Lørenskog - Norges beste storkommune innen klimaplanlegging

Klikk for stort bildeAvdelingsleder park og utvikling i Lørenskog kommune Lone Skjønhaug og varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff med prisen fra If Lørenskog kommune fått pris for være Norges beste storkommune innen klimaplanlegging. Det er forsikringsselskapet If og Cicero Senter for klimaforskning som deler ut prisen. Cicero og If la fram en rapport som ser på hvordan norske kommuner har forberedt seg på ekstremvær som følge av klimaendringer. Vi gikk av med seieren i klassen «beste storkommune» og vi kom på 10. plass i landet.

- Klimaendringene fører til at vi har fått villere og våtere vær i Norge. Mer ekstremvær og mer flom. Når flomvannet kommer må er det kommunens oppgave å sørge for at det kan samles på steder det gjør minst mulig skade. Denne jobben kan kaller vi klimatilpasning. Noe av det viktigste innen klimaarbeid vi kan gjøre, er å beskytte innbyggernes eiendom fra ødeleggelse. Lørenskog er en foregangskommune på dette feltet. Derfor har vi fått en en pris som beste storkommune på klimatilpasning. Helt avgjørende for å ha kommet så langt er medarbeiderne i kommunalteknikk. Deres arbeid og kompetanse er grunnen for at Lørenskog har fått denne utmerkelsen. Tusen takk til dere alle, sier en stolt varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff.

- I Lørenskog jobber vi systematisk med klimaendringene og vi tilpasser oss til dem. Vi planlegger for mer regn og varmere klima i alle plansaker og i alle byggesaker. Dette betyr at både kommunale prosjekter og private prosjekter må planlegge for klimaendringene, sier Lone Skjønhaug, avdelingsleder park og utvikling i Lørenskog kommune.

Hederlig omtale fra If

I en pressemelding sier If følgende om vårt arbeid med overvannshåndtering:
«Det er gledelig å se at Lørenskog, en kommune i sterk vekst, har kommet langt i arbeidet med klimatilpasning. De har sett på tidligere hendelser i kommunen og samtidig vurdert hva de kan risikere å bli utsatt for i tiden som kommer. På bakgrunn av dette er det gjort investeringer i en rekke tiltak, sier Ivar Martinsen, konserndirektør Bedrift i If Skadeforsikring.Klikk for stort bildeIllustrasjon av hvordan Skårerparken som skal ligge ved siden av Skårersletta kan se ut. Ved styrtregn vil parken ta imot regnvannet og forsinke det slik at regnvannet ikke lager skader andre steder. 

Lørenskog er en av få kommuner som har tatt i bruk midler fra privat sektor. De har satt av midler til videreutvikling av modelleringsverktøy, diverse utbyggingsprosjekter med fordrøyning, en egen park som skal brukes som flomarealer er under prosjektering, samt til utredninger av blå og grønne løsninger i utviklingsområder.

- Lørenskog er flinke til å søke inspirasjon hos og ha tett samarbeid med nabokommunene. De er en av få kommuner som også evaluerer og følger opp sitt arbeid med klimatilpasning, sier Martinsen.

- I tillegg til tiltakene som allerede er igangsatt og gjennomført, har Lørenskog kommune en rekke nye tiltak oppe til vurdering. Kartleggingen viser at den er en av kommunene som blant annet gjør kostnadsberegninger for ulike tiltak i kartleggingsfasen, sier Ivar Martinsen i If.»

Du kan lese hele ekstremværrapporten her.