Lørenskog kommune - historie

I 1908 ble Lørenskog etablert som egen kommune skilt ut fra Skedsmo (nå Lillestrøm). Skogen og sagbruket var næringsgrunnlaget for godseierkulturen i sør, jordbruket var fundamentet for bygdekulturen i midten og industrien og handelsnæringen i Osloområdet var grunnlaget for forstadskulturen langs jernbanen og hovedvegene i nord.

Mens de to andre kulturene gradvis svant hen, fortsatte forstadsbebyggelsen å vokse til den nå helt dominerer inntrykket av Lørenskog. De som flyttet inn arbeidet stort sett i Oslo. For dem ble Lørenskog muligheten til å realisere drømmen om eget hus, fjernt fra leiegårdene på Oslos østkant, der flesteparten kom fra.
En nær parallell til denne utviklingen fant i samme tidsrom sted i Bærum, først i østre og senere i vestre Bærum. Her var det riktignok mer bemidlede folk fra Oslos vestkant som flyttet inn. Men i begge kommunene har ønsket om å bevare en identitet som bygd i kontrast til storbyen Oslo lenge stått sterkt.

I Lørenskogs historie har det også ligget et spenningsforhold mellom ønsket om å gi rom for industri og næringsliv med solide og mange arbeidsplasser på den ene siden, og å gi rom for gode og trygge bomiljøer, for rekreasjon og friluftsliv på den annen. Dette har ikke alltid vært lett å forene, men resultatet er likevel at Lørenskog nå har nesten like mange arbeidsplasser som yrkesaktive.

Etter hvert har interessen for å få etablert industriarbeidsplasser skiftet til handels- og servicenæringer. Med etableringen av Sentralsykehuset i 1960 kom Lørenskog for alvor på kartet som lokaliseringssted for arbeidsplasser. Fra å være en stor utpendlingskommune gir Lørenskog i dag mange arbeidsplasser både for Oslofolk og for folk fra nabokommunene. Beliggenheten på aksen Oslo-Lillestrøm-Gardermoen og ved motorvegnettet gjør kommunen attraktiv for en rekke virksomheter, spesielt for transportbedrifter.

På slutten av det 20. århundre har mye av Lørenskogs identitet blitt knyttet til den sterke handelsnæringen i kommunen. Lørenskog er blitt et sted hvor folk fra både Groruddalen og Romerike drar for å fylle sine handlevogner.