Regler for elevpermisjon i grunnskolen i Lørenskog 

Ved søknad om permisjon for to dager eller mer må kommunens søknadsskjema benyttes. Søknad om permisjon bør være skolen i hende minst 3 uker før permisjonsperioden.

Søknad om permisjon fra opplæring (elektronisk versjon)  - krever innlogging  

Søknad om permisjon fra opplæring (papirversjon)  (PDF, 183 kB)

Hovedregel 

Lørenskog kommune har fastsatt retningslinjer om i hvilke situasjoner skolen kan innvilge permisjon, forutsatt at dette er forsvarlig, og i hvilke situasjoner skolen ikke skal innvilge permisjon.   

  • Skolen skal normalt ikke innvilge permisjon i perioder med forberedelse til, og gjennomføring av statlige kartleggingsprøver, nasjonale prøver, tentamen, muntlig og skriftlig og eksamen, muntlig og skriftlig.  
  • Det skal normalt ikke innvilges permisjon i første skoleuke i forbindelse med skolestart. Dette gjelder på alle klassetrinn.  
  • Rektor kan innvilge permisjon for maksimalt 10 permisjonsdager i løpet av et skoleår, i inntil 5 sammenhengende dager.  

Unntak fra hovedregel 

Forutsatt at rektor vurderer det som forsvarlig, skal skolen innvilge permisjon, dersom det foreligger særlige grunner. Eksempler på særlige grunner er; 

  • dødsfall/alvorlig sykdom i nærmeste familie 
  • begravelse 
  • idrettslige stevner/konkurranse på nasjonalt eller internasjonalt nivå 
  • kulturelle arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå 

Uansett grunn kan ikke permisjon innvilges for mer enn 10 sammenhengende skoledager.  

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke 

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet har helligdag. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute. 

Behandling av ugyldig fravær 

Dersom eleven er borte fra opplæringen i lengre tid enn det er innvilget permisjon for, eller er borte uten innvilget permisjon, skal dette ansees som udokumentert fravær. Skolen skal da følge kommunens rutine for skolen når elever uteblir fra undervisningen.  

Elever som ikke er gjort rede for etter kommunens rutine, skrives etter 14 dagers ugyldig fravær ut av skolen, og plassen fristilles andre elever. 

Dersom eleven kommer tilbake etter utskriving, må foreldre ta kontakt med rektor ved skolen for å skrive eleven inn igjen. Er det ikke plass i elevens klasse, vil eleven tilvises plass i annen klasse. Er det ikke plass på skolen, vil eleven tilvises plass på en annen skole. 

Retningslinjer for behandling av søknad om elevpermisjon.  (PDF, 206 kB)

Kommunen følger Udirs rutine for skolen når elever uteblir fra undervisningen