Vår profil

FRIHET: Barna opplever en god barndom gjennom medinnflytelse på eget liv. De opplever meningsfulle aktiviteter, lek og vennskap i et forskende og inkluderende miljø. Barna får frihet til lek og til å knytte vennskap på tvers av avdelingene. Vi benytter oss av hele barnehagen og nærmiljøet vårt for å skape gode relasjoner innad og utad i barnehagen.

                    

FELLESSKAP: Voksne og barn i Benterud barnehage jobber mot felles holdninger og verdier. Vi ønsker å jobbe med det samme etiske grunnlag. Vi streber etter likeverd blant barn og voksne, ikke nødvendigvis likhet. Vi lever i et flerkulturelt samfunn og det skal gjenspeile seg i vår hverdag. Medmenneskelighet blir skapt på felles arenaer i vår hverdag.

 

FLEKSIBILITET: Vi jobber etter at barna er individuelle skapninger som har individuelle behov. Personalet skal respektere barna og deres behov i hverdagen selv om det krever at vi må legge om rutiner. Vi er en brukervennlig barnehage som tar hensyn til barn og foreldres individuelle behov. Vi viser vilje til omstilling og er fleksible, da hverdagen krever det av oss.

 

FRAMTID: Vi i barnehagen er med på å legge grunnlag for barnas framtid gjennom å legge til rette for det enkelte barns utvikling. Vi er opptatt av hvilke verdier vi gir barna som fremtidige samfunnsborgere. Vi er opptatt av utviklingen i samfunnet og vil at barna skal oppleve nytenkning. Vi er opptatt av et helhetlig læringssyn som sier at barnas læring starter ved fødsel og følger deg som menneske gjennom livet.