Rådmannens nyhetsbrev uke 27

Ragnar Christoffersen, rådmann Lørenskog kommuneBetyr din mening noe?

Kjære kollegaer.

I mitt forrige nyhetsbrev skrev jeg om noen av de store beslutningene som lå like foran oss - utviklingen av Skårersletta og bygging av nye Fjellhamar skole. Sistnevnte blir mye, mye mer enn en skole. Det blir et fantastisk flott anlegg for Fjellhamar og hele Lørenskog. Den nye skolen får et stort uteområde og et idrettsbygg med svømmehall og idrettshall. Det blir tilrettelagt for både eliteseriespill i håndball og store arrangementer. Med andre ord er dette en betydelig satsing som vil gi barn, unge og voksne i Lørenskog gode kultur- og idrettsopplevelser, samt en ny skolehverdag for alle barn på Fjellhamar. Det var gode politiske diskusjoner både i forkant og under selve debatten i kommunestyret forrige onsdag, og prosjektet ble vedtatt med stort flertall.

Gjennomføringen av Skårersletta-prosjektet ble også enstemmig vedtatt i kommunestyret. Som jeg skrev i forrige nyhetsbrev – det er nå det gjelder hvis vi skal lykkes med å utvikle et sentrum i Lørenskog med flere kvaliteter enn i dag. Lørenskog er allerede en attraktiv kommune, blant annet på grunn av den sentrale beliggenhet. Det merkes godt, vi ser fortsatt en stor befolkningsvekst. Dette prosjektet handler om å skape attraktive kvaliteter for alle som bor i kommunen. Visjonen er et trygt og godt sentrum med kollektivknutepunkt/t-bane, parker, folkeliv, handel og gode møteplasser.

Byggeperioden frem til ferdigstillelse i 2023 blir selvsagt krevende. Men jeg er sikker på at det vil være verdt både ventingen og ulempene knyttet til selve byggingen. Flere av de private utbyggingsprosjektene vil også trolig være ferdig innen den tid, blant annet på Skårer syd, Triaden-utbyggingen og Rolvsrud-området. Så det er altså «lys i tunnelen». 

Jeg fikk flere kommentarer til forrige nyhetsbrev. Dere skal vite at jeg leser kommentarene med stor interesse og tar dem på alvor. I nyhetsbrevet tok jeg meg friheten til å gi et råd til alle som mener noe og bryr seg om kommunen sin – nemlig å engasjere seg både i debatter/ diskusjoner og i selve arbeidet. I kommentarfeltet kom det spørsmål om hvordan man best kan ta del og om den enkeltes mening betyr noe.

Så - nytter det, og har din stemme noen betydning?

Jeg mener absolutt det! Det vil naturligvis ikke kunne bli slik at absolutt alle kan få det slik de ønsker til enhver tid, for alle har ikke samme oppfatning om hva som er den beste løsningen eller valget. Men det ligger i det gode lokaldemokratiets natur at ulike meninger både fremelskes og verdsettes.

Medvirkning handler ikke om å få alle til å mene det samme, men at alle som ønsker det skal få være med når noe skal bestemmes. Det er ikke sikkert man får det helt som man vil, men man har deltatt, fått sagt sin mening og hatt mulighet for å påvirke. Vi har erfart at resultatet blir bedre når flere er med når noe skal bestemmes.

La meg gi noen konkrete eksempler:

I fjor høst ønsket vi å involvere innbyggere og andre berørte i hvordan skape et levende sentrum og løse framtidige trafikkutfordringer. Vi inviterte til møter med innbyggere, utbyggere, naboer, næringsliv, borettslag og velforeninger. Det var både informasjon og jobbing med konkrete forslag og løsninger. Vi hadde også et samarbeid med Løkenåsen skole hvor vi fikk innspill fra elever og vi hadde et åpent kontor hvor folk kunne komme innom, snakke med kommunens ansatte og gi sine innspill. Det var også mulighet for å gi innspill på epost. Over 300 personer deltok og det ga oss viktig input før planen for gater og trafikk ble laget.

Medvirkningsaktivitetene viste at folk mener ulikt. Noen ønsket minst mulig bil i sentrum for at det skal være hyggelig og trygt å være der, mens andre ønsker at det skal være lett framkommelig for bil slik at man kommer seg enkelt fram når man har behov for det. Å få fram disse variasjonene er viktig for at kommunen skal ha et godt beslutningsgrunnlag. Ved å si sin mening er man med på å påvirke at vurderingene blir gode når noe skal bestemmes.

Alle som bor i kommunen kan delta i innbygger- og brukerundersøkelser som vi gjennomfører jevnlig. Som nevnt ovenfor kan man i konkrete saker også delta på innbyggermøter og få informasjon, stille spørsmål og si sin mening. Vi har også lagt til rette for et innbyggerpanel som er en samling engasjerte innbyggere som vi kontakter når vi ønsker tilbakemelding på noe, vil invitere til noe eller ha med innbyggere i prosjekter.

Hvis jeg skal oppsummere så må det bli at vi som kommune ikke kan love å gjøre alle til lags, men vi kan love at man som innbygger eller ansatt blir tatt på alvor – og at alle må få si sin mening, men kanskje ikke nødvendigvis få sin vilje.

Når det gjelder vårt arbeid med koronapandemien, er situasjonen nok en gang blitt ganske annerledes enn for bare noen uker siden. Etter en periode med få smittetilfeller, faktisk ingen i løpet av en to ukers periode, preges vi nå av nye smittetilfeller hver eneste dag. Sågar det vi må karakterisere som lokale utbrudd; blant annet på en av skolene våre. Disse hendelsene har medført et enormt arbeid for kommuneoverlegene og de som jobber med smittesporing. For en jobb det gjøres her!

Utviklingen er bekymringsfull og nå må vi «skjerpe oss» igjen. La meg derfor ved inngangen til sommerferien minne dere på de enkle, men allikevel så utrolig viktige bidragene hver og en av oss kan gi i form av god hånd- og hostehygiene, og å holde nødvendig distanse.

Det er svært viktig at vi nå fortsetter å videreføre disse gode tiltakene, slik at vi kan holde kommunen og samfunnet mest mulig åpent. Vi har alle et stort ansvar for dette.

Ønsker dere alle en velfortjent og god sommerferie! Ta vare på både dere selv og deres nærmeste, så skal vi sammen løse oppgaver og utfordringer til det beste for Lørenskogs innbyggere også til høsten.

Dere har levert en formidabel innsats i halvåret som har gått. Vi har endret og omstilt oss mer enn vi selv trodde var mulig. Jeg må virkelig få si at jeg er både takknemlig og imponert over arbeidskapasiteten, endrings- og innsatsviljen. Tusen takk kjære kollegaer!

Gleder meg allerede til å se dere igjen etter sommerferien!

Ragnar C.