Utenlandske søkere og utenlandsk utdanning

Når vi vurderer søknader til ledige stillinger i Lørenskog kommune, stilles følgende krav:

  • Du må beherske både skriftlig og muntlig norsk.
  • Søknaden må skrives på norsk.
  • Attester og vitnemål skal være oversatt til norsk, og må være rett kopi.
  • Du må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT på utenlandsk utdanning.
  • 1. januar 2020 overtok NOKUT også ansvaret for godkjenning av lærere, styrere og pedagogiske ledere med utdanning fra utlandet.
  • Krever stillingen du søker på godkjenning/autorisasjon, må du fremlegge denne godkjenningen. Dette gjelder spesielt for helsepersonell. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell gir slik godkjenning.
  • Du må ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse.

Om oppholdstillatelse for arbeid

Hvis du er statsborger av et nordisk land (Sverige, Danmark, Island eller Finland), har du automatisk oppholdstillatelse.

Hvis du har statsborgerskap i et EU/EØS-land, trenger du ikke å søke om oppholdstillatelse. Du må likevel registrere deg hos politiet dersom du ønsker å oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder.

Hvis du er statsborger av et land utenfor EU/EØS-området, må du ha et skriftlig tilbud om arbeid for å få oppholdstillatelse i Norge. Vilkårene for å få innvilget oppholdstillatelse varierer avhengig av type stilling eller yrke.

Les mer om oppholdstillatelse på utlendingsdirektoratet hjemmesider.

Om utenlandsk lærer- og barnehagelærerutdanning

For å bli fast ansatt som lærer i skolen må du ha godkjenning som lærer fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Barnehagelærere må ha godkjenning som styrer og pedagogisk leder for å bli fast ansatt i barnehage, også dette etter godkjenning fra NOKUT fra og med 01.01.2020. Se her for nærmere informasjon om godkjenning.

Om generell godkjenning av utenlandsk utdanning

Arbeidssøkere, både norske og utenlandske, som har utdanning fra utlandet, må fremlegge en godkjenning fra NOKUT.

Generell godkjenning brukes i forbindelse med godkjenning av høyere utdanning fra utlandet. Utdanningen blir vurdert opp mot den norske gradsstrukturen, det vil si om den tilsvarer for eksempel en bachelorgrad, mastergrad eller PhD. Godkjenningen sier ikke noe om det faglige innholdet i en utdanning.