Vedtekter for FAU

Her finner du vedtekter for FAU ved Luhr skole

Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Luhr skole

 

 

 

 

 

 

 

1Formål

 

Luhr skole FAU ønsker å sikre et godt samarbeid mellom hjem og skole. Dette er av stor betydning for våre barns skolehverdag. Foreldres innflytelse over egne barns skolehverdag, er for øvrig bestemt av Opplæringslovens § 11.

 

FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På Luhr skole informerer FAU foreldrene ved utsendelse av mail, på skolens hjemmeside og via innlegg på Luhr skole FAUs Facebook-side.
 

 

1.1Luhr skole FAUs formålsparagraf

§1. Luhr skole FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) skal fungere i tråd med lover og regler for foreldreengasjementet i skolen i sin alminnelighet.

§2. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme foreldrenes fellesinteresser, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever.

§3. Luhr skole FAU skal bestå av en foreldrerepresentant for hver klasse ved skolen.

§4. Hver FAU-representant skal ha en personlig vararepresentant.

§5. For å sikre kontinuitet i FAU arbeidet, skal FAU-representantene velges for to år, med unntak av representantene for 1. klasse som velges for ett år.

§6. Luhr skole FAU skal sørge for at årshjulet følges og oppdateres jevnlig.

§ 7. Luhr skole FAU skal støtte opp om skolens verdier: lærende, kreative og samarbeidende.

§ 8. Luhr skole FAU har ansvaret for 17.mai arrangementet på Luhr skole. FAU-representantene fra 4. trinn får ansvaret for nedsettelse av 17. mai-komiteen, og arrangerer det første møtet i komiteen, hvor leder for 17. mai-komiteen velges.

§ 9. Deltagelse i Lørenskogs FAU-nettverk (LFAU)

FAU deltar med to representanter til Lørenskogs FAU-nettverk. LFAU skal drive skolepolitisk arbeid i Lørenskog kommune og bidra til effektiv informasjonsutveksling mellom skoleadministrasjonen og Lørenskogskolene.

Luhr skole FAU koordinerer LFAU hvert 12. skoleår

Hovedmøter i LFAU:

 • 3-4 møter pr skoleår
 • Skolepolitisk møte i forkant av kommunevalg
 • Temamøte ved behov/ ønske

Dekning av eventuelle kostnader fordeles etter elevtallsnøkkel fra skolene.

Skolesjefen har møterett i LFAU-møtene.

Skolen som har koordinatoransvar arrangerer møte med politiske partier etter initiativ fra egen eller andre skolers FAU-representanter.

 

Organisering av Luhr skole FAU

 

2.1Oversikt over foreldrebaserte råd, utvalg og fora

Ved Luhr skole eksisterer følgende foreldrebaserte råd, utvalg, fora og roller:

 1. Foreldrerådet består av alle foreldre ved skolen. Årsmøtet er foreldrenes øverste organ.
 2. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av representanter valgt av de respektive klasser.
 3. FAUs styre velges av foreldrerådet i årsmøtet.
 4. Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste organ og består av representanter fra skolens ledelse, elever, foreldre og ansatte samt en politisk representant. To foreldrerepresentanter med vararepresentanter stiller fra FAU. FAU innehar ledervervet.
 5. Skolemiljøutvalget (SMU) er et organ for å skape et godt skolemiljø og består av representanter fra skolens ledelse, elever, foreldre og ansatte samt en politisk representant. Tre foreldrerepresentanter med vararepresentanter stiller fra FAU. FAU innehar ledervervet.
 6. Klasserådet (foreldremøtet) består av alle foreldrene i en klasse.
 7. Klassekontakter er foreldrekontakter valgt av foreldrene i klassen.

 

2.2Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg ved at hver enkelt klasse velger sin representant til FAU og en vararepresentant.

 

FAU-representantene og deres vararepresentanter velges på første foreldremøte etter skolestart. Funksjonsperiode er 2 år, med unntak for FAU-representant og vararepresentant for 1. klasse. Disse velges for 1 år på foreldremøte forut for skolestart, normalt i juni.

Alle FAU-representantene stiller på FAU-møtene eller sender personlig vararepresentant. Det er ønskelig at alle er med i en arbeidsgruppe, og at arbeidsgruppene kan fremme forslag til møtene og diskutere saker før møtene. Arbeidsgrupper opprettes etter behov. Områdeansvarlige velges på første FAU-møte etter Årsmøtet.

Registrering av FAU-representanter: Avtroppende FAU-kontakt skal registrere ny FAU-representant og vararepresentant med navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, og gi beskjed om dette til FAUs styre.

 

2.3Valg av styre

FAUs styre velges av årsmøtet. Årsmøtet skal velge leder og 3 styremedlemmer, FAU-styret konstituerer seg selv på første styremøte. Styret skal i tillegg til leder ha følgende roller:

 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Informasjonsansvarlig

Alle roller i styret velges for to år, og slik at leder og 1 styremedlem velges i oddetallsår, 2 styremedlemmer velges i partallsår.

2.4Valg av øvrige representanter/roller

Følgende roller velges på første FAU-møte i nytt skoleår:

2 representanter til Samarbeidsutvalget. FAU-leder er tildelt en plass
3 representanter til Skolemiljøutvalget
2 personlige vararepresentanter for Samarbeidsutvalget
3 personlige vararepresentanter til Skolemiljøutvalget.
2 representanter til Lørenskog FAU.
1 vararepresentant til Lørenskog FAU.

 

3FAU-møtene

 

3.1Generelle rutiner

FAU skal etterstrebe å ha møter 2-4 ganger pr. halvår. En møtekalender for hvert halvår settes opp så tidlig som mulig. Møtekalenderen skal stå oppført på alle innkallinger og referater.

 

Innkalling til FAU-møter bør skje en uke før møtedato. En-ukes-regelen gjelder spesielt for ekstraordinære møter utenfor møtekalenderen. Agenda utarbeides av FAUs styre og sendes med innkallingen, eller senest tre dager før møtet. Områdeansvarlige og den enkelte FAU-representant kan/skal i størst mulig grad melde inn saker til møtene. Alle innkallinger, sakspapirer og annen informasjon av interesse for FAU skal distribueres til alle FAU-representanter og vararepresentanter. Møtereferat skal foreligge senest 2 uker etter FAU-møtet. Møtet ledes av FAU-leder, men ansvaret kan delegeres til andre medlemmer.


Samtlige vararepresentanter har møterett selv når hovedrepresentantene er tilstede.

 

Ekstraordinære FAU-møter holdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det.

 

3.2Avstemmingsregler

Organisering av FAU-møtene og stemmegivning skal følge de vedtatte prinsipper gitt nedenfor:

1. FAU er vedtaksdyktig når møtet er innkalt etter vedtektene og minst halvparten av representantene er til stede.

2. Vararepresentant har stemmerett dersom hovedrepresentant ikke er tilstede.

3. Stemmegivning skjer normalt ved håndsopprekking, dersom minst en representant ønsker det, gjennomføres skriftlig avstemning.

 

3.3Agenda

 

 • Møtet starter med rektors halvtime der det tas opp spørsmål fra FAU til rektor og saker rektor ønsker å drøfte med FAU
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av referat fra forrige FAU-møte
 • Informasjon fra styret og arbeidsgruppene
 • Gjennomgang av referater fra andre organer tilhørende FAU                           
 • Økonomi
 • Innmeldte saker
 • Eventuelt

 

4Økonomi

 

Bevilgninger fra FAU kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap legges fram på årsmøtet. Regnskapsåret følger kalenderåret. Ingen i styret kan attestere egne utlegg. Alle utlegg over kr. 5000,- skal attesteres av to personer.

 

5Taushetsplikt

 

Foreldrerepresentantene er underlagt taushetsplikt. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.

 

 

6Årsmøter og ekstraordinære årsmøter

 

6.1Årsmøte

Årsmøtet avholdes i månedsskiftet mai/juni. FAU-styret sender ut skriftlig innkalling seks uker før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til FAU-styret innen tre uker før møtet. FAU-styret gjør sakspapirene tilgjengelig for foreldrene to uker før årsmøtet.

 

Faste poster på årsmøtet er:

 1. Konstituering av årsmøtet
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent
  3. Valg av to representanter til å underskrive referatet
  4. Godkjenning av innkallingen
 2. Godkjenning av årsberetningen for FAU
 3. Økonomi
  1. Godkjenning av regnskapet og revisors beretning
  2. Godkjenning av neste års budsjett
  3. Status hittil i år
  4. Eventuell forlengelse av økonomiske avtaler inngått av FAU
 4. Behandling av eventuelle vedtektsendringer
 5. Innkomne saker
 6. Valg
  1. Valg av FAUs styre
  2. Valg av revisor
  3. Valg av valgkomité

 

6.2Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene gjøres ved 2/3-flertall.

6.3Ekstraordinært årsmøte

 

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når FAU eller foreldrene til minst 10% av skolens elever krever det. Det er kun innmeldte saker som kan behandles på et ekstraordinært årsmøte. Innkallingsfristen er 10 dager.

 

Faste poster på ekstraordinært årsmøtet er:

 1. Konstituering av ekstraordinært årsmøte
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent
  3. Valg av to representanter til å underskrive referatet
   1. Godkjenning av innkallingen
   2. Innkomne saker