3.3 Boliger og bomiljø med kvalitet

Bokvalitet og inkluderende bomiljø er et av satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Dette er viktige velferdstema i en kommune som Lørenskog med høy vekst, tilflytting og byggeaktivitet.

Nye boligprosjekter i utviklingsområder i Lørenskog er attraktive for barnefamilier, spesielt for unge i etableringsfasen som flytter fra Oslo og andre omkringliggende kommuner.

I tillegg til utviklingsområdene har Lørenskog også mange etablerte småhusområder hvor det skjer fortetting i form av eplehageutbygging med nye ene- og tomannsboliger eller hvor eksisterende hus rives og erstattes med ny, tett bebyggelse.   

Far leker med barnet sitt - Klikk for stort bilde Åsmund Holien Mo  

Betydning for planarbeidet 

Bokvalitet og boligmangfold 

Nye boliger som bygges i kommunen må ha god bokvalitet. Det er mange ulike faktorer som bidrar til å skape god bo- og områdekvalitet, som boligenes beliggenhet, bebyggelsens organisering og nærhet til sosiale møteplasser og natur. I 2020 ble det vedtatt nye retningslinjer for bokvalitet i Lørenskog. Ved revisjon av arealdelen skal det bygges videre på retningslinjene, sammen med andre fagrapporter om bokvalitet. Det skal vurderes om det skal utformes juridisk bindende bestemmelser i arealdelen, som ivaretar intensjonene i retningslinjer for bokvalitet og styrer fortetting innenfor eksisterende boligområder. 

Rekkehus med lekeplass foran - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune / Jonas Ruud

Boligmangfold er et viktig element i å skape gode nabolag hvor folk kan bli boende gjennom flere faser av livet. Det kan innebære at man finner både rekkehus, leiligheter i forskjellig størrelse og type, samt eneboliger innenfor samme område. Av kommunens 17 600 boliger er 29 % i enebolig, 27 % i andre småhus, 39 % i boligblokk og 5 % i andre bygningstyper. 64 % av blokkleilighetene er tre-roms eller større. Basert på vedtatte og pågående planer i 2021, vil andelen boliger i boligblokk ha størst økning de neste årene. Kommunen vil jobbe for å utrede hva som vil være en god balanse med tanke på boligmangfold i Lørenskog og hvordan dette kan innarbeides i arealdelen. Det skal legges til rette for et variert boligtilbud i forskjellige prisklasser som sørger for at innbyggerne trives og vil bli i Lørenskog og at alle kan skaffe seg bolig.  

Småhusområder 

I de siste årene har det vært økende fortetting og nybygging i kommunens småhusområder, hovedsakelig i form av ene- og tomannsboliger. Fortetting kan ha mange positive effekter. Flere mennesker innenfor et område gir for eksempel et bedre grunnlag for offentlige tjenester og fellesfunksjoner, kollektivtrafikk og butikker. Samtidig kan utvikling av tomter enkeltvis bidra til at det oppstår problemer rundt trafikkavvikling, press på grøntområder og kulturminner, samt et endret nabolagspreg.  

Forutsetningen for god fortetting er god styring av utviklingen. Det innebærer bred medvirkning og planer som gir tydelige og forutsigbare rammer for både beboere og utbyggere. De generelle bestemmelsene i kommuneplanen for småhusområdene skal tas opp til vurdering med sikte på å balansere hensynet til å bevare områdenes karakter og eksisterende kvaliteter på den ene siden og muligheten for en hensiktsmessig fortetting og utnyttelse av eksisterende tomter på den andre siden.

Neste tema: 3.4 Trygg og miljøvennlig transport og mobilitet

Tilbake til oversikt