(22.02.2021)

Regjeringen innfører lettelser i nasjonale regler fra tirsdag 23. februar. På grunn av smittesituasjonen i Lørenskog vedtok formannskapet mandag 22. februar å inntil videre beholde tiltakene som gjelder for arrangementer i Lørenskog.

Dette innebærer at det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs med flere enn 10 personer til stede. Det er unntak for begravelser og bisettelser hvor det er tillatt å være inntil 50 personer til stede, samt for profesjonelle utøvere uten publikum. Idrettsarrangementer som stevne, turneringer, kamper og liknende er ikke tillatt, verken for barn eller voksne. Men det er unntak for profesjonelle aktører som kan gjennomføre kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer, så lenge det ikke er publikum til stede.

Smittesituasjonen i Lørenskog og i nabokommunene er avgjørende

Det er store forskjeller på hvor mye smitte det er rundt om i landet. De nasjonale tiltakene tar utgangspunkt i dette. Det er også en anbefaling fra sentrale helsemyndigheter at kommunene med høyt smittetrykk foretar en gradvis gjenåpning. Folkehelseinstituttet (FHI) har en trappetrinnsmodell for hvor strenge tiltak kommunene bør ha ut fra smittetrykket.  Kommunene med høyere smittetrykk kan velge å vedta lokale forskrifter som er strengere enn regjeringens tiltak.  

(22.02.2021)

Fra 01. mars 2021 endres rutinene for levering av søknad om vann og avløpsarbeid i Lørenskog kommune.

(17.02.2021)

Formannskapet vedtok lokale koronatiltak for Lørenskog kommune i kveld, onsdag 17. februar. De fleste tiltakene videreføres, men kjøpesentre kan holde åpent og skjenkesteder kan servere alkohol til gjester som spiser mat. 

(17.02.2021)

Kommunestyret har vedtatt økninger i gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing. Hovedårsaken er behov for vedlikehold og oppgradering av infrastruktur både hos kommunen og de interkommunale selskapene. De nye prisene finner du her (PDF, 711 kB)

Vann, avløp, renovasjon og feiing leveres til selvkost

Tjenester på vann, avløp, renovasjon og feiing leveres til «selvkost». Det vil si at husstandene betaler hva det koster å gi hver enkelt husstand tilgang til disse tjenestene – ikke mer. Kreves det inn for mye i gebyr skal dette settes på fond og tilbakeføres til abonnentene i løpet av fem år, enten ved at gebyret reduseres eller at det ikke økes.

Frem til nå har Lørenskog kommune hatt fond på flere av gebyrområdene. For vann er fondet i ferd med å brukes opp. I 2020 ble det budsjettert med å bruke 13 mill. kr. av vannfondet for å dekke kostnader, mens det i 2021 kun budsjetteres med å bruke 1,7 mill. kr. Det betyr at 11,3 mill. kr må dekkes av gebyr istedenfor fond. Kommunen tjener ikke på at gebyrene øker, fordi gebyrene henger sammen med hvor mye det faktisk koster å produsere tjenesten.

(16.02.2021)

På parkeringsplasser med tidsbegrensning og p-skive symbolet, må du dokumentere når du parkerer. Dette kan gjøres på flere måter.

  • Bruk av p-skive/ur-skive. Husk å stille pila på parkeringstidspunktet.
  • P-lapp: Skriv parkeringstidspunktet tydelig på en lapp.

Det er ikke noe krav til hvordan p-lappen/urskiven skal se ut slik at du kan benytte en post-it lapp med klokkeslettet du parkerte bilen. Husk bare at den må være godt synlig på dashbordet, og fullt lesbar utenfra. 

Bruk enten p-skive/ur-skive eller p-lapp. Det er ikke tillatt med flere p-skiver eller både p-skive og p-lapper med ulike tider. Det må komme klart frem hvilket klokkeslett som gjelder.

Før makstiden er utløpt, må du frigi plassen.

På skilter med en tidsbegrenset parkering ser man svært ofte symbolet for p-skive/ur-skive. 

Det er ikke krav til at alle biler skal ha det, men når man parkerer et sted hvor det er skiltet med et slikt skilt en ha slags urskive. 

Dette står i parkeringsforskriften paragraf 24: 

Dersom det på plass med tidsbegrenset parkering er innført påbud om bruk av parkeringsskive, skal fører umiddelbart etter at motorvognen er parkert, stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt motorvognen ble parkert. Gjelder det ikke tidsbegrenset parkering på det tidspunktet motorvognen ble parkert, stilles viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt det igjen innføres tidsbegrenset parkering.

1. mars er søknadsfristen for barnehageopptak 21/22
(11.02.2021)

Lørenskog kommune koordinerer opptaket for alle barnehager - både private og kommunale. Alle som vil ha ny barnehageplass fra høsten 2021 må søke elektronisk på Lørenskog kommunes nettsider.

Ønsker du å bytte barnehage, må du også søke innen 1. mars.

Sto du på venteliste før jul?

I desember sendte vi ut digitalt brev til alle som sto på venteliste og ba de som sto på venteliste om å oppdatere søknaden. Hvis du ikke oppdaterte søknaden men fortsatt ønsker barnehageplass eller å bytte barnehage, må du søke på nytt innen 1. mars.

Skårersletta skal bli en hyggelig sentrumstgate.
(11.02.2021)

Lørenskog kommune skal bygge om Skårersletta til å bli en hyggelig og attraktiv sentrumsgate med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram, og vi skal legge til rette for et attraktivt kollektivtilbud.

Mandag 15. februar starter anleggsarbeidene for fullt og da stenger Skårersletta for biltrafikk fra rundkjøringen ved Triaden (Gamleveien) og fram til krysset ved Løkenåsveien (Salemkirken).

Skårersletta bygges om i to etapper

Ombyggingen av Skårersletta skal gjøres i to etapper. I første etappe skal strekningen fra rundkjøringen ved Triaden (Gamleveien) og fram til Sigurds vei, og strekningen fra Solheimveien til og med rundkjøringen ved Bibliotekgata, bygges om. I november 2022 skal hovedarbeidene være ferdige her. Beplantning, asfaltering og eventuelle andre overflatearbeider, som ikke kan utføres på vinterstid, ferdigstilles våren/sommeren 2023.

Det er ikke avklart når andre etappe, strekningen fra Sigurds vei/Trygves vei til Bibliotekgata, skal bygges, men vi skal sørge for at overgangen mellom ny og gammel vei blir trafikksikker og god.

Garchinggata sett fra Nordliveien mot Skårersletta.
(11.02.2021)

Lørenskog kommune bygger ny tverrforbindelse mellom Skårersletta og Nordliveien og hovedadkomst til det nye boligområdet på Skårer vest. Den har fått navnet Garchinggata. Den første etappen, fra Nordliveien til nyetablerte Rådmann Paulsens gate, er ferdig og åpner for gjennomkjøring fredag 12. februar.

Garchinggata vil avlaste trafikken i Skårersletta, da den står ferdig, og bidra til bedre trafikkflyt i Lørenskog sentrum. I første omgang vil Garchinggata avlaste trafikken i sentrum når Skårersletta skal bygges om og blir stengt mellom Nordliveien og Løkenåsveien/Garchinggata. Gata blir også adkomsten til de nye boligområdene på Skårer vest og Rolvsrud, samt Rolvsrud idrettsanlegg. I tillegg blir tungtrafikken fra Apokjeden Distribusjons lager på Skårersletta ledet ut på Nordliveien via Garchinggata.

Den delen av Garchinggata som ikke er ferdig bygd skal vi bygge i forbindelse med at Skårersletta bygges om. Den skal etter planen være ferdig i løpet av høsten 2022.

(10.02.2021)

Regjeringen vedtok onsdag 10. februar å videreføre eksisterende smitteverntiltak som skal begrense smittespredningen i forbindelse med Nordre Follo-utbruddet. Forlengelsen av tiltakene gjelder til og med onsdag 17. februar.

(09.02.2021)

I vinter legges det is på ca.11 skøytebaner i Lørenskog, og innbyggerne benytter seg av dette tilbudet som aldri før. Under koronapandemien med strenge smitteverntiltak er tilbudet på utendørsaktiviteter viktigere enn noen gang.