanen for barnehagen gir føringer om at «Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barns bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.» I tillegg skal barn ha mulighet til ro, hvile og avslapning i løpet av barnehagedagen. Gjennom blant annet medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Videre skal barna inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

Rammeplan for barnehagen:

Gjennom arbeide med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna:

  • Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt
  • Blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold
  • Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper
  • Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
  • Blir trygge på egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser
  • Setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser
  • Får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.

Vi vil:

At barnehagen skal ha sunt, variert kosthold og gode miljøer som legger til rette for fysisk aktivitet for alle barn.

Vi skal:

Implementere overordnede retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen innenfor rammebetingelser vi har til enhver tid.