Våre verdier og etiske retningslinjer

Kommunen har tre verdier som gjelder for alle ansatte i kommunen. Verdiene skal kjennetegne kommunen i vårt møte med innbyggere og brukere av kommunale tjenester.

Klikk for stort bilde

Åpen:
Vi møter innbyggerne og hverandre med åpenhet, tillit og toleranse.
Vi er romslige og gir plass for forskjellighet.

Troverdig:
Vi holder det vi lover
Vi behandler alle profesjonelt.
Vi gir presis og objektiv informasjon.

Engasjert:
Vi engasjerer oss faglig og personlig og streber etter å utgjøre en forskjell.
Vi er fleksible og forandringsvillige, og setter pris på nye ideer og initiativ.

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene ble vedtatt av kommunestyret i 2008. De skal revideres i løpet av 2021. 

Informasjon og åpenhet

Kommunen tar sin rolle som forvalter, myndighetsutøver og tjenesteyter alvorlig. Alle parter skal få den informasjonen de behøver, og det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen.

Romslig og sjenerøs

Vi skal ha et godt klima for samarbeid, for å gi ros, og for å ta opp ting som bør endres. Det skal være aksept for å gjøre feil, og for å være åpen om feil som blir gjort.

Rettferdig likebehandling

Like tilfeller skal behandles likt, med mindre det er en saklig og relevant forskjell.

Blikk for helheten

Vi vil opptre med faglig integritet, og forsikre oss om at de vi møter får den behandling de har krav på. Miljø og etikk skal vektlegges i alle deler av kommunens virksomhet.

Respekt og tillit

Vi skal behandle alle vi møter med respekt, og opptre slik at tilliten til oss bevares. Vår oppførsel skal ikke krenke menneskeverdet.

Praktisk bruk av de etiske retningslinjene

Lederansvar

Våre ledere har ansvaret for at ansatte er fortrolige med de etiske retningslinjene og vår tenkemåte, slik at de er godt rustet til å møte etiske problemer som kan oppstå i jobben.

Når vi er i tvil

Når vi er usikre på hva som er riktig å gjøre, skal vi rådføre oss med kollegaer eller nærmeste leder. Vi oppmuntrer også medarbeidere til å utvikle skjønn og ta selvstendig ansvar for å handle på en god måte. Navigasjonshjulet fra Humanistisk Akademi kan være en veiviser.

Klikk for stort bilde