Vil du være med å gjøre en forskjell for våre barnehagebarn?

Illustrasjonsfoto: Barnehageansatt leser for to barn - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune
Lørenskog kommune ble i 2019 kåret til landets mest fremtidsrettede bykommune. Lørenskog kommune vokser og vi utvider for tiden vår virksomhet med en 6-avdelings barnehage hvert år. Vi har derfor et stort behov for dyktige pedagoger til våre stillinger som barnehagelærer og pedagogisk leder. I Lørenskog har du mulighet å søke jobb både i nye eller godt etablerte barnehager.

I tabellen nedenfor finner du kort informasjon om alle kommunale barnehager i Lørenskog kommune. Når barnehagene har ledige stillinger finner du de her. 

Hvis du vil lese mer om den enkelte barnehagen, kan du klikke på navnet for å komme til hjemmesiden deres.

 

Leking - Klikk for stort bildeKvalitet i Lørenskogs barnehager

Det er et sterkt fokus på at våre barnehager skal være en god og tilrettelagt start for barn i Lørenskog kommune. Vi legger til rette for at barnehagene kan delta i forskningsprosjekter og at det som iverksettes er med bakgrunn i forskning og praktisk erfaring.

Samspill med varme og stimulerende voksne er barnehagekvalitet for de yngste barna, og vil legge et grunnlag som all senere utvikling og livsmestring bygger på.

Lørenskog kommunes visjon er grønn, trygg og mangfoldig. Våre verdier er åpen, engasjert og troverdig. Dette gjenspeiles i hele kommunens virke, også i barnehagene. Derfor ønsker vi også velkommen nye initiativ fra barnehagene og våre ansatte.

I dag pågår det flere faglige utviklingsprosjekter i barnehagene og nedenfor kan du lese mer om noen av disse.

Lørenskogmodellen - tilvenning i barnehage

Lørenskog kommune har utviklet en modell for tilvenning i barnehage – Lørenskogmodellen. Modellen beskriver hvordan barnehagene i samarbeid med foreldre best mulig skal legge til rette for en god barnehagestart.

Tilvenningen er organisert på en slik måte at barna skal etablere en trygg relasjon til en ansatt i barnehagen, før foreldrene lar barnet være i barnehagen alene. Nyere forskning viser at barns tilvenning går langt bedre når en av foreldrene er i barnehagen i flere dager og tilvenningen foregår på en fleksibel måte tilpasset barnas behov og reaksjoner.

Foreldre inviteres til et informasjonsmøte før oppstart, hvor vi forteller om bakgrunnen og hvordan vi organiserer tilvenning i barnehagen.

Alle barn får en tilknytningsperson som har ansvar for å etablere en god relasjon og dialog med barn og foresatte. Tilvenningen foregår over fem dager, der en av foreldrene er tilstede og deltar aktivt sammen med sitt barn i aktiviteter og lek på avdelingen. Ved at foreldre er så mye tilstede, kan de hjelpe personalet til å bli bedre kjent med barna og de vil bli godt kjent med personalet, andre barn og foreldre.

Trygg før 3

Syv barnehager i Lørenskog kommune deltar i forskningsprosjektet «Trygg før 3» sammen med forskere fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) og Handelshøyskolen BI.

Formålet med prosjektet er å fremme god kvalitet i småbarnsavdelinger gjennom fokus på positivt samspill mellom alle ansatte og barn i hverdagssituasjoner. Til sammen er totalt 183 småbarnsavdelinger fra syv kommuner på Østlandet og i Trøndelag med. Totalt omfatter prosjektet vel 1 400 barn og deres foreldre og vel 650 ansatte.

Prosjektet omhandler kvalitetsheving i barnehagene for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i samspillsituasjoner i barnehagen.

Forskningsstudier de siste 10 årene har vist at barns erfaringer, hjemme og i barnehagen, betyr mye mer for hjernens utvikling og videre psykisk og fysisk helse enn tidligere antatt. Barn er spesielt påvirkbare de første leveårene. Samspill med varme og stimulerende voksne er barnehagekvalitet for de yngste barna, og vil legge et grunnlag som all senere utvikling og livsmestring bygger på. Et positivt personal-barn samspill innebærer også at barna får støtte på sitt samspill med hverandre.

Barnehagekvalitet er særlig viktig for å forebygge senere vansker hos barn som lever med ulike former for risiko og belastninger, det forteller professor i psykolog Turid Suzanne Berg-Nielsen. Hun er forsker ved RBUP og er prosjektleder i studien.

Språkutvikling

  «Ord som gror - Lek og lær. Kommunale retningslinjer for språkarbeid i barnehage» ble utviklet av fagpersoner på Pedagogisk psykologisk kontor (PPK) og representanter fra barnehage og småskole.

Målet med planen er å fremme arbeidet med språk i barnehager, og den skal gi alle barnehageansatte i Lørenskog kommune felles retningslinjer når det gjelder språkarbeid. Planen inneholder statlige føringer for språkarbeid, flerspråklig utvikling, ulike aspekter ved foreldresamarbeid. ideer til arbeid med språk samt kartleggingsmateriell.

Kompetanse for mangfold

Lørenskog kommune har siden 2017 deltatt med 4 barnehager og 4 skoler i prosjektet Kompetanse for mangfold. Dette er en statlig satsning for et kompetanseløft på det flerkulturelle området.

OsloMet har vært en viktig samarbeidspartner med faglig innhold og veiledning. Målet med satsingen er at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en måte som fører til at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet.

Målsetting for prosjektet i Lørenskog er:

  • Et godt og likeverdig tilbud til minoritetsspråklige barn, elever og voksne
  • Flere barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn fullfører og består utdanningsløpet
  • Godt foreldresamarbeid som fremmer læring og danning
  • Økt kompetanse hos ansatte i migrasjonspedagogikk

I år har vi gjennomført et prosjekt «Et godt språkmiljø for flerspråklige barn» i to barnehager i samarbeid med migrasjonspedagogene for førskolebarn. Fokus i prosjektet har blant annet vært kompetanseheving og hvordan mangfold brukes som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og hvordan støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.

Grønt flagg – sertifisering

Kommunestyret i Lørenskog kommune vedtok i Kommunedelplan for klima og energi i Lørenskog kommune 2010 - 2014 at alle kommunale virksomheter skal være miljøsertifisert innen 2020. Det overordnede målet med planen er å redusere forbruket av energi og utslipp av klimagasser.

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler og videregående skoler hvor formålet er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Grønt Flagg er et virkemiddel for å innføre miljøledelse og en drivkraft for miljøundervisning. På den måten involverer skoler og barnehager også våre yngre innbyggere i miljøarbeidet og kan jobbe med ulike miljøprosjekter.  

Sertifiserte skoler og barnehager får rett til å heise det grønne flagget, og får et miljøsertifikat for å synliggjøre innsatsen. Sertifiseringen gjelder for ett år av gangen så virksomhetene må resertifiseres hvert år.

Overgang barnehage - skole

Barnehagene er et sted for lek og læring. Ved å gi barna trygge omgivelser med kompetente voksne, gir det et godt utgangspunkt. Lørenskog kommune vektlegger sammenhengen i utdanningsforløpet, der barnehage og skole har et felles ansvar.

Planen gir en beskrivelse av sentrale områder ved overgangen mellom barnehage, SFO og skole. Den fremhever betydningen av at ansatte i barnehage kan forberede barn for deres tid i skole og SFO. Det er blant annet nødvendig at ansatte i skole og SFO har kunnskap om barnas tidligere erfaringer. På den måten kan de tilrettelegge miljøet slik at barna kan erfare kontinuitet i overgangene. Målet med planen er å skape forbindelseslinjer mellom de to institusjonene slik at det ikke overlates til barnet selv å finne veien i alt det nye som møter dem.

Kosthold

Dette er utarbeidet en overordnet plan som angir prinsipper for et sunt og bærekraftig kosthold for barn og unge som går i barnehage, SFO og skole i Lørenskog kommune. Alle kommunale barnehager følger planen. Målet er at kostholdsplanen skal bidra til variert, sunt og godt kosthold for barn og unge.

I dette arbeidet samarbeider vi med SunnereBarn. Prosjektet ledes av Samira Lekhal som er seksjonsoverlege ved Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold.

Hvert år blir det gjennomført en måltidssjekk i regi av SunnereBarn som sier noe om kvaliteten på måltidene i barnehagen, både ernæringsmessig, kompetansen til de ansatte og om barnehagen bruker tilgjengelig materiell.

 

Kommunale barnehager

 
Barnehage Ledige stillinger Kontaktperson Telefon Hvem er vi?
Benterud Ingen ledige stillinger Anja Flobak-Nilsen 46 81 12 12 4 avdelinger barn i alderen 1-6 år.
Benterud barnehages facebook
Berger

2 barnehagelærere, 100 %, fast.

Pedagogisk leder, vikariat, 100 %. (01.08.21-31.07.22)

Anette K. Johnsen 40 41 06 44 7 aldersinndelte avdelinger, hvorav tre storbarnsavdelinger, tre småbarnsavdelinger og en avdeling for barn som trenger ekstra støtte. Berger barnehages facebook
Bårliskogen Barnehagelærer,
100 % fast.
Ingrid Fluge Godem 99 08 92 13 5 avdelinger, hvorav to avdelinger for barn i alderen 1-3 år og tre avdelinger for barn i alderen 3-6 år. Bårliskogen barnehages facebook.
Eventyrstua  Ingen ledige stillinger. Kirsti L. Gjerde 48 05 54 30 4 avdelinger, hvorav en for barn i alderen 1-2 år, en for barn i alderen 2-3 år og to avdelinger for barn i alderen 3-6 år. Eventyrstua barnehages facebook.
Finstad Ingen ledige stillinger. Irene Winge 91 16 08 59 4 avdelinger for barn i alderen 1-6 år. 
Fjellhamar Ingen ledige stillinger. Janne L. Vestli 48 29 75 65 5 avdelinger, hvorav to småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger. 
Fjellhamar gård Pedagogisk leder, 100 %, fast. Annette Gussiås 90 10 94 45 3 avdelinger, hvorav en avdeling for barn i alderen 1-3 år, og to avdelinger med barn 3-6 år.
Fjellsrud

4 barnehagelærere, 100 % fast.

Pedagogisk leder, 100 %, fast.

Siv Anita K. Pladsen 45 63 77 17 4 avdelinger, 74 barn i alderen 1-6 år.
Framtia Ingen ledige stillinger. Sissel Berg 41 45 31 77 6 avdelinger, hvorav to avdelinger for barn i alderen 1-3 år, og fire for barn i alderen 3-6 år. 
Grønlia

Pedagogisk leder, 100 % fast.

2 barnehagelærere,
100 %, fast.

Cathrine Berg Hogstad 95 01 18 69 6 avdelinger, hvorav to avdelinger for barn i alderen 1-3 år, en med barn 2-4 år og tre avdelinger med barn i alderen 3-6 år.
Kjenn Ingen ledige stillinger. Grete Dyvesveen 46 90 21 3 6 avdelinger, hvorav to avdelinger for barn i alderen 1-3 år, to avdelinger for barn i alderen 2-6 år, og to avdelinger for barn i alderen 3-6 år. 
Klubben  Ingen ledige stillinger. Hilde Frøystein 41 86 28 25 1 avdeling for barn i alderen 1-6 år.
Kurland Barnehagelærer, 100 %, fast Anne Grete Eriksen 67 20 18 80 5 avdelinger, hvorav to for barn i alderen 1-3 år og tre avdelinger for barn i alderen 3-6 år. 
Løken Ingen ledige stillinger. Anbjørg Helleland 97 56 11 36 6 avdelinger, hvorav tre avdelinger for barn i alderen 1-3 år og tre for barn i alderen 3-6 år. Løken barnehages facebook.
Løkenåsen

Ingen ledige stillinger.

Elin Alseth 67 49 50 22 10 avdelinger fordelt på to bygg. Fem avdelinger for barn i alderen 1-3 år, fire avdelinger for barn i alderen 3-6 år og en avdeling som kan tilpasses etter behov. 
Løkenåsen barnehages facebook.
Rasta Barnehagelærer, 100 %, vikariat  . Trine Øyan 67 49 50 15 7 avdelinger, hvorav tre avdelinger for barn i alderen 0-3 år og tire avdelinger for barn i alderen 2-6 år. 
Rolvsrud

Barnehagelærer,
100 %, fast.

Pedagogisk leder,
100 %, fast.

Hege Bjørge 94 79 43 07 5 avdelinger med barn i alderen 1-6 år.
Rolvsrud barnehages facebook.
Solheim  Ingen ledige stillinger. Hilde Merethe Frøystein 41 86 28 25 5 avdelinger, 76 barn totalt i alderen 1-6 år, hvorav 27 plasser til barn under 3 år.
Vallerud Ingen ledige stillinger. Lill Kvestad 67 20 18 49 4 avdelinger, hvorav to avdelinger med barn i alderen 1-3 år og to avdelinger med barn 3-6 år.