መርመራ ኮሮና - koronatest tigrinja

ንመርመራ ኮሮና ቆጸራ ክትሕዝ ትደሊ እንተደኣ ኮይንካ ብአለክትሮኒካዊ ኣገባብ(digital) ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ብአለክትሮኒካዊ ኣገባብ ቆጸራ ክትሕዝ እንተኾይንካ ትቕመጠሉ ኣድራሻ ኣብ ሎረንስኩግ ክኸውን ኣሎዎ፡ ከምኡውን BankID ወይ BankID ኣብ ሞባይል ክህልወካ ኣሎዎ።

እቶም ትኽእሉ ኩላትኩም ብአለክትሮኒካዊ ኣገባብ ቆጸራ ክትሕዙ ንላበወኩም። ንባዕልኻ፡ንደቅኻ ወይ  ንካልኦት ቆጸራ ክትሕዘሎም ትኽእል ኢኻ። ቁጽሪ ትውልዲ ብምሉኡ ክህልወካ ኣገዳሲ እዩ(fødselsnummer/11 ኣሃዛት)።

ኣብዚ እቲ አለክትሮኒካዊ መኽፈሊ ኣሎ.

BankID ዘይብልካ እንተኾይንካ ወይ ኣብ ሎረንስኩግ ዘይትቕመጥ እንተኾይንካ ቆጸራ ንምሓዝ መስመር ተለፎን ኮሮና ቁጽሪ 67495027 ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ካብ ሰኑይ ክሳብ ሰንበት ሰዓት 08:30-21:30 ከምኡውን ሰንበት ሰዓት 08:30-21:30 እዚ መስመር ክፉት እዩ።

ኣብ ኢንተርነት ቆጸራ ክትሕዝ ከለኻ መስመር ተለፎን ኮሮና ምድዋል ኣየድልየካን እዩ።

Personer som blir testet for korona - Klikk for stort bildeመርመራ ኮሮና ብከምዚ ዝስዕብ ኣገባብ ኢኻ ትምርመሮ Jonas Ruud / Lørenskog kommune  

ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፍካ ክትከውን ተኽእሎታት ምስ ዝህሉ መርመራ ክትገብር ኣገዳሲ እዩ። ምልክታት ረኽስታት ስርዓተ ምስትንፋስ ዘለዎም ሰባት ብምሉኦም ሕማም ኮሮና ሒዙዎም ከይኸውን ንምፍላጥ መርመራ ክገብሩ ይግብኦም።

ማእከል መመርመሪ ኣብ ሎረንስኩግ ኣብ Løkenåsveien 29 ኣብ ጎኒ ቤተ-ክርስትያን ስኮረር (Skårer kirke) እዩ ዝርከብ። ናብ መመርመሪ ማእከል ናይ ምምጻእ ዕድል ዘይብልካ እንተኾይንካ ናብ ገዛኻ መጺና ክንምርምረካ ክትሓተና ትኽእል ኢኻ።

ምንጪ መልከፍቲ ንምርካብ ዝካየድ ዕዮ(Smittesporing)

ብኮሮና ተለኺፍካ ክትከውን ዝኾነ ተኽእሎ ምስ ዝህሉ ኣብ ሉረንስኩግ ምንጪ መልከፍቲ ንምርካብ ዝሰርሕ ጉጅለ ክድውሉልካ እዮም። ካብዚ ቁጽሪ እዚ እዮም ክድውሉልካ፡ 40 40 98 38። ካብዚ ቁጽሪ ምስ ተደወለልካ እንተደኣ ዘይመሊስካ፡ ከምዝተደወለልካ ምስ ረኣኻ ብዝቐልጠፈ ተመሊስካ ክትድውለልና ኣለካ! ኩላቶም ንድውለሎም ክንረኽቦም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።