Tilskudd til næringslivet i Lørenskog

GIF som reklamerer for tilskuddet - Klikk for stort bildeKoronapandemien har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Lørenskog kommune er tildelt 2,6 millioner kroner til kommunalt næringsfond fra Viken fylkeskommune. Midlene skal legge til rette for tiltak som har effekt for vekst, utvikling, lønnsomhet og arbeidsplasser i eksisterende eller nye bedrifter og enkeltpersonforetak med forretningsadresse i Lørenskog.

Hvem kan søke om tilskuddsmidler? 

Alle bedrifter, næringsvirksomheter og enkeltmannsforetak med adresse og registrert i Lørenskog kan søke om tilskuddsmidler. Små og mellomstore bedrifter vil bli prioritert.

Hvordan søke støtte?

Søknad sendes elektronisk og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 prosent. Dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Regler om bagatellmessig støtte gjelder. Dette innebærer at en aktør kan få inntil 200.000 Euro i samlet støtte fra offentlig aktør over en periode på 3 år. Det er søker selv som står ansvarlig for å ikke komme i brudd med dette.

Hvor mye kan det søkes om?

Tiltaket har en ramme på 2,6 millioner kroner og tilskuddene tildeles av formannskapet basert på en administrativ tilrådning. Maksimalt tilskudd per bedrift /foretak er 150 000 kroner.

Søknadsfrist:

27. november 2020.

Prioriteringer for utlysningen

Hva kan det søkes om tilskudd til:

  • Nyskaping og omstilling
  • Å teste ut nye måter å selge produkter eller tjenester på for å sikre inntekt i dagens situasjon
  • Til å utnytte lokale ressurser og bidra til flere arbeidsplasser
  • Utvikling av enkeltvirksomheter
  • Samarbeidsprosjekter mellom ulike næringssektorer og nettverk
  • Miljømessig bærekraft skal prioriteres
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Det kan ikke søkes om tilskudd til tradisjonell handelsvirksomhet, betjening av gjeld eller ordinær drift.

For ytterligere informasjon om ordningen se også Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437

Rapportering og utbetaling

Støtten innvilges under forutsetning om at prosjektet fullfinansieres og igangsettes. Inntil 15% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart. 65% av tilskuddet kan utbetales etter at prosjektet har startet opp. De siste 20% av tilskuddet utbetales etter at prosjektet er ferdigstilt, og sluttrapport med regnskap er levert.

Vedtaket kan påklages. Jfr forvaltningsloven §28. Klagefrist er 3 uker fra dato.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.