Oppdatert informasjon til alle ansatte om koronaviruset

Lørenskog kommune følger anbefalingene fra helsemyndighetene om koronaviruset. Det kommer fortløpende nye råd om hvordan vi skal forholde oss til situasjonen som stadig utvikler seg. 

Klikk for stort bilde 

Lørenskog kommune har ansvar for å redusere smitte, først og fremst av hensyn til innbyggernes og medarbeidernes sikkerhet, men også for å sikre nødvendige tjenester til innbyggerne. Rådmannen har derfor besluttet følgende:  

 • Medarbeidere med symptomer på luftveisinfeksjon og/eller feber skal ikke stille fysisk på jobb. Er du forkjølet skal du jobbe hjemmefra hvis det er mulig. 
 • Medarbeidere som har stillinger der arbeidet kan utføres hjemmefra uten for store ulemper, oppfordres til å arbeide mest mulig hjemmefra. Dette avtales med nærmeste leder.  
 • Medarbeidere skal ikke delta på eksterne kurs, samlinger og møter. Dette gjelder selv om kursavgiften og andre kostnader ikke refunderes. 
 • Alle møter som kan gjennomføres via telefon/Skype/Teams skal avholdes på denne måten.  
 • Dersom møtet må gjennomføres, benytt møterom hvor deltakerne kan holde god avstand. Alle møter hvor mer enn 15 personer samles, skal avlyses.  
 • Ledere og stedfortredere må vurdere risiko for smittefare og fravær. Dette gjelder både for normal drift og dersom det settes kriseledelse. 
 • Kommunale kantiner stenges. 
 • I den ekstraordinære situasjonen vi er i nå, kan kommunen pålegge medarbeiderne om å utføre andre oppgaver enn hva de normalt gjør. 

Smitteforebyggende tiltak

Her finner du informasjon fra Folkehelseinstituttet om smitteforebyggende tiltak.

Det er viktig at alle følger disse rådene både på jobb og privat for å hindre at smitten sprer seg.

Brukerveiledninger for å jobbe hjemmefra

Her finner du hjelp til hvordan du setter opp hjemmekontor på bærbar pc.

Her er veiledninger for hvordan du jobber i Office 365.

Veiledninger for Microsoft Teams, hvordan starte og delta i Teamsmøter, samarbeide i dokumenter osv.
 

Informasjon til alle ansatte

Koronainformasjon til alle ansatte

Kan pensjonister jobbe uten å tape pensjon?

Ja. Alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste og som får pensjonen utbetalt fra LKP (og KLP), kan fremover jobbe så mye de vil til vanlige lønnsvilkår så lenge arbeidet er knyttet til koronavirusutbruddet. Det kan de gjøre uten at det får betydning for pensjonen deres.

Hittil har det vært slik at de som har gått av med pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres. Nylig bestemte regjeringen at slik reduksjon ikke lenger skal skje. Regelen gjelder fra 13. mars og frem til 1. november, og altså for arbeid knyttet til koronaviruset.

Regelendringen gjelder for alderspensjonister og personer som har gått av med både folketrygdberegnet og tjenestepensjonsberegnet AFP i offentlig sektor. NB! Endringen gjelder ikke for uførepensjonister.

Jobbingen gir rett til medlemskap i pensjonsordningen, og kommunen skal melde dette inn til LKP på vanlig måte.

Se ytterligere informasjon her.

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/helse-og-omsorg/pensjonert-personell-kan-jobbe-i-helsetjenesten-uten-a-tape-pensjon/

Hovedtillitsvalgte – tilgjengelighet i påsken

Ved behov for kontakt med tillitsvalgte i påskedagene kan følgende hovedtillitsvalgte kontaktes:

Fagforbundet
Leder Terje Berg er i beredskap i tidsrommet 08.00–15.30 alle dager på telefon 41 23 44 48.
Det kan også sendes e-post til: fagforbundet@lorenskog.kommune.no

Hovedtillitsvalgte vil sjekke e-post 1- 2 ganger per dag eller ved behov.
Saker som ikke haster vil følges opp etter påske.
Det oppfordres til å bruke e-post i denne tidsperioden.

Norsk sykepleierforbund
Hovedtillitsvalgt Malin Drotninghaug vil være tilgjengelig på e-post: maldro@lorenskog.kommune.no  eller, hvis det haster, på telefon 91 11 89 04.
Hun vil sjekke e-post ca. tre ganger per dag.

Ergoterapeutene
Hovedtillitsvalgt Trude Krogsvold er tilgjengelig ved hastesaker på tlf.  97 40 91 92.

 

Kommunene får mulighet til å endre arbeidstid og utvide overtidsrammene

Denne informasjonen er hentet fra KS

Partene sentralt har nå inngått en avtale om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. I praksis betyr det at det blir mulig å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid for kommunene.

På grunn av  koronaepidemien har partene inngått en sentral avtale om en utvidet mulighet til å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid. 

Partene understreker at det er viktig at arbeidsgiver og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt dette lokalt. 

Overtid 

Punktene om utvidelse av rammene for overtid forenkler prosessene lokalt fordi arbeidsgiver ikke trenger å inngå særskilte avtaler med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 10-6, eller søke Arbeidstilsynet om dispensasjon. Avtalen gir arbeidsgiver åpning for å benytte de rammer som kunne ha vært avtalt med de tillitsvalgte og det antall overtidstimer Arbeidstilsynet kunne ha gitt dispensasjon til. Utover dette er det avtalt enkelte ytterligere rammer for overtid.  

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden 

Partene er enige om at arbeidsgiver kan fastsette arbeidstidsordninger som innebærer gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, redusert daglig arbeidstid og en gjennomsnittsberegning av de røde dagene, etter drøftinger med de tillitsvalgte.  

Endring av arbeidsplan 

I denne situasjonen mener partene det kan være behov for å endre arbeidsplaner med kortere varsel enn det som følger av Arbeidsmiljøloven. Det er avtalt at arbeidsplaner, etter drøftinger med de tillitsvalgte, kan endres med ned til tre dagers varsel. 

Første gang nåværende arbeidsplan endres i tråd med dette skal reglene om forskjøvet arbeidstid gjelde. Avtalen inneholder også bestemmelser om endring av F3-dager. 

Se også eget punkt om arbeidsplaner og turnus for hvordan dette praktisk gjennomføres i kommunen.

Informasjon på arbeidsplassen om medarbeidere og/eller innbyggere som er smittet

Det informeres generelt ikke om hvem som er syk av hensyn til personvern. Det er ansatte i kommunen som jobber med smitteoppsporing. De kartlegger alle nærkontakter når vi får bekreftet nye smittede, og kontakter disse. Det betyr at hvis du selv er nærkontakt, så vil kommunen ta kontakt med deg for å informere deg personlig om det, og hva du skal gjøre.

 

Arbeidsplaner og turnus

Bemannings- og turnusplanlegging foregår på samme måte som vanlig, lokalt med tillitsvalgtes involvering. Partene sentralt har inngått avtale som blant annet åpner for kortere varslingsfrist og utvidet arbeidstid, men ellers følges de normale fremgangsmåtene. Den sentrale avtalens (vedlagt) punkt 5 sier noe om kompensasjon/etteroppgjør for endringer i arbeidsplaner, deriblant færre F3-dager.

Etter dialog med de største organisasjonene i kommunen er det enighet om at avdelingsleder i helse, omsorg og mestring tar kontakt med lokal tillitsvalgt når det er behov for drøftinger, og at den lokale tillitsvalgte tar kontakt med hovedtillitsvalgt ved behov.

Når det gjelder turnus i oppvekst og utdanning involveres hovedtillitsvalgte sammen med lokale tillitsvalgte.

Omdisponering av ansatte i forbindelse med korona

Informasjonen under er hentet fra KS.

Den spesielle situasjonen vi har nå, gjør at det er behov for at ansatte må gjøre andre arbeidsoppgaver enn det en vanligvis gjør. Situasjonen åpner for utvidet styringsrett. Både når det gjelder arbeidsoppgaver og oppmøtested, må den enkelte finne seg i betydelige endringer.

Lørenskog kommune har som mål å samarbeide med den enkelte ansatte og at hensyn til ansatte ivaretas i forbindelse med omdisponeringen. Det skal være dialog mellom nåværende leder, ny leder og den ansatte, og tillitsmannsapparatet og vernetjenesten kobles inn ved behov. Nødvendig opplæring skal gis og oppgavene søkes tilpasset situasjonen til den enkelte hvis mulig.et oppfordres også til en  Hvis den ansatte motsetter seg andre oppgaver eller annet tjenestested på tross av dialog vil det være ordrenekt som kan gi grunnlag for arbeidsrettslig sanksjoner dersom man nekter å etterkomme beslutningen.

1. Er det et krav til nye arbeidsavtaler ved midlertidig omdisponering til andre oppgaver?

Det at den ansatte kan få andre typer oppgaver, er ikke det samme som at vedkommende får en ny stilling. Det gjøres derfor ikke endringer i stillingskoder og andre formelle endringer. Lønnsvilkårene etter tariffavtalene gjelder på vanlig måte, som f.eks retten til kveldstillegg når vilkåret for dette er oppfylt.  

2. Hvordan jobbes det med omdisponering? 

 Det er opprettet et internt "bemanningskontor" som jobber med kartlegging av behov for arbeidskraft i kommunen og med oversikt over medarbeidere som kan omdisponeres. Hovedtillitsvalgte er involvert i arbeidet til bemanningskontoret.

Ved omdisponering vil det være dialog med den aktuelle medarbeidere selv og dennes leder for bidra til en best mulig overgang for den enkelte og unngå uforholdsmessige problemer. Arbeidsgiver har som mål å samarbeide med ansatte om å finne gode løsninger for begge parter ved omdisponering. 


Les gjerne om Thea Opås og Sverre Vangen som endret arbeidssted fra Framtida barnehage til Lørenskog sykehjem.

Kan medarbeider med senioravtale avtale arbeid på en seniordag?

Ja. De som har seniorordning kan avtale arbeid på seniordag og flytte seniordagen til senere på gitte vilkår. Per nå gjelder dette primært helse, omsorg og mestring men også andre virksomheter, med unntak av skole hvor det jobbes for å avklare løsning.

Seniorordningen har sin bakgrunn i et behov for redusert arbeidstid for den aktuelle medarbeider. Kommunens rutine i compilo bør som utgangspunkt følges også nå, fordi koronasituasjonen ikke endrer behovet til medarbeideren for seniordager. Det er likevel ønskelig med fleksibilitet der det er mulig og det fremgår av rutinen at det kan det gjøres unntak. Det kan ikke pålegges unntak fra en senioravtale men det kan avtales endring mellom leder og medarbeider.

De som av helsemessige årsaker har behov for å avvikle avtalte seniordager, gis anledning til å gjøre dette. De med senioravtale som kan jobbe på avtalte seniordager fordi det på grunn av korona er et særlig behov, kan avvikle seniordagene etter avtale med leder på senere avtalt tidspunkt.

I utgangspunktet bør ikke arbeidet som avtales på en seniordag, overstige 7,5 timer. Antall dager som kan flyttes er maks fem og det kan avtales at de kan ta ut dagene samlet i en ferie uke.

Trenger du noen å snakke med?

Dersom du har behov for å snakke med noen om alt som skjer i disse dager, har kommunen tilbud om rådgivnings- og støttesamtaler. Vi oppfordrer, som ellers til god dialog mellom leder og medarbeidere

 

Personalomsorg

Personalomsorg AS har bred kompetanse og kan bistå kommunens medarbeidere med rådgivning i vanskelige livssituasjoner. Tilbudet gjelder forhold av ikke-arbeidsmessig art og har i utgangspunktet en begrensing på to timer, men det kan utvides. Tjenesten er konfidensiell og konsultasjonen vil foregå på telefon.

I forbindelse med koronasituasjonen er det ikke krav om egenandel.

Du finner kontaktinformajsjon på Vasshjulet her.

Bedriftshelsetjenesten

Stamina AS har kommunens bedriftshelsetjeneste og benyttes først og fremst til arbeidsrelaterte utfordringer. Tjenesten omfatter støttesamtaler for alle medarbeidere.

Stamina Helse har opprettet en støttetelefontjeneste hvor du får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til koronaepidemien. Samtalene vil gjennomføres på telefon.

Send en e-post til hr@lorenskog.kommune.no eller kontakt en av rådgiverne i HR om du ønsker å komme i kontakt med bedriftshelsetjenesten.

Tilbud til innbyggere i Lørenskog

Vi minner også om tilbud til innbyggere i Lørenskog kommune som også gjelder medarbeidere som bor i kommunen. Les mer her.

Kan permisjoner inndras på grunn av koronasituasjonen?

Endret 31.3.30

Fra KS Ofte stilte spørsmål:

Det kan være aktuelt men det må vurderes konkret ut fra grunnlaget for permisjonen og de hensyn som kan begrunne behovet for at permisjonen inndras. KS antar at det må være tale om fare for liv og helse for at permisjoner skal kunne inndras. Dette vil bero på en konkret vurdering. Det oppfordres til å ha dialog og finne frivillige løsninger.

Når arbeidsplassen stenger

Dersom du er frisk og kan jobbe hjemmefra, kan arbeidsgiver be deg om å gjøre dette. Arbeidsoppgavene avklares med nærmeste leder. Du kan også bli bedt om å løse oppgaver du normalt ikke gjør. I utgangspunktet mottar du lønn som normalt. Stenges arbeidsplassen i en lengre periode, kan dette måtte vurderes på nytt.  

Vikarer og de som jobber timebasert
Det har kommet spørsmål hva som gjelder for vikarer og de som jobber timebasert. Ringevikarer vil ikke motta lønn dersom de ikke har avtalt arbeid. 

Alternative oppgaver
Ansatte som har fått arbeidsplassen sin stengt, må ha dialog med sin leder om alternative oppgaver. Det kan være andre sektorer, særlig helse-, omsorg og mestring, som har behov for arbeidskraft. Et internt etablert "bemanningskontor" jobber med samordning av behov for arbeidskraft i organisasjonen, og oversikt over ansatte som kan omdisponeres. Det er den enkelte leder som melder inn behov og som har oversikt over egne ansatte.

Lønn til tilkallingsvikarer
Når leder og en vikar er blitt enige om en tilkallingsvikar skal komme, er det i utgangspunktet inngått en bindende avtale som begge parter må forholde seg til. Dersom det tiltenkte behovet er falt bort, bør leder vurdere om vikaren kan benyttes til noe annet. Finner leder ingen oppgaver, vil arbeidsgiver som hovedregel likevel måtte betale lønn for de oppsatte vaktene. Dette gjelder likevel ikke, dersom det er tatt forbehold om at arbeidet utgår dersom arbeidsgivers behov bortfaller eller det er grunnlag for å heve avtalen.

Dersom leder og tilkallingsvikaren, etter at det er klart at behovet for ekstraarbeid ikke lenger er tilstede, blir enige om at vikaren ikke skal utføre annet arbeid enn det avtalte, vil vikaren ikke har rett på lønn.

Du finner mer informasjon her under overskriften Avlysning av ekstravakter.

Vikarer med midlertidig ansettelse
Mange av kommunens medarbeidere har vikariater og er midlertidig ansatt i kommunen.

Dersom vikariat skal avsluttes før arbeidsavtalen utløper, gjelder de vanlig reglene for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven. Dersom det inngått avtale om et vikariat, men den ansatte ikke har startet, kan det være en viss mulighet for å heve kontrakten.

Du finner mer informasjon her under overskriften Oppsigelser.

Samfunnskritiske funksjoner og roller

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Dersom medarbeidere har en samfunnskritisk funksjon og det ikke er andre som kan ivareta omsorg for barnet når medarbeideren er på jobb, må barnehagen/barneskolen ha et tilbud. Begge foreldrene/foresatte må ha dokumenterte samfunnskritiske funksjoner og de må være i arbeid for å kunne benytte seg av det omsorgstilbudet

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

For å unngå uklarheter har kommunen bestemt at kriteriene under legges til grunn. Hvem dette gjelder for vil kunne endre seg da det henger sammen med hvilken funksjon og oppgaver den enkelte medarbeider har til enhver tid. Det er leder som foretar en konkret vurdering av dette.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har definert hva som er samfunnskritiske roller. Det er ganske strengt hvem som omfattes.

Du finner oversikt over hvilke yrker som er definert som samfunnskritiske funksjoner hos KS.

Ansatte i barnehager og på barneskoler, som skal passe på barna til personer med samfunnskritiske funksjoner, omfattes også av denne listen.

Vanligvis er vurderingen at man må ha én av de listede funksjonene og at man ikke kan klare seg uten denne i sju dager uten at det blir kritisk. Sett i lys av den ekstraordinære situasjonen og at vi vet at situasjonen blir langvarig, legger Lørenskog kommune følgende vurdering til grunn per nå: Samfunnskritiske funksjoner er funksjoner og roller som er kritiske for å kunne levere nødvendige tjenester i en periode frem til påske.

Barnepass i påsken

Kommunen jobber med løsninger for barnepass i påsken for medarbeidere i samfunnskritiske roller og funksjoner.

Fritak for oppmøte i Forsvaret

Personer som dekker en samfunnskritisk funksjon kan få fritak fra oppmøte i Forsvaret ved krise eller krig. Du finner søknadsskjema og mer informasjon her https://forsvaret.no/fritaksordninga

Registrering av arbeidstid og fravær i Capitech og IST

Oppdatert 7.4.20

Registrering av mertid med kode "korona 9713" i Capitech

Mertid som skyldes Korona skal registreres i Capitech med "prosjektkode" 9713. Hensikten er å få oversikt over kostnader med korona som skyldes merarbeid/mertid for kommunen. Med mertid menes tid du jobber ut over din vanlige stillingsprosent. For de som jobber 100% vil dette bli overtid og for de som jobber deltid, vil det du jobber ekstra vil dette bli mertid.

Nærmere for klaring av mertid;

 • Dagarbeidere i 100% stilling. Ansatte i 100% stilling og som jobber ut over vanlig arbeidsdag, pålagt overtid. Dette gjelder ikke når timene ut over vanlig arbeidsdag, registreres som fleksitid.
 • Dagarbeidere i deltidsstilling. For de som jobber ut over vanlig stillingsprosent. For eksempel de som vanligvis har en 50% stilling men nå jobber ekstra.
 • Timelønnsansatte som jobber flere timer enn vanlig. Timene ut over normal tid, er mertid.
 • Turnusansatte gjør som ellers og trenger ikke forholde seg til informasjonen her. Ansatte stempler inn og ut som vanlig. Ledere vurderer overtid som vanlig.

Mertid/Overtid som ikke er registrert for april må registreres så snart som mulig i Capitech og vil utbetales på lønnen for mai. Dette gjøres av den ansatte selv og følges opp av leder.

Her følger informasjon om hvordan du registrerer mertiden/overtiden i Capitech:

 • Vanlig arbeidsdag registreres inn og ut på vanlig måte og er en egen selvstendig registrering i systemet. Dette skal ikke føres på koronakoden.

Registrering av mertid

 • Dersom du jobber mer enn din vanlige arbeidsdag, må du logge ut etter vanlig arbeidsdag, som nevnt i punktet over. Så må du registrere deg inn igjen og ut når du er ferdig. Dette fordi det kun er disse timene, altså mertiden som skal registreres med kode «9713 Korona».
 • Dersom du jobber avtalt/pålagt overtid så må dette legges inn som en egen registrering i menyen «Arbeidsoppgave». Overtid avtales med leder. Velg mellom 1 av de 2 alternativene nedenfor:
  • Alternativ 1: Overtidstillegg og avspasering. Velg nr 3 «Pålagt overtid – tillegg + avsp». Dette gir sikrer at regelverk om overtid følges, overtidstillegget utbetales og du får likt antall timer til avspasering senere. Denne benyttes for ansatte som har få fleksitidstimer fra før av.
  • Alternativ 2: Overtid.  Velg nr 4  "Pålagt overtid - utbetaling". Regelverk om overtid følges. Alle timer går til utbetaling overtid og ingenting til fleks. Denne benyttes av de som har mange fleksitimer. Denne benyttes også av de som ikke har fleksitidsordning.
 • Under menyen «Prosjekt» velger du "9713 Korona"
 • Under menyen «Ekstrainfo» må du velge «Splitt overtidstillegg» dersom du har benyttet alternativ 1 over. Dersom du har benyttet alternativ 2 så velges «Splitt overtid».
  • Det skal ikke føres "Splitt overtid/overtidstillegg" dersom det er overtid for en hel dag/alle timene registrert den dagen. I disse tilfellene behøves ikke noe å fylles ut i feltet for ekstrainfo.

 

 

Oppdatert informasjon   31.3.

Fraværskoder i Capitech endres fra 27.3 og du må endre fraværsregistreringen din for mars

Det er opprettet nye fraværskoder i Capitech og IST. Det er for at vi skal kunne hente ut informasjon om fravær skyldes korona, og derfor ha grunnlag for å vurdere kostnadene med korona og kunne kreve riktig refusjoner fra blant annet NAV. 

 

Alle medarbeidere skal registrere fravær i henhold til oversikten under. Vi ber også om at alle snarest mulig og innen 2. april endrer fraværsregistreringene for mars, slik at den er oppdatert med de nye kodene. Sykemeldinger registreres av leder iht. vanlig rutine.

Klikk for stort bildeNye fraværrskoder fra 27.3.2020    

Medarbeidere med sykefravær og fravær på grunn av karantene skal benytte egenmelding. Dette skal registreres i Capitech, IST eller det fagsystemet du normalt registrerer fravær/arbeidstid i.

Retten til egenmelding er endret til inntil 14 dager. Det vil i første omgang vare ut april for alt sykefravær og fravær på grunn av karantene. Det er for at kun de som faktisk har behov for helsehjelp skal kontakte lege.

Arbeid hjemme registreres som vanlig arbeidstid. Medarbeidere som jobber hjemme i kombinasjon med omsorg for andre, registrerer full arbeidsdag. Friske medarbeidere som er hjemme, og som har en jobb som ikke gjør det mulig å jobbe hjemmefra, registrerer fraværet som velferdspermisjon med lønn.  

Medarbeidere kan bruke omsorgsdager når skolen eller barnehagen er stengt på grunn av koronaviruset. Stortinget har vedtatt å doble antall omsorgsdager. For mer informasjon se https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/stengte-skoler-og-barnehager-gir-rett-til-omsorgspenger

Reiser og ferie
 • Vi oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå også offentlig transport hvis du kan.
 • Kommunen kan nekte medarbeidere å reise til land med utbredt spredning av koronavirus når etterfølgende fravær vil gi store driftsmessige utfordringer. 
 • Alle som kommer fra reiser i utlandet skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft for alle land utenom Sverige og Finland. Det vil si at hvis du kom hjem fra andre land enn Sverige eller Finland mandag 9. mars, gjelder karantenen fra da. I denne perioden kan kommunen pålegge deg å arbeide hjemmefra eller benytte avspasering.  
 • Leder og medarbeider kan avtale at fastsatt ferie endres eller utsettes. 
 • I denne ekstraordinære situasjonen kan kommunen endre fastsatt ferie. Se nærmere informasjon fra Kommunenes sentralforbund, (under avsnitt reise)

Medarbeidere som på grunn av koronaviruset får avbrutt ferien  

Medarbeidere som var på ferie i utlandet da det ble innført inn- og utreiserestriksjoner i Norge eller der medarbeideren var, og som av denne grunn får ferien avbrutt eller ødelagt, vil ikke ha rett til å få feriedagene tilbake.  

Blir du syk i løpet av ferien, kan du kreve at tilsvarende antall virkedager ferie utsettes, jf. ferieloven § 9. Kravet må dokumenteres med legeerklæring.  

Medarbeidere som på grunn av koronaviruset ikke kommer seg hjem fra ferie  

Medarbeidere som var på ferie i utlandet da det ble innført inn- og utreiserestriksjoner i Norge eller der medarbeideren var, og som av den grunn får hjemreisen utsatt og ikke kommer tilbake på jobb som planlagt, kan søke velferdspermisjon med lønn. Når vedkommende kommer tilbake til Norge, vil reglene for karantene gjelde, se mer informasjon under overskriften Registering av arbeidstid.  

Stengning av kommunale tjenester og tilbud

Det ble besluttet at skoler og barnehager stengte fredag 13.mars. Idrettshaller, svømmehall, fritidstilbud, forestillinger med mer stengte også. 
Alle tjenester er foreløpig stengt til tirsdag etter påske (14. april).

Følg med på kommunens temaside om koronaviruset for løpende informasjon. 

Skole- og barnehagetilbud til visse grupper

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Dersom medarbeidere har en samfunnskritisk funksjon og det ikke er andre som kan ivareta omsorg for barnet når medarbeideren er på jobb, må barnehagen/barneskolen ha et tilbud. Begge foreldrene/foresatte må ha dokumenterte samfunnskritiske funksjoner og de må være i arbeid for å kunne benytte seg av det omsorgstilbudet

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

For å unngå uklarheter har kommunen bestemt at kriteriene under legges til grunn. Hvem dette gjelder for vil kunne endre seg da det henger sammen med hvilken funksjon og oppgaver den enkelte medarbeider har til enhver tid. Det er leder som foretar en konkret vurdering av dette.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har definert hva som er samfunnskritiske roller. Det er ganske strengt hvem som omfattes.

Du finner oversikt over hvilke yrker som er definert som samfunnskritiske funksjoner hos KS.

Ansatte i barnehager og på barneskoler, som skal passe på barna til personer med samfunnskritiske funksjoner, omfattes også av denne listen.

Vanligvis er vurderingen at man må ha én av de listede funksjonene og at man ikke kan klare seg uten denne i sju dager uten at det blir kritisk. Sett i lys av den ekstraordinære situasjonen og at vi vet at situasjonen blir langvarig, legger Lørenskog kommune følgende vurdering til grunn per nå; Samfunnskritiske funksjoner er funksjoner og roller som er kritiske for å kunne levere nødvendige tjenester i en periode frem til påske.

Barnepass i påsken

Kommunen jobber med løsninger for barnepass i påsken for medarbeidere i samfunnskritiske roller og funksjoner.

Utvidet egenmelding for medarbeidere i karantene

Helsedirektoratet har besluttet at medarbeidere i karantene får 14 dagers egenmelding. Dette gjelder nasjonalt.

Informasjonssikkerhet og personvern

Vi minner om at regler knyttet til personvern og informasjonssikkerhet skal ivaretas.

Råd til medarbeidere for å redusere smitte
 • Vask hender ofte og grundig med såpe og vann  
 • Bruk håndsprit når håndvask ikke er mulig 
 • Unngå å håndhilse  
 • Føler du deg syk – hold deg hjemme  
 • Hold minst én meter avstand til kollegaer 
 • Sett koppen inn i oppvaskmaskinen etter bruk  
 • Hold plassen din ryddig slik at den er enkel å rengjøre 
 • Tastatur og telefoner er store smittekilder og bør rengjøres ofte 
 • Vask gjerne over møtebord etter bruk 
 • Ta gjerne trappen for å unngå mange personer i heisen samtidig 
Kan arbeidsgiver beordre arbeidstakere med flere arbeidsgivere til å arbeide kun for seg?

Utfordringene med smitterisiko for medarbeidere med flere arbeidsgivere, er et aktuelt tema. Lørenskog kommune forholder seg til regelverket som er beskrevet under her.

Merk at KS per 27.3 jobber med oppdatert informasjon om hva som gjelder der arbeidstaker har flere deltidsstillinger. Følg informasjonen på lenken under.

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/sporsmal-og-svar/

Per 27.3 gjelder fortsatt;

Dersom arbeidstaker også er tilkallingsvikar hos annen arbeidsgiver, kan vedkommende nektes å ta slike vakter. Bakgrunnen for det er at det er en ekstraordinær situasjon der hovedarbeidsgiver har behov for arbeidskraften. En tilkallingsvikar har ikke plikt til å ta vakter hos biarbeidsgiver, med unntak av de vaktene som allerede er avtalt. Poenget med å jobbe som tilkallingsvikar er å øke stillingsandelen, men når hovedarbeidsgiver fyller opp denne delen, vil dette ikke lenger være et behov for arbeidstaker.

Hovedarbeidsgiver kan imidlertid ikke pålegge ansatte å ikke jobbe i sin deltidsstilling hos annen arbeidsgiver. Det er en bindende kontrakt mellom to andre parter som hovedarbeidsgiveren må forholde seg lojalt til med mindre det inngås avtale med biarbeidsgiver om noe annet.

Hentet fra:  https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/sporsmal-og-svar/ 

 

Har dere spørsmål, kan HR kontaktes på e-post: HR@lorenskog.kommune.no

Informasjon til ansatte i helse-, omsorg og mestring

Helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for eller har påvist covid-19. Helsepersonell blir prioritert for testing. Se info lenger ned i artikkelen.

Vi vet at koronasituasjonen påvirker arbeidsdagen og hverdagen til dere alle, og takker for innsatsen og fleksibiliteten dere viser! Som helsepersonell har vi et ekstra ansvar i denne situasjonen, og det er gjennom samhold, dugnadsånd og innsatsvilje vi sammen kan sørge for at kommunen kommer seg gjennom denne utfordrende situasjonen på en best mulig måte.

Vi oppfordrer derfor dere alle til å være fleksible og løsningsorienterte når det kommer til arbeidsgivers behov. Samtidig har vi forståelse for at det også kan være andre hensyn som er viktige i den enkeltes livssituasjon.

Koronainformasjon til helsepersonell

Kan helsepersonell som bor i Sverige og pendler, jobbe i Lørenskog?

Ja, men det er noen vilkår som må være oppfylt. Nærmeste leder må gjøre en konkret vurdering. Se mer informasjon under her.

Spørsmålet omfatter personer som bor i Sverige og jobber i Lørenskog, og pendler.

Utgangspunktet er et generelt reiseforbud for helsepersonell fra 12. mars ut april. Tiltaket gjelder både tjenestereiser og privatreiser og omfatter alt helsepersonell som jobber med pasientbehandling. Ved utenlandsreiser vil alle som kommer til Norge ha 14 dagers karantene etter ankomst. Det gjelder også helsepersonell.

Det finnes likevel unntak fra karanteneplikten og muligheter for personene å jobbe i Lørenskog. Det er flere vilkår som må være oppfylt. Disse gjennomgås under her.

Personer som krysser grensene mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge når de reiser til og fra arbeid, og når de er i arbeid har ikke karanteneplikt. Dette gjelder;

 1. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid.
 2. Personens arbeids skal være strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift. 

Det må altså gjøres en konkret vurdering av de to punktene over og begge må være oppfylt. Det er virksomhetsledelsen i virksomheten hvor helsepersonellet er ansatt som avgjør unntak fra karanteneplikten. Hva som er virksomhetens ledelse vil variere fra sektor til sektor, men nærmeste leder vil kunne gjøre vurderingen. Det er ikke krav om at det fattes vedtak eller formell beslutning men at dette vurderes. Vurderingen bør være skriftlig slik at den kan dokumenteres og fordi den ansatte vil trenge en skriftlig bekreftelse på at personen er unntatt fra karantene iht. punktene under.

Til punkt 1. Det må vurderes om den aktuelle ansatte «er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov». Arbeid med helse og omsorg er definert som kritiske samfunnsfunksjoner og helsepersonell kan sies å oppfylle punkt 1.

Til punkt 2. Vurderingen er om personens arbeid er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift. Dette er et unntak og ordet «strengt» betyr at det skal litt til for at vilkåret er oppfylt. Dersom det er andre som kan utføre arbeidsoppgavene og det er tilstrekkelig tilgang på sykepleiere, vil ikke personens arbeid være strengt nødvendig. Her anbefales det å diskutere flere ledere for å samme vurdere om man mener at vilkåret er oppfylt. Begrunnelsen må dokumenteres.

En viktig presisering er at unntaket fra karanteneplikten gjelder på reise mellom hjem og arbeidssted og når de arbeider. Det innebærer at personen så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt. Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr, jf. forskriften § 3. Det tilsier at reiser med kollektiv transport ikke er mulig til og fra Sverige. Reise med privat bil vil kunne sikre at vilkåret om enn to meters avstand i mer enn 15 minutter er oppfylt.

Oppsummering;

Personer som krysser grensene mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge når de reiser til og fra arbeid, og når de er i arbeid har ikke karanteneplikt. Dette gjelder også helsepersonell.

Dette gjelder kun personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov (helsepersonell omfattes) OG nærmeste leder har vurdert at personens arbeids er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift. 

Dersom vilkårene over er oppfylt gjelder unntaket fra karanteneplikten kun på reise mellom hjem og arbeidssted og når de arbeider. Personen så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre personer. Det vil si at personen må ha minst to meters avstand til andre men det kan gjøres unntak i inntil 15 minutter. Dette vil si at reiser med kollektivt ikke oppfyller kravene. Dette gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr i kontakt med pasienter og annet helsepersonell.

Den ansatte må ha skriftlig dokumentasjon på at den er unntatt fra karantenen når den reiser.

Dersom vilkårene for unntak fra karantene ikke er oppfylt

Dersom ikke vilkårene over er oppfylt og den ansatte ikke har en samfunnskritisk funksjon eller ikke er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift, eller de ikke kan oppfylle kravene om to meters avstand, gjelder kravet til karantene. De vil da måtte være i karantene, også når de kommer fra Sverige.

Hensynet bak unntaket for karantene for helsepersonell fra bl.a. Sverige er å sikre at arbeidstakere som pendler mellom landene kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgiverne fortsatt sikres arbeidskraft.

Det tilsier at vi gir den ansatte permisjon fra sitt arbeid slik at arbeidsforholdet består. Det er likevel sånn at når det ikke faktisk utføres arbeid i denne situasjonen, er det permisjon uten lønn som er det riktige.

Oppsummering;

Permisjon uten lønn bør innvilges når unntakene fra karantene ikke er oppfylt.

 

Informasjonen er hentet fra Helsedirektoratet og regjeringens nettsider.

 

 

 

Smittevern

Det er en egen gruppe i helse, omsorg og mestring som arbeider med å skaffe til veie mer beskyttelsesutstyr. I tillegg har Helsedirektoratet gitt Fylkesmannen ansvar for å koordinere kommunenes bestillinger - for å sikre jevn fordeling. Kommunen stoler på at vi får etterforsyninger. Vi tilrettelegger for god opplæring slik at utstyret brukes og rengjøres der det er mulig. I tillegg kan det være behov for samlokalisering av brukere som smittet for å spare på utstyr.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet rutiner for mistanke om eller påvist smitte. Kompetansebroen har lagt ut informasjon om smittevern. Rutiner tilpasset Lørenskog er lagt ut i Compilo (oppdatert 6. april). 

Covid-19 – opplæringsressurser hos Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser
 

Lenke til Folkehelseinstituttets retningslinjer

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-primarhelsetjenesten-ved-mistenkt-eller-bekreftet-smitte-med-nytt-/

 

Lenke til kompetansebroen:

https://www.kompetansebroen.no/nytt-tema-smittevern-og-kompetansehevende-tiltak-for-koronaepidemien/?o=oa

 

NanoLearning

Smittevern Covid-19 i sykehjem

Smittevern Covid-19 i hjemmetjenesten og bo- og omsorgstjenesten

 

Ressursside om koronaviruset, behandling og omsorg hjemme og i sykehjem

https://www.aldringoghelse.no/koronaviruset/

Etisk råd

Det er opprettet etisk råd i helse, omsorg og mestring. Etisk råd skal gi råd om prioritering hvor behovet for helsehjelp ikke lar seg forene med tilgjengelig behandlingskapasitet i kommunen.

Hvis du som ansatt kjenner behov for å drøfte og få råd hvis du står i en vanskelig valgsituasjon, kontakt lederen din som vil ta saken videre til etisk råd.

 

Hva gjør leder hvis ansatt nekter å utføre arbeid, f.eks. gå inn på isolat.

Arbeidsgiver kan pålegge en medarbeider innen helse å utføre denne typen oppgaver. Vi anbefaler at leder går i dialog, viser til smittevernrutiner som er utarbeidet, trygger medarbeideren i situasjonen og samtidig gir klart uttrykk for at arbeidsgiver forventer at oppgaven blir gjort.  

Dersom medarbeideren fortsatt nekter, informerer leder om at vedkommende vil bli innkalt til samtale om ordrenekten og at denne kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Ta kontakt med HR på e-post: HR@lorenskog.kommune.no, for bistand til innkalling og gjennomføring av slikt møte og videre oppfølging.

Når kan helsepersonell benyttes til tross for de sitter i karantene

Helsepersonell i karantene

Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden
 • Ansatte som er i karantene etter utenlandsreise. 
 • Ansatte som er i slutten av karanteneperioden (gjennomsnittlig inkubasjonsperiode for covid-19 er 5-6 dager). 
 • Ansatte som er minst smitteutsatt, for eksempel var nærkontakter kun dagen før et bekreftet tilfelle utviklet symptomer. 
Ansatte som ikke bør kalles tilbake
 • Ansatte som har luftveissymptomer eller feber. Disse skal isoleres og dermed ikke jobbe.  
 • Ansatte som over tid har hatt nær kontakt med bekreftet tilfelle med symptomer og ikke benyttet personlig beskyttelsesutstyr.  
 • Ansatte som har husstandsmedlem/ partner som har fått påvist covid-19.  

Følgende følger av forskrift om karantene, isolasjon mv § 3; Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten etter § 2 når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 første ledd andre punktum.


Personell som møter på jobb i karanteneperioden skal:  

 • Straks forlate jobb dersom de utvikler luftveissymptomer eller kjenner at allmenntilstanden reduseres.  
 • Bruke munnbind ved pasientkontakt (under 2 meter avstand fra pasient).  
 • Holde avstand til andre ansatte og pasienter/beboere.  
 • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med pasienter/beboere og medarbeidere begrenses.   
 • Unngå mathåndtering.  
 • Ha streng etterlevelse av hoste- og håndhygiene, samt følge lokale retningslinjer for arbeidsantrekk.  
Spesielle retningslinjer for ansatte i helse,- omsorgs- og mestringssektoren
 • Helsepersonell er definert som kritisk personell. Det betyr at barn til helsepersonell vil få et tilbud i skole og barnehage fra kl 07.00-17.00 slik at helsepersonell kan være på jobb.
Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert. Vedtaket gjelder fra 12. mars klokken 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Politiattest for helsepersonell

Hovedregel 
Det kreves politiattest for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd). 

Begrunnelsen for kravet om politiattest er å forebygge seksuelle overgrep mot barn og personer med utviklingshemming, og å beskytte sårbare pasient- og brukergrupper i helse- og omsorgstjenesten.  

Alle som får tilbud om stilling/oppdrag hvor det ytes tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal legge fram politiattest før tiltredelse. Politiattesten kan ikke være eldre enn tre måneder.  

Unntak 
Plikten til å framlegge politiattest omfatter ikke personer som «bare sporadisk yter» og som «i alminnelighet ikke vil være alene» med pasienten eller brukeren (helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 siste ledd). 

Begge vilkårene over må være oppfylt for at unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse. Dette innebærer at en person som sporadisk tjenestegjør som vikar, må fremlegge politiattest dersom arbeidsoppgavene innebærer at vedkommende vil være alene med pasienten eller brukeren slik at overgrep eller andre uønskede handlinger kan finne sted. 

Kan det gjøres unntak for kravet politiattest på grunn av koronaviruset? 
Svaret er NEI. Det er ikke vedtatt regler som opphever plikten til å innhente politiattest. 

Det må legges fram politiattest både ved tilsetting i midlertidige stillinger og ved omplassering av ansatte fra stillinger uten krav om tilsvarende politiattest.  

Hvordan sikre raskest mulig svar på søknad om politiattest? 
På grunn av koronaviruset har politiets kontor for politiattester redusert bemanning. Søknader om politiattest for personell innenfor helse og omsorg blir prioritert. 

Husk at det er den som skal tilsettes som må søke om politiattest. 

For at en søknad om politiattest skal kunne behandles så raskt som mulig må følgende gjøres: 

 • Den som skal tilsettes må få en bekreftelse på tilsettingen.  
  • Bekreftelsen gis av arbeids-/oppdragsgiver. 
  • Bekreftelsen MÅ inneholde søkers navn, fødselsnummer, type stilling som tilbys og hjemmelsgrunnlaget for at det kreves politiattest.  
 • Søkeren MÅ søke elektronisk via https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/  
 • Søkeren MÅ ha eller opprette digital postkasse.  

Ta kontakt med Anett Fossum i Organisasjonsseksjonen dersom du har spørsmål.

 

Videre arbeid

Vi oppfordrer dere alle til å opprettholde normale rutiner (så godt det lar seg gjøre), søke støtte og samhold med kollegaer, og stole på at vårt felles lagarbeid etter hvert vil bidra til at situasjonen normaliseres igjen.

Informasjon sendt på epost

Her ser du epostene om koronaviruset som er sendt ut til alle ansatte.
3. april - nyhetsbrev til alle ansatte

Styring og virksomhetsutvikling 
 

Planlegge sommerferie - særlig til ledere 
Det er på tide å tenke på avvikling av ferie i sommer. Ingen av oss vet hvordan situasjonen er i juni, juli og august og vi planlegger for ferieavvikling iht. ferieloven. Endringer kan skje. Ferie bør være fastsatt minst to måneder før ferien starter og tre uker av ferie for i år skal uansett avvikles i hovedperioden som er i juni, juli og august.  

Ved "særlige grunner" kan varsling om ferie gjøres med kortere frist enn to måneder. Vi bør ikke pålegge mer ferieavvikling enn nødvendig med kortere frist. Dersom kommunen og ledere vurderer at det foreligger «særlige grunner», varsles medarbeiderne om dette så tidlig som mulig. Mer informasjon finner dere på: https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/sporsmal-og-svar/ og Vasshjulet

Beredskap i påsken  
Det er straks påske og denne blir annerledes for mange i og med en må være hjemme. Selv om alle skal være hjemme i påsken i år er det ikke forventet at alle ansatte er tilgjengelige og på jobb hele tiden. De som kan ta fri, bør ta fri etter avtale med leder. Dette selv om det er oppgaver til å jobbe døgnet rundt og at man gjerne vil bidra. Koronakrisen er ikke over etter påske og det er viktig at de som kan hvile nå gjør det. Til de som jobber og er i beredskap, det settes stor pris på innsatsen og det viktige bidraget for innbyggerne våre.  

Alle ledere planlegger behov for beredskap i påsken og har dialog med medarbeidere om dette. Kompensasjon avhenger av type ordning og kommuniseres fra leder.  

Omdisponering av ansatte som ikke ønsker det 
Den spesielle situasjonen vi har nå, gjør at det er behov for at ansatte må gjøre andre arbeidsoppgaver enn det en vanligvis gjør. Situasjonen åpner for utvidet styringsrett. Både når det gjelder arbeidsoppgaver og oppmøtested, må den enkelte finne seg i betydelige endringer.  

Lørenskog kommune har som mål å samarbeide med den enkelte ansatte og at hensyn til ansatte ivaretas i forbindelse med omdisponeringen. Det skal være dialog mellom nåværende leder, ny leder og den ansatte, og tillitsmannsapparatet og vernetjenesten kobles inn ved behov. Nødvendig opplæring skal gis og oppgavene søkes tilpasset situasjonen til den enkelte hvis mulig. Hvis den ansatte motsetter seg andre oppgaver eller annet tjenestested på tross av dialog vil det være ordrenekt som kan gi grunnlag for arbeidsrettslig sanksjoner dersom man nekter å etterkomme beslutningen. 

 

Helse, omsorg og mestring 
 

Det er påvist koronasmitte hos brukere i Bo- og omsorgstjenesten og Hjemmetjenesten. Det var mistanke om at en beboer var smittet ved Lørenskog sykehjem, men dette var ikke var tilfelle. 

En del ansatte er nå tilbake på jobb etter karantene. Det er veldig positivt.  

Lørenskog har opprettet egen koronatelefon og testing for innbyggere og helsepersonell i kommunen. Ring kommunens testtelefon hvis du har symptomer og ønsker avklaring på om du bør testes.
Telefonnummer 67 49 50 27 og er åpen hverdager kl. 08.30-15.00 og helg kl. 10-14.  

Er du helsepersonell og har spørsmål om testing og karantene?
Se denne veilederen fra Folkehelseinsttuttet: https://www.fhi.no/contentassets/8dd151206b26481698377dbc45f9189f/flytskjema_korona_testing.pdf  

Det er opprettet etisk råd i helse, omsorg og mestring. Etisk råd skal gi råd om prioritering hvor behovet for helsehjelp ikke lar seg forene med tilgjengelig behandlingskapasitet i kommunen. Les mer om etisk råd på Vasshjulet. 

Vi minner om at det er ekstra viktig med god og nøyaktig informasjon på alle arbeidsplasser. Vi takker for at du holder deg oppdatert og deler viktig og presis informasjon med dine kollegaer. 

 

Oppvekst og utdanning 
 

Tilsyn for barn og unge i påsken 
Det er den enkelte barnehage og skole som kjenner barna og elevene og vet hvilke barn og unge som trenger et tilbud i påsken. 

Tilbudet skal i hovedsak gjelde for: 

 • Barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner 
 • Barn i sårbare og utsatte situasjoner. Det kan for eksempel være barn som har det vanskelig på grunn av sykdom, særskilte behov eller opplever en vanskelig livs- og hjemmesituasjon. Barnehage- og skoleeiere bør innhente kunnskap fra den enkelte barnehage og skole i vurderingen av behov. 

Tilbudet bør rette seg særlig mot småbarn i barnehagen og småskolen, men kan også gjelde eldre barn og unge som trenger tilbud i påsken.  

Omplasserte kommuneansatte og ansattes mulighet til å benytte tilsynstilbud i barnehage og skole
Det ble tidligere denne uka besluttet at omplasserte kommuneansatte med særlige belastninger også skal få et tilbud om tilsyn i barnehage og SFO, selv om ikke begge foreldre er i kategorien samfunnskritisk tjeneste. Det samme gjelder ansatte i barnehage og SFO/skole som får endrede arbeidstidsordninger. I begge tilfeller må det søkes til styrer/rektor om dette. 

Avklaring av situasjon for barnehager og skoler etter påske 
Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som utreder hva som skjer med barnehager og skoler fra 14. april. Utvalgets anbefaling overleveres regjeringen, og konklusjonene presenteres onsdag 8. april. 
 

Kultur 


Vi kan by på flere kulturopplevelser og andre aktiviteter i påsken. Kulturhuset sender både forestillinger og quiz i påskeuka og Stolpejakten starter allerede førstkommende lørdag. Les mer om disse og andre tilbud på https://www.lorenskog.kommune.no/siste-nytt/kulturtilbud-i-pasken.95432.aspx 

Sykle til jobben
Som følge av Covid-19 er Sykle til jobben utsatt til 19. mai. Men allerede 6. april begynner en aktivitetskampanje med fokus på hjemmetrening og egentrening.

Forkampanjen Hjemmegym starter 6. april og varer til 6. mai. Du har mulighet til å delta i utfordringer, og til å vinne fine premier i den landsdekkende kampanjen. I den lokale kampanjen i Lørenskog har du mulighet til å vinne gavekort. I hele perioden for Hjemmegymkampanjen trekkes ukentlig tre gavekort på 500 kroner. Registrer deg på https://www.sykletiljobben.no/. På denne siden kan du også og registrer din aktivitet.

Foreløpig er startdato for selve Sykle til jobben-aksjonen satt til 19. mai. Mer informasjon om dette kommer.

 

31. mars nyhetsbrev til alle ansatte

Styring og virksomhetsutvikling 

 
E-Signering av avtaler 
Nå kan dere sende avtaler til elektronisk signering. Rutinen og veiledningen ligger i Compilo. Gi oss gjerne en tilbakemelding på hvordan det fungerer. Alt du trenger signatur på - avtaler med leverandører eller samarbeidspartnere kan du benytte dette til.  

Rutine for eSignering av avtaler. 

Veiledning for eSignering av avtaler.  

Rutiner - korona
Det er opprettet en mappe under "beredskap FELLES" i Compilo. Der kan du legge inn og finne koronarelaterte rutiner.

Tips til hjemmekontor 
Vel 1000 av Lørenskog kommunes ansatte har hjemmekontor. Her har vi samlet noen gode tips til ditt digitale hjemmekontor.  

 
Helse, omsorg og mestring 

 
Bemanning 
Hele 280 personer som har meldt at de ønsker å jobbe i helse, omsorg og mestring. Det er veldig positivt. Så langt har det vært få sykepleiere. Tips gjerne noen om oss.  

 Smittevernutstyr
I helgen fikk kommunen nye forsyninger av smitteutstyr. 

Endringer i tjenester 
Det jobbes nå med å forberede økt sengekapasitet for å kunne gi helsehjelp til innbyggere som ellers ville fått helsehjelp på sykehus. 

Telefonoppfølging  
For brukere som har fått redusert eller mistet helsehjelp har kommunen opprettet tjenesten «Telefonoppfølging». To ansatte fra dagsenter og ergoterapitjenesten følger brukerne opp systematisk over telefon for å trygge den enkelte i dagens situasjon, bidra til motivasjon, identifisere risiko for økt behov for helsehjelp, samt videreformidle observasjonene. Tjenesten er allerede i full gang, og hittil meldes det om brukere som føler seg godt ivaretatt, og at det er trygt at noen følger opp. 


Kultur 


Lørenskog hus 
Kulturhuset nå er oppe og stå med streamingtilbudet «Live fra #husetvårt». Det er rigget til et flott studio i Storstua og første prøvesending/arrangement ut er allerede på torsdag med bandet Komakid. Lenke?  

Biblioteket 
Lørenskog bibliotek har etter stengingen fokusert på formidling av de digitale tjenestene som tilbys via biblioteket og kun krever lånekort. På Karanteket finner du en oversikt over alle digitale tjenester.  
 
En glad nyhet for alle de som liker best å lese analoge bøker - elever, enslige, eldre, foreldre og ansatte av alle slag- biblioteket har fått på plass et godt påsketilbud: Ta-med-hjem bibliotek. Les hva du må gjøre for å ta med biblioteket hjem til påske.  


Oppvekst og utdanning 
 

Tilsyn av barn gjennom påsken 
Det opprettes beredskap for tilsyn av barn av foreldre med samfunnskritiske jobber, og som jobber i turnus. Tilbudet vil gjelde fra og med førstkommende helg; dager, kvelder, netter, helger også på de  røde dagene i påsken. Avhengig av pågangen er tanken å opprette et tilbud ved hver barnehage det er behov, og samlokalisere tilbudet for barnetrinnet på Fjellhamar skole og ved Hammer skole for ungdomstrinnet. 

For barn og unge med særskilte omsorgsbehov gis tilbudet de har i dag også mandag til onsdag uke 15. 

Skolenes Hjertetelefoner vil være åpne gjennom påskeferien. 

Sårbare barn
Barnehager og skoler strekker seg langt for å ivareta sårbare barn og barn med særlige omsorgsbehov. Alle elever er i daglig dialog med sin lærer. Alle familier kontaktes ukentlig av barnehagen sin, og alle familier med skolebarn kontaktes minimum en gang før påske. 

Flyktning- og innvandrertjenesten
Flykning og innvandringstjensten har tett samarbeid med NAV i forhold til inntektssikring, samt helse har ekstra fokus. Sårbare enkeltpersoner og familier følges tett opp og tjenesten oppsøker aktivt barn og unge og tilbyr hjelp til skolearbeid ved blant annet bruk av WhatsApp. 

Botiltaket for enslige mindreårige flyktninger
Alle ungdommene i den bemannede boligen og to ansatte er smittefrie og nå ute av karantenen. 

27 mars - Nyhetsbrev til alle ansatte

Hei alle ansatte.

Det er mye informasjon i ukas nyhetsbrev. Vi legger alle e-postene som vi sender ut på denne siden på Vasshjulet, sånn at du lett kan finne tilbake til den der.

I begynnelsen av uka oversendte vi en status fra hele organisasjonen til kommunestyret. Den informerer om konsekvenser og tiltak som følge av den situasjonen vi er i. Den kan du lese her.  
 

Styring og virksomhetsutvikling

Samarbeidet mellom arbeidsgiver og medarbeidere er alltid viktig, og det er enda viktigere i en situasjon som vi er i nå. Vanligvis har vi informasjons- og drøftingsmøter hvor tillitsvalgte og arbeidsgiver møtes omtrent en gang i måneden. Nå har vi kortere møter to ganger i uka. Da informerer vi og drøfter ulike saker som angår de ansatte. Det er både små og store spørsmål som er oppe.  

Har du spørsmål, ser du muligheter eller er du urolig for noe, kan du ta det opp med lederen din, HR, verneombudet eller tillitsvalgte i fagforeningen - hvis du er medlem der. I de vedlagte lenkene finner du informasjon om hvem som er verneombud og hvem som er tillitsvalgte. 
 

Økonomi

Onsdag 25. mars ble formannskapet orientert om ulike aspekter ved Korona-smitten og kommunens økonomi. Kommunen har fått store merutgifter, samtidig som inntektene reduseres. Heldigvis har kommunen "penger på bok". Vi er derfor i stand til å betale lønn og andre økonomiske forpliktelser i ganske lang tid fremover. Her kan du lese rapporten som ble presentert.  
 

Arbeidstid og beredskap 

Koronasituasjonen innebærer endring av arbeidshverdagen til mange av oss. Det er som utgangspunkt ikke forventet eller nødvendig at ledere og medarbeidere skal være «på» 24/7.  Det er viktig å ta fri for å kunne stå i dette som vi forventer vil ta tid. I stillinger hvor det er nødvendig å ha beredskap, jobbes det med å etablere vaktordninger. God dialog og forventningsavklaring med leder og mellom ledere, er som vanlig viktig. 
 

Arbeidsplaner og turnus 

Bemanning- og turnusplanlegging foregår på samme måte som vanlig, lokalt med tillitsvalgtes involvering. Mer informasjon om dette og endringer med kortere varslingsfrist og utvidet arbeidstid finner du på Vasshjulet.
 

Trenger du noen å snakke med? 

Dersom du har behov for å snakke med noen om alt det som skjer i disse dager, har kommunen tilbud om rådgivningssamtaler med Personalomsorg AS og Stamina As, bedriftshelsetjenesten. Vi oppfordrer, som ellers, til god dialog mellom leder og medarbeidere. 

Personalomsorg bistår med rådgivning i vanskelige livssituasjoner for ansatte. Dette gjelder ikke medisinske eller arbeidsrelaterte spørsmål. 

Bedriftshelsetjenesten benyttes først og fremst ved arbeidsrelaterte utfordringer. 

Du finner mer informasjon på Vasshjulet. 
 

Fraværskoder i Capitech endres og du må endre fraværsregistreringen din

Det er opprettet nye fraværskoder i Capitech og IST. Det er for at vi skal kunne hente ut informasjon om fravær skyldes korona, og derfor ha grunnlag for å vurdere kostnadene med korona og kunne kreve riktig refusjoner fra blant annet NAV. 

Alle medarbeidere skal registrere fravær i henhold til oversikten på Vasshjulet. Vi ber også om at alle snarest mulig og innen 2. april endrer fraværsregistreringene for mars, slik at den er oppdatert med de nye kodene. 
 

Omdisponering av ansatte og bemanning

I denne spesielle situasjonen som er nå må medarbeidere påregne å få nye arbeidsoppgaver. Bemanningskontoret og de som skal ta imot nye kollegaer, jobber sammen med tillitsvalgte for å sikre best mulig prosess for de dette gjelder. Arbeidsgiver har som mål å samarbeide med ansatte om å finne gode løsninger for begge parter ved omdisponering. 

Les gjerne om Thea Opås og Sverre Vangen som endret arbeidssted fra Framtida barnehage til Lørenskog sykehjem.
 

Ansatte med arbeidsforhold hos flere arbeidsgivere  

Utfordringene med smitterisiko for medarbeidere med flere arbeidsgivere, er et aktuelt tema. Hovedregelen er imidlertid at arbeidsgiver ikke har anledning til å hindre at ansatte jobber deltidsstilling hos annen arbeidsgiver. Se mer informasjon på Vasshjulet. 
 

Kan medarbeider med senioravtale avtale arbeid på en seniordag?

Ja. De som har seniorordning kan avtale arbeid på seniordag og flytte seniordagen til senere på gitte vilkår. Per nå gjelder dette alle virksomheter med unntak av skole hvor det jobbes for å avklare løsning. Mer informasjon er tilgjengelig under den oppdaterte informasjonen til ansatte på nettsidene våre
 

Lokal informasjon oversatt til flere språk

Vi har oversatt informasjonen om hvordan situasjonen med koronaviruset påvirker våre tjenester til arabisk, tyrkisk, urdu, polsk, tigrinja (Eritrea) og engelsk. Listen over språk er valgt ut i samarbeid med tolketjenesten. Informasjonen kan hentes her.
 

Helse, omsorg og mestring 

Mange av tilbudene i helse, omsorg og mestring er sterkt redusert for å redusere smittespredning og for å omdisponere personell til kritisk drift. Noen av endringene er at dag- og aktivitetstilbudet er stanset, hjemmehjelp og praktisk bistand er opphørt og det er sterkt redusert tilbud ved helsestasjonene.  

Det er etablert et bemanningskontor som fordeler personellressurser der det er behov. Det er mobilisert frivillige som kan bidra som ringevenn og telefonkontakt. 

Vi har opprettet sentrallager for smittevernutstyr og det er utviklet smittevernrutiner tilpasset virksomhetene og det er utarbeidet e-læringsverktøy for smittevern.

Vi jobber med å forberede økt sengekapasitet for å kunne gi helsehjelp til innbyggere som ellers ville fått helsehjelp på sykehus.  
 

NAV 

Nav har stor pågang av permitterte, samtidig som andre bransjer har akutt behov for arbeidskraft.  

Permitteringer og dagpenger er 25 ganger høyere enn planlagt. Vi planlegger nå for en bølge av sosialhjelp i neste uke.   
 

Oppvekst og utdanning 

Koronatiltakene videreføres til over påsken.
 

Skoler og barnehager holdes stengt 

Skoler og barnehager holdes stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget. Nasjonale myndigheter vurderer justeringer underveis. 
 

Tilsyn av barn 

Lørenskog gir barn av ansatte i samfunnskritiske funksjoner, herunder også ansatte i barnevern og ved krisesentrene, tilbud om tilsyn i barnehage og skole. Barn med særlige omsorgsbehov, som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt, har også ha rett til et tilbud fra barnehagene og skolene i denne perioden. 

Vi vurderer om tilbudet må utvides til også å gjelde kvelder, netter, helger og i påsken. 

Barnehager og skoler strekker seg langt for å ivareta barn med særlige omsorgsbehov. 
 

Foreldrebetaling 

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO. Dette gjelder også foreldre som har et tilbud. 
 

Minoritetsspråklige barn 

Lørenskog har en høy andel av minoritetsspråklige barn. Skoler og barnehager sikrer dialog og likeverdig undervisning til denne gruppen. Det er opprettet et eget Team av ansatte på tvers av skolene, som deler erfaringer og tips i arbeidet med den minoritetsspråklige befolkningen. Skoler og barnehager benytter tolketjenesten ved behov. 
 

Eksamen avlyses 

Alle eksamener for 10. trinn er avlyst. 
 

Barnevernet og barnevernvakten Romerike  

Barnevernet har en tilstedeværelse selv om kontoret er stengt for publikum og kan nås på telefon. Del gjerne denne filmen i ditt nettverk.  

Barnevernvakten er døgnåpen og betjener hele Romerike. Vi kan nås på alarmtelefonen for barn- og unge 116 111, eller vakttelefonen 64 99 32 70. Vi forsøker å betjene flest mulige henvendelser over telefonen, men reiser ut i akutte saker hvor barn kan bli vesentlig skadelidende hvis vi ikke kommer. Barnevernvakten tar imot meldinger og gir råd til samarbeidspartene, når den lokale barneverntjenesten er stengt. 
 

Pedagogisk psykologisk kontor 

Åpen barnehage holdes stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget. Tjenester ut mot barn og unge ivaretas i samråd med barnet/ den unge selv og barnet/ den unges foresatte.  

Veiledning og konsultasjoner gis via telefon eller trygge digitale plattformer. 
 

Flyktning- og innvandrertjenesten 

Ved bruk av telefon og digitale plattformer gis brukerne regelmessig veiledning og oppfølging. 

Inntektssikring og helse har ekstra fokus, og sårbare enkeltpersoner og familier følges ekstra tett opp.  

Tjenesten oppsøker aktivt barn og unge og tilbyr hjelp til skolearbeid ved blant annet bruk av WhatsApp. 

24. mars - Nyhetsbrev til alle ansatte i Lørenskog kommune

Kjære alle ansatte.  

Vi har alle et stort behov for informasjon i den spesielle tiden vi er inne i. Situasjonen endrer seg raskt og dette påvirker arbeidshverdagen til de fleste av oss. Vi kommer derfor til å sende ut informasjon til alle ansatte hver tirsdag og fredag i ukene framover.  

Nyhetsbrevet vil inneholde  informasjon som er viktig eller nyttig for alle ansatte å kjenne til. Har du tips eller innspill til saker du vil ha i nyhetsbrevet, send oss en melding på Teams eller en e-post til: kommunikasjonsenheten@lorenskog.kommune.no
 
Nyhetsbrevet skal være så kort og presis som mulig, slik at det er lett for deg å lese det. Til dette nyhetsbrevet har vi kun fått innspill fra Styring- og virksomhetsutvikling, men vi vil høre fra og dele fra alle sektorer i kommunen.  

Informasjon fra Styring- og virksomhetsutvikling 

 
Våre folkevalgte organer 

Formannskapet vil samles i morgen og gjennomføre møtet på Teams. De vil ha en begrenset saksliste der det kun behandles saker som ikke kan utsettes. Kommunestyremøtet vil avholdes som planlagt 1. april, også dette møtet gjennomføres på Teams med begrenset saksliste. Det jobbes med å få på plass løsninger for den praktiske gjennomføringen av møtet.    

Spørsmål til HR 

HR får mange spørsmål fra både ledere og medarbeidere om dagen. Vi har opprettet en felles e-postadresse og ber dere om å sende spørsmålene hit: hr@lorenskog.kommune.no.  

I tillegg til å svare direkte til den enkelte, legger vi også ut oppdatert informasjon om aktuelle tema på nettsiden vår. I nyhetsbrevene kommer vi til å oppsummere den informasjonen som er lagt ut de siste dagene og noen av de problemstillingene vi jobber med.  

Turnus og turnusplanlegging 

Spørsmål om turnus og turnusplanlegging kommer vi tilbake til i løpet av de neste dagene.   

Seniordager  

Vi har fått spørsmål om man kan utsette seniordagene. Vi er i dialog med de tillitsvalgte om dette.  

Arbeid i påsken 

Ferieavvikling avtaler du med nærmeste leder. Se mer informasjon på Vasshjulet om ferieavvikling.  

Oppvekst og utdanning jobber med å kartlegge behovet for åpen barnehage og barneskole ut over normal arbeidstid i påsken. Dette gjelder barn som har foreldre med samfunnskritiske roller. Tillitsvalgte blir involvert dersom dette blir aktuelt og de det gjelder vil få nødvendig informasjon.   

Antall omsorgsdager er utvidet 

Stortinget vedtok 20. mars å doble antall omsorgsdager, dette gjelder frem til 31. desember 2020. Se mer informasjon på NAVs netsider: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/stengte-skoler-og-barnehager-gir-rett-til-omsorgspenger 

En trygg digital hverdag 

Syntes du hverdagen er kaotisk, og at det er mange nye tekniske utfordringer å forholde seg til? Her finner du flere gode råd og tips til hvordan du bevarer en trygg digital hverdag: https://nettvett.no/korona/ 

Med vennlig hilsen  

Kommunikasjonsenheten  

17. mars - Personal/HR: spørsmål om plikter og rettigheter for ansatte

Personal/HR får mange spørsmål knyttet til rettigheter og plikter for ansatte og arbeidsgivers styringsrett. Personal/HR har derfor opprettet en egen e-postadresse hvor ansatte og ledere kan sende inn spørsmål de ønsker svar på.

På de interne koronasidene på Vasshjulet/intranett ligger det allerede mye informasjon om hvilke plikter og rettigheter du har og hva Lørenskog kommune som arbeidsgiver kan be deg om å gjøre i denne spesielle situasjonen.

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt på de interne koronasidene våre kan du sende en e-post med spørsmålet ditt til personal/HR.
E-postadressen er: hr@lorenskog.kommune.no

Svarene som er relevant for flere vil bli delt på Vasshjulet/intranett.

13. mars - Oppdatert informasjon til alle ansatte i Lørenskog kommune

Vi får mange spørsmål i forbindelse med den ekstraordinære situasjonen vi står i, derfor har vi opprettet en egen informasjonsside om korona for ansatte.

På denne siden kommer vi til å legge ut relevant informasjon for våre medarbeidere. Vi kommer til å oppdatere siden fortløpende.

Du finner informasjonssiden her: www.lorenskog.kommune.no/ansattinfo-korona

Lørenskog kommune følger fortsatt anbefalingene fra offentlige myndigheter. Endringene skjer raskt og det er viktig at hver og én av dere holder dere oppdatert.

Vi viser blant annet til Folkehelseinstituttets informasjon, informasjon fra Helsedirektoratet og Kommunenes sentralforbund.

12. mars - Oppdatert informasjon til alle ansatte i Lørenskog kommune

Lørenskog kommune følger anbefalingene fra helsemyndighetene om koronaviruset. Folkehelseinstituttet skrev 10. mars 2020 at vi nå er inne i en ny fase av epidemien. Det kommer fortløpende nye råd om hvordan vi skal forholde oss til situasjonen som stadig utvikler seg. Rådmannen skjerper nå tiltakene for å redusere smitte. 

Lørenskog kommune har ansvar for å redusere smitte, først og fremst av hensyn til innbyggernes og medarbeidernes sikkerhet, men også for å sikre nødvendige tjenester til innbyggerne. Rådmannen har derfor besluttet følgende:  

 • Medarbeidere med symptomer på luftveisinfeksjon og/eller feber skal ikke stille fysisk på jobb. Er du forkjølet skal du jobbe hjemmefra hvis det er mulig. 
 • Medarbeidere som har stillinger der arbeidet kan utføres hjemmefra uten for store ulemper, oppfordres til å arbeide mest mulig hjemmefra. Dette avtales med nærmeste leder.  
 • Medarbeidere skal ikke delta på eksterne kurs, samlinger og møter. Dette gjelder selv om kursavgiften og andre kostnader ikke refunderes. 
 • Alle møter som kan gjennomføres via telefon/Skype/Teams skal avholdes på denne måten.  
 • Dersom møtet må gjennomføres, benytt møterom hvor deltakerne kan holde god avstand. Alle møter hvor mer enn 15 personer samles, skal avlyses.  
 • Ledere og stedfortredere må vurdere risiko for smittefare og fravær. Dette gjelder både for normal drift og dersom det settes kriseledelse. 
 • Kommunale kantiner stenges. 
 • I den ekstraordinære situasjonen vi er i nå, kan kommunen pålegge medarbeiderne om å utføre andre oppgaver enn hva de normalt gjør. 

Veiledninger knyttet til arbeid hjemmefra og oppkobling via bærbar PC finnes her

Reiser og ferie 

 • Vi oppfordrer medarbeidere til ikke å reise til utlandet.  
 • Helsepersonell skal som hovedregel ikke reise til utlandet. 
 • Medarbeidere som har vært i utlandet må gi beskjed til nærmeste leder før de kommer på jobb. Medarbeideren kan bli bedt om å være hjemme i 14 dager etter hjemkomst, selv om de ikke er syke.
  I denne perioden kan kommunen pålegge medarbeideren å arbeide hjemmefra eller benytte avspasering.  
 • Leder og medarbeider kan avtale at fastsatt ferie endres eller utsettes. 

Forbud mot reiser til land med utbredt spredning av koronavirus

 • På grunn av den ekstraordinære situasjonen skal helsepersonell ikke reise til land med utbredt spredning av koronavirus. Dette fordi 14 dagers karantene og eventuelt etterfølgende sykefravær, vil gi store driftsmessige utfordringer. Dersom medarbeidere likevel reiser, kan det være ordrenekt og medføre arbeidsrettslige reaksjoner. 
 • Medarbeidere med annen kompetanse kan også nektes å reise til land med utbredt spredning av koronavirus når etterfølgende fravær, vil gi store driftsmessige utfordringer. 

Stengning av kommunale tjenester og tilbud 

Det er besluttet at skoler og barnehager stenger fra fredag 13.mars. Idrettshaller, svømmehall, fritidstilbud, forestillinger med mer stenges også.
Følg med på kommunens temaside om koronaviruset for løpende informasjon. 

Råd til medarbeidere for å redusere smitte  

 • Vask hender ofte og grundig med såpe og vann  
 • Bruk håndsprit når håndvask ikke er mulig 
 • Unngå å håndhilse  
 • Føler du deg syk – hold deg hjemme  
 • Hold minst én meter avstand til kollegaer 
 • Sett koppen inn i oppvaskmaskinen etter bruk  
 • Hold plassen din ryddig slik at den er enkel å rengjøre 
 • Tastatur og telefoner er store smittekilder og bør rengjøres ofte 
 • Vask gjerne over møtebord etter bruk 
 • Ta gjerne trappen for å unngå mange personer i heisen samtidig 

Har dere spørsmål, kan HR kontaktes.   

9. mars - Koronaviruset – Informasjon til medarbeidere i Lørenskog kommune

Du finner oppdatert informasjon om koronaviruset som er nyttig for deg som medarbeider i Lørenskog kommune på Vasshjulet og Yammer.
Informasjonen vil bli oppdatert ved behov.

Hvordan unngå spredning av koronaviruset?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer. Helsemyndighetene oppfordrer også til å være mer forsiktig med nærkontakt som klemming og håndhilsning.

Vi ønsker i samarbeid med våre medarbeidere å bidra til å redusere smitte. Samtidig må vi sammen bidra til at kommunens oppgaver blir løst og at vi finner fleksible og gode løsninger for den enkelte. 

Hva betyr dette for deg som ansatt?

Det er stort arbeidspress på enkelte deler av kommunen som følge av koronautbruddet. Andre oppgaver og planlagt aktivitet blir derfor skjøvet på eller avlyst. Dette er beklagelig, men vi er oppe i en situasjon som krever ekstra oppmerksomhet og da må annen aktivitet vike.

Sykemelding og rett til sykepenger

Dersom du må isoleres i hjemmet og er frisk, er det ønskelig at du jobber hjemmefra. Dette avklares med nærmeste leder. Dersom du ikke kan jobbe hjemmefra, er sykmelding alternativet. 

Lørenskog kommune viser til informasjon om sykemeldinger fra NAV.

Stengt arbeidsplass  

Dersom du er frisk og kan jobbe hjemmefra, kan arbeidsgiver be deg om å gjøre dette. Arbeidsoppgavene avklares med nærmeste leder. Du kan også bli bedt om å løse oppgaver du normalt ikke gjør. I utgangspunktet mottar du lønn som normalt. Stenges arbeidsplassen i en lengre periode, kan dette måtte vurderes på nytt.  

Særlig om barn og unge 

Arbeidsgiver har forståelse for at medarbeidere kan komme i situasjoner hvor det er nødvendig å være hjemme med barn, selv om de ikke er syke. Kommunen ønsker å være så fleksibel som mulig og tilrettelegge for gode løsninger. Konkrete løsninger avtales med nærmeste leder. 

Folkehelseinstituttets informasjon til skoler, skolefritidsordninger og barnehager.

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet informasjon om koronaviruset for barnehager og skoler.

Særlig om helsepersonell

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har kommet ned nye karanteneråd for alt helsepersonell. Vi ber om at innholdet gjøres kjent for alle ansatte i helse-, omsorgs-, og mestringssektoren i Lørenskog kommune.

Råd til helsepersonell etter hjemkomst fra område med utbredt smitte av covid-19

Reiseråd og ferieavvikling

Det er vedtatt at utenlandsreiser for barn/unge i kommunal regi avlyses. Tjenestereiser utenlands for ansatte begrenses så mye som mulig og må avklares med nærmeste leder. For øvrig oppfordrer vi alle til å holde seg oppdatert på helsemyndighetenes råd. Disse endres i lys av utviklingen av smittesituasjonen og oppdateres relativt hyppig. 

Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet råd til kommunale arbeidsgivere i forbindelse med koronaviruset. Informasjonen inneholder blant annet opplysninger om:

 • Endring av planlagt ferie
 • Reiser til utsatte områder

Se også Folkehelseinstituttets smitteråd ved reise.

 

Oppdatert informasjon

Det er opprettet en temaside på nettsidene til kommunen hvor det er samlet nyttige råd og informasjon. Følg med på denne for siste nytt om koronavirus i Lørenskog kommune.

4. mars - Har du spørsmål om koronaviruset?

Har du som ansatt spørsmål om koronaviruset? 

Kommunelegene i Lørenskog får svært mange henvendelser av ulik art fra ansatte om koronaviruset. Kommunelegene har ansvar for smittevern på systemnivå, og å følge opp prøver som er tatt av innbyggere, koordinere og planlegge smitteverntiltak.  

Ansatte som har spørsmål om korona skal ikke henvende seg til kommunelegen – da bruker vi opp kapasiteten de trenger for å gjøre jobben sin. Helsemyndighetene har lagt til rette for at alle skal få tilgang på informasjon – se nedenfor.  

Lørenskog kommune følger rådene som helsemyndigheten gir:  

 • Det viktigste tiltaket for å forhindre smitte, er god håndhygiene, følge råd om å hoste i lommetørkle eller albue og deretter vaske hendene. (Hvis alle følger disse rådene, vil vi unngå mange tilfeller av influensa, omgangssyke og forkjølelse – i tillegg til koronasmitte.) 
 • Har du som ansatt spørsmål om koronaviruset, bruk Folkehelseinstituttets informasjonsside om viruset her: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  
  Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon på 815 55 015
 • Får du forkjølelsessymptomer og du verken har vært i områder med smitte eller hatt kontakt med bekreftede smittetilfeller, har du sannsynligvis en vanlig forkjølelse og forholder deg som du ellers ville gjort. 
 • Får du symptomer og har vært i et av områdene med aktiv smitte eller hatt direkte kontakt med noen som har fått smitte påvist, tar du kontakt med fastlegen din eller legevakten. Følg rådene fra helsemyndighetene. Ikke oppsøk legekontoret, ring dit. 
  Fastlegen eller legevakten vil vurdere om du bør  testes for koronavirus eller ikke. Er det aktuelt, er det disse som varsler kommunelegen og bestiller testing. 
 • Ansatte i helsetjenesten med direkte pasientkontakt som har oppholdt seg i områder med aktiv smitte skal i frivillig karantene 14 dager etter ankomst Norge. Rådene fra FHI finner du her og hvilke områder som har aktiv smitte, finner du her. Du trenger ikke å kontakte lege eller legevakt hvis du ikke har symptomer, men du må varsle lederen din. 

Klikk for stort bilde