Oppdatert informasjon til alle ansatte om koronaviruset

Lørenskog kommune følger anbefalingene fra helsemyndighetene om koronaviruset. Det kommer fortløpende nye råd om hvordan vi skal forholde oss til situasjonen som stadig utvikler seg. 

Klikk for stort bilde 

Lørenskog kommune har ansvar for å redusere smitte, først og fremst av hensyn til innbyggernes og medarbeidernes sikkerhet, men også for å sikre nødvendige tjenester til innbyggerne.  

Lørenskog kommune forholder seg enhver tid til hva helsemyndighetene rådgir. 

Arbeid hjemmefra er fortsatt et godt alternativ for deg som kan og vil. Avklar med lederen din om hvor mange det kan være på kontoret samtidig. Det er viktig at vi ivaretar smittevernhensynene.

Med de forutsetningene som fremgår over, er det aktuelt å være på kontoret dersom:

1. Du kan komme deg til og fra jobb uten å bruke kollektivtransport, eller hvis du kan benytte ruter uten trengsel.

2. Du kan holde mer enn én meter avstand til dine kollegaer.

Kommunedirektørens førende retningslinjer:

 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon og/eller feber skal du ikke stille fysisk på jobb. Er du forkjølet skal du jobbe hjemmefra hvis det er mulig. 
 • Vask hendene dine ofte.
 • Ledere må lage en plan for den enkelte arbeidsplass over hvem som jobber hvor i løpet av uken.
 • Kommunens renholdere har gode rutiner for å redusere risikoen for smitte. De vil sørge for at alle fellesarealer er rengjort daglig.
 • Hver enkelt ansatt må imidlertid jevnlig tørke av PC-utstyr og andre kontaktflater. Det er ikke nødvendig å bruke desinfiserende rengjøringsmiddel. Fuktig klut med såpe/rengjøringsmiddel eller våtservietter er tilstrekkelig for å fjerne eventuell smitte. Ekstra kluter og våtservietter blir gjort tilgjengelig.
 • Unngå å dele kontorutstyr.
 • Sørg for at dere ikke er for mange i fellesarealer som kjøkken, kopirom etc. samtidig.
 • Tørk over overflater du har vært i berøring med når du har benyttet kjøkken og andre fellesarealer.
 • Medarbeidere skal som utgangspunkt ikke delta på eksterne kurs, samlinger og møter. Dette gjelder selv om kursavgiften og andre kostnader ikke refunderes. Dersom deltakelse er helt nødvendig, skal smittevern ivaretas og eventuell deltakelse avtales med leder.
 • Ledere og stedfortredere må vurdere risiko for smittefare og fravær. Dette gjelder både for normal drift og dersom det settes kriseledelse. 
 • Dersom situasjonen endrer seg til å bli ekstraordinær igjen, kan kommunen pålegge medarbeiderne om å utføre andre oppgaver enn hva de normalt gjør.

Reiser

Alle ansatte som har vært utenlands i løpet av de siste 10 dagene før de skal tilbake på jobb, skal informere sin leder om dette. Innreise fra en rekke land medfører 10 dager karantene. 

Helsepersonell, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "røde" regioner og land, har som alle andre karanteneplikt.

Ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne" eller "gule" områder/land), informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb. Det er innført obligatorisk testing av alt helsepersonell som har vært i utlandet og ikke skal i karantene. Den ansatte må gi beskjed til arbeidsgiver om at han/hun er kommet hjem fra utlandet og må testes så fort dette lar seg gjøre. Inntil svar på testen foreligger, skal vedkommende ansatt unngå arbeid som innebærer pasientnær kontakt. Dette gjelder alt personell som jobber i sykehjem eller I tilknytning til andre boformer for funksjonshemmede og eldre i kommune, også personell som renholdspersonale og driftsoperatører ansatt i teknisk sektor.

For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "grønne" eller "gule" områder/land, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om disse kan gjeninntre/tiltre i jobb uten testing. For røde regioner og land gjelder karanteneplikt.

Av hensyn til den usikre smittesituasjonen fraråder FHI reiser til utlandet. Ved siden av å følge  vanlige smittevernrutiner, er det viktigste smitteverntiltaket at du fortsatt ikke går på jobb med symptomer. Kontakt din leder som skal melde deg inn til test, selv ved den minste mistanke om smitte.

Aktuelle linker:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1#utenlandsreiser

https://helsenorge.no/koronavirus/reise

https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon 

Utvidet egenmelding

Sammenhengende egenmelding blir midlertidig utvidet fra åtte til ti dager

Det er bestemt at alle ansatte kan benytte egenmelding sammenhengende inntil 10 dager ved sykdom og/eller karantene i en periode ut desember 2020 i første omgang, med mulighet for forlengelse ved behov.

Behovet vil bli vurdert ut fra den til enhver tid situasjon vi er i så lenge vi er berørt av kononaviruset. Alle andre regler/lovverk omkring egenmelding og sykemelding/sykepengerett vil gjelde som før, det er bare antall dager som utvides fra 8 dager sammenhengende til 10 dager sammenhengende i denne midlertidige perioden.

Ansatte har ikke egenmeldingsrett/sykepengerett ved selvforskylt karantene som f.eks etter reise til «røde land».

Ordningen vil evalueres av partene ved utløpet av avtaleperioden.

Møter

Det oppfordres til å gjennomføre møter via Teams eller andre digitale kanaler om det er mulig. Samtidig kan det gjennomføres fysiske møter. Alle møter skal ha en ansvarlig arrangør som har ansvar for at smittevernregler overholdes. Arrangøren skal også ha oversikt over alle møtedeltakere for eventuell smittesporing.

Følgende retningslinjer skal følges:

 • Det kan gjennomføres møter med inntil 20 deltagere, og arrangementer opp til 50 deltagere.
 • Det skal være minimum én meters avstand mellom deltakerne.
 • Tørk over bord, fjernkontroller, dørhåndtak etc. før og etter møtet.
 • Sørg for at deltakere som ikke ønsker eller kan delta (for eks. personer i risikogrupper) kan delta i møtet via Teams. Gjør det til en vane å lage et Teams-møte samtidig som du booker møterom.

Du kan lese mer om råd og retningslinjer i forbindelse med møter og arrangementer på nettsidene til Folkehelseinstituttet og helsenorge.no.

Smitteforebyggende tiltak

Kommunelegene har stor pågang med ulike spørsmål knyttet til korona. Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet har mye informasjon på sine nettsider:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.helsedirektoratet.no/

Dersom du ikke finner svar der, og fortsatt trenger en avklaring rundt smittevern, ønsker vi at det sendes e-post til smittevern@lorenskog.kommune.no

Kommunelegene svarer ut henvendelsene der. Dette er bedre enn at det sendes e-post til en eller flere av legenes egne e-postadresser. Dersom henvendelsen haster og ikke kan vente, har legene en vakttelefon: 902 79 674

Informasjon om kommunens koronatelefon og testing:
https://www.lorenskog.kommune.no/siste-nytt/informasjon-om-koronavirus.94660.aspx

Time til testing avtales ved å kontakte koronatelefonen.

Brukerveiledninger for å jobbe hjemmefra

Her finner du hjelp til hvordan du setter opp hjemmekontor på bærbar pc.

Her er veiledninger for hvordan du jobber i Office 365.

Veiledninger for Microsoft Teams, hvordan starte og delta i Teamsmøter, samarbeide i dokumenter osv.

Innmelding av behov til Bemanningskontoret

Hvis du har behov for ekstra personell i forbindelse med koronasituasjonen kan du melde inn til Bemanningskontoret via dette skjemaet.
 

Informasjon til alle ansatte

Sammenhengende egenmelding blir midlertidig utvidet fra åtte til ti dager

Det er bestemt at alle ansatte kan benytte egenmelding sammenhengende inntil 10 dager ved sykdom og/eller karantene i en periode ut desember 2020 i første omgang, med mulighet for forlengelse ved behov.

Behovet vil bli vurdert ut fra den til enhver tid situasjon vi er i så lenge vi er berørt av kononaviruset. Alle andre regler/lovverk omkring egenmelding og sykemelding/sykepengerett vil gjelde som før, det er bare antall dager som utvides fra 8 dager sammenhengende til 10 dager sammenhengende i denne midlertidige perioden.

Ansatte har ikke egenmeldingsrett/sykepengerett ved selvforskylt karantene som f.eks etter reise til «røde land».

Ordningen vil evalueres av partene ved utløpet av avtaleperioden.

Kan pensjonister jobbe uten å tape pensjon?

Ja. Alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste og som får pensjonen utbetalt fra LKP (og KLP), kan fremover jobbe så mye de vil til vanlige lønnsvilkår så lenge arbeidet er knyttet til koronavirusutbruddet. Det kan de gjøre uten at det får betydning for pensjonen deres.

Hittil har det vært slik at de som har gått av med pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres. Nylig bestemte regjeringen at slik reduksjon ikke lenger skal skje. Regelen gjelder fra 13. mars og frem til 1. november, og altså for arbeid knyttet til koronaviruset.

Regelendringen gjelder for alderspensjonister og personer som har gått av med både folketrygdberegnet og tjenestepensjonsberegnet AFP i offentlig sektor. NB! Endringen gjelder ikke for uførepensjonister.

Jobbingen gir rett til medlemskap i pensjonsordningen, og kommunen skal melde dette inn til LKP på vanlig måte.

Se ytterligere informasjon her.

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/helse-og-omsorg/pensjonert-personell-kan-jobbe-i-helsetjenesten-uten-a-tape-pensjon/

Kommunene får mulighet til å endre arbeidstid og utvide overtidsrammene

Endring av arbeidsplan 

I denne situasjonen mener partene det kan være behov for å endre arbeidsplaner med kortere varsel enn det som følger av Arbeidsmiljøloven. Det er avtalt at arbeidsplaner, etter drøftinger med de tillitsvalgte, kan endres med ned til tre dagers varsel. 

Første gang nåværende arbeidsplan endres i tråd med dette skal reglene om forskjøvet arbeidstid gjelde. Avtalen inneholder også bestemmelser om endring av F3-dager. 

Se også eget punkt om arbeidsplaner og turnus for hvordan dette praktisk gjennomføres i kommunen.

Informasjon på arbeidsplassen om medarbeidere og/eller innbyggere som er smittet

Det informeres generelt ikke om hvem som er syk av hensyn til personvern. Det er ansatte i kommunen som jobber med smitteoppsporing. De kartlegger alle nærkontakter når vi får bekreftet nye smittede, og kontakter disse. Det betyr at hvis du selv er nærkontakt, så vil kommunen ta kontakt med deg for å informere deg personlig om det, og hva du skal gjøre.

Se her for oppdatert status om koronaviruset på kommunens hjemmesider.

 

Arbeidsplaner og turnus

Bemannings- og turnusplanlegging foregår lokalt med tillitsvalgtes involvering. Mulighetene for kortere varslingsfrist ved endring av turnus i forbindelse med koronapandemien utløp 16.09.20 og er ikke forlenget av de sentrale partene. Det innebærer at det nå er ordinære regler som gjelder, med en varslingsfrist på 14 dager, jf. aml § 10-3 og betaling for forskjøvet arbeidstid ved kortere varslingsfrist. 

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/arbeidsgiver/ingen-ny-avtale-om-unntak-fra-arbeidsmiljoloven-i-forbindelse-med-koronaepidemien/ 

Omdisponering av ansatte i forbindelse med korona

Den spesielle situasjonen vi er i nå, gjør at ressursbehovet kan være annerledes enn det vanligvis er. Da kan det bli aktuelt med midlertidig omdisponering av medarbeidere for å sikre de riktige ressursene på rett plass.

Arbeidsgiver har i denne situasjonen utvidet styringsrett, men har som mål å samarbeide med medarbeidere og ledere om å finne gode løsninger. Spesielle hensyn vil iveratas, og så langt det er mulig, er det ønskelig at eventuelle omdisponeringer skjer på frivillig basis. Så langt har det fungert svært bra, og mange positive medarbeidere har i løpet av de siste månedene sagt seg villige til å midlertidig utføre andre arbeidsoppgaver enn de har til vanlig.

Det er Bemanningskontoret som har ansvar for omdisponeringene under koronaperioden. Ved omdisponering er Bemanningskontoret hovedsakelig i dialog med ledere, mens lederen igjen holder dialog med medarbeider. Ved behov er det mulig å koble på tillitsvalgt og/eller verneombud.

Kan permisjoner inndras på grunn av koronasituasjonen?

Endret 31.3.30

Det kan være aktuelt men det må vurderes konkret ut fra grunnlaget for permisjonen og de hensyn som kan begrunne behovet for at permisjonen inndras. KS antar at det må være tale om fare for liv og helse for at permisjoner skal kunne inndras. Dette vil bero på en konkret vurdering. Det oppfordres til å ha dialog og finne frivillige løsninger.

Kan medarbeider med senioravtale avtale arbeid på en seniordag?

Ja. De som har seniorordning kan avtale arbeid på seniordag og flytte seniordagen til senere på gitte vilkår. Per nå gjelder dette primært helse, omsorg og mestring men også andre virksomheter, med unntak av skole hvor det jobbes for å avklare løsning.

Seniorordningen har sin bakgrunn i et behov for redusert arbeidstid for den aktuelle medarbeider. Kommunens rutine i compilo bør som utgangspunkt følges også nå, fordi koronasituasjonen ikke endrer behovet til medarbeideren for seniordager. Det er likevel ønskelig med fleksibilitet der det er mulig og det fremgår av rutinen at det kan det gjøres unntak. Det kan ikke pålegges unntak fra en senioravtale men det kan avtales endring mellom leder og medarbeider.

De som av helsemessige årsaker har behov for å avvikle avtalte seniordager, gis anledning til å gjøre dette. De med senioravtale som kan jobbe på avtalte seniordager fordi det på grunn av korona er et særlig behov, kan avvikle seniordagene etter avtale med leder på senere avtalt tidspunkt.

I utgangspunktet bør ikke arbeidet som avtales på en seniordag, overstige 7,5 timer. Antall dager som kan flyttes er maks fem og det kan avtales at de kan ta ut dagene samlet i en ferie uke.

Dersom arbeidsplassen stenger

Om du er frisk og kan jobbe hjemmefra, kan arbeidsgiver be deg om å gjøre dette. Arbeidsoppgavene avklares med nærmeste leder. Du kan også bli bedt om å løse oppgaver du normalt ikke gjør. I utgangspunktet mottar du lønn som normalt. Stenges arbeidsplassen i en lengre periode, kan dette måtte vurderes på nytt.  

Vikarer og de som jobber timebasert
Det har kommet spørsmål om hva som gjelder for vikarer og de som jobber timebasert. Ringevikarer vil ikke motta lønn dersom de ikke har avtalt arbeid. 

Alternative oppgaver
Ansatte som eventuelt får arbeidsplassen sin stengt, må ha dialog med sin leder om alternative oppgaver. Det kan være andre virksomhetsområder som har behov for arbeidskraft. Et internt etablert Bemanningskontor jobber med samordning av behov for arbeidskraft i organisasjonen, og oversikt over ansatte som kan omdisponeres. Det er den enkelte leder som melder inn behov og som har oversikt over egne ansatte.

Lønn til tilkallingsvikarer
Når leder og en vikar er blitt enige om en tilkallingsvikar skal komme, er det i utgangspunktet inngått en bindende avtale som begge parter må forholde seg til. Dersom det tiltenkte behovet er falt bort, bør leder vurdere om vikaren kan benyttes til noe annet. Finner leder ingen oppgaver, vil arbeidsgiver som hovedregel likevel måtte betale lønn for de oppsatte vaktene. Dette gjelder likevel ikke, dersom det er tatt forbehold om at arbeidet utgår dersom arbeidsgivers behov bortfaller eller det er grunnlag for å heve avtalen.

Dersom leder og tilkallingsvikaren, etter at det er klart at behovet for ekstraarbeid ikke lenger er tilstede, blir enige om at vikaren ikke skal utføre annet arbeid enn det avtalte, vil vikaren ikke har rett på lønn.

Du finner mer informasjon her under overskriften Avlysning av ekstravakter.

Vikarer med midlertidig ansettelse
Mange av kommunens medarbeidere har vikariater og er midlertidig ansatt i kommunen.

Dersom et vikariat skal avsluttes før arbeidsavtalen utløper, gjelder de vanlig reglene for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven. Dersom det inngått avtale om et vikariat, men den ansatte ikke har startet, kan det være en viss mulighet for å heve kontrakten.

Du finner mer informasjon her under overskriften Oppsigelser.

Trenger du noen å snakke med?

Dersom du har behov for å snakke med noen om alt som skjer i disse dager, har kommunen tilbud om rådgivnings- og støttesamtaler. Vi oppfordrer, som ellers til god dialog mellom leder og medarbeidere.

 

Personalomsorg

Personalomsorg AS har bred kompetanse og kan bistå kommunens medarbeidere med rådgivning i vanskelige livssituasjoner. Tilbudet gjelder forhold av ikke-arbeidsmessig art og har i utgangspunktet en begrensing på to timer, men det kan utvides. Tjenesten er konfidensiell og konsultasjonen vil foregå på telefon.

I forbindelse med koronasituasjonen er det ikke krav om egenandel.

Du finner kontaktinformajsjon på Vasshjulet her.

Bedriftshelsetjenesten

Stamina AS er kommunens bedriftshelsetjeneste og benyttes først og fremst til arbeidsrelaterte utfordringer. Tjenesten omfatter støttesamtaler for alle medarbeidere.

Stamina Helse har opprettet en støttetelefontjeneste hvor du får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til koronaepidemien. Samtalene vil gjennomføres på telefon.

Send en e-post til hr@lorenskog.kommune.no eller kontakt en av rådgiverne i HR om du ønsker å komme i kontakt med bedriftshelsetjenesten.

Registrering av arbeidstid og fravær i Capitech og IST

Oppdatert 1.7.20

Registrering av mertid med kode "korona 9713" i Capitech

Mertid som skyldes Korona skal registreres i Capitech med "prosjektkode" 9713. Hensikten er å få oversikt over kostnader med korona som skyldes merarbeid/mertid for kommunen. Med mertid menes tid du jobber ut over din vanlige stillingsprosent. For de som jobber 100% vil dette bli overtid og for de som jobber deltid, vil det du jobber ekstra vil dette bli mertid.

Nærmere forklaring av mertid

 • Dagarbeidere i 100% stilling. Ansatte i 100% stilling og som jobber ut over vanlig arbeidsdag, pålagt overtid. Dette gjelder ikke når timene ut over vanlig arbeidsdag, registreres som fleksitid.
 • Dagarbeidere i deltidsstilling. For de som jobber ut over vanlig stillingsprosent. For eksempel de som vanligvis har en 50% stilling men nå jobber ekstra.
 • Timelønnsansatte som jobber flere timer enn vanlig. Timene ut over normal tid, er mertid.
 • Turnusansatte gjør som ellers og trenger ikke forholde seg til informasjonen her. Ansatte stempler inn og ut som vanlig. Ledere vurderer overtid som vanlig.

Mertid/overtid må registreres forløpende av medarbeider og godkjennes av leder slik at det utbetales som del av neste lønning. Dersom det etterregistreres (ofte etter den 5. i måneden hvor det er jobbet ekstra), må leder sende en mail til lønn med oversikt over overtiden som skal betales på neste lønning. Utbetaling av overtid skjer i slike tilfelle ikke automatisk. 

Her følger informasjon om hvordan du registrerer mertiden/overtiden i Capitech

 • Vanlig arbeidsdag registreres inn og ut på vanlig måte og er en egen selvstendig registrering i systemet. Dette skal ikke føres på koronakoden.

Registrering av mertid

 • Dersom du jobber mer enn din vanlige arbeidsdag, må du logge ut etter vanlig arbeidsdag, som nevnt i punktet over. Så må du registrere deg inn igjen og ut når du er ferdig. Dette fordi det kun er disse timene, altså mertiden som skal registreres med kode «9713 Korona».
 • Dersom du jobber avtalt/pålagt overtid så må dette legges inn som en egen registrering i menyen «Arbeidsoppgave». Overtid avtales med leder. Velg mellom 1 av de 2 alternativene nedenfor:
  • Alternativ 1: Overtidstillegg og avspasering. Velg nr 3 «Pålagt overtid – tillegg + avsp». Dette gir sikrer at regelverk om overtid følges, overtidstillegget utbetales og du får likt antall timer til avspasering senere. Denne benyttes for ansatte som har få fleksitidstimer fra før av.
  • Alternativ 2: Overtid.  Velg nr 4  "Pålagt overtid - utbetaling". Regelverk om overtid følges. Alle timer går til utbetaling overtid og ingenting til fleks. Denne benyttes av de som har mange fleksitimer. Denne benyttes også av de som ikke har fleksitidsordning.
 • Under menyen «Prosjekt» velger du "9713 Korona"
 • Under menyen «Ekstrainfo» må du velge «Splitt overtidstillegg» dersom du har benyttet alternativ 1 over. Dersom du har benyttet alternativ 2 så velges «Splitt overtid».
  • Det skal ikke føres "Splitt overtid/overtidstillegg" dersom det er overtid for en hel dag/alle timene registrert den dagen. I disse tilfellene behøves ikke noe å fylles ut i feltet for ekstrainfo.

 

Oppdatert informasjon 04.11.2020

Fraværskoder i Capitech er oppdatert i henhold til nye retningslinjer

Fraværskoder ved koronarelatert fravær

 • Egenmeldt fravær - koronavirus: inntil videre er retten til bruk av egenmelding i Lørenskog kommune ved koroanrelatert fravær utvidet til 10 dager i samme arbeidsgiverperperiode. Koden brukes f.eks i de tilfeller hvor det ikke kan jobbes hjemmefra i en karanteneperiode, eller man venter på et testresultat. Egenmeldingsdager knyttet til korona holdes utenfor telling av den faste kvoten på 24 dager siste 12 mnd.  

 • Omsorg for barn: Alle fikk tildelt ny årskvote fra 01.07.2020. Fravær registreres på vanlig kode 470 uansett årsak til ny kvote er oppbrukt. Dersom man har vedtak på utvidet antall dager pr. år brukes kode 471 fra den 11 dagen. Dersom skole eller barnehage stenges helt eller delvis pga korona kan det gis ytterligere omsorgsdager utover ny kvote. Stengt skole/barnehage må bekreftes skriftlig til arbeidsgiver. Denne ordningen gjelder foreløpig fram til 31.12.2020. 

Arbeidsgiver blir ikke pålagt å betale for en helt ny kvote. Dager som er brukt før 01.07 skal gå til fratrekk i arbeidsgivers betalingsplikt. Eks: En ansatt som benyttet 8 dager første halvår blir hjemme med sykt barn 3 dager i august. Da skal arbeidsgiver bare betale for 2 dager, den tredje dagen blir i praksis dag 11 og det må benyttes kode 471 på den siste dagen. Dersom det er behov for bistand til telling av dager, kan lønnskonsulent Solveig Olsen kontaktes. 

Kode i Capitech 

Type fravær 

Tilfeller 

111 

Koronarelatert egenmelding 

Benyttes dersom du er i karantene og ikke kan jobbe hjemmefra eller venter på testresultat ved mistanke om korona. Kan benyttes inntil 10 dager sammenhengende. 

112 

Koronarelatert sykmelding 

Benyttes dersom man har påvist korona og antall egenmeldingsdager er brukt opp.  

 

114 

Omsorgsdager barn – korona 

Som hovedregel skal syke barn dager kode 470 benyttes på fravær med barn. Dersom kvoten er brukt opp og skole/barnehage stenges så skal denne koden benyttes.  

110 

Sykemelding 

Gjelder fortsatt for sykefravær som ikke er knyttet til korona 

112 

Egenmelding 

Gjelder fortsatt for egnemeldt fraværs som ikke er knyttet til korona 

470 

Syke barn dager 

Ny kvote er utvidet så denne koden skal i all hovedsak benyttes. Se for øvrig beskrivelse på kode 114.  

117 

Korona karantene – u/lønn 

Skal kun brukes i de tilfeller der ansatt har brutt karanteneplikten og ikke har rett på lønn. I alle andre tilfeller så skal det benyttes enten egenmelding eller sykmelding korona som sikrer refusjon fra NAV. Husk at ved bruk av kode 117 så må det gis melding til lønnsavdelingen om antall timer som skal trekkes.

 

Informasjonssikkerhet og personvern

Vi minner om at regler knyttet til personvern og informasjonssikkerhet skal ivaretas.

Råd til medarbeidere for å redusere smitte
 • Vask hender ofte og grundig med såpe og vann  
 • Bruk håndsprit når håndvask ikke er mulig 
 • Unngå å håndhilse  
 • Føler du deg syk – hold deg hjemme  
 • Hold minst én meter avstand til kollegaer 
 • Sett koppen inn i oppvaskmaskinen etter bruk  
 • Hold plassen din ryddig slik at den er enkel å rengjøre 
 • Tastatur og telefoner er store smittekilder og bør rengjøres ofte 
 • Bruk kluter og vaskemiddel som er satt frem til å vaske over møtebord etter bruk 
 • Ta gjerne trappen for å unngå mange personer i heisen samtidig 
Kan arbeidsgiver beordre arbeidstakere med flere arbeidsgivere til å arbeide kun for seg?

Utfordringene med smitterisiko for medarbeidere med flere arbeidsgivere, er et aktuelt tema. Lørenskog kommune forholder seg til regelverket som er beskrevet under her. 

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/sporsmal-og-svar/

Per 1.7.20 gjelder fortsatt;

Dersom arbeidstaker også er tilkallingsvikar hos annen arbeidsgiver, kan vedkommende nektes å ta slike vakter. Bakgrunnen for det er at det er en ekstraordinær situasjon der hovedarbeidsgiver har behov for arbeidskraften. En tilkallingsvikar har ikke plikt til å ta vakter hos biarbeidsgiver, med unntak av de vaktene som allerede er avtalt. Poenget med å jobbe som tilkallingsvikar er å øke stillingsandelen, men når hovedarbeidsgiver fyller opp denne delen, vil dette ikke lenger være et behov for arbeidstaker.

Hovedarbeidsgiver kan imidlertid ikke pålegge ansatte å ikke jobbe i sin deltidsstilling hos annen arbeidsgiver. Det er en bindende kontrakt mellom to andre parter som hovedarbeidsgiveren må forholde seg lojalt til med mindre det inngås avtale med biarbeidsgiver om noe annet.

Hentet fra:  https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/sporsmal-og-svar/ 

 

Har dere spørsmål, kan HR kontaktes på e-post: HR@lorenskog.kommune.no

 

Informasjon sendt på epost

Her ser du epostene om koronaviruset som er sendt ut til alle ansatte.
23. juli - Nyhetsbrev til alle ansatte

Oppdaterte smittevernråd for ansatte i Lørenskog kommune vedrørende reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge vedrørende koronavirus (covid-19)

Alle ansatte som har vært utenlands i løpet av de siste 10 dagene før de skal tilbake på jobb, skal informere sin leder om dette. Innreise fra en rekke land medfører 10 dager karantene. 

Helsepersonell, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "røde" regioner og land, har som alle andre karanteneplikt.

Vi vil også at helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av de siste 10 dagene har oppholdt seg i, eller vært på reise i;

 • "grønne" regioner og land utenom Norden informerer leder før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte skal testes én gang for SARS-CoV-2 og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.
 • "grønne" regioner/land i Norden informere leder, men trenger ikke å teste seg før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. (Dette gjelder helsepersonell som har oppholdt seg i, eller vært på reise i «grønne» regioner i Sverige. For «røde» regioner i Sverige gjelder karanteneplikt.)


Av hensyn til den usikre smittesituasjonen fraråder FHI reiser til utlandet. Ved siden av å følge  vanlige smittevernrutiner, er det viktigste smitteverntiltaket at du fortsatt ikke går på jobb med symptomer. Kontakt din leder som skal melde deg inn til test, selv ved den minste mistanke om smitte.

Aktuelle linker:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1#utenlandsreiser

https://helsenorge.no/koronavirus/reise

19. juni - Nyhetsbrev til alle ansatte

Egenmeldinger

I forbindelse med covid-19 var det mulighet til utvidet bruk av egenmeldinger. Dette var blant annet for å redusere belastning hos leger for sykemeldinger. Dette har nå endret seg. 

I samsvar med tilrådning fra sentrale myndigheter går vi tilbake til normal ordning med egenmeldingsdager og regelverket som gjaldt før covid-19.
I Lørenskog kommune har vi besluttet at korona-relaterte egenmeldinger holdes utenom antallet egenmeldingsdager man har anledning til å ta i løpet av 12-måneders periode. 

Omsorgsdager - "sykt barn-dager"

Regjeringen forslår nå å «nullstille» alle omsorgspengeperioder fra 1. juli. På denne måten får alle foreldre en ny helårskvote som skal gjelde for de seks månedene som da er igjen av 2020.

I de siste seks månedene av 2020, gjelder samme regler som tidligere mht. antall dager man kan benytte. 

OU-midler (organisasjonsutviklings-midler)
Det vil inntil videre ikke være mulig å søke om støtte fra OU-midlene i 2020. Årsaken er at KS sin andel av midlene  ser ut til å være brukt opp.

De tilsagnene vi allerede har fått vil utbetales.

Lukk vinduet når du går for dagen

Det er varmt både ute og inne nå, og mange åpner vinduet for å få gjennomtrekk og frisk luft inn.
Det er viktig at du også husker på å lukke vinduet når du går for dagen.

Forslag til kommuneplan er nå på høring 

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise retning for Lørenskog-samfunnets utvikling og hva det er viktig å prioritere de neste fire årene. 

Kommunestyret har vedtatt at forslag til ny samfunnsdel skal ut på høring fram til 11. september. 

Nå vil vi vite hva innbyggere, lag og foreninger og andre mener om forslaget.  

Gir visjonen riktig retning  og gir planen gode svar på hva det skal satses på? Les forslaget på www.planenvaar.no.  

Vi håper mange engasjerer seg i høringen😊 

Hvordan gi innspill? 

 

 

Gå inn på www.planenvaar.no og gi innspill der 

 

 

Bli med på debattmøte onsdag 26. august. Møtet er i Storstua og vil også bli streamet. Der vil det blant annet være mulighet til speed-date med en politiker for å gi innspill til kommuneplanen.  

 

 

Snakk med venner og kjente om kommuneplanen i et gjestebud. Arrangér selv eller vær gjest. Se her for mer informasjon. 

 

 

 

Send epost til postmottak@lorenskog.kommune.no 

 

 

 

 

29. mai - Nyhetsbrev til alle ansatte

Rutiner for bruk av møterom på rådhuset og Lørenskog hus

Rådhuset
Etter bruk av møterommet må alle berørte punkter og flater rengjøres. Renholder legger fram nye kluter hver dag. Disse klutene brukes brettet slik at det blir 8 sider og fuktes med sprute-/dynkeflaske. Brukte kluter legges i plastposen.

 • Tørk av bordflate og kontaktpunkter på stoler og dørhåndtak med fuktig klut. Husk å skifte side på kluten ofte!
 • Tørk av berørte fjernkontroller, ledninger og annet utstyr med fuktig klut. (her kan eventuelt avdelingens egne våtservietter benyttes).

Det er nå også mulig å booke formannskapssalen og kommunestyresalen til møter via Outlook.
NB. Politiske møter har fortrinnsrett på disse møterommene. Hvis det blir satt opp politiske møter må andre møter vike.

Møteromsavdelingen i 8. etasje – Lørenskog hus
Møteromsavdelingen er åpen på dagtid frem til sommeren. Det holdes stengt på kveldstid, utenom de kveldene der det alt er forhåndsbestilt.
Maksimalt antall personer i møterommene på Lørenskog hus er redusert for å imøtekomme retningslinjene fra FHI.
 
Liste over maks antall per møterom:

 • Tangen: 4 personer
 • Lia: 4 personer
 • Bråtan: 7 personer
 • Snippen: 7 personer
 • Hagan: 5 personer
 • Høgda: 4 personer
 • Framtia: 12 personer (inkludert kursleder)
 • Framtia + snippen: 19 personer (Inkludert kursleder)

Møterommene blir rengjort hver morgen og på hvert møterom er det satt frem desinfeksjonsmidler. Møtearrangør er ansvarlig for at alle overflater, fjernkontroller og kontaktpunkter rengjøres før og etter bruk av rommet. Kulturhusvertene har ansvaret for rengjøring av kontaktpunkter ellers i avdelingen. 

Møterommene som kan bestilles via Outlook (Lia, Tangen og Bråtan) må bookes før bruk. Øvrige møterom må bestilles via booking.
De som booker møterommene har ansvaret for å ha oversikt over møtedeltakerne i tilfelle det skulle oppstå behov for smittesporing.

Alt av kopper og tallerkener har blitt fjernet fra møterommene. Det skal kun brukes engangsutstyr.

Rutiner for bruk av møterommene vil sendes ut med bookingbekreftelse og er også hengt opp i alle rom.

Jobbe hjemmefra eller fra egen arbeidsplass

Vi har fått flere spørsmål om hvem som kan møte opp fysisk på jobb og hvem som fortsatt bør jobbe hjemmefra.

Du kan komme tilbake til kontoret dersom:

1. Du kan komme deg til og fra jobb uten å bruke kollektivtransport, eller hvis du kan benytte ruter uten trengsel.

2. Du kan holde mer enn én meter avstand til dine kollegaer.

Arbeid hjemmefra er fortsatt et godt alternativ for deg som kan og vil. Avklar med lederen din om hvor mange det kan være på kontoret samtidig.
Det er viktig at vi ivaretar smittevernhensynene når vi åpner arbeidsplassen. Viktige punkter:

 • Du skal være hjemme dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller ikke føler deg helt frisk. Det er ikke tiden for å gå på jobb “litt rufsete”.
 • Vask hendene dine ofte.
 • Ledere må lage en plan for den enkelte arbeidsplass over hvem som jobber hvor i løpet av uken.
 • Kommunens renholdere har gode rutiner for å redusere risikoen for smitte. De vil sørge for at alle fellesarealer er rengjort daglig.
 • Hver enkelt ansatt må imidlertid jevnlig tørke av PC-utstyr og andre kontaktflater. Det er ikke nødvendig å bruke desinfiserende rengjøringsmiddel. Fuktig klut med såpe/rengjøringsmiddel eller våtservietter er tilstrekkelig for å fjerne eventuell smitte. Ekstra kluter og våtservietter blir gjort tilgjengelig.
 • Unngå å dele kontorutstyr.
 • Sørg for at dere ikke er for mange i fellesarealer som kjøkken, kopirom etc. samtidig.
 • Tørk over overflater du har vært i berøring med når du har benyttet kjøkken og andre fellesarealer.

Ønsker alle en flott pinsehelg!

19. mai - Nyhetsbrev til alle ansatte

Informasjon til ansatte og ledere om redusert ferietrekk - frister og ny løsning

Ansatte uten full feriepengeopptjening kan søke om redusert ferietrekk for 2020. Frist for søknad for ansatte er 1. juni og frist for godkjenning er 4. juni for ledere. Dersom søknaden ikke er sendt til lønn innen 4. juni så vil det trekkes for full ferie (25 dager) på feriepengeutbetalingen 15. juni 2020.

Alle nytilsatte med start i stilling i 2020 skal søke digital i Visma Meg, mens ansatte som startet i stillingen i 2019 og som har rett på redusert ferietrekk må fortsatt sende papirskjema.

Alt av nødvendig informasjon ligger i rutine i Compilo, med lenker til søknadsskjema og veiledning for digitalt skjema.

Kultur har gjenåpnet noen av tilbudene i Lørenskog hus

Veiviseren i Lørenskog hus åpnet igjen 18. mai. Åpningen skjer gradvis og det vil i starten være begrensninger i åpningstider, serveringstilbud og antall gjester. Den første tiden vil det heller ikke bli avholdt arrangementer.

Lørenskog bibliotek startet en forsiktig gjenåpning fra 18. mai. Les mer om dette og hvordan du låner bøker. Alle lån er automatisk forlenget til 15. juni.

Lørenskog musikk- og kulturskole startet opp igjen individuell undervisning fra mandag 18. mai.

15. mai - Nyhetsbrev til alle ansatte på rådhuset

Hei og hurra!

Kantina på rådhuset åpner igjen på mandag!  

Åpningstider 1030 – 1230 – bruk hele åpningstiden slik at alle får plass! Det er begrenset med plasser i kantina og avstand må holdes.

Nitor kan tilby følgende:

 • Emballert smoothie og yoghurt
 • Påsmurt baguetter / horn / ciabatta som er pakket inn i papirpose. Ass pålegg.
 • Karbonadesmørbrød / kalkunsteaklet som er pakket inn i plast / isopor.
 • Salatbeger med ost / skinke  og egg / reker som er ferdig emballert i plast.
 • Brus

Det kan også bestilles andre ting ved behov enten direkte i kantinen eller via Godbiten/Nitor.

Det benyttes betalingsterminal med kontaktfri betaling.

Det skal maks være 20 personer samtidig i lokalene. Er det fullt så må vi enten vente til noen går, bruke foajeen eller bruke verandaen. 

Ønsker alle en flott 17. mai feiring!

12. mai - Nyhetsbrev til alle ansatte

Kontorarbeidsplassene åpner  

Endelig åpnes det opp for at flere kan komme fysisk tilbake på jobb. Dette forutsatt at smittevernhensynene ivaretas. Alle skal holde god avstand og unngå å være for mange samlet.

Du kan komme tilbake til kontoret dersom:

1. Du kan komme deg til og fra jobb uten å bruke kollektivtransport, eller hvis du kan benytte ruter uten trengsel.

2. Du kan holde mer enn én meter avstand til dine kollegaer.

Arbeid hjemmefra er fortsatt et godt alternativ for deg som kan og vil. Avklar med lederen din om hvor mange det kan være på kontoret samtidig.
Det er viktig at vi ivaretar smittevernhensynene når vi åpner arbeidsplassen. Viktige punkter:

 • Du skal være hjemme dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller ikke føler deg helt frisk. Det er ikke tiden for å gå på jobb “litt rufsete”.
 • Vask hendene dine ofte.
 • Ledere må lage en plan for den enkelte arbeidsplass over hvem som jobber hvor i løpet av uken.
 • Kommunens renholdere har gode rutiner for å redusere risikoen for smitte. De vil sørge for at alle fellesarealer er rengjort daglig.
 • Hver enkelt ansatt må imidlertid jevnlig tørke av PC-utstyr og andre kontaktflater. Det er ikke nødvendig å bruke desinfiserende rengjøringsmiddel. Fuktig klut med såpe/rengjøringsmiddel eller våtservietter er tilstrekkelig for å fjerne eventuell smitte. Ekstra kluter og våtservietter blir gjort tilgjengelig.
 • Unngå å dele kontorutstyr.
 • Sørg for at dere ikke er for mange i fellesarealer som kjøkken, kopirom etc. samtidig.
 • Tørk over overflater du har vært i berøring med når du har benyttet kjøkken og andre fellesarealer.

Møter

Vi kan nå gjennomføre fysiske møter. Alle møter skal ha en ansvarlig arrangør som har ansvar for at smittevernregler overholdes. Arrangøren skal også ha oversikt over alle møtedeltakere for eventuell smittesporing.

Vi oppfordrer fortsatt til å gjennomføre møter via Teams eller andre digitale kanaler om det er mulig.

Følgende retningslinjer skal følges:

 • Vi kan nå gjennomføre møter med inntil 20 deltagere, og arrangementer opp til 50 deltagere.
 • Det skal være minimum én meters avstand mellom deltakerne.
 • Tørk over bord, fjernkontroller, dørhåndtak etc. før og etter møtet.
 • Sørg for at deltakere som ikke ønsker eller kan delta (for eks. personer i risikogrupper) kan delta i møtet via Teams. Gjør det til en vane å lage et Teams-møte samtidig som du booker møterom.

Du kan lese mer om råd og retningslinjer i forbindelse med møter og arrangementer på nettsidene til Folkehelseinstituttet og helsenorge.no.

6. mai - Nyhetsbrev til alle ansatte

Yrkesskadeforsikring ved Covid-19

Som ansatt i Lørenskog kommune er du dekket av Yrkesskadeforsikring. Forsikringen vil kunne sikre erstatning til ansatte som blir utsatt for en arbeidsulykke eller påføres en yrkessykdom. 

Koronasmitte og covid-19 er nå på listen over sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Endringene gjelder fra 1. mars 2020. De nye reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet. Samtidig er det også lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset. Dokumentasjonskrav er enda ikke spesifisert, men det er klart at det må dokumenteres smitte gjennom at man faktisk er testet.  

Yrkesskadeforsikringen gjelder også for ansatte som arbeider hjemme når de er i arbeid og på enkelte andre vilkår. Ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre yrkesskadesaker.  Skade bør generelt meldes selv om det kan være usikkert om tilfellet dekkes.  

Du kan lese mer om forsikringer i Lørenskog kommune på internkanalen Vasshjulet.  

Svindelforsøk på e-post 

Mange, særlig kommunalt ansatte og skoleelever har fått en svindel-e-post som ser ut til å være en oppdatering av Office365. Fordi de fleste sitter på hjemmekontor, og derfor ikke er beskyttet av virksomhetens brannmur, er de mer utsatt for denne svindelen enn ellers. Hvordan arter denne svindelen seg, og hvordan kan du avsløre den og andre svindel-e-poster, og hva bør du gjøre om du har gått på denne svindelen? 

Les denne artikkelen, og husk at det er bedre å spørre en gang for mye, dersom du er usikker! 

https://norsis.no/se-opp-for-svindel-e-post-med-falsk-office365-oppdatering/ 

Her kan du søke litt over hva som er aktuelt: https://nettvett.no/aktuell-svindel/ 

Har du spørsmål ta kontakt med IKT-support på telefon 67 93 49 99 eller e-post: 4999@lorenskog.kommune.no  

Flere grupper prioriteres for testing av covid-19 

4. mai kom det nye kriterier for hvem som skal testes for covid-19. I tillegg til ansatte i samfunnskritiske funksjoner er det nå åpnet for testing av ansatte, barn eller elever i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning med symptomer på covid-19. 

Lørenskog kommune har fått økt testkapasitet og ønsker å følge smitteutviklingen tett. Kommunelegen vil at det utføres test for covid-19 av personer med vond hals, forkjølelse og hoste. Har du mer utpregede symptomer som akutt luftveisinfeksjon, feber, hoste eller tungpustethet, eller hvis lege mistenker at du er syk, er det svært viktig at du blir testet. 

Ring kommunens testtelefon hvis du har symptomer og ønsker avklaring på om du bør testes.

Telefonnummer 67 49 50 27, hverdager kl. 08.30-15.00 og helg kl. 10.00 - 14.00 

24. april - Nyhetsbrev til alle ansatte

Åpning av skole og barnehage

Begrenset åpningstid i barnehagene i to uker fra mandag 27.04.2020
Det er besluttet at barnehagene i Lørenskog skal videreføre en åpningstid fra kl. 08.00 til 15.30 til og med fredag 8. mai.

Tilbudet til barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner videreføres uendret.

Elever i 1. - 4. trinn er tilbake på skole og SFO fra mandag 27. april
Skoledagen vil ha samme lengde i alle barneskolene våre, 4,5 time daglig. SFO holder åpent fra 07.00 til 17.00, men vi anmoder de som ikke har behov for å benytte SFO fullt ut, om å levere senere og/eller hente tidligere.

Styring og virksomhetsutvikling

Compilo
Internkontroll, rutiner og det å melde avvik er viktig, og særlig nå i forbindelse med korona. Siden februar i år har vi hatt 10 559 innlogginger i Compilo. 

I Compilo finner du rutiner og der skal du også melde avvik når ting ikke går etter planen. Det kan være en e-post med sensitiv informasjon som du sendte til feil mottaker, at du faller av stolen i et Teams-møte eller at en smittevernrutine ikke ble fulgt. Det å melde avvik kan blant annet bidra til å hjelpe med smittesporing.

Dersom du har revisjonsansvar for rutiner, sjekk at de er oppdatert. Du finner enkle e-læringsleksjoner om Compilo, dokumenter og avvik i opplæringsportalen på intranett.

Lønnsoppgjør

Sentralt lønnsoppgjør og sentrale lønnsforhandlinger vil ikke gjennomføres i vår som vanlig. Det er forskjøvet til høsten. Les mer på KS.no.

21. april - Nyhetsbrev til alle ansatte

Retningslinjer fra arbeidsgiver i forbindelse med gjenåpning av tjenester,
og i forbindelse med ferieavvikling og registrering av arbeidstid

 

Gjenåpning av kommunens tjenester

Flere kommunale tjenester starter opp igjen i de kommende ukene. Hovedregelen er at ansatte skal tilbake i normalt arbeid når arbeidsplassen åpner og tjenestene leveres til innbyggere. Kommunen følger anbefalingene fra sentrale myndigheter om at smittevern ivaretas og tilpasser gjenåpningen til dette.

Barnehager og skoler åpner - betydning for medarbeidere

Lørenskog kommune følger råd og signaler fra sentrale offentlige myndigheter. Det innebærer at barnehagene åpner 21. april og skolene fra 1.-4. trinn åpner 27. april. Målet er full åpningstid, men dette må skje gradvis slik at smittevernhensyn ivaretas.

Foreldre til barn som omfattes av åpningen av barnehager og skoler, har nå et tilbud til barna. Det gir i utgangspunktet muligheter og forventinger om arbeidsdager med vanlig arbeidstid. Dette gjelder selv om åpningstiden er noe begrenset. Vi ser likevel at begrenset åpningstid i barnehagene kan medføre at enkelte ikke klarer å arbeide full dag. Arbeidsgiver åpner derfor for at foreldre etter avtale med nærmeste leder, kan dele opp omsorgsdager og ta ut timer. Dette er i samsvar med informasjon fra NAV. For å holde oversikt over antall timer og kunne melde inn hele dager til NAV, må medarbeider i slike tilfelle hver uke levere lister til leder hvor det fremgår hvilken dag og hvor mange timer av omsorgsdagen som er tatt ut. Leder og medarbeider avtaler hvem som registrerer hele omsorgsdager i timeregistreringssystemet.

Skolene fra 5.-7. trinn samt ungdomstrinnet har ikke åpnet og barn/unge i denne aldersgruppen har ikke tilbud om fysisk oppmøte på skole. Arbeidsgiver har forståelse for at barn i denne gruppen kan ha behov for noe tilsyn. Vi oppfordrer likevel til at den enkelte i samråd med sin leder, finner løsninger slik at medarbeideren kan utføre hele eller deler av sitt arbeid. Foreldre til barn fra 12 år og oppover forventes å kunne ha vanlig arbeidstid, da barn fra 12 år iht. regler om omsorgspenger er alene hjemme ved sykdom. Se informasjon om muligheten for å benytte oppdeling av omsorgsdager over.

Foreldre som har barn med særlige omsorgsbehov og barn som har minst én foresatt i samfunnskritisk funksjon mv. skal ved behov ha tilbud i barnehagen selv om barnehagene av smittehensyn driver redusert. Dette tilbudet gjelder for de som jobber i Lørenskog kommunen, i tillegg til de som har andre arbeidsgivere. Informasjon om hvem som har samfunnskritisk rolle og barn som omfattes finner du her.

Medarbeidere som ikke kan/skal møte på jobb

 • Dersom medarbeidere har symptomer på luftveisinfeksjon skal de som anbefalt holde seg hjemme. Mer informasjon hos FHI. Arbeid hjemmefra vurderes, eventuelt gjelder vanlige regler for sykefravær.
 • Medarbeidere i risikogruppe får oppgaver som ivaretar behovet for å beskytte dem mot smitte. Medarbeider, leder og eventuelt fastlege finner ut hva slags tilrettelegging som er nødvendig. For eksempel kan medarbeideren få alternative oppgaver fra sin leder og det kan også være aktuelt med alternative oppgaver for andre deler av kommunen. Dersom dette ikke er mulig, er sykemelding/legemelding nødvendig for godkjent fravær. Se FHI sin informasjon om risikogrupper.
 • Det kan også i perioden fram til og med 30. juni 2020 gis rett til omsorgspenger dersom medarbeideren har barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med. Det særlige smittevernhensynet må bekreftes av lege. Medarbeideren skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver.  
 • Frykt for smitte eller ønske om å holde barna hjemme, er ikke tilstrekkelig for godkjent fravær. Ulønnet permisjon, avspasering eller ferie kan avtales med leder dersom driften tillater det. Dersom dette ikke innvilges vil det være ulegitimert fravær som leder må følge opp.
 • Ellers gjelder vanlige fraværsregler, med de gjeldende utvidede regler for egenmelding og sykemelding.

 

Dersom ledere og medarbeidere har behov for å snakke med noen om alt som skjer i disse dager, har kommunen tilbud om rådgivnings- og støttesamtaler. Vi oppfordrer, som ellers til god dialog mellom leder og medarbeidere. Se mer informasjon på Vasshjulet – Trenger du noen å snakke med.

Hva med de ansatte som er omdisponert fra barnehage og skole til andre virksomheter i kommunen?

Dette gjelder et veldig begrenset antall ansatte. Bemanningskontoret vil kontakte aktuelle ledere og arbeidssted og avtaler tilbakeføring. Bemanningskontoret kontakter barnehagesjef og skolesjef dersom det er tvil om de kan/bør tilbakeføres eller ikke.

Beredskap

Beredskapsavtaler inngås i de tilfeller hvor arbeidsgiver forventer at medarbeiderne umiddelbart kan stille på jobb eller utføre oppdrag, når behov oppstår. Hovedregelen er at medarbeidere ikke skal måtte være i beredskap uten at det er inngått en særavtale som regulerer arbeidsbetingelsene og hvor det framgår hvilke medarbeidere dette gjelder. 

Dersom beredskap  blir nødvendig for grupper det ikke er inngått særavtale for, vil arbeidsgiver innkalle hovedtillitsvalgte til forhandlinger for å inngå slik avtale. Etter at det er inngått særavtale om beredskapsvakter, vil det utarbeides en arbeidsplan som viser når den enkelte skal være i beredskap.

Det er per i dag kun noen få medarbeidere som grunnet koronautbruddet, inngår i en beredskapsordning. Arbeidsgiver vurderer fortløpende om det er nødvendig å ha ansatte i beredskap.

Ferieavvikling og registrering av arbeidstid

Vi står i en ekstraordinær situasjon og dette kan påvirke feriene våre. Hovedregelen er likevel at ferie og avspasering avvikles som planlagt.


Ferieavvikling i 2020

Ferieavvikling ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett og må tilpasses driften.

Ledere må planlegge ferieavvikling og avvikling av fleksitid sammen med medarbeiderne. For å oppfylle ferielovens regler om ferie, prioriteres avvikling av ferie iht. ferieloven før avspasering av fleksitid.

Ferie avvikles i samsvar med ferieloven. Minimum 3 uker ferie skal avvikles i hovedferieperioden (1. juni til 30. september) med mindre driften ikke tillater dette. Det skal planlegges med mest mulig ferieavvikling i skolens sommerferie dersom de aktuelle tjenestene har lavere aktivitet i denne perioden.

Dersom det skulle bli nødvendig å avvike fra ferielovens bestemmelser, vil arbeidsgiver i dialog med hovedtillitsvalgte, finne en løsning for hvordan vi best kan håndtere dette.

Ferie som er overført fra tidligere år, bør avvikles om mulig.


Kan ansatte kreve å få utsatt ferien fordi ferien ikke lenger kan benyttes slik det var planlagt?

Sykdom og pålagt karantene kan gi grunnlag for utsettelse av ferien etter ferieloven § 9. Utover disse tilfellene har ikke den ansatte noen rett til å kreve ferien utsatt, selv om det ikke lenger er mulig å reise på den ferien som var planlagt e.l.


Kan arbeidsgiver endre fastsatt ferie?

Arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, som medfører vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 nr. 3. En eventuell endring av ferien skal drøftes med medarbeideren.

Spørsmål om utsettelse/endring av allerede fastsatt ferie? KS svarer her under «Ferie».


Fleksitid

Ledere må ha oversikt over medarbeidernes fleksitidskonto. For å redusere belastning på medarbeidere og sikre mulighet til å avspasere opptjente timer, bør det ikke opparbeides fleksitid ved arbeid hjemme med mindre det er nødvendig. Arbeid ut over normal arbeidstid, avtales med leder.

Leder og medarbeideren må legge en plan for uttak av fleksitid, i tillegg til ferieavvikling. Det er mulig å overføre inntil 45 timer per 31.12. Øvrige timer slettes.

Enkelte medarbeidere har mange timer på fleksitidssaldoen. Leder må sammen med medarbeideren gå igjennom timeregistreringene for å avklare om deler av timene skulle vært registret som pålagt overtid og gått til utbetaling. 


Overtid

Arbeid som pålegges ut over normal arbeidstid, er overtid. Ledere må ha dialog med medarbeidere om dette og overtid må godkjennes av leder. I forbindelse med koronasituasjonen og merarbeid med dette, kan overtid være aktuelt. Informasjon om registrering og bruk av koronakode finnes på Vasshjulet – registrering av arbeidstid og fravær i Capitech.


Gjeldene arbeidstidsbestemmelser

Vi har den siste tiden vært i en ekstraordinær situasjon. Situasjonen er imidlertid i ferd med å stabilisere seg og vi understreker at arbeidsmiljøloven skal følges.

Enkelte medarbeidere, både ledere og andre, har hatt et stort arbeidspress i forbindelse med kornautbruddet. Det er av hensyn til den enkelte og også for kommunen, viktig å ivareta medarbeiderne. Ledere bes derfor være særlig oppmerksom på at arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid følges.

Se vedlagt oppsummert informasjon om gjeldene arbeidstidsbestemmelser.

 

Vedlegg vedrørende arbeidstidsbestemmelser:

Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen inneholder ulike bestemmelser om arbeidstid.

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Regelverket har grenser for arbeidstiden og krav om pauser og daglig og ukentlig fri.


Arbeidsplan

Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.


Alminnelig arbeidstid

I arbeidsmiljøloven er det fastsatt grenser for den alminnelige arbeidstiden:

 • 9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag)
 • 40 timer i løpet av 7 dager (normalarbeidsuke)

For arbeidstakere med belastende arbeidstidsordninger, for eksempel skift-, turnus-, natt- og søndagsarbeid, er den ukentlige arbeidstiden kortere:

 • 38 timer i løpet av 7 dager for arbeid som drives døgnet rundt på hverdager
 • 36 timer i løpet av 7 dager for arbeid som drives døgnet rundt, hele uken igjennom

Man kan avtale kortere alminnelig arbeidstid gjennom tariffavtale. En avtale som mange har er 37,5 timer per uke.

Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid er overtid.

For enkelte typer tjeneste er det mulig å utvide den alminnelige arbeidstiden:

 • passivt arbeid
 • beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

I Hovedtariffavtalen kapittel 1, § 4 omtales arbeidstid - den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Det er ulikt antall timer pr uke for dagarbeidstakere (37,5 t/u) og skift-/turnusarbeidere (35,5 t/u (og 33,6 t/u for helkontinuerlig skiftarbeider)).


Pauser

Arbeidstaker har rett til minst én pause når den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Dersom den daglige arbeidstiden er åtte timer eller mer, skal pausene til sammen være minst en halv time. Dersom arbeidet varer mer enn 11 timer, har arbeidstaker rett til en ny pause på minst en halv time. Pausen regnes som en del av arbeidstiden.


Daglig og ukentlig arbeidsfri

Arbeidstakere har krav på minst:

 • 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer
 • 35 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 7 dager

Arbeidsgivere og tillitsvalgte i virksomheter med tariffavtale kan avtale en kortere sammenhengende arbeidsfri periode, men ikke kortere enn:

 • 8 timer daglig eller
 • 28 timer ukentlig

Den ukentlige fritiden er absolutt. Man kan avtale kortere daglig arbeidsfri hvis arbeidstaker får en tilsvarende periode med hvile (time for time). Denne perioden med hvile må komme senest etter at den andre arbeidsperioden er gjennomført. For eksempel kan man arbeide 16 timer, ha 8 timer fri og så arbeide nye 16 timer, men man må deretter ha minst 14 timer arbeidsfri (11 timer + 3 timer kompensasjon for tapt hviletid) .


Unntak fra reglene om arbeidstid

Arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling er unntatt fra reglene om arbeidstid.


Overtid

Dersom det blir arbeidet ut over avtalt arbeidstid, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid, vil dette være såkalt merarbeid. Overtid i lovens forstand blir det først når det arbeides ut over dette. Hovedtariffavtalen sier at pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid er overtidsarbeid. Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig. Bestemmelsene gjelder kun for arbeidstakere i heltidsstillinger. Deltidsansatte har likevel krav  på overtidskompensasjon dersom de pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full stilling pr dag eller pr uke. Overtidstillegg utregnes etter 1850 timer pr år (for undervisningspersonale gjelder egne bestemmelser).

Overtid er kun tillatt dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Med andre ord kan ikke overtid brukes som en fast ordning.

Med «særlig og tidsavgrenset behov» menes det for eksempel:

 • fravær som gir underbemanning og forstyrrer den daglige driften
 • fare for at anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter kan ta skade
 • uventet arbeidspress
 • særlig arbeidspress på grunn av sesongmessige svingninger eller mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse

Dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov, kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil:

 • 10 timer i løpet av 7 dager.
 • 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker.
 • 200 timer i løpet av 52 uker.

Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer. Samlet arbeidstid må heller ikke overstige 48 timer i løpet av 7 dager, gjennomsnittsberegnet over 8 uker.

Dette innebærer at arbeidstakere i en enkelt uke kan arbeide mer enn 48 timer, mot tilsvarende kortere arbeidstid i en annen uke.

For oss som er omfattet av en tariffavtale kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om utvidet overtidsarbeid. Det kan avtales overtid på inntil:

 • 20 timer i løpet av 7 dager.
 • 50 timer i løpet av 4 sammenhengende uker.
 • 300 timer i løpet av 52 uker.

Overtidsarbeid innenfor disse grensene kan bare skje dersom arbeidstakerne er villige til det. Samlet arbeidstid kan ikke overstige 69 timer i noen enkelt uke.

Arbeidsgiver og de tillitsvalgte kan også avtale unntak fra regelen om samlet arbeidstid, men denne må ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer.

Ved avtale om utvidelse av samlet arbeidstid, skal arbeidstaker få en tilsvarende hvileperiode (time for time). Hvileperioden må komme rett etter arbeidsperioden og skal kompensere time for time.

Merk at det ikke er adgang til å beregne overtiden ut i fra rullerende 52 ukers perioder. Grensen på 200 timer overtid må beregnes etter en fast definert 52 ukers periode, for eksempel fra 1. januar til 31. desember eller 1. april til 31. mars.


Utvidet ordning under Korona

Et stort frafall av arbeidstakere på grunn av sykdom eller karantene vil kunne føre til at virksomhetene har behov for utvidede arbeidstidsordninger eller utvidet bruk av overtid for de ansatte som fortsatt kan arbeide.

I situasjoner som dette korona-utbruddet medfører, har arbeidsmiljøloven bestemmelser som kan gi vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. På grunn av  koronaepidemien har partene inngått en sentral avtale om en utvidet mulighet til å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid. Partene understreker at det er viktig at arbeidsgiver og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt dette lokalt. Terskelen for å bruke denne unntaksbestemmelsen er høy. Arbeidsgivere kan derfor ikke på generelt grunnlag se bort fra arbeidstidsbestemmelsene i denne situasjonen. Unntaksbestemmelsen kan kun brukes i akutte faser fordi arbeidet må være for å avverge fare eller skade. Den utvidede avtalen finner du her.


Forsvarlighetsvurdering

En forsvarlighetsvurdering må gjøres ved etablering av nye og ved endring av eksisterende  arbeidstidsordninger. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud, arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Det er viktig at leder, verneombud og tillitsvalgte har kunnskap om hvilke konsekvenser ulike arbeidstidsordninger kan gi for helse, velferd og sikkerhet.


Overtidsbetaling

Ved overtidsarbeid har arbeidstaker krav på et tillegg på minst 40 prosent av avtalt timelønn. Det er mulig å avspasere overtid time mot time, men overtidstillegget på minst 40 prosent skal likevel alltid utbetales. Tariffavtaler gir ofte bedre rettigheter enn de rettighetene som loven gir, og Hovedtariffavtalen vår inneholder bestemmelser om hvilken overtidsbetaling som gjelder i de ulike situasjonene i kapittel 1, § 6.5. Det er ulike bestemmelser for arbeidstakere med dagarbeid og arbeidstakere med skift-/turnusarbeid. Det er egne bestemmelser for forskjøvet arbeidstid i § 6.8.

8. april - Nyhetsbrev til alle ansatte

Selv om det lettes på de nasjonale koronatiltakene fra 20. april ønsker vi å presisere at medarbeidere med symptomer på luftveisinfeksjon og/eller feber skal ikke stille fysisk på jobb.

Ønsker alle en riktig god påske.

17. april - Nyhetsbrev til alle ansatte

Styring og virksomhetsutvikling  
 

Jobbe hjemmefra 

Omtrent 1000 av kommunens kontoransatte har i perioden fra 12.mars jobbet hjemmefra. Noen trives godt med det og andre opplever det som mer utfordrende.   

Bakgrunnen for å arbeide hjemme er å redusere smittespredning. Spredning av smitte skjer ved møter mellom mennesker, for eksempel på buss til og fra jobb eller i møte med kollegaer på jobb.    

Det er forståelig at flere ønsker å jobbe på kontoret, samtidig er det viktig at det ikke er for mange på de ulike lokasjonene, og at smittevernreglene overholdes. De nasjonale retningslinjene er at medarbeidere i så stor grad som mulig skal jobbe hjemmefra. Dersom det er tungtveiende grunner kan ansatte jobbe fra vanlig arbeidsplass. Dette avtales med leder og det er viktig at leder og medarbeider har god dialog. Ta også kontakt med HR hvis det er spørsmål til dette.  
 

Vi planlegger å sende ut en undersøkelse for å ta temperaturen på hvordan dere har det på jobb om dagen, enten dere jobber hjemmefra eller er på arbeidsplassen. Fint om dere svarer på denne så får vi best mulig informasjon.  

Ny app vil stoppe smitte raskere 

Appen Smittestopp ble torsdag 16. april lagt ut for nedlasting på Apple App Store og Google Play Store. Appen skal gi Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning, og etter hvert skal brukerne få et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede. 

Du kan lese mer om Smittestopp-appen og hvordan du laster den ned her.  

Lørenskog kommune innfører forbud mot visse sammenkomster 

For å begrense smittespredningen, har kommuneoverlegen i Lørenskog fattet vedtak om forbud mot visse sammenkomster.  

Sammenkomstene som omfattes av vedtaket er av typen private sammenkomster som ulike fester og markeringer, sosiale tilstelninger og andre større ansamlinger der personer fra ulike husstander oppholder seg sammen over tid forbys.  

 

Forbudet gjelder uavhengig av om sammenkomsten skjer innendørs eller utendørs, herunder i private boliger, leide/lånte lokaler, i parker, på parkeringsplasser, på badeplasser eller i private biler eller busser. Du kan lese hele den lokale forskriften her.  


Oppvekst og utdanning 
 

Gjenåpning av barnehagene

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra den 20. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige tiltak for å hindre smitte på plass. For å få nok tid til å legge til rette for dette, har vi besluttet at de kommunale barnehagene i Lørenskog åpner tirsdag 21.04.2020, med en åpningstid fra 08.00-15.30.  

Kultur  

  

Tolketjenesten - skjermtolking  

Tolketjenesten tilbyr nå skjermtolking som er erstatning for tradisjonell tolking med fysisk oppmøte. Dette gjøres for å unngå spredning av koronavirus.  

Erfaringen så langt er at kommunikasjonen ivaretas på en bedre måte ved skjermtolking enn ved tolking over telefon. Ved bestilling av tolketjeneste genereres det automatisk en link til nettmøte (Whereby) som fagpersonen, den minoritetsspråklige og tolken mottar en halv time før planlagt tidspunkt. Linken sendes på både SMS og epost. Det anbefales å benytte Chrome eller Firefox nettleser til skjermtolking. Har du spørsmål om skjermtolking ta kontakt med tolketjenesten på  tlf. 67934480.  

Idrettsanlegg og lekeplasser åpner igjen 

 Per nå er flere aktivitets- og idrettsanlegg gjenåpnet. Mandag 20. april åpner vi de siste: 
 

 • Kommunale uteområder (skoler, barnehager, lekeplasser i borettslag)  
 • Kommunale aktivitetsflater (Mailandsparken, Sørlihavna, skateparken på Kjenn, Friplassen og Mylderparken) 

I tillegg åpnes kunstgressbaner, 11’er baner, med frivillig organisert aktivitet med tilsyn fra idrettsklubbene. 
Kunstgressbanene holdes stengt på dagtid når det ikke er organisert aktivitet inntil videre. 

For at disse skal fortsette å være åpne er vi avhengig av at folk følger smittevernreglene:  

Maks 5 i hver gruppe, 2 meter avstand, ingen kontakt, bruke eget utstyr og god håndhygiene før og etter aktivitet.  

15. april - Nyhetsbrev til alle ansatte

Selv om noen av tiltakene for å begrense smittespredning etter hvert oppheves, blir de fleste tiltakene videreført.  
Barnehager åpner mandag 20. april og 1. - 4. klasse og SFO åpner mandag 27. april.
Det er imidlertid fortsatt besøksforbud på sykehjem, vi blir anbefalt å fortsette å jobbe hjemmefra og vi skal fortsatt holde god avstand til hverandre og kun være sammen med et begrenset antall personer.  

Helsetjenesten forbereder seg på å øke kapasiteten for å kunne håndtere mange smittede samtidig som vi gradvis skal gjenåpne tilbud som har vært stengt. Dette kommer til å  kreve mye av oss framover.  

 

Styring og virksomhetsutvikling

Arbeid hjemme som før påske 

For å redusere smitte anbefaler vi fortsatt at de som har arbeidsoppgaver som kan utføres hjemme, jobber hjemmefra. Fortsett derfor som før påske, med mindre annet avtales med leder.  

 

Aktiv Bootcamp 

På grunn av koronasituasjonen blir det ikke oppstart av Aktiv Bootcamp 20. april som planlagt. Det ser så langt ikke ut til at kurset blir gjennomført i vår, men vi satser på oppstart  til høsten.  

 

Postombæring 

Kommunens interne postrute er fortsatt kraftig redusert som følge av koronasituasjonen, og det er kun levering og henting av post ved noen få lokasjoner. Det kjøres og hentes post mandager og onsdager til lokasjonene barnevern, NAV-bygget og Lørenskog hus. Virksomheter på andre lokasjoner kan selv hente/levere post på rådhuset alle dager mellom klokken 0800 og 1500. Utgående post som skal sendes eksternt må være levert før klokken 1400. Hvis dere har utfordringer med å få hentet/levert post, eller har udekket behov så kan dere kontakte servicesenteret så finner vi løsninger. 

 

Oppvekst og utdanning 

Gjenåpning av skoler og barnehager  

Barnehager og skoler arbeider nå iherdig for at de ansatte skal være godt forberedt til å ta imot barna. I dette arbeidet er det et tett samarbeid på tvers av sektorene, med renhold, smittevern, kommuneoverlegen og ikke minst kommunikasjon.   

Pedagogisk psykologisk kontor (PPK) jobber med hvordan de ulike hjelpetjenestene skal koble seg på oppstart i barnehager og skoler.  

 

3. april - Nyhetsbrev til alle ansatte

Styring og virksomhetsutvikling 
 

Planlegge sommerferie - særlig til ledere 
Det er på tide å tenke på avvikling av ferie i sommer. Ingen av oss vet hvordan situasjonen er i juni, juli og august og vi planlegger for ferieavvikling iht. ferieloven. Endringer kan skje. Ferie bør være fastsatt minst to måneder før ferien starter og tre uker av ferie for i år skal uansett avvikles i hovedperioden som er i juni, juli og august.  

Ved "særlige grunner" kan varsling om ferie gjøres med kortere frist enn to måneder. Vi bør ikke pålegge mer ferieavvikling enn nødvendig med kortere frist. Dersom kommunen og ledere vurderer at det foreligger «særlige grunner», varsles medarbeiderne om dette så tidlig som mulig. Mer informasjon finner dere på: https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/sporsmal-og-svar/ og Vasshjulet

Beredskap i påsken  
Det er straks påske og denne blir annerledes for mange i og med en må være hjemme. Selv om alle skal være hjemme i påsken i år er det ikke forventet at alle ansatte er tilgjengelige og på jobb hele tiden. De som kan ta fri, bør ta fri etter avtale med leder. Dette selv om det er oppgaver til å jobbe døgnet rundt og at man gjerne vil bidra. Koronakrisen er ikke over etter påske og det er viktig at de som kan hvile nå gjør det. Til de som jobber og er i beredskap, det settes stor pris på innsatsen og det viktige bidraget for innbyggerne våre.  

Alle ledere planlegger behov for beredskap i påsken og har dialog med medarbeidere om dette. Kompensasjon avhenger av type ordning og kommuniseres fra leder.  

Omdisponering av ansatte som ikke ønsker det 
Den spesielle situasjonen vi har nå, gjør at det er behov for at ansatte må gjøre andre arbeidsoppgaver enn det en vanligvis gjør. Situasjonen åpner for utvidet styringsrett. Både når det gjelder arbeidsoppgaver og oppmøtested, må den enkelte finne seg i betydelige endringer.  

Lørenskog kommune har som mål å samarbeide med den enkelte ansatte og at hensyn til ansatte ivaretas i forbindelse med omdisponeringen. Det skal være dialog mellom nåværende leder, ny leder og den ansatte, og tillitsmannsapparatet og vernetjenesten kobles inn ved behov. Nødvendig opplæring skal gis og oppgavene søkes tilpasset situasjonen til den enkelte hvis mulig. Hvis den ansatte motsetter seg andre oppgaver eller annet tjenestested på tross av dialog vil det være ordrenekt som kan gi grunnlag for arbeidsrettslig sanksjoner dersom man nekter å etterkomme beslutningen. 

 

Helse, omsorg og mestring 
 

Det er påvist koronasmitte hos brukere i Bo- og omsorgstjenesten og Hjemmetjenesten. Det var mistanke om at en beboer var smittet ved Lørenskog sykehjem, men dette var ikke var tilfelle. 

En del ansatte er nå tilbake på jobb etter karantene. Det er veldig positivt.  

Lørenskog har opprettet egen koronatelefon og testing for innbyggere og helsepersonell i kommunen. Ring kommunens testtelefon hvis du har symptomer og ønsker avklaring på om du bør testes.
Telefonnummer 67 49 50 27 og er åpen hverdager kl. 08.30-15.00 og helg kl. 10-14.  

Er du helsepersonell og har spørsmål om testing og karantene?
Se denne veilederen fra Folkehelseinsttuttet: https://www.fhi.no/contentassets/8dd151206b26481698377dbc45f9189f/flytskjema_korona_testing.pdf  (Linken fungerer ikke lenger).

Det er opprettet etisk råd i helse, omsorg og mestring. Etisk råd skal gi råd om prioritering hvor behovet for helsehjelp ikke lar seg forene med tilgjengelig behandlingskapasitet i kommunen. Les mer om etisk råd på Vasshjulet. 

Vi minner om at det er ekstra viktig med god og nøyaktig informasjon på alle arbeidsplasser. Vi takker for at du holder deg oppdatert og deler viktig og presis informasjon med dine kollegaer. 

 

Oppvekst og utdanning 
 

Tilsyn for barn og unge i påsken 
Det er den enkelte barnehage og skole som kjenner barna og elevene og vet hvilke barn og unge som trenger et tilbud i påsken. 

Tilbudet skal i hovedsak gjelde for: 

 • Barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner 
 • Barn i sårbare og utsatte situasjoner. Det kan for eksempel være barn som har det vanskelig på grunn av sykdom, særskilte behov eller opplever en vanskelig livs- og hjemmesituasjon. Barnehage- og skoleeiere bør innhente kunnskap fra den enkelte barnehage og skole i vurderingen av behov. 

Tilbudet bør rette seg særlig mot småbarn i barnehagen og småskolen, men kan også gjelde eldre barn og unge som trenger tilbud i påsken.  

Omplasserte kommuneansatte og ansattes mulighet til å benytte tilsynstilbud i barnehage og skole
Det ble tidligere denne uka besluttet at omplasserte kommuneansatte med særlige belastninger også skal få et tilbud om tilsyn i barnehage og SFO, selv om ikke begge foreldre er i kategorien samfunnskritisk tjeneste. Det samme gjelder ansatte i barnehage og SFO/skole som får endrede arbeidstidsordninger. I begge tilfeller må det søkes til styrer/rektor om dette. 

Avklaring av situasjon for barnehager og skoler etter påske 
Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som utreder hva som skjer med barnehager og skoler fra 14. april. Utvalgets anbefaling overleveres regjeringen, og konklusjonene presenteres onsdag 8. april. 
 

Kultur 


Vi kan by på flere kulturopplevelser og andre aktiviteter i påsken. Kulturhuset sender både forestillinger og quiz i påskeuka og Stolpejakten starter allerede førstkommende lørdag.

Sykle til jobben
Som følge av Covid-19 er Sykle til jobben utsatt til 19. mai. Men allerede 6. april begynner en aktivitetskampanje med fokus på hjemmetrening og egentrening.

Forkampanjen Hjemmegym starter 6. april og varer til 6. mai. Du har mulighet til å delta i utfordringer, og til å vinne fine premier i den landsdekkende kampanjen. I den lokale kampanjen i Lørenskog har du mulighet til å vinne gavekort. I hele perioden for Hjemmegymkampanjen trekkes ukentlig tre gavekort på 500 kroner. Registrer deg på https://www.sykletiljobben.no/. På denne siden kan du også og registrer din aktivitet.

Foreløpig er startdato for selve Sykle til jobben-aksjonen satt til 19. mai. Mer informasjon om dette kommer.

 

31. mars - Nyhetsbrev til alle ansatte

Styring og virksomhetsutvikling 

 
E-Signering av avtaler 
Nå kan dere sende avtaler til elektronisk signering. Rutinen og veiledningen ligger i Compilo. Gi oss gjerne en tilbakemelding på hvordan det fungerer. Alt du trenger signatur på - avtaler med leverandører eller samarbeidspartnere kan du benytte dette til.  

Rutine for eSignering av avtaler. 

Veiledning for eSignering av avtaler.  

Rutiner - korona
Det er opprettet en mappe under "beredskap FELLES" i Compilo. Der kan du legge inn og finne koronarelaterte rutiner.

Tips til hjemmekontor 
Vel 1000 av Lørenskog kommunes ansatte har hjemmekontor. Her har vi samlet noen gode tips til ditt digitale hjemmekontor.  

 
Helse, omsorg og mestring 

 
Bemanning 
Hele 280 personer som har meldt at de ønsker å jobbe i helse, omsorg og mestring. Det er veldig positivt. Så langt har det vært få sykepleiere. Tips gjerne noen om oss.  

 Smittevernutstyr
I helgen fikk kommunen nye forsyninger av smitteutstyr. 

Endringer i tjenester 
Det jobbes nå med å forberede økt sengekapasitet for å kunne gi helsehjelp til innbyggere som ellers ville fått helsehjelp på sykehus. 

Telefonoppfølging  
For brukere som har fått redusert eller mistet helsehjelp har kommunen opprettet tjenesten «Telefonoppfølging». To ansatte fra dagsenter og ergoterapitjenesten følger brukerne opp systematisk over telefon for å trygge den enkelte i dagens situasjon, bidra til motivasjon, identifisere risiko for økt behov for helsehjelp, samt videreformidle observasjonene. Tjenesten er allerede i full gang, og hittil meldes det om brukere som føler seg godt ivaretatt, og at det er trygt at noen følger opp. 


Kultur 


Lørenskog hus 
Kulturhuset nå er oppe og stå med streamingtilbudet «Live fra #husetvårt». Det er rigget til et flott studio i Storstua og første prøvesending/arrangement ut er allerede på torsdag med bandet Komakid. Lenke?  

Biblioteket 
Lørenskog bibliotek har etter stengingen fokusert på formidling av de digitale tjenestene som tilbys via biblioteket og kun krever lånekort. På Karanteket finner du en oversikt over alle digitale tjenester.  
 
En glad nyhet for alle de som liker best å lese analoge bøker - elever, enslige, eldre, foreldre og ansatte av alle slag- biblioteket har fått på plass et godt påsketilbud: Ta-med-hjem bibliotek.


Oppvekst og utdanning 
 

Tilsyn av barn gjennom påsken 
Det opprettes beredskap for tilsyn av barn av foreldre med samfunnskritiske jobber, og som jobber i turnus. Tilbudet vil gjelde fra og med førstkommende helg; dager, kvelder, netter, helger også på de  røde dagene i påsken. Avhengig av pågangen er tanken å opprette et tilbud ved hver barnehage det er behov, og samlokalisere tilbudet for barnetrinnet på Fjellhamar skole og ved Hammer skole for ungdomstrinnet. 

For barn og unge med særskilte omsorgsbehov gis tilbudet de har i dag også mandag til onsdag uke 15. 

Skolenes Hjertetelefoner vil være åpne gjennom påskeferien. 

Sårbare barn
Barnehager og skoler strekker seg langt for å ivareta sårbare barn og barn med særlige omsorgsbehov. Alle elever er i daglig dialog med sin lærer. Alle familier kontaktes ukentlig av barnehagen sin, og alle familier med skolebarn kontaktes minimum en gang før påske. 

Flyktning- og innvandrertjenesten
Flykning og innvandringstjensten har tett samarbeid med NAV i forhold til inntektssikring, samt helse har ekstra fokus. Sårbare enkeltpersoner og familier følges tett opp og tjenesten oppsøker aktivt barn og unge og tilbyr hjelp til skolearbeid ved blant annet bruk av WhatsApp. 

Botiltaket for enslige mindreårige flyktninger
Alle ungdommene i den bemannede boligen og to ansatte er smittefrie og nå ute av karantenen. 

27 mars - Nyhetsbrev til alle ansatte

Hei alle ansatte.

Det er mye informasjon i ukas nyhetsbrev. Vi legger alle e-postene som vi sender ut på denne siden på Vasshjulet, sånn at du lett kan finne tilbake til den der.

I begynnelsen av uka oversendte vi en status fra hele organisasjonen til kommunestyret. Den informerer om konsekvenser og tiltak som følge av den situasjonen vi er i. Den kan du lese her.  
 

Styring og virksomhetsutvikling

Samarbeidet mellom arbeidsgiver og medarbeidere er alltid viktig, og det er enda viktigere i en situasjon som vi er i nå. Vanligvis har vi informasjons- og drøftingsmøter hvor tillitsvalgte og arbeidsgiver møtes omtrent en gang i måneden. Nå har vi kortere møter to ganger i uka. Da informerer vi og drøfter ulike saker som angår de ansatte. Det er både små og store spørsmål som er oppe.  

Har du spørsmål, ser du muligheter eller er du urolig for noe, kan du ta det opp med lederen din, HR, verneombudet eller tillitsvalgte i fagforeningen - hvis du er medlem der. I de vedlagte lenkene finner du informasjon om hvem som er verneombud og hvem som er tillitsvalgte. 
 

Økonomi

Onsdag 25. mars ble formannskapet orientert om ulike aspekter ved Korona-smitten og kommunens økonomi. Kommunen har fått store merutgifter, samtidig som inntektene reduseres. Heldigvis har kommunen "penger på bok". Vi er derfor i stand til å betale lønn og andre økonomiske forpliktelser i ganske lang tid fremover. Her kan du lese rapporten som ble presentert.  
 

Arbeidstid og beredskap 

Koronasituasjonen innebærer endring av arbeidshverdagen til mange av oss. Det er som utgangspunkt ikke forventet eller nødvendig at ledere og medarbeidere skal være «på» 24/7.  Det er viktig å ta fri for å kunne stå i dette som vi forventer vil ta tid. I stillinger hvor det er nødvendig å ha beredskap, jobbes det med å etablere vaktordninger. God dialog og forventningsavklaring med leder og mellom ledere, er som vanlig viktig. 
 

Arbeidsplaner og turnus 

Bemanning- og turnusplanlegging foregår på samme måte som vanlig, lokalt med tillitsvalgtes involvering. Mer informasjon om dette og endringer med kortere varslingsfrist og utvidet arbeidstid finner du på Vasshjulet.
 

Trenger du noen å snakke med? 

Dersom du har behov for å snakke med noen om alt det som skjer i disse dager, har kommunen tilbud om rådgivningssamtaler med Personalomsorg AS og Stamina As, bedriftshelsetjenesten. Vi oppfordrer, som ellers, til god dialog mellom leder og medarbeidere. 

Personalomsorg bistår med rådgivning i vanskelige livssituasjoner for ansatte. Dette gjelder ikke medisinske eller arbeidsrelaterte spørsmål. 

Bedriftshelsetjenesten benyttes først og fremst ved arbeidsrelaterte utfordringer. 

Du finner mer informasjon på Vasshjulet. 
 

Fraværskoder i Capitech endres og du må endre fraværsregistreringen din

Det er opprettet nye fraværskoder i Capitech og IST. Det er for at vi skal kunne hente ut informasjon om fravær skyldes korona, og derfor ha grunnlag for å vurdere kostnadene med korona og kunne kreve riktig refusjoner fra blant annet NAV. 

Alle medarbeidere skal registrere fravær i henhold til oversikten på Vasshjulet. Vi ber også om at alle snarest mulig og innen 2. april endrer fraværsregistreringene for mars, slik at den er oppdatert med de nye kodene. 
 

Omdisponering av ansatte og bemanning

I denne spesielle situasjonen som er nå må medarbeidere påregne å få nye arbeidsoppgaver. Bemanningskontoret og de som skal ta imot nye kollegaer, jobber sammen med tillitsvalgte for å sikre best mulig prosess for de dette gjelder. Arbeidsgiver har som mål å samarbeide med ansatte om å finne gode løsninger for begge parter ved omdisponering. 

Les gjerne om Thea Opås og Sverre Vangen som endret arbeidssted fra Framtida barnehage til Lørenskog sykehjem.
 

Ansatte med arbeidsforhold hos flere arbeidsgivere  

Utfordringene med smitterisiko for medarbeidere med flere arbeidsgivere, er et aktuelt tema. Hovedregelen er imidlertid at arbeidsgiver ikke har anledning til å hindre at ansatte jobber deltidsstilling hos annen arbeidsgiver. Se mer informasjon på Vasshjulet. 
 

Kan medarbeider med senioravtale avtale arbeid på en seniordag?

Ja. De som har seniorordning kan avtale arbeid på seniordag og flytte seniordagen til senere på gitte vilkår. Per nå gjelder dette alle virksomheter med unntak av skole hvor det jobbes for å avklare løsning. Mer informasjon er tilgjengelig under den oppdaterte informasjonen til ansatte på nettsidene våre
 

Lokal informasjon oversatt til flere språk

Vi har oversatt informasjonen om hvordan situasjonen med koronaviruset påvirker våre tjenester til arabisk, tyrkisk, urdu, polsk, tigrinja (Eritrea) og engelsk. Listen over språk er valgt ut i samarbeid med tolketjenesten. Informasjonen kan hentes her.
 

Helse, omsorg og mestring 

Mange av tilbudene i helse, omsorg og mestring er sterkt redusert for å redusere smittespredning og for å omdisponere personell til kritisk drift. Noen av endringene er at dag- og aktivitetstilbudet er stanset, hjemmehjelp og praktisk bistand er opphørt og det er sterkt redusert tilbud ved helsestasjonene.  

Det er etablert et bemanningskontor som fordeler personellressurser der det er behov. Det er mobilisert frivillige som kan bidra som ringevenn og telefonkontakt. 

Vi har opprettet sentrallager for smittevernutstyr og det er utviklet smittevernrutiner tilpasset virksomhetene og det er utarbeidet e-læringsverktøy for smittevern.

Vi jobber med å forberede økt sengekapasitet for å kunne gi helsehjelp til innbyggere som ellers ville fått helsehjelp på sykehus.  
 

NAV 

Nav har stor pågang av permitterte, samtidig som andre bransjer har akutt behov for arbeidskraft.  

Permitteringer og dagpenger er 25 ganger høyere enn planlagt. Vi planlegger nå for en bølge av sosialhjelp i neste uke.   
 

Oppvekst og utdanning 

Koronatiltakene videreføres til over påsken.
 

Skoler og barnehager holdes stengt 

Skoler og barnehager holdes stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget. Nasjonale myndigheter vurderer justeringer underveis. 
 

Tilsyn av barn 

Lørenskog gir barn av ansatte i samfunnskritiske funksjoner, herunder også ansatte i barnevern og ved krisesentrene, tilbud om tilsyn i barnehage og skole. Barn med særlige omsorgsbehov, som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt, har også ha rett til et tilbud fra barnehagene og skolene i denne perioden. 

Vi vurderer om tilbudet må utvides til også å gjelde kvelder, netter, helger og i påsken. 

Barnehager og skoler strekker seg langt for å ivareta barn med særlige omsorgsbehov. 
 

Foreldrebetaling 

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO. Dette gjelder også foreldre som har et tilbud. 
 

Minoritetsspråklige barn 

Lørenskog har en høy andel av minoritetsspråklige barn. Skoler og barnehager sikrer dialog og likeverdig undervisning til denne gruppen. Det er opprettet et eget Team av ansatte på tvers av skolene, som deler erfaringer og tips i arbeidet med den minoritetsspråklige befolkningen. Skoler og barnehager benytter tolketjenesten ved behov. 
 

Eksamen avlyses 

Alle eksamener for 10. trinn er avlyst. 
 

Barnevernet og barnevernvakten Romerike  

Barnevernet har en tilstedeværelse selv om kontoret er stengt for publikum og kan nås på telefon. Del gjerne denne filmen i ditt nettverk.  

Barnevernvakten er døgnåpen og betjener hele Romerike. Vi kan nås på alarmtelefonen for barn- og unge 116 111, eller vakttelefonen 64 99 32 70. Vi forsøker å betjene flest mulige henvendelser over telefonen, men reiser ut i akutte saker hvor barn kan bli vesentlig skadelidende hvis vi ikke kommer. Barnevernvakten tar imot meldinger og gir råd til samarbeidspartene, når den lokale barneverntjenesten er stengt. 
 

Pedagogisk psykologisk kontor 

Åpen barnehage holdes stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget. Tjenester ut mot barn og unge ivaretas i samråd med barnet/ den unge selv og barnet/ den unges foresatte.  

Veiledning og konsultasjoner gis via telefon eller trygge digitale plattformer. 
 

Flyktning- og innvandrertjenesten 

Ved bruk av telefon og digitale plattformer gis brukerne regelmessig veiledning og oppfølging. 

Inntektssikring og helse har ekstra fokus, og sårbare enkeltpersoner og familier følges ekstra tett opp.  

Tjenesten oppsøker aktivt barn og unge og tilbyr hjelp til skolearbeid ved blant annet bruk av WhatsApp. 

4. mars - Har du spørsmål om koronaviruset?

Har du som ansatt spørsmål om koronaviruset? 

Kommunelegene i Lørenskog får svært mange henvendelser av ulik art fra ansatte om koronaviruset. Kommunelegene har ansvar for smittevern på systemnivå, og å følge opp prøver som er tatt av innbyggere, koordinere og planlegge smitteverntiltak.  

Ansatte som har spørsmål om korona skal ikke henvende seg til kommunelegen – da bruker vi opp kapasiteten de trenger for å gjøre jobben sin. Helsemyndighetene har lagt til rette for at alle skal få tilgang på informasjon – se nedenfor.  

Lørenskog kommune følger rådene som helsemyndigheten gir:  

 • Det viktigste tiltaket for å forhindre smitte, er god håndhygiene, følge råd om å hoste i lommetørkle eller albue og deretter vaske hendene. (Hvis alle følger disse rådene, vil vi unngå mange tilfeller av influensa, omgangssyke og forkjølelse – i tillegg til koronasmitte.) 
 • Har du som ansatt spørsmål om koronaviruset, bruk Folkehelseinstituttets informasjonsside om viruset her: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  
  Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon på 815 55 015
 • Får du forkjølelsessymptomer og du verken har vært i områder med smitte eller hatt kontakt med bekreftede smittetilfeller, har du sannsynligvis en vanlig forkjølelse og forholder deg som du ellers ville gjort. 
 • Får du symptomer og har vært i et av områdene med aktiv smitte eller hatt direkte kontakt med noen som har fått smitte påvist, tar du kontakt med fastlegen din eller legevakten. Følg rådene fra helsemyndighetene. Ikke oppsøk legekontoret, ring dit. 
  Fastlegen eller legevakten vil vurdere om du bør  testes for koronavirus eller ikke. Er det aktuelt, er det disse som varsler kommunelegen og bestiller testing. 
 • Ansatte i helsetjenesten med direkte pasientkontakt som har oppholdt seg i områder med aktiv smitte skal i frivillig karantene 14 dager etter ankomst Norge. Rådene fra FHI finner du her og hvilke områder som har aktiv smitte, finner du her. Du trenger ikke å kontakte lege eller legevakt hvis du ikke har symptomer, men du må varsle lederen din. 

Klikk for stort bilde 

24. mars - Nyhetsbrev til alle ansatte i Lørenskog kommune

Kjære alle ansatte.  

Vi har alle et stort behov for informasjon i den spesielle tiden vi er inne i. Situasjonen endrer seg raskt og dette påvirker arbeidshverdagen til de fleste av oss. Vi kommer derfor til å sende ut informasjon til alle ansatte hver tirsdag og fredag i ukene framover.  

Nyhetsbrevet vil inneholde  informasjon som er viktig eller nyttig for alle ansatte å kjenne til. Har du tips eller innspill til saker du vil ha i nyhetsbrevet, send oss en melding på Teams eller en e-post til: kommunikasjonsenheten@lorenskog.kommune.no
 
Nyhetsbrevet skal være så kort og presis som mulig, slik at det er lett for deg å lese det. Til dette nyhetsbrevet har vi kun fått innspill fra Styring- og virksomhetsutvikling, men vi vil høre fra og dele fra alle sektorer i kommunen.  

Informasjon fra Styring- og virksomhetsutvikling 

 
Våre folkevalgte organer 

Formannskapet vil samles i morgen og gjennomføre møtet på Teams. De vil ha en begrenset saksliste der det kun behandles saker som ikke kan utsettes. Kommunestyremøtet vil avholdes som planlagt 1. april, også dette møtet gjennomføres på Teams med begrenset saksliste. Det jobbes med å få på plass løsninger for den praktiske gjennomføringen av møtet.    

Spørsmål til HR 

HR får mange spørsmål fra både ledere og medarbeidere om dagen. Vi har opprettet en felles e-postadresse og ber dere om å sende spørsmålene hit: hr@lorenskog.kommune.no.  

I tillegg til å svare direkte til den enkelte, legger vi også ut oppdatert informasjon om aktuelle tema på nettsiden vår. I nyhetsbrevene kommer vi til å oppsummere den informasjonen som er lagt ut de siste dagene og noen av de problemstillingene vi jobber med.  

Turnus og turnusplanlegging 

Spørsmål om turnus og turnusplanlegging kommer vi tilbake til i løpet av de neste dagene.   

Seniordager  

Vi har fått spørsmål om man kan utsette seniordagene. Vi er i dialog med de tillitsvalgte om dette.  

Arbeid i påsken 

Ferieavvikling avtaler du med nærmeste leder. Se mer informasjon på Vasshjulet om ferieavvikling.  

Oppvekst og utdanning jobber med å kartlegge behovet for åpen barnehage og barneskole ut over normal arbeidstid i påsken. Dette gjelder barn som har foreldre med samfunnskritiske roller. Tillitsvalgte blir involvert dersom dette blir aktuelt og de det gjelder vil få nødvendig informasjon.   

Antall omsorgsdager er utvidet 

Stortinget vedtok 20. mars å doble antall omsorgsdager, dette gjelder frem til 31. desember 2020. Se mer informasjon på NAVs netsider: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/stengte-skoler-og-barnehager-gir-rett-til-omsorgspenger  (Linken fungerer ikke lenger).

En trygg digital hverdag 

Syntes du hverdagen er kaotisk, og at det er mange nye tekniske utfordringer å forholde seg til? Her finner du flere gode råd og tips til hvordan du bevarer en trygg digital hverdag: https://nettvett.no/korona/ 

Med vennlig hilsen  

Kommunikasjonsenheten  

17. mars - Personal/HR: spørsmål om plikter og rettigheter for ansatte

Personal/HR får mange spørsmål knyttet til rettigheter og plikter for ansatte og arbeidsgivers styringsrett. Personal/HR har derfor opprettet en egen e-postadresse hvor ansatte og ledere kan sende inn spørsmål de ønsker svar på.

På de interne koronasidene på Vasshjulet/intranett ligger det allerede mye informasjon om hvilke plikter og rettigheter du har og hva Lørenskog kommune som arbeidsgiver kan be deg om å gjøre i denne spesielle situasjonen.

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt på de interne koronasidene våre kan du sende en e-post med spørsmålet ditt til personal/HR.
E-postadressen er: hr@lorenskog.kommune.no

Svarene som er relevant for flere vil bli delt på Vasshjulet/intranett.

13. mars - Oppdatert informasjon til alle ansatte i Lørenskog kommune

Vi får mange spørsmål i forbindelse med den ekstraordinære situasjonen vi står i, derfor har vi opprettet en egen informasjonsside om korona for ansatte.

På denne siden kommer vi til å legge ut relevant informasjon for våre medarbeidere. Vi kommer til å oppdatere siden fortløpende.

Du finner informasjonssiden her: www.lorenskog.kommune.no/ansattinfo-korona

Lørenskog kommune følger fortsatt anbefalingene fra offentlige myndigheter. Endringene skjer raskt og det er viktig at hver og én av dere holder dere oppdatert.

Vi viser blant annet til Folkehelseinstituttets informasjon, informasjon fra Helsedirektoratet og Kommunenes sentralforbund.

12. mars - Oppdatert informasjon til alle ansatte i Lørenskog kommune

Lørenskog kommune følger anbefalingene fra helsemyndighetene om koronaviruset. Folkehelseinstituttet skrev 10. mars 2020 at vi nå er inne i en ny fase av epidemien. Det kommer fortløpende nye råd om hvordan vi skal forholde oss til situasjonen som stadig utvikler seg. Rådmannen skjerper nå tiltakene for å redusere smitte. 

Lørenskog kommune har ansvar for å redusere smitte, først og fremst av hensyn til innbyggernes og medarbeidernes sikkerhet, men også for å sikre nødvendige tjenester til innbyggerne. Rådmannen har derfor besluttet følgende:  

 • Medarbeidere med symptomer på luftveisinfeksjon og/eller feber skal ikke stille fysisk på jobb. Er du forkjølet skal du jobbe hjemmefra hvis det er mulig. 
 • Medarbeidere som har stillinger der arbeidet kan utføres hjemmefra uten for store ulemper, oppfordres til å arbeide mest mulig hjemmefra. Dette avtales med nærmeste leder.  
 • Medarbeidere skal ikke delta på eksterne kurs, samlinger og møter. Dette gjelder selv om kursavgiften og andre kostnader ikke refunderes. 
 • Alle møter som kan gjennomføres via telefon/Skype/Teams skal avholdes på denne måten.  
 • Dersom møtet må gjennomføres, benytt møterom hvor deltakerne kan holde god avstand. Alle møter hvor mer enn 15 personer samles, skal avlyses.  
 • Ledere og stedfortredere må vurdere risiko for smittefare og fravær. Dette gjelder både for normal drift og dersom det settes kriseledelse. 
 • Kommunale kantiner stenges. 
 • I den ekstraordinære situasjonen vi er i nå, kan kommunen pålegge medarbeiderne om å utføre andre oppgaver enn hva de normalt gjør. 

Veiledninger knyttet til arbeid hjemmefra og oppkobling via bærbar PC finnes her

Reiser og ferie 

 • Vi oppfordrer medarbeidere til ikke å reise til utlandet.  
 • Helsepersonell skal som hovedregel ikke reise til utlandet. 
 • Medarbeidere som har vært i utlandet må gi beskjed til nærmeste leder før de kommer på jobb. Medarbeideren kan bli bedt om å være hjemme i 14 dager etter hjemkomst, selv om de ikke er syke.
  I denne perioden kan kommunen pålegge medarbeideren å arbeide hjemmefra eller benytte avspasering.  
 • Leder og medarbeider kan avtale at fastsatt ferie endres eller utsettes. 

Forbud mot reiser til land med utbredt spredning av koronavirus

 • På grunn av den ekstraordinære situasjonen skal helsepersonell ikke reise til land med utbredt spredning av koronavirus. Dette fordi 14 dagers karantene og eventuelt etterfølgende sykefravær, vil gi store driftsmessige utfordringer. Dersom medarbeidere likevel reiser, kan det være ordrenekt og medføre arbeidsrettslige reaksjoner. 
 • Medarbeidere med annen kompetanse kan også nektes å reise til land med utbredt spredning av koronavirus når etterfølgende fravær, vil gi store driftsmessige utfordringer. 

Stengning av kommunale tjenester og tilbud 

Det er besluttet at skoler og barnehager stenger fra fredag 13.mars. Idrettshaller, svømmehall, fritidstilbud, forestillinger med mer stenges også.
Følg med på kommunens temaside om koronaviruset for løpende informasjon. 

Råd til medarbeidere for å redusere smitte  

 • Vask hender ofte og grundig med såpe og vann  
 • Bruk håndsprit når håndvask ikke er mulig 
 • Unngå å håndhilse  
 • Føler du deg syk – hold deg hjemme  
 • Hold minst én meter avstand til kollegaer 
 • Sett koppen inn i oppvaskmaskinen etter bruk  
 • Hold plassen din ryddig slik at den er enkel å rengjøre 
 • Tastatur og telefoner er store smittekilder og bør rengjøres ofte 
 • Vask gjerne over møtebord etter bruk 
 • Ta gjerne trappen for å unngå mange personer i heisen samtidig 

Har dere spørsmål, kan HR kontaktes.   

9. mars - Koronaviruset – Informasjon til medarbeidere i Lørenskog kommune

Du finner oppdatert informasjon om koronaviruset som er nyttig for deg som medarbeider i Lørenskog kommune på Vasshjulet og Yammer.
Informasjonen vil bli oppdatert ved behov.

Hvordan unngå spredning av koronaviruset?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer. Helsemyndighetene oppfordrer også til å være mer forsiktig med nærkontakt som klemming og håndhilsning.

Vi ønsker i samarbeid med våre medarbeidere å bidra til å redusere smitte. Samtidig må vi sammen bidra til at kommunens oppgaver blir løst og at vi finner fleksible og gode løsninger for den enkelte. 

Hva betyr dette for deg som ansatt?

Det er stort arbeidspress på enkelte deler av kommunen som følge av koronautbruddet. Andre oppgaver og planlagt aktivitet blir derfor skjøvet på eller avlyst. Dette er beklagelig, men vi er oppe i en situasjon som krever ekstra oppmerksomhet og da må annen aktivitet vike.

Sykemelding og rett til sykepenger

Dersom du må isoleres i hjemmet og er frisk, er det ønskelig at du jobber hjemmefra. Dette avklares med nærmeste leder. Dersom du ikke kan jobbe hjemmefra, er sykmelding alternativet. 

Lørenskog kommune viser til informasjon om sykemeldinger fra NAV.

Stengt arbeidsplass  

Dersom du er frisk og kan jobbe hjemmefra, kan arbeidsgiver be deg om å gjøre dette. Arbeidsoppgavene avklares med nærmeste leder. Du kan også bli bedt om å løse oppgaver du normalt ikke gjør. I utgangspunktet mottar du lønn som normalt. Stenges arbeidsplassen i en lengre periode, kan dette måtte vurderes på nytt.  

Særlig om barn og unge 

Arbeidsgiver har forståelse for at medarbeidere kan komme i situasjoner hvor det er nødvendig å være hjemme med barn, selv om de ikke er syke. Kommunen ønsker å være så fleksibel som mulig og tilrettelegge for gode løsninger. Konkrete løsninger avtales med nærmeste leder. 

Folkehelseinstituttets informasjon til skoler, skolefritidsordninger og barnehager.

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet informasjon om koronaviruset for barnehager og skoler.

Særlig om helsepersonell

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har kommet ned nye karanteneråd for alt helsepersonell. Vi ber om at innholdet gjøres kjent for alle ansatte i helse-, omsorgs-, og mestringssektoren i Lørenskog kommune.

Råd til helsepersonell etter hjemkomst fra område med utbredt smitte av covid-19

Reiseråd og ferieavvikling

Det er vedtatt at utenlandsreiser for barn/unge i kommunal regi avlyses. Tjenestereiser utenlands for ansatte begrenses så mye som mulig og må avklares med nærmeste leder. For øvrig oppfordrer vi alle til å holde seg oppdatert på helsemyndighetenes råd. Disse endres i lys av utviklingen av smittesituasjonen og oppdateres relativt hyppig. 

Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet råd til kommunale arbeidsgivere i forbindelse med koronaviruset. Informasjonen inneholder blant annet opplysninger om:

 • Endring av planlagt ferie
 • Reiser til utsatte områder

Se også Folkehelseinstituttets smitteråd ved reise.

 

Oppdatert informasjon

Det er opprettet en temaside på nettsidene til kommunen hvor det er samlet nyttige råd og informasjon. Følg med på denne for siste nytt om koronavirus i Lørenskog kommune.