3.4 Trygg og miljøvennlig transport og mobilitet

Trygg og miljøvennlig transport er definert som et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel. Her er det satt lys på behovet for: 

  • et bedre busstilbud på tvers av de store samferdselslinjene, 

  • bedre nettverk av turveier, snarveier, gangveier og sykkelveier, 

  • innovasjon innenfor grønn mobilitet og  

  • tilrettelegging for lading av biler, bildeling og samkjøring. 

 

I arbeidet med arealdelen må det tas hensyn til regionale føringer og nye prosjekter som bedre fremkommelighet for buss, sykkelekspressvei og ny regional plan for areal og transport. Forlengelse av T-banen til Lørenskog er også et viktig premiss i revisjonsarbeidet. Dette forsterkes av utviklingsarbeidet som pågår i sentrum, på Visperud og på Ahus.  

Syklister og buss i byen - Klikk for stort bilde Åsmund Holien Mo  

Betydning for planarbeidet 

Overordnet transportsystem 

I kommunens arealstrategi og plan for grønn mobilitet er det gitt målsetninger som har stor betydning for det overordnete transportsystemet. Samtidig er transportsektoren i en omfattende omstilling med blant annet elektrifisering av buss og varetransport.  

Det er behov for kunnskap om utfordringer knyttet til transportsystemets kapasitet i de kommende årene. Prioritering av myke trafikanter vil gi god trafikksikkerhet og fremme grønn mobilitet. Det skal vurderes hvordan revisjonen kan bidra til å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende. En helhetlig vurdering av transportsystemets betydning for lokalsentrene og for grønn mobilitet innebærer blant annet vurdering av lokk over Rv159 (Strømsveien), parkeringsnorm, hovedsykkelveinettet og busslinjene. Disse vurderingene vil inngå i kommunens Handlingsplan for mobilitet og samferdsel som blir utarbeidet parallelt med og vil gi føringer i revisjon av arealdelen. 

Det er utfordringer knyttet til trafikksikkerhet, luftforurensning og støy i kommunen. I revisjonsarbeidet vil det sees nærmere på handlingsrom og virkemidler kommunen har for å oppnå ønskede resultater innenfor disse områdene.  

Elektrifisering av buss og varetransport vil kreve arealer til ladeinfrastruktur i nær fremtid i regionen. Lørenskog deltar på regionale arenaer hvor det vurderes hvordan dette behovet kan møtes i fremtiden. I revisjonsarbeidet vil det vurderes om det er tilgjengelige arealer til slike formål innenfor kommunens begrensede byggesone. Det skal også sees nærmere på mulighetene for å redusere den totale trafikkmengden med en mer effektiv bylogistikk, som for eksempel samlastsentraler og nye leveranseformer.  

T-baneforlengelse 

Fylkestinget vedtok i februar 2021 at gjennomført forstudie skal legges til grunn for videre planlegging av T-baneforlengelsen til Lørenskog, hvor det på lang sikt skal legges til rette for videre forlengelse til Ahus. Dette medfører at sikringssonen for T-bane som ligger inne i gjeldende arealdel må endres. Det vil ta tid før ny trasé er avklart.  Konsekvensene av båndleggingen må veies mellom nytten den har for å sikre framtidig T-banetrasé, og de ulemper den har for tomter omfattet av denne båndleggingen. Frem til T-banen er i drift vil busstransport ha en svært viktig rolle i å øke kollektivandelene i Lørenskog.  

Neste tema: 3.5 Framtidsrettet næringsliv med attraktive arbeidsplasser

Tilbake til oversikt