ስጉምትታት ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሎረንስኩግ ኮሙነ – ካብ 12 ሕዳር ተግባራዊ ዝኸውን።

መስመር ተለፎን ኮሮና መመርመሪ ቦታ(teststasjon)

መመርመሪ ቦታ ኣብ Løkenåsveien 29 ኣብ ጎኒ ቤተ-ክርስትያን ስኮረር(Skårer kirke) እዩ ዝርከብ። ቅድሚ ናብቲ መመርመሪ ቦታ ምኻድካ ቆጸራ ክትሕዝ ኣለካ።

ቆጸራ ንኽትሕዝ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ተለፎን ኮሮና ናይ ሎረንስኩግ ኢኻ ትድውል:  67 49 50 27.

 

ሎረንስኩግ ኮሙነ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ሓደስቲ ስጉምትታት ኣተኣታትዩ ኣሎ፡ እዚ ከም ተወሳኺ ኣብ ርእሲ እቶም ዕለት 30 ጥቅምቲ ዝትወሰኑ ውሳኔታት ዝትግበር ዘሎ እዩ።

ንኩሎም ኣብ ሎረንስኩግ ኮሙነ ዝቕመጡን ዝሰርሑን ዝምልከቱዎም ስጉምትታት እዞም ዝስዕቡ እዮም።

 • ባህላዊ ንጥፈታትን ኣብ ትርፊ-ግዜ ዝካየዱ ንጥፈታትን ዝካየደሎም ኣዳራሻትን ትካላትን ብምሉኦም ክዕጸዉ እዮም፡ ብጀካ ቤት-ንባብን ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን መንእሰያትን ንጥፈታት ዘካይዱሎም ቦታታትን።  እዚ ማለት ጂም፡ ሲነማን መጻወቲ ቦታ ለከላንድን(lekeland) ክዕጾ እዩ ማለት እዩ። መሐንበሲ ሆላት ንንግዳዊ ንጥፈታት ክዕጾ እዩ።
    
 • ድኳናት፡ሞላትን(kjøpesenter) ካልእ መሸጢ ቦታታትን ኣብ ኣዳራሻቶም ዝኣትዉ ብዝሒ ሰባት ቁጽሮም ብውሑዱ ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ዘኽእሎም ከምዝኸውን ክገብሩ ክኽእሉ ኣሎዎም፡ ከምኡውን ኣድላዪ እንተኾይኑ ነዚ ንምሕላው ሓለውቲ ክቖጽሩ ኣሎዎም።   
   
 • መሸጣ ኣልኮሆል ጠጠው ክብል እዩ፡ እዚ ድማ ኣልኮላዊ መስተ ናይ ምቕራብ እገዳ ዘጠቓለለ እዩ። መግብን መስተን ዝሸጡ ቦታታት ኣልኮላዊ መስተ ክሳብ ዘይቀረቡ ክኸፍቱ ይኽእሉ እዮም።
   
 • ገለ ውሑዳት ሕድገታት ገዲፍካ ኣብ ውሽጢ ዝካየድ ምትእኽኻባት ብምሉኦም ክእገዱ እዮም:   
  • ቀብሪ( በዚሑ ተባሂሉ ካብ 50 ሰባት ዘይሓልፉ፡ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ከኣ ግድን ክሕሎ ኣሎዎ)
  • ጥምቀት፡ቃል-ኪዳን ምእሳርን ካልእ ተመሳሳሊ ጽምብላትን ብዘይ ተዓዘብቲ እዩ ክፍጸም ዘሎዎ።
    
 • ዓበይቲ ዘካይዱዎ መብዛሕትኡ ስፖርታዊ ንጥፈታት(breddeidretten) ጠጠው ክብል እዩ። እዚ ውን ኣብ ትርፊ-ግዜ ዓበይቲ ዘካይዱዎ ንጥፈታት ከም ምረሻ ባንድ ሙዚቃን ጉጅለ መዘምራን ይምልከት እዩ። ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝካየዱ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ውሽጢ ብዘይ ቲፎዞ ክካየድ ይኽእል እዩ፡ ኣብ ደገ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ክሕሎ ክሳብ ዝተኻእለ ካብ 200 ዘይበዝሑ ቲፎዞ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም።
   
 • ስፖርት ቆልዑን መንእሰያትን ክስተር እዩ፡ ስለዚ ልምማዳት ከካይዱ ክፍቀደሎም እዩ፡ እንተኾነ ግና ኣብ ውድድራት፡ግጥማት፡ ካፕን ዘዋሪት ዋንጫን ዝኣመሰሉ ምስታፍ ኣይፍቅደሎምን እዩ፡ ዋላ ኣብ ካልእ ኮሙነታት ውን ኣይፍቀድን እዩ።
   
 • ማስኬራ ኣብ ታክሲ ምጥቃም ግዴታዊ ክኸውን እዩ።
   
 • ቀይሕ ደረጃ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል(rødt smittevernnivå) ኣብ ቤት-ትምህርታት ካልኣይ ደረጃን ትምህርቲ ዓበይትን ክተኣታቶ እዩ፡ ኣብዘን ዝስዕባ ሳምንታት ከኣ ቤት-ትምህርታት ማእከላይ ደረጃ ኣብ ቀይሕ ደረጃ ክኣትዋ ገምጋማት ክግበረሉ እዩ።

30 ጥቅምቲ ዝተወሰኑ ውሳኔታት ክቕጽሉ እዮም

 • ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ማስኬራ ምጥቃም
 • ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ቦታታት ማስኬራ ናይ ምግባር ግዴታ ኣሎ (ድኳናት፡ ቤተ-እምነትን ሃይማኖትን፡ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታትን ንጥፈታት ትርፊ-ግዜ ዝካየዱሎም ኣዳራሻትን ተመሳሰልቲ ቦታታትን).
 • ኣብ ውሽጢ መግብን መስተን ዝሽየጠሉ ቦታታት ኣብ ጣውላ ኮፍ ክሳብ ዘይበልካ ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ማስኬራ ናይ ምግባር ግዴታ ኣሎዎም።
 • ኣብ ብሕታዊ መዳያት ልዕሊ 10 ሰባት ዝሳተፉዎ ምትእኽኻባት ምድላው ኮነ ምስታፍ ኣይፍቀድን እዩ።
 • ኣብ ደገ ዝካየዱ ምትእኽኻባት በዚሑ ተባሂሉ ብውሑዱ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ዝሕልዉ ሰባት ካብ 200 ንላዕሊ ምእካብ ኣይፍቀድን እዩ።
 • ብዝተኻእለ መጠን ግብራዊ መሰናኽላት ክሳብ ዘይሃለዎ ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛ ኮይኖም ክሰርሑ ግዴታ ኣለዎም።

ማስኬራ ካብ ምጥቃም ሕድገታት ዝግበረሎም

ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ማስኬራ ናይ ምግባር ግዴታ ኣይምልከቶምን እዩ። ከምኡውን ብሕክምናዊ ምኽንያት ኮነ ብካልኦት ምኽንያታት ማስኬራ ክጥቀሙ ዘይክእሉ ሰባት ውን ኣይምልከቶምን እዩ።

 • ኣብዞም ዝስዕቡ ቦታታት ግዴታ ማስኬራ ንሰራሕተኛታት ጥራሕ እዩ ዝምልከት(ድኳናት፡ቤተ-እምነትን ሃይማኖትን፡ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታትን ንጥፈታት ትርፊ-ግዜ ዝካየዱሎም ኣዳራሻትን ተመሳሰልቲ ቦታታትን)፡ ማለት ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ እንተዘይክኢሎም። ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝከላኸሉ ስጉምትታት እንተደኣ ኣተኣታትዮም ንኣብነት መፈላለዪ ቀጸላታት ወይ መጋረዲታት እንተተኺሎም ወይ ካብቶም በጻሕቲ እኹል ርሕቀት ክሳብ ዝሃልዎም ሰራሕተኛታት ውን ግድን ኣይኮኑን ማስኬራ ክጥቀሙ ዘለዎም።