Kommuneplan 2015 – 2026 vedtatt av kommunestyret

Klikk for stort bildeKommunestyret vedtok onsdag 11. februar kommuneplanen for Lørenskog kommune. Fra kommunestyrets talerstol var samtlige gruppeledere for de politiske partiene samstemte i at kommuneplanen gir et godt grunnlag for utvikling av Lørenskog, og at planen har bred oppslutning på tvers av de politiske partiene.

Kommunestyret var også veldig godt fornøyd med hvordan innbyggerne har blitt hørt og involvert i planprosessen gjennom blant annet folkemøter. 

Klikk for stort bildeStrategi- og plansjef Jannike Hovland

- Kommuneplanen består av fire deler. Den første delen utgjør det vi kaller for samfunnsdelen av kommuneplanen. Samfunnsdelen beskriver mål og handlinger, som ivaretar sammenhengen mellom forventet vekst, regional utvikling, fysisk planlegging og lokalsamfunnets utvikling på den ene siden, og kommunen som tjenesteyter og organisasjon på den andre. Eller sagt på en annen måte hvordan tror vi Lørenskog utvikler seg og hvordan kan kommunen best ivareta innbyggernes behov i fremtiden, forklarer Hovland.

Kommuneplanens del to og del tre er den juridisk bindende arealdelen. Del fire utdyper bakgrunn og rammebetingelser, og inneholder et resymé av konsekvensanalysen av foreslåtte arealbruksendringer og et sammendrag av risiko- og sårbarhetsanalysen.

- Vi har jobbet bevisst med å gjøre kommuneplanen tydelig og fokusert, men samtidig enkel å lese og forstå. Det viktigste er at kommuneplanen blir brukt som grunnlag for blant annet sektorplaner, temaplaner og i økonomi og budsjettprosessen, avslutter Hovland.

- Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument, og skal gi rammer for kommunens planer og tiltak, og hvordan vi skal utnytte tilgjengelige arealer i kommunen, sier strategi- og plansjef i Lørenskog kommune Jannike Hovland. Hovland har jobbet med kommuneplanen fra første dag hun begynte i kommunen for snart ett og et halvt år siden.

Du kan lese hele kommuneplanen uten kommunestyrets vedtak her:

(Disse dokumentene er utdaterte. Trykk her for å komme til endelig versjon av kommuneplanen)

 

Følg denne lenken for å lese endringene for planen som kommunestyret vedtok i møtet 11.02.2015.