Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø

Luhr skole har utarbeidet denne handlingsplanen for et trygt og godt skolemiljø. Planen skal være et redskap for hele personalet, elevene og foreldrene i det systematiske arbeidet mot mobbing.

Skolens mål er at alle elever skal oppleve et trygt, godt og inkluderende skolemiljø fritt for krenkende atferd, mobbing, fysisk og psykisk vold. Samarbeid mellom skolen og foresatte er viktig både i forebygging og løsning av mobbesaker.

Ansatte på Luhr skole har et ansvar for å handle etter denne planen. Denne handlingsplanen gås gjennom med alle ansatte ved begynnelsen av hvert nytt skoleår. Kvitteringsskjema lagres i administrasjonen.

 

Retten til et trygt og godt skolemiljø etter oppll. § 9 A-1 gjelder for alle som er elever på barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole. Reglene gjelder i timer og friminutt på skolen, på skoleveien, i leksehjelp som er i skolens regi og i skolefritidsordninger (SFO). Reglene gjelder også når skolen, leksehjelpen eller SFO har aktiviteter utenfor skolens bygninger/område, eller er i lokaler utenfor skolens område. Kapittel 9 A gjelder i utgangspunktet ikke på fritiden, men hvis elevene opplever noe på fritiden som gjør at de ikke har det trygt og godt på skolen, så må skolen likevel handle i henhold til aktivitetsplikten frem til eleven har det trygt og godt på skolen igjen.

  • Alle elever har rett til trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
  • Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.
  • Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet eller plaget, skal hun eller han alltid gripe inn, si fra til rektor og undersøke hva som har skjedd,
  • Rektor skal lage en plan med tiltak mot mobbingen og sørge for at eleven føler seg trygg igjen.
  • Saken kan meldes til Fylkesmannen dersom elevene eller foreldrene mener at skolen ikke har gjort nok.
  • Fylkesmannen kan bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre
    (kilde: Utdanningsdirektoratet)