ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮሮና ኣብ ሎረንስኩግ ኮሙነ - vaksine tigrinja

Hør artikkelen bli lest opp på tigrinja

ዝኸበርካ ተቐማጢ ሎረንስኩግ
ሎረንስኩግ ኮሙነ ክታበት ኮሮና ጀሚርናዮ ኣለና። ኮሮና ተመሓላለፊ ሕማም ስለዝኾነ ሃገራዊ ሰበስልጣን ጥዕና ብዝተኻእለ መጠን ዝበዝሑ ሰባት ክኽተቡ እዮም ዘማኽሩ። ክታበት ብምኽታብ ሕማም ተወግድ። እቲ ክታበት ብነጻን ወለንታውን እዩ።

ሰሙናዊ ካብ ትካል  ህዝባዊ ጥዕና ክታበታት(Folkehelseinstituttet) ኮሮና ይስደደልና ኣሎ።

ኮሙነታት ኣየናይ ቅደም-ተኸተል ተኺተለን ንመን ቀዳምነት ክህባ ከምዘለወን ብሃገራዊ ሰበስልጣን ጥዕና ተሰሪዑለን ኣሎ። ሎረንስኩግ ኮሙነ ነዚ ዝስዕብ ቅደም-ተኸተል እዩ ዝኽተል።

1

ተቐማጦ ሕክምና + ምሩጻት ሰራሕተኛታት ጥዕና

2

85 ዓመት ዝዕድሚኦምን ልዕሊኡን

3

ክሊ-ዕድመ 75-84 ዓመት

4

ክሊ-ዕድመ 65-74 ዓመት፡ ከምኡውን ልዑል ተነካእነት ዘለዎም ዝተወሰኑ ሰባት ኣብ ክሊ-ዕድመ18-64 ዝርከቡ

5

ካልእ ሕማም ወይ ኩነት ዘለዎም ኣብ ክሊ-ዕድመ 55-64 ዓመት ዝርከቡ ሰባት

6

ካልእ ሕማም ወይ ኩነት ዘለዎም ኣብ ክሊ-ዕድመ 45-54 ዓመት ዝርከቡ ሰባት

7

ካልእ ሕማም ወይ ኩነት ዘለዎምኣብ ክሊ-ዕድመ 18-44 ዓመት ዝርከቡ ሰባት

8

ኣብ ክሊ-ዕድመ 55-64 ዓመት ዝርከቡ ሰባት

9

ኣብ ክሊ ዕድመ 45-54 ዓመት ዝርከቡ ሰባት

10 ኣብ ክሊ ዕድመ 18-24 , 40-44 ዓመት ዝርከቡ ሰባት
11 ኣብ ክሊ ዕድመ 25-39  ዓመት ዝርከቡ ሰባት

 

ሰበስልጣን ጥዕና ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ክኽተቡ ኣሎዎም ዝብል ምኽሪ ኣይሃቡን ዘለዉ። እዞም ተሰሪሖም ዘለዉ ክታበታት ኣብ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣይተፈተኑን ዘለዉ። ቆልዑ ብኮሮና ከቢድ ሕማም ክሕዞም ብጣዕሚ ሳሕቲ ዝርአ ተርእዮ እዩ።

ቆጸራ ክታበት(Time for vaksinering)
እተን ዝተፈላለያ ጉጅለታት ግደአን ምስ ኣኸለ ነቶም ዝምልከቶም ተቐማጦና ባዕልና ክንወከሶም ኢና። ኣድራሻኻ ኣብ ሎረንስኩግ ምዝጉብ እንተደኣ ኮይኑ ግደኻ ምስ ኣኸለ ባዕልና ክንውከሰካ ኢና። ኣብቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ቁጽሪ ተለፎንካ መሰጅ(SMS) ክመጻካ እዩ። ኣብቲ መሰጅ ዘሎ መራኸቢ ሊንክ ጠዊቕካ ንኽትክተብ ቆጸራ ሓዝ። ቆጸራ ክትሕዝ ሓገዝ ክግበረልካ እንተደኣ ደሊኻ ድማ ብቁጽሪ ተለፎን 67495037 ክትድውለልና ትኽእል ኢኻ(ሰኑየ ሰሉስ ሰዓት 10.00-15.00)።

ኣብ ሎረንስኩግ ዘይትቕመጥ እንተኾይንካ ኣብዚ ወብሳይት ኣብ ሪጋ ክታበት ቦታ ንኽትሕዝ ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ እዚ ትመርጽ፡ ግዝያዊ ተቐማጢ ኮሙነ(midlertidig bosatt i kommunen)። ንኣባላት ስድራቤትካ ውን ኣብዚ ገጽ ብምእታው ኣብዚ ሪጋ ክታበት ቦታ ክትሕዘሎም ትኽእል ኢኻ።


ናብ ቆጸራ ክታበት ምምጻእ
ኣብ ማእከል ክታበት ቆጸራኻ ሓሙሽተ ደቓይቕ ክተርፎ ከሎ ተረከብ። ምስ ተረከብካ ማስኬራ ለቢስካ ኣብ ሪሰፕሽን መጺኻ ከምዘለኻ ሓብሮም። ቆርበት ላዕለዋይ ክፋል ኢድካ ብቐሊሉ ክንረኽበሉ ንኽእል ዓይነት ክዳን ልበስ። ምልክታት ሕማማት ስርዓተ ምስትንፋስ እንተደኣ ሃልዩካ ወይ ቅሩብ እንተደኣ ተጸሊኡካ ቆጸራኻ ክትቅይሮ ኣለካ፡ ዋላ ምልክታትካ ፍኹስ ዝበሉ እንተኾኑ። ሓድሽ ቆጸራ ንኽትሕዝ ናብ ተለፎን ክታበት ቁጽሪ 67495037 ደውል።


ክታበት ኣበይ እየ ዝኽተቦ?
ሎረንስኩግ ኮሙነ  ርእሱ ዝኸኣለ ማእከል ክታበት ተኺልና ኣለና፡ ኣብ መትሮ ስቱርሃንደል/Metro Storhandel እቲ ድሕሪ ሎረንስኩግ ሁስ/Lørenskog hus ዝርከብ ክፋል መትሮ/Metro(እቲ ቅድም ህንጻ-ማክሲ/MAXI ዝነበረ።) እዚ ማእከል ክታበት ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ገ-ስፖርት/G-Sport ዝነበረሉ ኣዳራሽ እዩ ዝርከብ። እቲ ኣድራሻ Kulturhusgata 2 እዩ።


ብኸመይ እየ እቲ ቦታ ዝበጽሖን ዝረኽቦን?
ኣብ ታሕቲ ዝርከብ መዐሸጊ መካይን መኪና እንተዓሺግካያ እቲ ‘’Metro Storhandel’’ ዝብል ታቤላ ዘለዎ መደየቢ ኢኻ ትጥቀም። መኪና ሰለስተ ሰዓታት ብነጻ ክትዕሽጋ ትኽእል ኢኻ። ንሕጽር ዝበለ እዋን ኣብ ኣፍደገ እቲ ሰንተር/senteret ጠጠው ምባል ይከኣል እዩ። እቲ ዝቐረበ ፌርማታ ኣውቶቡስ Knatten እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ሰንተር ሊፍት ኣሎ።


ኣተርጓሚ የድልየካ ድዩ?
ክትክተብ ከለኻ ኣተርጓሚ ክትጥቀም መሰልካ እዩ። ኣተርጓሚ ብነጻ እዩ። ኣተርጓሚ ዘድልየካ እንተኾይኑ ቆጸራ ክትሕዝ ከለኻ ኢመይል ናብ koronavaksine@lorenskog.kommune.no ብምስዳድ ወይ ቁጽሪ ተለፎን 67495037 (ሰኑየ-ሰሉስ ሰዓት 10፡00-15፡00)ብምድዋል ሓብረና ኢኻ።  ኣተርጓምን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣሎዎም። እዚ ማለት ብዛዕባ ጥዕናኻ ዘለዎም ሓበሬታ ብምስጢር ይተሓዝ ማለት እዩ።


ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮሮና
ኣብ ወብሳይት www.lorenskog.kommune.no/koronavaksine ብዛዕባ ክታበት ኮሮና ኣብ ሎረንስኩግ ኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ኣሎ። ኣብዚ ውን ሕጂ ኣየናይ ጉጅለ ክታበት ይወሃቦም ከምዘሎ ሓበሬታ ትረክብ።


እዚ ክታበት ውሑስ ድዩ?
እቶም ዝተፈላለዩ ክታበታት ኮሮና ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ስርዓተ ምፍታን ተፈቲኖም ምስ ሓለፉ እዮም ተቐባልነት ክረኽቡ ዝኽእሉ። ክታበት ኮሮና ዝኾነ ከበድቲ ጎናዊ ሳዕቤናት ኣይተራእየሉን ዘሎ። ዝኾነ ሓደገኛ ቀመማት ዘለዎ ኣይኮነን፡ ከምኡ ድማ ኣብ ኩሎም ሃይማኖታት ተቐባልነት ዘለዎ እዩ።

እዚ ሓበሬታ ጠቓሚ ክኸውን ንትስፎ። ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወካ ተወከሰና። ክታበት ክትክተብ ብሰላም ምጻእ።

ምዉቕ ሰላምታ ሎረንስኩግ ኮሙነ