Elevens arbeidsmiljø

Elevene har rett til et arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017.

Retten til et trygt og godt skolemiljø etter oppll. § 9 A-1 gjelder for alle som er elever på barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole. Reglene gjelder i timer og friminutt på skolen, på skoleveien, i leksehjelp som er i skolens regi og i skolefritidsordninger (SFO). Reglene gjelder også når skolen, leksehjelpen eller SFO har aktiviteter utenfor skolens bygninger/område, eller er i lokaler utenfor skolens område. Kapittel 9 A gjelder i utgangspunktet ikke på fritiden, men hvis elevene opplever noe på fritiden som gjør at de ikke har det trygt og godt på skolen, så må skolen likevel handle i henhold til aktivitetsplikten frem til eleven har det trygt og godt på skolen igjen.

  • Alle elever har rett til trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
  • Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.
  • Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet eller plaget, skal hun eller han alltid gripe inn, si fra til rektor og undersøke hva som har skjedd,
  • Rektor skal lage en plan med tiltak mot mobbingen og sørge for at eleven føler seg trygg igjen.
  • Saken kan meldes til Fylkesmannen dersom elevene eller foreldrene mener at skolen ikke har gjort nok.
  • Fylkesmannen kan bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre
    (kilde: Utdanningsdirektoratet)

Dersom foreldre opplever at denne retten ikke ivaretas for eget barn, kan de be om tiltak for å bedre situasjonen. Ved å fylle ut dette skjema og levere til skolen, vil henstillingen behandles etter forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak.
Dvs at skolen har en normal frist på 4 uker til å behandle henstillingen og at skolen skal svare skriftlig. Dersom foreldrene ikke er fornøyd med svaret, er det klagerett.