(12.11.2019)

 Rådmannens forslag til økonomiplan 2020 - 2023 og årsbudsjett 2020 er nå tilgjengelig for gjennomsyn.

Det er kommunestyret som vedtar endelig budsjett og økonomiplan etter innstilling fra formannskapet. Økonomiplan og budsjett blir behandlet i formannskapet 27. november.

Formannskapets innstilling samt møtebok vil bli lagt ut på kommunens nettsider, på biblioteket og på formannskapskontoret på rådhuset.

Onsdag 11. desember behandler, og vedtar, kommunestyret Økonomiplan 2020 - 2023 og årsbudsjett 2020.

Lenke til: Rådmannens forslag til økonomiplan 2020 - 2023 og årsbudsjett 2020  (PDF, 3 MB)

 

(12.11.2019)

Snøen har kommet til Lørenskog og våre brøytemannskaper er i full gang med vintersesongen. I den forbindelse ønsker vi å oppfordre innbyggerne til og hjelpe oss med å gjøre en god jobb slik at fremkommeligheten for både myke trafikanter og bilister blir bra.

Vårt veinett er delt inn i 9 brøyteroder. Vi bruker mellom 8 og 10 timer på å brøyte hver enkelt rode. Vi starter brøytinga når det har kommet 5-6 cm snø. Strøing og salting vurderes etter behov, men vi forsøker å ta vare på miljøet så godt vi kan ved å redusere bruken av salt.

(12.11.2019)

Til deg som har vannmåler. Har du husket å lese den av? Frist for innlevering av avlesning er 22. november.

Du kan registrere avlesingen her.

(06.11.2019)

Lørenskog kommune bygger ny barnehage på Skårer syd. Barnehagen skal ha seks avdelinger samt egne arealer som er spesielt tilrettelagt for barn med særskilte behov. Barnehagen skal være klar til å ta imot cirka 120 barn i august 2020.

 

(06.11.2019)

 

Kommunalteknikk skal bytte ut leskuret på Vallerudåsen og på Vallerudlia. I den forbindelse vil disse bussholdeplassene være uten leskur i en periode.

(06.11.2019)

Det er andre gang Trygghetsuka arrangeres i Lørenskog og ildsjelene i vold og overgrepsteamet viet en hel uke til å rette oppmerksomheten mot vold og overgrep i nære relasjoner.

Psykolog Kjersti Hildonen i vold og overgrepsteamet synes det er viktig at ansatte ved skoler, barnehager, barnevernet og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som ikke treffes i det daglige får en arena hvor man kan utveksle erfaringer. Hun har fått positive tilbakemeldinger på at tematikken igjen løftes og holdes varm siden flere kommuneansatte har kommet og gått siden forrige arrangement som var helt tilbake i 2016. Arrangørene ønsker å nå ut til de som jobber tett på befolkningen og da spesielt barn og unge.


 Hildonen peker på viktigheten ved forebyggende arbeid.
– Det er viktig å komme tidlig inn med god hjelp når noen har blitt utsatt for vold eller overgrep, men vi er også opptatt av å forhindre, ikke bare reparere. Målet er at alle barn og unge i Lørenskog skal vokse opp uten å bli utsatt for vold.

Utgangspunktet for trygghetsuka

Etter en politisk bestilling i kommunen ble det skrevet en handlingsveileder mot vold og overgrep i nære relasjoner som man ønsket at kommunens ansatte skulle bruke. Dette ble utgangspunktet for Trygghetsuka. Der det tidligere hadde vært enkeltdager med denne tematikken, kunne nå fagarbeidere og andre i kommunen bruke en hel uke på tverrfaglig utveksling.

Vold og overgrepsteamet i Lørenskog har vært en drivende kraft med å få prosjektet Trygghetsuka i havn. De er en tverrfaglig og tverretatlig gruppe som består av psykologene Kjersti Hildonen og Åsa Lind, helsesøster Kjersti Marie Kristiansen, Sigrid Skeie som er sosionom i barnevertjenesten og spesialpedagog Berit Nes i PPT. De tilbyr råd og veiledning om vold i nære relasjoner og overgrep mot barn og unge og skal også fungere som et lavterskelteam som ansatte i kommunen kan bruke. De beskriver seg selv som personlig engasjerte i enkeltsaker og enkeltmennesker, men også svært opptatt av kompetansedeling med andre i kommunen.

(01.11.2019)

Romerikskonferansen tar pulsen på samtiden og vil ha med seg næringslivet på det grønne skiftet. Arrangørene ønsker å mobilisere, inspirere og spre kunnskap framfor formaninger og har troen det lokale engasjementet.    

 

 

(25.10.2019)

Elever på Werner-Heisenberg Gymnasium fra vennskapskommunen Garching er på besøk i Lørenskog og sammen med elever fra Løkåsen skole har de blant annet plantet et vennskapstre på Skårer gård. Avslutningsvis ble det holdt en presentasjon av et samarbeidsprosjekt med fokus på miljø og bærekraft. De norske og tyske elevene vil sammen finne lokale løsninger på globale problemer.   

(24.10.2019)

Onsdag 23. oktober konstituerte det nye kommunestyret i Lørenskog seg. Etter godkjenning av valgresultatet valgte de 47 representantene ordfører, varaordfører og ledere til de politiske hovedutvalgene.