Etablering av egne drikkeplasser for beitedyr langs erosjonsutsatte vassdrag

Klikk for stort bildeLangs erosjonsutsatte vassdragskanter kan tråkkslitasje fra beitedyr utgjøre et vesentlig miljøproblem. I veilederen «Etablering av egne drikkeplasser for beitedyr langs erosjonsutsatte vassdrag» beskrives forslag til løsning. Den er ment som et hjelpemiddel til å etablere avbøtende tiltak for å ivareta både beitedyrene og vassdragsnaturen på samme sted.

Beitedyr på innmarksbeite har stedvis fri tilgang til drikke fra bekk/elv innenfor gjerdet. På erosjonsutsatte områder kan tråkkslitasjen bli problematisk stor. Der vegetasjonen slites av, forsterkes erosjonsproblemet i vassdragskanten, i tillegg til at det ikke er vegetasjon igjen som fanger opp avrenning fra jordet ovenfor. Over tid kan store mengder jord og finpartikler vaskes av fra jordekantene og ut i vassdragene, og tette igjen hulrom blant småstein og grus. Slike mikrohabitater/skjulesteder er helt avgjørende for mange insekter, edelkreps, muslinger og andre bunndyr, og ikke minst som gyteområder for ørret og harr.

Les veiledningen her: (PDF, 4 MB)