Berørte tjenester

Oversikt over stengte/begrensede tjenester

Barnehage

Barnehage

Barnehagene har normal åpningstid. Men for at vi skal kunne ha gode tiltak for smittevern, ber vi om at foreldrene ikke har barna der mer enn nødvendig.

Regjeringen har kommet med en ny modell for smittevern. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. I dag praktiseres gult nivå. Åpningstiden i barnehagene er 0700-1700. Vi er ikke tilbake i en normalsituasjon, og gult nivå krever et tett samarbeid med dere som foreldre.

Tiltak på gult nivå

1) Ingen syke skal møte i barnehagen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

For at barnehagene skal kunne ivareta smittevern og best mulig tetthet på personalet når barn er tilstede, vil barnehagene be om ønsket tid for levering og henting. Dette gjør vi for at vi skal kunne legge til rette for god og trygg organisering av barnehagen.

Matservering i barnehage

Alle må ha med matpakke og drikke, og det faktureres ikke for matpenger. Vi fortsetter denne ordningen inntil videre. Smitteveilederen ble oppdatert 28.september 2020. I den reviderte veilederen er punktet om at mat bør serveres porsjonsvis tatt bort, men barn skal fortsatt ikke dele mat og drikke. I følge veilederen kan mat tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer.

På grunn av smittesituasjonen i Lørenskog, og det at vi går inn i en tid med normalt høyere sykefravær, anbefaler ikke kommunen at matservering gjeninnføres nå. På gult nivå må ansatte være sammen med barna på sin kohort. Matservering vil medføre at ansatte trenger å gå fra sin faste gruppe for å lage mat. Tilberedning av mat fører også til økt kontakt mellom de voksne tvers av kohorter og kan utgjøre en større smittefare. Det er mindre fleksibilitet til å bruke ansatte på ulike avdelinger og lavere terskel for at ansatte må være borte fra jobb grunnet luftveissymptomer. Dette gjør bemanningssituasjonen mindre fleksibel og mer uforutsigbar. Vi har stor forståelse for at mange ønsker matservering, og det vil bli gjort en ny vurdering ved endring av smittenivå.

Skole

Skole

Regjeringen har kommet med en ny modell for smittevern. Innføring av trafikklysmodell for å tilpasse kontaktreduserende tiltak. Det er nå gult nivå i Lørenskog-skolen. Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter, samt å holde oversikt over disse.

Utbruddets utvikling og praktiske hensyn kan føre til behov for endringer.

Mat i SFO 

Det blir per i dag ikke fakturert for matpenger i SFO, og alle må ha med matpakke og drikke. Dette vil vare ut 2020.

Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen 

Koronasituasjonen medfører mer fravær enn vanlig. Det er viktig at elever som er syke ikke møter på skolen.    

Elever har rett på opplæring 

Dersom elever må være hjemme over en uke på grunn av sykdom eller karantene har skolen i utgangspunktet plikt til å gi opplæring hjemme. Eleven har rett til opplæring så raskt som mulig, dersom de vet at fraværet vil vare over en uke. Dersom eleven må være hjemme under en uke, har skolen i utgangspunktet ikke plikt til å gi opplæring hjemme.   

Opplæring hjemme kan gis i form av blant annet: 

·       hjemmeoppgaver 

·       opplæring via læringsplattformer 

·       kontakt med skolen via læringsplattformer eller telefon. 

Utdanningsdirektoratet har presisert skolens ansvar og elevers rettigheter for opplæring til elever som ikke kan møte på skolen. 

Unntak fra fraværsreglementet 

Kunnskapsdepartementet har besluttet å gjøre unntak i fraværsreglementet: Det føres ikke fravær av helsegrunner på vitnemålet, hvis det foreligger bekreftelse fra foreldre på sykefraværet. Dette gjelder i første omgang ut oktober. 

Syke personer skal ikke være på skolen 

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.  

Hvis en i familien har fått bekreftet covid-19 skal man bli hjemme og være i karantene. 

Hvem skal komme på skolen? 

 • Alle som er friske. 
 • Pollenallergikere 
 • De som har familiemedlemmer med symptomer, men som ikke har påvist covid-19. 

Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. 

Hva hvis man blir syk på skolen? 

Elever som får luftveissymptomer på skolen skal sendes hjem. Skolen vil ringe foresatte og avtale henting. De skal ikke ta kollektivtransport. Syke elever må være på et eget rom til de blir hentet, men det må gjøres en avveining i forhold til elevens alder og behov for omsorg.  

Regler for å hindre smitte: 

Alle skal vaske hendene når man kommer på skolen, skal spise, nyser, har vært ute eller på toalettet. 

 • Syke elever skal ikke møte på skolen. 
 • Ikke klemme eller håndhilse. 
 • Alle skal møte til rett tid. 
 • Hold avstand til andre ute og i korridorer. 

Typiske symptomer ved covid-19, forkjølelse og allergi 

Folkehelseinstituttet (FHI) har satt opp en oversikt over symptomene på covid-19. 
Tabellen kan hjelpe deg med å skille covid-19 fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra allergi. Mer informasjon om symptomer og mistanke om smitte av covid-19 finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no 

Klikk for stort bilde FHI    

Dersom fravær hos ansatte gjør ordinær undervisning umulig 

Opplæring hjemme for aktuelle trinn, på rullering  

Smittevernhensyn kan medføre stort sykefravær blant ansatte på skolen. For å sikre opplæring for alle elever, vil skolen kunne gi opplæring hjemme for utvalgte grupper og trinn, på rullering, dersom den vanskelige bemanningssituasjonen fortsetter. Ved at færre lærere tar hånd om hjemmeskolen, og resten av personalet brukes til undervisning på skolen, opprettholdes undervisning for alle.     

Statlige myndigheter ber om at de yngste barna skjermes. Lørenskog kommune vil prioritere at elever i avgangsfag skjermes. Detaljert informasjon gis til det enkelte trinn.

Vi beklager belastningen dette medfører for elevene og den enkelte familie.  

Kultur og Lørenskog hus

Veiviseren i Lørenskog hus er åpen kl. 10.00-16.00 alle dager. 

Lørenskog bibliotek åpnet fullt opp 15. juni, men med begrensede sitteplasser. Se bibliotekets hjemmeside for åpningstider. Meråpent bibliotek er ikke tilgjengelig.

Lørenskog kino er åpen, men med begrensninger.

Lekeplasser, aktivitetsparker og idrettsanlegg

Alle uteområder er åpne, men husk disse reglene:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk. 
 • Hold en meters avstand til hverandre. 
 • Små barn skal være i følge med en voksen. 
 • Eget utstyr skal ikke deles

Kjenn folkebad åpnet igjen 11. august. Kapasiteten er begrenset og man må derfor bestille tid i anlegget.

Teknisk sektor

Kommunalteknikk

Kommunalteknikk holder publikumsmottaket i Fjellhamarveien 51 stengt. Ta kontakt på telefon 476 97 597 eller ved å sende en epost til postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no. Vi utfører våre oppgaver som normalt og vi har sikker drift av våre tjenester, men det kan ta noe lenger tid å utføre oppgavene da vi har innført hjemmekontor for deler av arbeidsstyrken.  

Avdeling for regulering, byggesak og geodata

Avdeling for regulering, byggesak og geodata holder stengt for publikum. Vi tilbyr veiledning per telefon og på e-post. For å redusere smittefare har vi innført hjemmekontor for alle ansatte inntil videre. Vi stiller heller ikke på møter fysisk.

Byggesaksavdelingen kan gi veiledning på tlf.nr. 67 93 42 50 fra mandag til fredag mellom kl. 12:00- 15:00. Ønsker du veiledning per e-post, skanner du inn dokumentasjonen og sender denne på e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no. I emnefeltet til e-posten informerer du om at du ønsker veiledning for hvilken sak, hvilket tiltak det gjelder og adressen for tiltaket. 

Det holdes for tiden oppmålingsforretninger, men med smittetiltak. Gjennomføring vurderes fra sak til sak. Ansatte på geodata er tilgjengelig for veiledning på telefon i tiden 09:00-14:30. Se oversikt over ansatte og fagfelt her.

NAV Lørenskog

NAV Lørenskog er tilgjengelig døgnet rundt via nav.no.
Mellom 9-14 har NAV Lørenskog en egen vakttelefon for innbyggerne (tlf: 467 49 332), og for arbeidsgivere som har spørsmål gjelder telefon nr 46 74 36 97.

Helse, omsorg og boligtjenester

Helse, omsorg og boligtjenester

Hjemmetjeneste/hjemmesykepleie/heldøgns omsorgsboliger

Hjemmeboende som mottar hjemmehjelp/praktisk bistand 

Hjemmehjelpstjenesten er i normal drift, men med strenge smittevernregler. Ved spørsmål, ta kontakt på telefon mellom kl. 08.00 -15.00.

Hjemmehjelpstjenesten – tlf. 46 91 09 82

Hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien er i normal drift, men med strenge smittevernregler. Mottar du hjemmesykepleie og har behov for avklaringer kan du kontakte oss på telefon. Telefonene er betjent hele døgnet.

Avdeling 1 – tlf.  90 65 90 72

Avdeling 2 tlf. 95 83 79 48

Kartlegging og mestring – tlf. 95 10 81 64

Heldøgns omsorgsboliger

Rolvsrud bofellesskap og omsorgsboliger i øvrige etg., Vallerud bosenter, Sykehusveien 75 og Rugdeveien A er i normal drift.

Boligene er åpne for besøkende med strenge smittevernregler. Alle besøkende må ta kontakt på telefon i forkant, slik at vi får muligheten til å informere om gjeldende smittevernregler samt føre protokoll dersom det skulle bli behov for smittesporing. Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise de siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt (såkalt gule land), kan ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.

Kontakt oss på telefon:

Bofellesskapet – tlf. 67 91 65 70

Vallerud bosenter – tlf. 46 84 81 85

Sykehusveien 75 og Rugdeveien A – tlf. 99 37 15 04

Helsestasjon

Helsestasjonene er åpne, men du må ha forhåndsavtale.

Vi henstiller nå alle som har time på helsestasjonen, barn og voksne og gravide, til å være helt friskeingen forkjølelsesymptomer eller hoste. Har dere sykdom hos familiemedlemmer til barnet, eller er i tvil, kontakt oss for vurdering. Dersom du er i karantene, ring for telefonkonsultasjon.

Det er ikke anledning til å ha med søsken på helsestasjonen og kun en voksen får følge barnet, dette for å redusere smitterisiko for de minste barna. Gravide må komme alene. Hold barnet i fanget inne på helsestasjonen.

Tilbudet ved helsestasjonen vil bli redusert en stund fremover og vi vil følge opp gravide, de minste barna, samt alle som skal ha vaksiner.  

Kun de som har time på helsestasjonen kan komme. Veietider utgår.

Til dere «nybakte» familier.

I denne spesielle tiden vi er inne i ønsker vi å tilby dere et alternativ til barselgruppe slik at dere som ønsker det har mulighet til å møte andre med spebarn i Lørenskog. Det blir grupper på maks 5 stk. og det er viktig at før dere melder dere på, tenker igjennom om dette er noe for dere. I disse gruppene vil ikke helsestasjonen være involvert utover å koble dere i kontakt med hverandre. Vi ønsker at dere kontakter oss på epost til den helsestasjonen barnet deres blir fulgt opp på: Lorenskog.helsestasjon@lorenskog.kommune.no eller Fjellhamar.helsestasjon@lorenskog.kommune.no. Skriv kun at du ønsker å delta på alternativ barselgruppe, så vil vi ta kontakt med deg for personopplysninger. Ved å bli med i en slik gruppe godtar dere samtidig at deres kontaktinformasjon blir delt med de andre medlemmene i gruppen. Vi vil sende ut dette pr. post så snart deres gruppe er fylt opp.

Helsestasjon for ungdom

Det vil ikke være "drop-in" tilbud som vanlig pga koronasituasjonen, da vi må begrense antall personer som kommer samtidig. Du må bestille time før du kan komme. Vi vil ha timer tilgjengelig hos lege, helsesykepleier, jordmor og helsesekretær hver mandag fra kl. 16-20. Ring eller sms på tlf 99477963 mandager fra kl. 13-15 og tirsdag-fredag fra kl 8.30-15, for timebestilling.

Nedenfor finner du svar på spørsmål om hvordan tilbudet vil fungere inntil videre.

Kan jeg bestille time hvis jeg hoster eller er syk?

Nei. Hvis du har blitt syk og hoster, har feber, sår hals, hodepine eller er blitt tett i nesen må du holde deg unna til du har blitt frisk.

Kan jeg bestille time hvis jeg har vært i utlandet?

Hvis du har kommet hjem fra utlandet de siste 14 dagene skal du ikke komme hit. Hvis det har gått mer enn 14 dager fra du kom hjem fra utlandet, og du er frisk, så kan du bestille time.

Hva skjer når jeg kommer til helsestasjon for ungdom for time?

Du henvender deg til helsesekretær ved inngangen som sjekker at du har bestilt time. Deretter venter du på venterommet til du blir ropt opp. Alle som kommer til oss må sprite hendene før de kommer inn, og alle som oppholder seg i våre lokaler skal holde en avstand på minst to meter til andre. Dette gjelder også om du har med deg noen inn.

Kan jeg ta med en venn når jeg kommer til time?

Nei. Du kan ikke ha med deg noen inn, hverken i gangen, på venterommet eller til selve timen. Den/de som eventuelt er med deg må vente utenfor Lørenskog hus. I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon, slik at du kan ha med deg noen til timen. Dette må i så fall avtales på forhånd per telefon.

Hva skjer hvis jeg kommer og ikke har time?

Hvis du ikke har bestilt time kan vi ikke hjelpe deg. Da må du bestille time til uken etter.

 

Sykehjem

Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er smittespredning i Lørenskog kommune, og vi ber derfor om forståelse for at vi må opprettholde strenge smittevernrutiner.

Sykehjemmene i Lørenskog innfører utvidet bruk av munnbind.

Gjeldende fra 2. oktober klokken 14.00 – til 27.oktober klokken 24.00

Utvidet bruk av munnbind betyr at alle ansatte og besøkende som ikke kan holde minst 2 meter avstand til andre, skal bruke munnbind.

Innføringen av utvidet bruk av munnbind gjøres for å beskytte pasienter og ansatte så godt som mulig i en periode med høyt smittetrykk i Oslo og Lørenskog

Hvis smittesituasjonen skulle endre seg ved sykehjemmene vil vi kunne stanse eller begrense besøk.

Smittevernrådene som er utarbeidet har som formål å forebygge at koronasmitte kommer inn i og sprer seg i institusjonene, uten å begrense pasientenes sosiale liv mer enn nødvendig. Det er viktig å legge til rette for besøk, samtidig som det er viktig å unngå at besøkende fører med seg smitte inn på helse- og omsorgsinstitusjoner hvor det bor personer i risikogrupper.

Fra uke 39 vil besøk nå foregå innendørs på våre sykehjem. Hvert enkelt sykehjem har sine faste besøksområder, og besøkstidene er:

 • Finstad/Losbyveien: Tider avtales direkte med avdeling
 • Lørenskog sykehjem avd. Kløverenga, Fiolbakken, Krydderhagen og Furulund: Mandag, torsdag, fredag, lørdag og søndag mellom 11-16 og tirsdag og onsdag mellom 11-18
 • Lørenskog sykehjem avd. Granheim: Tider avtales direkte med avdeling
 • Rolvsrudhjemmet: Mandag, torsdag, fredag, lørdag og søndag mellom 11-16 og tirsdag og onsdag mellom 11-18

Besøkene på Rolvsrudhjemmet og i Gamleveien 104 ivaretas av våre besøksverter. Besøksverten sin oppgave er å ta imot besøkende og følge opp at smittevernsreglene ivaretas. De vil være tilstede mellom kl. 11-16 mandag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Tirsdag og onsdag kl. 11-18.

Ved at vi starter besøkene innendørs, vil lengden på besøket nå være 45 min., og antall besøkende pr. pasient er 2. Antall besøkende utover dette må avtales med avdelingen. Dette for at vi skal kunne ivareta smittevernet på en forsvarlig måte.

Generelle kriterier for alle besøk

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • Ikke føler deg frisk eller har symptomer på Covid-19
 • Er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.
 • Hvis du de siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt deg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), kan du ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis du testes for SARS-CoV-2, kan du ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Rutine for besøk av pårørende ved sykehjemmene

Før besøket

 • Du  lage en avtale med avdelingen om tidspunktet for besøket på forhånd senest dagen før besøket skal skje. Du kommer ikke inn uten avtale.  
 • Du kan ringe og avtale besøk til de gjeldene avdelingene mellom kl. 10 og 13 (se avdelingsvise nummer under)

Under besøket

 • Besøk foregår nå innendørs på faste besøksrom/områder. 
 • De som kommer på besøk på Rolvsrudhjemmet og i Gamleveien 104 må gå inn via hovedinngangen. Losbyveien har inngang via inngang F, og Finstad via inngang C.
 • Besøkende må sprite hendene sine før besøket. Det er hånddesinfeksjonsmiddel ved inngangene.  
 • Det må være minst 1 meter avstand mellom beboer og besøket. Det kan ikke være noe nærkontakt. 
 • Du kan ikke ha med kjæledyr. 
 • Pårørende har ikke anledning til å bruke toalettene inne på sykehjemmene. 
 • Ansatte vil vaske bord, stoler og andre kontaktpunkter før hvert besøk.   
 • Besøket loggføres med navn og telefonnummer i egen besøkslogg
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster o.l. 
 • Hvis besøkende har med mat må alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Har pasienten behov for bistand til mating, må det avklares på forhånd om personalet har muligheten til å bistå. Vi oppfordrer til å ha med enkel mat. Det kan kun brukes engangsutstyr. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.

Etter besøket

 • Besøkende må sprite hendene sine etter besøket. 
 • Ansatte vil vaske bord, stoler og andre kontaktpunkter etter besøk
 • Dersom du etter å ha vært på besøk ved sykehjemmet får symptomer på covid-19, må du ved eventuell prøvetaking informere der om hvilken institusjon du har vært på besøk ved. Dette for at det skal kunne gjøres smittesporing. Du må også så raskt som mulig informere sykehjemmet om at du har vært og tatt prøve

Kontaktinformasjon for å avtale tid for besøk

Lørenskog sykehjem

Granheim: Ring 458 73 158 mellom kl. 10-13 mandag til fredag

Furulund: Ring 415 27 848 mellom kl. 10:30 - 13 mandag til fredag

Krydderhagen: Ring 459 72 183 mellom kl. 10-13 mandag til fredag

Fiolbakken: Ring 458 73 102 mellom kl. 11-13 mandag til fredag

Kløverenga: Ring 458 74 064 mellom kl. 10:30 -13:30 mandag til fredag

Finstad: Ring 67 49 50 57 mellom kl. 10-18 mandag til fredag

Losbyveien: Ring 67 49 50 56 mellom kl. 10-18 mandag til fredag

Rolvsrudhjemmet

Ring 477 85 887 mellom kl. 08:30 til 10:30 mandag til fredag

Dagsenterne sykehjem

Finstad dagsenter  har åpnet opp fra og med 12. mai med små tilrettelagte grupper.

Lørenskog dagsenter og Rolvsrud dagsenter er stengt inntil videre. 

Ved spørsmål ta kontakt med det aktuelle dagsenteret.

Finstad: 908 09 592 

Lørenskog sykehjem: 482 45 198 

Rolvsrud: 469 49 735

MAI-senteret

Maisenteret er åpen for aktiviteter både innen- og utendørs. Vi holder avstand og overholder andre smittevernregler. Lunsj blir fortsatt etter bestiling. Se maisenteret.no eller Facebook for nærmere informasjon og oversikt over aktiviteter. Ved behov kan dere ta kontakt på tlf. 46 95 49 21.

Omsorgsboliger og bofellesskap

Rolvsrud aktivitetssenter og Bårliskogen aktivitetssenter er åpne. 

Samhandling og forvaltning

Avtaler med oppmøte i våre lokaler i Skårersletta 61 avtales med innbygger på forhånd.

Vi kan treffes alle hverdager mellom kl 08.00- 15.00 på telefonnummer: 67 93 46 01

Henvendelser kan sendes til: samforvalt@lorenskog.kommune.no

Søknader om helse- og omsorgstjenester kan sendes digitalt via Lørenskog kommune sine internettsider: https://www.lorenskog.kommune.no/sd/skjema/LK075/

Behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester

Alle nye søknader om helse- og omsorgstjenester vil mottas og vurderes daglig av fagkonsulent med helsefaglig bakgrunn.  Alle søknader vil bli vurdert ut fra hastegrad og søkt bistandsbehov. Saker som omhandler livsnødvendig helsehjelp vil bli prioritert. Ved andre saker, vil innbyggerne få informasjon om antatt saksbehandlingstid.

Støttekontakter, gruppeavlastning og individuell avlastning

Private avlastere, private støttekontakter og leverandører som gir gruppeavlastning har mottatt beskrivelse av smittevernregler og har ansvar for å følge disse. De skal også veilede bruker i disse ved oppstart av tjenesten. Alle brukere og pårørende blir kontaktet for individuell avklaring om oppstartsdato.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

Brukerstyrt personlig assistent

Innbyggere som har BPA får fra 1. mai 2020 alle oppgaver som er en del av enkeltvedtaket.

Innvilgede timer som ikke har vært benyttet i pandemiperioden vil kunne brukes på et senere tidspunkt i løpet av inneværende år etter prinsipper om brukerstyring. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

Koordinator og individuell plan

Fortrinnsvis gjennomføres ansvarsgruppemøtene på Microsoft Teams. Der det er behov for fysiske møter må dette avklares med bruker og pårørende. Fysiske møter vil bli gjennomført i egnede lokaler der en meters-regelen og håndhygiene overholdes.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

Boligkontoret

Boligkontoret er stengt for drop-in på grunn av koronavirus.

Ta kontakt pr. telefon på hverdager mellom kl. 08.00-15.00

Linda Haugen – avdelingsleder – 97522948
Madeleine Moen – privat leiemarked og startlån - 452 70 503
Anne Eriksen – startlån og bostøtte - 947 89 267
Sissel Skoglunn – bostøtte - 902 63 199
Hilde Sandgrav – husleiefaktura - 902 54 359 (tir-tor)
Rudi Aleksander Paulsen – bostøtte – 477 85 448

Alle ansatte kan besvare spørsmål vedrørende vedlikehold.

Fysioterapi/ergoterapi og hjelpemiddeltjenesten

Fysioterapi/ergoterapi har telefontid som vanlig (hverdager 8-1030 / 13-1430). Vi tar mot henvisninger fortløpende og alle blir kontaktet for en foreløpig vurdering av ventetid i løpet av en uke.

Vår virksomhet begrenses for tiden til individuell oppfølging. Hjemmebesøk gjennomføres, men etter visse betingelser. Vi tar kontakt med deg på forhånd for en avklaring. Der det er mulig, gjennomfører vi kontakten på alternativ måte.  
Grunnet besøksforbud på sykehjemmene kan vi ikke ta mot deg på våre behandlingssteder, og alle grupper er avlyst inntil videre. Varmtvannsbassenget er også stengt.

Hjelpemiddeltjenesten har vanlige telefon- og åpningstider (tirsdager, onsdager og fredager 8-10 / 14-15). Vårt fredagstilbud med fysioterapeut og ergoterapeut tilgjengelig på hjelpemiddeltjensten er satt på pause inntil videre grunnet situasjonen.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralens tilbud påvirkes blant annet av koronasituasjonen: 

 • Foreløpig er det uvisst hvilke kurs som kan tilbys.
 • Det er uvisst når bassengtrening kan starte opp igjen.
 • Vi har nå begrensede muligheter for innetrening. Som en følge av dette vil all innetrening i høst bli forbeholdt deltakere med oppfølging. Utetrening fredager fortsetter. 

Individuelle informasjons- og oppfølgingssamtaler går som vanlig. 
Du er v
elkommen til å ta kontakt på mobil 907 12 563 eller 902 54 376. Henvisning er ikke nødvendig.

Du finner til enhver tid oppdatert informasjon på vår hjemmeside

Følg oss også gjerne på Facebook!

Vaksinekontor

Vaksinekontoret holder åpent på tirsdager og torsdager. Telefonen vil også være åpen disse dagene.

Rus og psykisk helse
 •  Åpen stue er stengt, og vi ber om at alle henvendelser skjer på telefon. Kontakt enten din kontaktperson eller tjenesten på telefon 948 87 220. Dette nummeret betjenes alle hverdager fra kl. 09.00-15.00
 • Avtaler gjennomføres over telefon, videosamtale og ved å møte hverandre ute. Noen samtaler og samarbeidsmøter gjennomføres på avdelingen, på rom hvor avstandsbestemmelser og smittevernregler kan gjennomføres.
 • Rent brukerutstyr og Nalokson nesespray er veldig viktig nå. Rent brukerutstyr kan hentes i lokalene til rus og psykisk helse. Ta kontakt med oss om du trenger det.
 • Mandag, onsdag og fredag 0930 - 1200 står Rusomsorg på hjul parkert på Solheim (ved steinene) og deler ut bl.a. mat, brukerutstyr, Nalokson, og vi er tilgjengelige hvis du trenger noen å snakke med.