Lokal lønnspolitikk

Lokal lønnspolitikk er en forutsetning for hovedtariffavtalens lønnssystem. Lønnspolitikken skal være et grunnlag for vurderinger og hensyn ved lønnsplasseringer- og forhandlinger.

Lønnspolitikk kan defineres som det som legges til grunn for lokale lønnstillegg og lønnsplasseringer og beskrivelse av hvordan dette skjer. Lønnspolitikken gjelder alle ansatte i kommunen, det vil si både ansatte etter hovedtariffavtalens kapittel 3, 4 og 5.

Den lokale lønnspolitikken skal:

 • Bevisst forholde seg til lønnsforskjeller, lønnsnivå og lønnsutvikling
 • Være et fleksibelt virkemiddel der grunnleggende verdier for ansatte og kriterier for god ledelse er viktige føringer
 • Være markedsrelatert og konkurransedyktig i forhold til naturlige sammenlignbare arbeidsgivere
 • Stimulere til læring og kompetanseutvikling for alle medarbeidere
 • Stimulere til innsats og gode resultater

Lønnspolitikken skal bl.a. bidra til å:

 • Motivere til kompetanseutvikling
 • Motivere til mer heltid
 • Beholde, utvikle og rekruttere
 • Sikre kvalitativt gode tjenester
 • Fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene
 • Legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter

Lønnen skal reflektere kompetanse, utdanning, ansvar/ kompleksitet i stillingen, innsats og resultater. Kommunen forholder seg til lønnsutviklingen i samfunnet generelt og kommunesektoren spesielt.

Bruk av lønnspolitikken skjer gjennom forhandlinger mellom to parter, hvor rammene kan variere fra år til år og hvor det kan være konkrete føringer fra de sentrale parter. Den lokale lønnspolitikken må derfor angi noen prinsipper og retningslinjer, samtidig som den skal ivareta et forhandlingsrom. Lønnspolitikken definerer derfor ikke kronebeløp, men hvilke faktorer som bør vektlegges i vurderingene.

Det er viktig at lønnspolitikken sees i sammenheng med andre deler av kommunens arbeidsgiverpolitikk, som f.eks. kompetanseutvikling, permisjonsbestemmelser, velferdstilbud med mer. Kommunens økonomi og de økonomiske rammene for forhandlinger setter grenser for hvilke endringer det er realistisk å få til.

For å sikre gode forhandlingsprosesser, er myndighet og fullmakter beskrevet i lønnspolitikken sammen med rutiner for gjennomføring av lokale forhandlinger. Informasjon, tidlig involvering og god dialog er en forutsetning for gode prosesser knyttet til lønnsfastsettelse. Du finner lokal lønnspolitikk her. (PDF, 728 kB)