Kvalitet i barnehage og skole - strategisk plan 2015-2026

Klikk for stort bilde (PDF, 7 MB)Lørenskog kommune er opptatt av god kvalitet i våre barnehager og skoler. Den 29.04.2015 vedtok Kommunestyret en plan som angir mål og retning for  barnehagens- og skolens pedagogiske virksomhet.

Planen er delt i fire hovedområder; Danning og læring, Ledelse, Inkludering og Samarbeid. Disse fire områdene er valgt ut for å utvikle gode systemer i arbeidet med å fremme livslang læring for framtidens kompetansekrav.

Lørenskog kommune har i planen valgt å ta i bruk begrepet samskaping – et begrep som fokuserer på interaksjon, deltagelse og felles problemløsning mellom alle aktørene i barnehage og skole. Samskaping er en aktiv prosess som fordrer involvering av alle parter fra sitt unike ståsted. Begrepet fremhever på en god måte at alle er med og skaper kvalitetene i barn og unges oppvekst og læringsmiljø. Samskaping i organisasjonen skal bidra til helhet og sammenheng mellom barnehage og skole i utvikling av god kvalitet for barn og unge.

Kvalitet i barnehage og skole - strategisk plan 2015-2026 (PDF, 7 MB)