Sikre bærekraftig utvikling for salamanderene ved Luhr skole

De rødlistede salamandrene har lenge vært truet av utbygningen i området rundt Ødegården, og i nærområdet til Luhr skole er arealet til dyrene nylig blitt ytterligere redusert gjennom utbygning av skolen, boligbygg hvor dammen måtte flyttes. Hovedmålsetning for prosjektet er å følge med på og forbedre livsvilkårene til salamanderartene ved dammen rett ved siden av Luhr skole. 

Klikk for stort bildeOversiktsbilde dammen

 

 

 

Prosjektet vil også innebære vedlikehold og opprettholdelse av salamanderdammen ved Luhr skole.
Elevene skal gjennom systematiske observasjoner lære om og følge livet i en vannbiotop i sitt nærmiljø med spesielt fokus på livsvilkårene til de truede salamandrene.

Gjennom prosjektet vil elevene lære verdien av naturen i nærmiljøet, kjenne at de er en del av naturen og at det er viktig ta vare på dette for fremtiden. Elevene skal forstå at kunnskap om eget nærmiljø skaper tilhørighet, nysgjerrighet og felleskap – og de vil lære hvor viktig det er å formidle denne kunnskapen videre til andre.

Klikk for stort bildenærbilde bøtte

I forbindelse med utbygging Stasjonsbyen og Luhr skole de siste to årene er bestanden av de rødlistede stor- og småsalamandrene i området kartlagt.
Det ble gravet en erstatningsdam i forbindelse med utbyggingen av Stasjonsbyen og Luhr skole. Som en del av etablering av dammen, ble det flyttet over biologisk materiale fra de eksisterende dammene før flyttingen av salamanderne sommeren 2014.

For å sikre etablering av liten salamander i en ny dam bør det imidlertid sikres en kontinuitet av salamander i området.

Klikk for stort bildeSalamander i hånd

 

 

 

Luhr skole er en nybygd skole som vil ha særlig fokus på klima. Skolen har eget forskerrom/realfagsrom. Skolen ønsker å utvikle kompetansen til både lærere og elever gjennom de kommende år, og øke bevisstheten og fokus på bærekraftig utvikling. Ved å integrere dette prosjektet i undervisningen og den lokale læreplanen vil elevene få direkte erfaring med konflikten mellom natur og utbygning, og det i sitt eget nærmiljø. De vil aktivt jobbe med å registrere dyrene, analysere og sammenligne data over tid, og de vil få innsikt i den negative utviklingen salamanderne har hatt som en konsekvens av utbyggingen i området.
Skolen har med vedlikehold og opprettholdelse av salamanderdammene i sin Utviklingsplan (strategiske plan).

Den eksisterende dammen gir en ypperlig mulighet til læring og til å observere "evolusjonen i et nøtteskall". I første omgang vil prosjektet ta sikte på å følge med på livet i dammen som allerede finnes, og lære elevene om biomangfoldet i nærmiljøet.
Skal dammen få en størrelse og et vannvolum som gir amfibiene livsrom under skiftende og ulike forhold (tørke, nedbør, gjengroing), må den gjøres større på sikt. Dammen må få et nærområde som ikke medfører stor erosjon (som beskrevet ovenfor). Selve landskapet vil også raskt gro til med ungskog og vil kreve en betydelig innsats i form av skjøtsel for at dammen ikke skal miste sin verdi.

Klikk for stort bildeFrosk

Elevene vil registrere og bli kjent med ulike arter salamander og hvordan man ser forskjell på artene og kjønnene. De vil lære seg bruk av vitenskapelige metoder gjennom arbeidet og bli kjent med det lokale biomangfoldet. Men den bakenforliggende motivasjonen bak prosjektet er at dette handler om en direkte trussel (utbygging) med et åpent utfall (vil vi lykkes i å redde salamandrene i nærområdet?). Dette aspektet ved prosjektet vil gi elevene en mulighet til å engasjere seg for å redde en truet dyreart, reflektere over tiltak for å få til dette og øke sin bevissthet rundt bærekraftig utvikling.