Årsplan for FAU ved Luhr skole

Her finner dere årsplanen for Luhr FAU 

Årsplan Luhr skole FAU 2017/2018

11.03.2018

 

Årshjul

August

 • Skolestart
 • Oppstartsmøte for styret i FAU
  • Plan for FAU-møter fram til jul (4-5 pr. skoleår)
  • Plan for styremøter fram til jul (1 per måned)
  • Planlegge presentasjon av FAU til foreldremøtene

September

 • Foreldremøter
  • FAU presenterer seg
  • Nyvalg av FAU-representanter samt klassekontakter for øvrig
 • Styremøte
  • Saksliste for FAU møte
 • Første FAU møte ca 2 uker etter siste foreldremøte
  • Fordeling av verv

Oktober

 • Styremøte
 • Oppstartsmøte 17-mai komite med fordeling av roller

November

 • Styremøte
  • Sakliste FAU møte
 • FAU møte

Desember

 • Styremøte
 • Sette tidspunkt for årsmøte

Juleferie

Januar

 • Styremøte

Februar

 • Styremøte
  • Sakliste FAU møte
 • FAU møte
 • Foreldremøter

Mars

 • Bursdagsball
 • Styremøte
  • Revisjon vedtekter

April

 • Styremøte
  • Sakliste FAU møte
 • FAU møte

Mai

 • Styremøte
  • Agenda for årsmøte
 • 17 –mai
  • Årsmøte
  • Førsteklasse for kommende skoleår velger FAU representanter

Juni

 • Styremøte
  • Overlevering nytt styre
  • Bli kjent
  • Oppsett tidspunkt for første møte august

Juli

Sommerferie

Generell info

 • SU/SMU-møter avholdes hver 6 uke
 • Lørenskog FAUs (LFAU) møter avholdes ca. 3 ganger pr skoleår
 • Internasjonal uke: Arrangeres hvert år i uke 39. Skolen informerer om hva de ønsker at FAU skal bistå med.
 • Bursdagsball for Luhr skole: Arrangeres rundt 1. mars. Her kan det være behov for at foreldrene i de aktuelle klassetrinnene bidrar med borddekking, pynting, kaker opprydning osv. Intensjonen er at elevene ordner det meste selv.

 

 

 

FAU – Foreldrerådets arbeidsutvalg

Valg av foreldrekontakter:

Hver klasse skal i foreldremøte velge:

 • 1 fast representant til FAU
 • 1 skole/hjemkontakt som er vararepresentant.

Valget skal avholdes på første foreldremøte i nytt skoleår, og representantene sitter for to år, frem til nye representanter er valgt for klassen. For førsteklasse gjøres det unntak fra denne ordningen, her skal representanter velges på førskoledag før sommerferien, og representantene sitter i ett år, frem til nye representanter er valgt.

I tillegg kan det velges 2 sosialkontakter. Det avgjøres i foreldremøte hvor lenge disse skal sitte.

 

Valg av FAU styre

FAUs styre velges av årsmøtet. Årsmøtet skal velge leder og 3 styremedlemmer, der FAU-styret konstituerer seg selv på første styremøte. Styret skal i tillegg til leder ha følgende roller:

 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Informasjonsansvarlig

Alle roller i styret velges for to år, og slik at leder og 1 styremedlem velges i oddetallsår, 2 styremedlem velges i partallsår.

Beskrivelse av roller i Luhr skole FAU.

Foreldrekontakter

Foreldrekontaktene har sammen et ansvar for:

 • Sette agenda for foreldremøtene to ganger i året i samarbeid med kontaktlærer.
 • Sosiale arrangement for klassen
 • Bidra ved evt. arrangement i skolens eller FAUs regi
 • Informasjonsledd mellom klasse og FAU/skole/ lærer

FAU-kontaktens rolle:

 • Stille på FAU møtene eller andre møter de innkalles til, eller sender personlig vararepresentant.
 • Delta i en arbeidsgruppe eller være områdeansvarlig for oppgaver som FAU har definert i årshjulet.
 • Formidle informasjon og saker mellom klassen og FAU.
 • Oppretter klassekonto for klassen.
 • Må melde fra til FAU-styret hvem de nye klassekontaktene er.
 • Ansvar for å sette i gang sosiale arrangement i klassen (der det ikke er egen sosialkontakt)

Skole-hjem- kontaktens rolle:

 • Kontaktpunkt for lærer
 • Formidle informasjon mellom lærer/skolen og klassen.
 • Ansvar for evt at klasse-/mailinglister for informasjon fra klassekontaktene er oppdaterte.
 • Bidra i kontakt mellom lærer og hjem/foresatte
 • Sikre at foreldre/foresatte hjelper til ved skolearrangement
 • Ansvar for å sette i gang sosiale arrangement og trivselstiltak i klassen (der det ikke er egen sosialkontakt)
 • Er vara for FAU-kontakten

Sosialkontaktenes roller:

 • Ansvar for å sette i gang sosiale arrangement og trivselstiltak i klassen (avslutninger, klassetreff, påskefrokost, julegrøt, foreldrefester og lignende)
 • Organisere oppgaver som må gjøres i tilknytning til sosiale arrangement
 • Arrangement og tiltak skal bidra til et godt sosialt klassemiljøFAU styret

FAU Styret

Arbeidsoppgaver for FAU-styret

 • Planlegge, gjennomføre og lede FAU-møtene
 • Planlegge, gjennomføre og lede årsmøtet
 • Legge frem årsberetning og regnskap for årsmøtet
 • Avholde styremøte månedlig eller etter behov
 • Representere FAU mellom FAU-møtene
 • Svare på høringsuttalelser

Leder

 • Lede FAU og sørge for at alle punkter i FAUs årshjul gjennomføres.
 • Kalle inn til FAU-møter og styremøter.
 • Lede FAU-møter og styremøter.
 • Være medlem og delta på møter i SU og SMU.
 • Ha kontakt med rektor

Nestleder

 • Vararepresentant for leder.
 • Samme ansvar som leder.
 • Avlaste og støtte leder med leders arbeidsoppgaver.
 • Være medlem og delta på møter i SU og SMU.

Kommunikasjonsansvarlig og Referent

 • Skrive referat fra alle FAU møter og styremøter, og videreformidle dette til alle i FAU.
 • Publisere referat fra møter i Luhr FAU og Lørenskog FAU på Facebook og FAU sitt område på skolens nettside.
 • Publisere og sende ut annen relevant informasjon på Facebook og FAU sitt område på skolens nettside.
 • Følge med på informasjon fra Lørenskog FAU (facebook, e-mail) og videreformidle relevant informasjon som kommer ut der.

Økonomiansvarlig.

 • Utarbeide forslag til budsjett for FAU og for 17. mai arrangement på skolen.
 • Føre regnskap for FAU og sørge for balanse i økonomien.
 • Administrere og disponere bankkonto og betalingsløsninger
 • Betale regninger, og evt. sende fakturaer.
 • Sørge for utbetaling i forbindelse med utlegg som er godkjent av FAU.
 • Følge opp og bistå 17. maikomiteen med det økonomiske rundt arrangementet, blant annet godkjenne pengebruk for å sikre balanse i regnskapet og betale regninger.
 • Det må oppnevnes en fast vararepresentant for økonomiansvarlig, som blant annet disponerer bankkonto for å bistå i forbindelse med utbetalinger fra konto.

FAU roller

Alle FAU-representantene fra hver klasse stiller på møtene eller sender personlig vararepresentant. Det er ønskelig at alle er med i en arbeidsgruppe, og at arbeidsgruppene kan fremme forslag på møtene og diskutere saker før møtene. Områdeansvarlige velges internt på første FAU-møte etter Årsmøtet.

Representanter til Samarbeidsutvalget (SU)

Skal være 2 representanter med vara. (tredje representant for Skolemiljøutvalget (SMU) er møtende vara på disse møtene)

Regler for samarbeidsutvalg er hjemlet i opplæringsloven § 11-1. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter i skolesamfunnet. Utvalget skal særlig arbeide for god kommunikasjon og informasjon mellom skolens ledelse, elever, foreldre og ansatte. Det skal arbeide for at skolen skal gi elevene et godt tilpasset opplæringstilbud. Samarbeidsutvalget skal styrke elever og foreldres mulighet for medvirkning i skolen. Samarbeidsutvalget ved de kommunale grunnskolene i Lørenskog er tillagt styringsoppgaver som angår virksomhetens drift og organisering. Styringsoppgavene utføres sammen med rektor. Lovverket er ikke til hinder for at samme personer kan inneha verv i både samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg ved samme skole. I tillegg til samarbeidsutvalg må skolen ha et eget skolemiljøutvalg.

Møter avholdes hver 6 uke. Rektor står for innkalling.

Representanter til skolemiljøutvalget (SMU)

Skal være 3 representanter pluss vararepresentant.

Opplæringsloven § 11-1a bestemmer at hver grunnskole skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Lovverket er ikke til hinder for at samme personer kan inneha verv i både skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg ved samme skole. I tillegg til skolemiljøutvalg må skolen ha eget samarbeidsutvalg.

Møte for dette avholdes hver 6 uke. Rektor står for innkalling av dette

Lørenskog FAU (LFAU)- representanter

Skal være 2 representanter og 1 vararepresentant.

Stiller på møter i LFAU og informerer begge veier.

Ansvarlig for skolefritidsordning (SFO)

Ved første FAU-møte etter årsmøtet velges ansvarlig og eventuelt medlemmer til SFO-gruppen. Medlemmer velges for ett år av gangen. I tillegg til ansvarlig velges medlemmer til gruppen basert på behov. Både faste FAU-representanter og vara er valgbare til gruppen.

SFO-gruppen er FAUs kontakt med SFO.

Arbeidsoppgaver

 • Presentere seg for SFO-leder, og holde dialog med SFO om saker av interesse for foreldrene.
 • Etablere en fornuftig samarbeidsform med SFO gjennom jevnlige møter.
 • Formidle eventuelle saker mellom SFO og hhv. FAU og FAU- styret.
 • Delta i diskusjoner om SFOs kurstilbud, utflukter og andre arrangementer.

Natteravn-ansvarlig

Skal være 2 representanter

Arbeidsoppgaver

 • FAUs kontakt med Natteravnene Fjellhamar
 • Presentere seg for leder i Natteravnene Fjellhamar
 • Videreformidle eventuelle saker fra Natteravnene Fjellhamar
 • Oppfordre til deltagelse i Natteravnene Fjellhamar

Overgang til ungdomsskolen

Skal være 2 representanter fra 7. klasse

Formidling av informasjon om prosessene:

 • Fordeling av elever på andre skoler enn Fjellsrud
 • Deling av klasser

Trafikk og sikkerhet

Leder og 4-6 medlemmer

 • Leder og medlemmer velges på første FAU-møte etter årsmøtet
 • Det ønskes geografisk spredning i forhold til skolevei
 • Faste og vararepresentanter i FAU er valgbare til gruppen

Arbeidsoppgaver

 • Opprettholde løpende kontakt med kommunen om alle tema relatert til trafikk og sikkerhet.
 • Holde seg løpende orientert om, og gi innspill til pågående og fremtidige vei- og byggeprosjekter i skolens inntaksområde.
 • Jevnlig videreformidle eventuelle saker/utfordringer til FAU og FAUs styre.
 • Årlig gjennomgå og oppdatere risikoanalyse, og prioritere tiltak opp mot skole og kommune.

17. mai ansvarlig

2 representanter fra 4. klasse

Arbeidsoppgaver

 • FAU-representantene fra 4. trinn får ansvaret for nedsettelse av 17. mai-komiteen
 • Sørge for at alle 4. klassene velger 3 representanter hver til 17 mai komiteen
 • arrangerer det første møtet i komiteen, hvor leder for 17. mai-komiteen velges
 • Delta på møter i 17 mai komiteen, og Koordinere informasjon mellom 17.mai komite og FAU
 • Kontakte FAU styret hvis behov for bistand for å sikre en god gjennomføring av arrangementet

Arrangementskoordinator

1 representant

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere opprettelsen av arrangementskomitéer for skolens faste arrangementer
 • Være kontaktpunkt mellom skoleledelse/foreldrekontakter/arrangementskomitéer ved behov