Rådmannens nyhetsbrev uke 21

Lørenskog kommune  I rivende utvikling!

Kjære kollegaer

De siste nyhetsbrevene har naturlig nok handlet mye om koronapandemien og hvordan den har preget oss alle. Nå har vi akkurat lagt bak oss en annerledes 17. mai. Jeg håper dere hadde en fin markering sammen med de nærmeste.

Når det gjelder vårt arbeid med koronapandemien, er situasjonen blitt ganske annerledes enn den var for syv-åtte uker siden. Da stengte vi det ene tilbudet etter det andre, til fortvilelse for både innbyggere og oss selv. Avgjørelsene var både tunge og krevende å ta, mens det å låse dører og stenge ikke var så vanskelig. Nå som vi har startet arbeidet med å gjenåpne de samme tilbudene, er det nesten motsatt. Det er hyggelig å ta selve beslutningen, men komplisert å foreta gjenåpningen. Det er utrolig mye å tenke på og veldig mange smittevernhensyn å ta. Men dette kommer til å gå seg til, i all hovedsak opplever vi at alle fortsatt tar del i «dugnaden». Selve smittesituasjonen har vi god kontroll på. Drøyt 100 innbyggere i Lørenskog har eller har fått påvist korona, og de fleste er nå friske og ute av karantene. Det er gledelig. Nå gjelder det å videreføre de gode tiltakene så vil dette gå bra fremover også.

Selv om mye har forandret seg de siste månedene, er det også mye som ikke har det. Blant annet den rivende utviklingen kommunen står i. I kommunestyremøtet i juni vil de folkevalgte få flere saker til behandling som vil forandre kommunen for alltid. Det høres dramatisk ut, men sånn er det å jobbe med samfunnsutvikling. Dette er store saker som vil prege kommunen i mange årtier, og som langt på vei er irreversible. Det medfører et stort ansvar på vegne av hele Lørenskog-samfunnet. Det er sånn sett betryggende at dette er saker som både politikerne og administrasjon har jobbet med i mange år, og som nå er i ferd med å gå inn i sluttfasen.

Skårersletta

En av sakene jeg tenker på, er utviklingen av Skårersletta. Lørenskog kommune har i mange år arbeidet med å planlegge et attraktivt sentrum, og kommunestyret har tidligere vedtatt at Skårersletta skal være ryggraden i sentrumsområdet. Visjonen er et sentrum med kollektivknutepunkt/ t-bane, folkeliv, handel og gode møteplasser, hvor det er godt tilrettelagt for myke trafikanter. Dette vil underbygge et aktivt bysentrum og styrke det sosiale fellesskapet, noe som igjen kan skape samhørighet. Et godt sentrum vil bli et attraktivt sted med et variert tilbud av forretninger, bevertning og tjenesteyting. Vi vil finne boliger, butikker og andre tilbud fra kollektivterminalen i nord til Skårer syd. Aktivitet og folkeliv skjer ikke av seg selv, det må planlegges og tilrettelegges. Lykkes vi med å realisere visjonene og de gode intensjonene for Skårersletta har vi i løpet av relativt få år bygget et sentrum der folk bor og trives, og også et sted andre ønsker å besøke. Men skulle vi ikke lykkes, vil sentrum, kommunens kjerne, bli en tett utbygging uten de nødvendige tilleggskvalitetene som kreves for et godt bomiljø. Et sted uten identitet og særpreg. Etter min mening er det nå det gjelder – jeg gleder meg til å følge den politiske diskusjonen og behandlingen i juni. Og for de som lurer – ja, kostnadene blir høye. Det skal investeres nesten en milliard i infrastruktur langs Skårersletta. Det gjelder ny gate, parker, vann, avløp med mer. Men jeg kan glede de som er bekymret for kommunens økonomi med at mye medfinansieres fra de private utbyggingsprosjektene langs Skårersletta, Viken fylkeskommune og andre eksterne bidragsytere.

Fjellhamar

I juni skal kommunestyret også behandle en enda større sak, i alle fall med hensyn til økonomiske rammer. Det gjelder det store kommunale prosjektet på Fjellhamar, som for øvrig ikke må forveksles med det private utbyggingsprosjektet i samme område. Det siste vil antagelig bli behandlet i kommunestyret høsten 2020.

Kommunens prosjekt omhandler kjøp av ny skoletomt, bygging av en ny seks-parallell barneskole med plass til 1200 elever, bygging av dobbel flerbrukshall med arenafasiliteter, svømmehall, parkeringsfasiliteter under bakken, ny undergang under jernbanen som binder sammen idrettsplassen og skoleområdet, samt annen teknisk infrastruktur som vei og vann. Dette blir det desidert største prosjektet vi noen gang har kjørt i kommunen. Prosjektet er både komplisert og sammensatt, nesten alt henger sammen med alt. Både det forrige og nåværende kommunestyre har vært involvert i dette, men selve avgjørelsen om hva som skal bygges tas nå i juni. Dette blir utvilsomt et fantastisk flott prosjekt, som vil komme mange til gode. Noe av utfordringen er selvfølgelig kostnadsrammen. Dette prosjektet vil åpenbart påvirke kommunens økonomiske handlingsrom i årene som kommer. Det blir spennende å følge debatten i kommunestyret.

Kommuneplanens samfunnsdel

Begge disse sakene er forankret i våre kommunale planer, hvor særlig kommuneplanen er et viktig styringsinstrument. Det bringer meg til en tredje sak som skal behandles i juni, alle planers «mor», for det er nemlig det kommuneplanen er i en kommune. Kommuneplanens samfunnsdel gir retning for utvikling av Lørenskog-samfunnet. Den definerer også hvilke satsingsområder kommunestyret ønsker å prioritere i denne valgperioden. Nå er utkastet til ny kommuneplan ferdig, og kommunestyret skal nå si sitt, før den legges ut på høring. Sluttbehandlingen skjer i oktober/november. Jeg håper mange innbyggere, ansatte, lag/foreninger, næringsliv med flere, bruker muligheten til å si sin mening i høringsperioden fra juni til september og derigjennom påvirke den langsiktige utviklingen i kommunen. Det vil være en styrke for lokaldemokratiet, de folkevalgte som skal vedta den og for Lørenskog-samfunnet generelt. Se også nettsiden www.planenvaar.no for mer om kommuneplanen.

 Som dere skjønner, er det på tross av koronasituasjonen fortsatt full fart i Lørenskog. Viktige beslutninger ligger like foran oss. Mitt råd til alle dere som mener noe og bryr dere – engasjer dere også. Det vet jeg både de folkevalgte og vi i administrasjonen setter pris på.

Ønsker dere alle en fin fridag i morgen og etter hvert en riktig god helg!

Ragnar C.