Oversikt over tiltak i Lørenskog kommune - tigrinja

 

ኣጸደ ህጻናት፡ ቤት ትምህርቲታት፡ ዩኒቬሪሲቲታት፡ ኮሌጃትን ሞያውያን ቤት ትምህርቲታትን።

 • ደርጃ ስጒምቲታት ብጫ ምስ ብተምሳል ሰማፎሮ ዝኸይድ ኰይኑ ከምቲ ንመላእ ሃገር ቤት ትምህርቲታትን ኣጸደ ህጻናትን ዝምልከት ይኸውን። ዝምልከቶ ከባቢ ድማ ግድን መምስ ኩነታት ለብዒ ከባቢኡ ዝቃደው ግምገማታት የካይደሉ፡ እዚ ማለት ከኣ እቲ ንኡስ ዞባ ከም ላዕለዋይ ብዓል ስልጣን ጉዳይ ምክልኻል ለብዒ መጠን ኣብ ዓቕሚ ሞያዊ ግምገማኡ ብምሙርኳስ ከከም ኣድላይነቱ ደረጃ ቀይሕ ንክኸወን ክውስን ይኽእል። ይኹን ድኣ እምበር እንተድኣ ኩነታት ለብዒ ብምኽፋኡ ናብ ቀይሕ ደረጃ ክቕየር ዘገድድ ኰይኑ ብመሰረት ሃገራውያን ስጒምቲታት ናብ ቀይሕ ደረጃ ንምእታው መንግስቲ ምሕጽንቲታት ከቕርብ ይኽል ኢዩ።
 • ኣዳራሻት ዩኒቬሪሲታት፡ ኮሌጃትን ሞያውያን ቤት ትምህርታትን ተማሃሮ ንከይጥቀሙሉ ይዕጾን ምህሮኦም ብዲጂታላዊ ኣገባብ ይካየድን። ሰራሕተኛታት እዘን ዝተጠቕሳ ቤት ትምህርቲታት ላዕለዋይ ደረጃ እቲ ካልእ ዝምልከቶም ሕግታት ስራሕ ይኽተሉ።

 

እንግዶታት

 • ብጀካ ቐብሪ እንተዘይኰኑ ካልእ ኩሉ ዓይነታት እንግዶታት ካብ ቤት ወጻኢ ንዝእንገዱ ይኽልከሉ፡ ኣብ ግዳም ይኹኑ ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ብዘየገድስ ኣይፍቀድን ኢዩ።
 • ዲጂታላዊ እንግዶታት እንተበዝሑ ሓሙሽተ ሰባት ዝሳተፍዎ ይፍቀድ፡ ኣብ ልዕሊ እቶም ሓሙሽተ ተሳተፍቲ፡ ተዋሳእቲ ጉዳይን ኣድለይቲ ኣባላት ኣፍረይቲ እቲ ትካልን ክህልው ይፍቀዶም ኢዩ።

 

ስፖርትን- ንጥፈታት ዕረፍትን ትርፊ ግዜን

 • ስፖርታዊ ንጥፈታት ዓበይትን መንእሰያትን ምክያድ ኣይፍቀድን ኢዩ (ብጀካ ሓደ ዓይነት ንጥፈት፡ ኣብ ታሕቲ ዝስዕብ ተመልከት)። ጥርኑፍ ንጥፈታት ዕረፍትን ትርፊ ግዜን እውን ኣይፍቀድን፡ ማለት ከምኒ ልምምዳትን ፈተነታት መዛምራን፡ ማርሺን ባንድን ትያትርን ኣይፍቀድን ኢዩ።
 • ንትሕቲ 20 ዝዕድሚኦም ቈልዑን መንእሰያትን ግዳማዊ ስፖርትን ንጥፈታት ዕረፍትን ትርፊ ግዜን ከካይዱ ይፍቀዶም ኢዩ፡ ኩሎም እቶም ዝሳተፉ ክሳብ ካብ ዓሰርተ ዘይበዙሑን ደቂ ሓደ ንኡስ ዞባ ዝዀኑን ማለት ኢዩ። እንተወሓደ ኣብ መንጐኦም ናይ ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉሉ ብዝኽእልሉ ኣገባብ ንጥፈታቶም ንከሳላስሉ ንምሕጸን።

 

ቦታታት ስራሕ

 • እቶም ኣብ በቤቶም ክሰርሑ ዝኽሉ ኣብ ቤቶም ይስርሑ። ሰራሕተኛታቶም ኣብ ቤቶም ክስርሑ ክሳብ ዝኸኣሉ ወሃብ ስራሕ ብምትሕብባር ከሳልጠሎም ኢዩ ዘለዎ። እቲ ትካል ንኣገባብ ኣሳላልጥኡ ዝምልከት ንሰራሕተኛታቱ ከም ዝሓበሮም ከሰንድ ክኽእል ኣለዎ። ኰይኑ ከብቅዕ ግና እቲ ኣብ ቤቶም ክሰርሑ ኣለዎም ዝብል ጠለብ ነቶም ከማልእዎ ዝኽሉ ጥራሕ ኢዩ ዝምልከት።

 

 

ዱኳናትን ኣገልግሎትን

ብጀካ እዞም ዝስዕቡ ዱኳናት፡ ኩሎም ዱኳናትን ዱኳናት ናውቲ ኣባይትን ትካላትን ይዕጸው፡

 • ዱኳናት ኣስፔዛታት፡ ንኣሽቱ ዱኳናት/ኪዮስክን ዱኳናት ናውቲ ጥዕናን ካልኦት ኣስፔዛታት ከም ቀንዲ ትሕዝቶ መሸጣ ዘለዎምን። ፡

 

 • መሸጣታት መግቢ ጥሪትን ካልእ ኣድላዪ ዝዀነ ናውቲ ፍትወ-እንስሳታትን ጥሪትን ዘሎዎምን።
 • ፋርማሲ
 • መሸጣ መጀነኒ/ፋሻ/ደረና
 • እንዳ መነጽር
 • እንዳ ኣልኮላዊ መስተ
 • ሓደ ብሓደ ዓሚል ዘእንግዳ ትካላት ስነጽባቐ ጸጒርን ክንክን ቈርበትን እንዳ ወቃጦን ዝኣመሰሉን ወዘተን።
 • ጥዕናውያን ትካላት ከምኒ ኣካላዊ ፍወሳን ፍወሳ ኣእጋርን ዝዓለመ
 • እንዳ ነዳዲ
 • ትካላት ሕርሻን ፍርያት ናውቲ እንስሳን
 • መሸጣ ተቓያያሪ ንብረትን ጃምላዊ ኣካፋፍልትን መሸጣን ትካላት ኢደስርሓትን ተመሳሰልቲ ዝሸጣ

ዱኳናት ናውቲ ኣባይትን ትካላትን፡ ኣቐዲሙ ንዝተኣዘዘ ንብረት ንምስላም ክኸፍታ ይኽእላ ኢየን፡ እዚ ግና ምክልኻል ለብዒ ብሞያዊ ኣፍልጦ ዝተሰነየን ፍታሓዊ ዝዀነ ኣሰላልማ ፍታሕ ብዝተኣታተወ ስርዓት ምስ ዝካየድን ኢዩ።

 

ቤት መግብታት፡ እንዳ ሻሂታት፡ ባራትን ሆቴላትን

 • ቤት መግብታትን እንዳ ሻሂታትን ይዕጸው፡ ተኣዚዙ ንዝውሰድ ከሳስያ ግን ይፍቀደን።
 • ምስሳይ ኣልኮላዊ መስተ ደው ይብል።
 • ኣብ ሆቴላት ዝርከባ ቤት መግብታትን እንዳ ሻሂታትን ንሓደርቲ ኣጋይሾም መግቢ ከሳስያ ይኽእላ።

 

 

ዝስዕቡ ትካላትን ቦታታትን ክዓጽው ኣለዎም፡

 • ማእከላት መወሳወሲ ኣካላት።
 • መሐምበሲ ኣዳራሻት፡ መሐምበሲ ማእከላት፡ ቤተምቾታት፡ መሐምበሲታት ሆቴላትን ተመሳሰልትን።
 • ቤተመቕደሳት፡ ብጀካ ንቐብርን ኣብ መንጐ ወከልቲ ማሕበረ-እምነትን ሓደ ውልቀሰብ ንዝካየድ ዝርርብ እንተዘይ ኰይኑ።
 • ቤተንባባት።
 • መዛናግዒ ቀጽሪታት፡ ኣዳራሻት ቢንጎ፡ መጻወቲ ኣዳራሻት፡ መጻወቲ ማእከላት፡ ኣዳራሻት ቦውሊንን ተመሳሳልን።
 • ቤተመዘክር
 • ሲነማ፡ ትያትር፡ ማእክላት ምርኢትን ተመሳሳሊ ባህላዊን መዛናግዒ ማእከላትን።

 

 • ካልኦት ህዝባውያን ማእከላትን ባህላውን ምዝንጋዕን ዝካየደሉ ወይ እውን ኣብ ውሽጣዊ ኣዳራሽ ብዝሒ ሰባት ዝእክብን ንጥፈታት ዕረፍትን ትርፊ ግዜን።

 

ምሕጽንታታት

 • ኣብ በቤትና ኣጋይሽ ካብ ምቕባልን ምትእኽኻብን ንወገድ። ነዞም ዝስዕቡ ግና ሕድገት ይወሃቦም፡

o ዘይተርፍ ኣገልግሎት ቤተቤትን ክንክንን ኣብ ኣፍደገ ሞት ንዘለውን ምብጻሕን።

o ሓደ ኣስኰፕሊ ዝዀነ፡ ሓደ ሰብ ወይ ክልተ ሰባት ከም ቀወምቲ ተባጻጻሕቲ መሓዙት ወይ ከኣ ሓደ ቤት ኣብ መንጐኦም ከም ቀወምቲ ተበጻጻሕቲ ክዀኑ ይኽእሉ።

 • ኣጸደ-ህጻናት ዝኸዱ ህጻናትን፡ መምስ ናይ ገዛኣ ርእሶም ጉጅለ-ኮሮና ደቂ ኣጸደ-ህጻናቶምን፡ ካልኦት ቈልዑን ብተወሳኺ በቤቶም ክበጻጽሑ ዝኽእሉ እንተ ከም ሓደ ቀዋሚ መሓዛ ወይ ክልተ ቀወምቲ ክበጻጽሑዎም ዝኽሉ መሓዙትን ክህልዎም ይኽል ኢዩ።
 • በጀካ ምስ መቃምጥኻ ምስ እዞም እቐዲማ ዘላ ነጥቢ ዝተጥቕሱ ሰባት እንተዘይኰይኑ ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ትራኸቡሉ እዋን ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ክትሕሎ ይግባእ።
 • ኩላትና ካብ ዘየድሊ መገሻ ክንውገድ ይግብኣና። ንስራሕ ምውፋር ዝምልከት ጒዕዞ ከም ኣድላዪ ኢዩ ዝቚጸር። ንመብዛሕቲኦም ግና ኣብ በቤቶም ኰይኖም ንክሰርሑ ኢዩ ዝጥለብ ዘሎ።
 • ናብ ጐዶቦታት ንኡሳን ዞባታት ዝርከቡ ማእከል ዕዳጋታት ወይ ዱኳናት ናውቲ ኣባይትን ትካላትን ካብ ምኻድ ንክንውገድ ንምሕጸን።
 • ኣብ እዋን ዕረፍቲን ትርፊ ግዜን ንዝኽየዶ ቤት ምኻድ ክኽየድ ይከኣል ኢዩ፡ እንተዀነ መምስ መቃምጥትኻ ጥራሕ። ቅድሚ ምብጋስ ግና፡ ኣብ ንኡስ ዞባኻ ኩሉ እቲ ዘድልየካ ዘብኡ ትሸማምት። ኣብቲ ትኸዶ ቦታ ዘለው ድኳናት፡ ቤት መግቢታት ወይ እውን ብዝሒ ሰባት ዝእከብሉ ቦታታት ዘይምኻድ። ብሺ ኣብ ትንሸራታተሉ እዋን ኣብቲ መስመር ዘጋጥሙኻ ካልኦት ሰባትን ኣብ ቴለፈሪካ ሺን ኣብ ግዳም ንዝዛወሩን ሰባትን ርሕቀትካ ምሕላው። ኣብቲ እትኸዶ መዛወሪ ንኡስ ዞባ ዝምልከት ሕግታትን ምኽሪታትን ኣስተውዒልካ ተኸታተሎም። ኣጋይሽ ኣይትቀበል።
 • ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ብዝምልከት ንኡሳን ዞባታት ይኹና ዞባውያን ንኡሳን ምምሕዳራት ትርር ዝበሉ ስጒምቲታት ከተኣታትዋ ይግብአን፡ ከም ንኣብነት መጓዓዝያታት ፍርቂ ዓቕመን ጥራሕ መሊአን ንክኸዳ ዝብል ስጒምቲ ክኸውን ይኽእል።
 • ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ከቢድ ሕማም ንክሓሙ ወይ እውን ንክሞቱ ዘስግኦም ሰባት፡ ዝያዳ ጥንቃቐታት ከርዩ ይግብኦም።
 • እተን ሓደ ብሓደ ዓሚል ዘእንግዳ ትካላት ከምኒ ስነጽባቐ ጸጒሪ፡ ትርር ዝበለ ስጒምትታት ከተኣታትዋ ይግብአን፡ ማለት ከም ኣብቲ 1 ሜትሮ ንምሕላው ዘሸግረሉ ኩነታት መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ምጥቃም ወይ ከኣ ገጽ ንገጽ ምቅርራብ ዘለዎ ኣገልግሎት ከነክይዎ ወይ ከኣ ንግዚኡ ከወግድዎ ይግባእ።

 

·መቃርብትን ኣባላት መቃምጥቲ ሓደ ቤትን ምምርማርንን ምክትታልን፡

o ብሰንኪ ከም ዝተለብዑ ዝተረጋገጹ መቃርብቲ ዝተወሸቡ ሰባት ካብ 7ይ ክሳብ 10ይ ዝተወሸብሉ ምዓልቶም ንክምርመሩ ንምሕጸን።

o ምስ ዝተባርዐ ተቐያያሪ ባህሪ ኮሮና ቫይረስ ዝተኣሳሰቱ መቃርብቲ፡ ኣብ ምፍላምን (ብውዑዩ ከም መቃርብቲ ተባሂሉም ምስ ተነግሮም) ኣብ ምዝዛም ውሸባኦም (እንተ ቐልጠፈ ኣብ 7ይ ምዓልቶም) መረመራ-PCR ይምርመሩ።

o ኣባላት መቃምጥቲ እቶም መቃርብቲ ዝዀኑ ክሳብ ቀዳማይ መረመራ-PCR ዝካየድ ክውሸቡ ይግብኦም። እዚ ምስቲ ዝተባርዐ ተቐያያሪ ባህሪ ዘሎዎ ዓይነት ቫይረስ እንግሊዝ ምትእስሳር ንዘሎዎ ኢዩ።

 

ግዴታ ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን

ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ማስኬራ ምጥቃም
 
ኣብ ውሽጢ መግብን መስተን ዝሽየጠሉ ቦታታት ኣብ ጣውላ ኮፍ ክሳብ ዘይበልካ ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ማስኬራ ናይ ምግባር ግዴታ ኣሎዎም።
 
ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ቦታታት ማስኬራ ናይ ምግባር ግዴታ ኣሎ (ድኳናት፡ ቤተ-እምነትን ሃይማኖትን፡ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታትን ንጥፈታት

ማስኬራ ካብ ምጥቃም ሕድገታት ዝግበረሎም

ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ማስኬራ ናይ ምግባር ግዴታ ኣይምልከቶምን እዩ። ከምኡውን ብሕክምናዊ ምኽንያት ኮነ ብካልኦት ምኽንያታት ማስኬራ ክጥቀሙ ዘይክእሉ ሰባት ውን ኣይምልከቶምን እዩ።

 • ኣብዞም ዝስዕቡ ቦታታት ግዴታ ማስኬራ ንሰራሕተኛታት ጥራሕ እዩ ዝምልከት(ድኳናት፡ቤተ-እምነትን ሃይማኖትን፡ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታትን ንጥፈታት ትርፊ-ግዜ ዝካየዱሎም ኣዳራሻትን ተመሳሰልቲ ቦታታትን)፡ ማለት ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ እንተዘይክኢሎም። ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝከላኸሉ ስጉምትታት እንተደኣ ኣተኣታትዮም ንኣብነት መፈላለዪ ቀጸላታት ወይ መጋረዲታት እንተተኺሎም ወይ ካብቶም በጻሕቲ እኹል ርሕቀት ክሳብ ዝሃልዎም ሰራሕተኛታት ውን ግድን ኣይኮኑን ማስኬራ ክጥቀሙ ዘለዎም።