Arbeidsgiverstrategi 2018-2021

Lørenskog kommune skal være en foretrukket arbeidsgiver fordi vi har kompetente medarbeidere og en åpen og inkluderende organisasjonskultur. Arbeidsgiverpolitikken vår skal sikre at kommunen bruker de ansatte best mulig for å skape gode tjenester. Arbeidsgiverstrategien gjelder for perioden 2018–2021 og vil være førende for hvilke områder vi som arbeidsgiver ønsker å prioritere.

Lørenskog kommune er i sterk vekst og utvikling. Dette er både en styrke og en utfordring vi må håndtere som arbeidsgiver. Den geografiske plasseringen vår gjør at vi har god tilgang på arbeidskraft, samtidig som vi opplever sterk konkurranse ved at det er et godt arbeidsmarked for mange yrkesgrupper i regionen vår.

Vi leverer gode tjenester med god kvalitet, og dette gir oss godt omdømme. Det betyr mye for fagmiljøet, og gjør oss attraktive som arbeidsgiver. Videre har vi et mangfold når det gjelder alder, etnisitet og språk. Mangfoldet speiler innbyggerne våre og gjør Lørenskog til en spennende arbeidsplass med toleranse for ulikheter.

Lørenskog kommune skal utvikle både demokrati og deltakelse. Vi skal være en samfunnsutvikler samtidig som vi er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene, og for å sikre innbyggernes rettigheter. Det forplikter oss.

Kommunen er inne i en periode med sterk vekst. Sentrale deler av kommunen fortettes og går gjennom en urban utvikling. Veksten i antall innbyggere er høyere enn veksten i inntekter. Det utfordrer oss til utvikling og nyskaping.

Gjennom en offensiv arbeidsgiverstrategi ønsker vi at Lørenskog kommune skal bli en foretrukket arbeidsgiver. Kommunen skal tilby gode fagmiljøer, gode lønns- og arbeidsbetingelser, dyktige ledere, gode støttefunksjoner og en tydelig rolle- og ansvarsfordeling. Det gjør oss attraktive.

Kommunen er en krevende, men også veldig spennende arbeidsplass. Våre ansatte yter velferdstjenester samtidig som de bygger framtiden. Som ansatte i Lørenskog kommune skal vi oppleve å utgjøre en forskjell. Attraktive arbeidsplasser og et godt omdømme er viktig for å sikre kompetente medarbeidere som skaper gode og effektive tjenester. Det motiverer oss.

Strategien skal være et dokument vi kan bruke i kommunikasjon med omgivelsene for å øke kommunens omdømme og attraktivitet. Arbeidsgiverstrategien er et overordnet dokument som tar utgangspunkt i kommuneplanens føringer og kommunens arbeidsgiverpolitikk, slik den er definert i overordnede dokumenter og dagens praksis. Det gir oss en kurs videre framover.

Mål for arbeidsgiverstrategien

Lørenskog kommune skal være en foretrukket arbeidsgiver fordi vi har kompetente medarbeidere og en åpen og inkluderende organisasjonskultur. Arbeidsgiverstrategien vår skal bidra til at kommunen får tilgang til nødvendig arbeidskraft gjennom rekruttering og god forvaltning og utvikling av de ansattes ressurser. Videre skal strategien bidra til å styrke vår evne til nytenkning og innovasjon.

Satsingsområder

Når vi ser nærmere på tilstanden i dag og utfordringene Lørenskog kommune står overfor framover, er det fem satsingsområder som merker seg ut for det videre arbeidet med arbeidsgiverstrategien. Vi vil

  • videreutvikle en kultur for godt lederskap

Lørenskog kommune har mange dyktige ledere, men med nye utfordringer er det behov for videreutvikling. Samtidig må kommunen som arbeidsgiver sørge for at lederne har den rette støtten og kompetansen som kreves for å lede i en tid med mange og raske endringer, og legge til rette for nytenkning og innovasjon. Vi vil skape en god kultur for lederskap gjennom å styrke samhørighet og ansvar for felles utfordringer.

  • videreutvikle en kultur for godt medarbeiderskap

Lørenskog kommune har mange dyktige medarbeidere. Med nye utfordringer er det behov for å videreutvikle medarbeiderrollen og sørge for at vi har endringsvillige ansatte som kan bidra til utvikling av tjenestene våre. Vi vil skape en god kultur for medarbeiderskap gjennom å styrke samhørighet og ansvar for felles utfordringer.

  • videreutvikle kultur for innovasjon og nytenkning

Lørenskog kommune har behov for å utvikle tjenestene i takt med endringene og behovet i samfunnet. Behovet for utvikling går stadig raskere uten at vi nødvendigvis har tilgang til mer ressurser. Vi må tenke nytt for å skape mer effektive og bedre tjenester, og kommunen må som arbeidsgiver legge til rette for behovsdrevet innovasjon og nytenkning. Vi vil skape en god kultur for innovasjon og nytenkning. Vi vil skape stolthet, samhørighet og forståelse for at vi er sammen om utfordringene kommunen står overfor.

  • rekruttere og beholde kompetente medarbeidere

Lørenskog kommune har utfordringer med å rekruttere medarbeidere og ledere innenfor noen fagområder, og det er derfor nødvendig å jobbe mer systematisk for å beholde og rekruttere innenfor disse områdene. Styrking av vårt omdømme som en attraktiv arbeidsgiver kan bidra til å skaffe og beholde den kompetansen vi trenger for å løse oppgavene våre. Vi vil sørge for at vi rekrutterer og beholder kompetente medarbeidere. Samtidig vil vi videreutvikle kommunen som en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. .

  • opprettholde og videreutvikle nødvendig kompetanse i kommunen

Lørenskog kommune har mange kompetente fagpersoner, og vi legger til rette for mye kompetanseutvikling for å sikre at medarbeiderne har den kompetansen de trenger for å løse oppgavene og for å gi mulighet for utvikling. Med krav til raskere endringer og nye løsninger må vi arbeide mer målrettet. Kompetanseutvikling av egne medarbeidere kan være et bedre alternativ enn nyrekruttering. Videre er det viktig å se muligheten av å bruke kompetansen medarbeiderne har, på tvers av organisasjonen. Vi vil sørge for å opprettholde og videreutvikle kompetansen til medarbeiderne, slik at vi løser de oppgavene vi er satt til på en best mulig måte.