Arbeidet med kommunereformen i Lørenskog

Toppbanner kommunesammenslåing 1 - Klikk for stort bilde Nedenfor følger en oversikt over politiske saker om kommunereformen og kommunestyrets vedtak. Ved å trykke på lenke til hver sak får du tilgang til hele saksframstillingen og de alternative forslagene som ble fremmet under behandling av den aktuelle saken.

 

Oversikt - politisk behandling av kommunereformen i Lørenskog 


17. desember 2014, kommunestyret

Lørenskog kommunes arbeid med kommunereformen er basert på vedtak i kommunestyret den 17.12.14,
sak 111/14, kommunereformen – prosess for arbeidet i Lørenskog:

 1. Arbeidet med ny kommunereform gjennomføres i tråd med invitasjonen fra regjeringen.
 2. Det opprettes en styringsgruppe for Lørenskog kommunes utredningsarbeid bestående av ordfører og partienes gruppeledere i kommunestyret.
 3. Utredningsarbeidet legges opp som skissert i rådmannens redegjørelse.
 4. Lørenskog kommune utreder, alene og sammen med andre kommuner, et relevant faktagrunnlag som grunnlag for den enkelte kommunes beslutning om ønsket lokalkommunestruktur.
 5. Rådmannen fremmer sak med forslag om aktuelle samarbeidspartnere og det faglige opplegget for utredningsarbeidet.
 6. Kommunestyret legger til grunn at eventuell sammenslåing med andre kommuner forutsetter at dette er forelagt innbyggerne i kommunen i en rådgivende folkeavstemming og at et flertall i tilfelle har sluttet seg til dette.

Kommunestyret ber administrasjonen søke kommunal- og moderniseringsdepartementet om dekning av kostnader ved gjennomføring av en rådgivende folkeavstemming i første halvår 2016.

Kommunestyret ber om at saken gis høy prioritet slik at så mye som mulig av nødvendig internt grunnlagsmateriale er utarbeidet og kan presenteres, ev. gis en foreløpig presentasjon i kommunestyret før sommeren 2015.

                   

24. juni 2015, kommunestyret

15/24511 - Kommunereformen i Lørenskog kommune - foreløpig veivalg:

Saken redegjør for utredningsarbeidet som er gjort i Lørenskog kommune i forbindelse med regjeringens kommunereform. Det er våren 2015 innhentet fakta og statistikk om kommunen og hvordan den løser sine oppgaver som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena.

Rådmannen mener Lørenskog er tilstrekkelig robust til å bestå som egen kommune, samtidig som en større kommune kan gi gevinster. Rådmannen skisserer to mulige veivalg for den videre prosessen hva gjelder kommunereformen i Lørenskog. Saken presenterer også kort en gjennomført innbyggerundersøkelse blant Lørenskogs befolkning.

Kommunestyret ønsker at Lørenskog skal bestå som egen kommune.

Utredningen "Kommunereformen i Lørenskog kommune - rådmannens utredning av kommunens robusthet - våren 2015" viser at av kommunens organisasjon og tjenesteyting har kapasitet til å sørge for nåværende og framtidige oppgaver på en kostnadseffektiv måte og med ønsket kvalitet.

Lørenskog har allerede lagt til rette for en areal- og transportpolitikk som er i samsvar med rikspolitiske retningslinjer.

Lørenskog har en kommunestørrelse, beliggenhet og attraktivitet som gjør kommunen godt rustet til å fortsette som selvstendig kommune.

Hensynet til lokaldemokratiet, herunder de folkevalgtes mulighet til å ivareta sine oppgaver og sitt ansvar, er også en vesentlig årsak til at Lørenskog bør bestå som egen kommune.

I innbyggerundersøkelsen angir innbyggerne en høy grad av tilfredshet med tjenestene i Lørenskog, og at de føler en sterk tilknytning til kommunen.

Kommunestyret anser derfor å ha tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til å konkludere med at Lørenskog bør bestå som egen kommune.

Det fremmes en politisk sak etter valget til høsten 2015 som belyser følgende:

 • Tidspunkt og tema for en folkeavstemning i løpet av våren 2016.
 • Praktisk gjennomføring av en folkeavstemning.
 • Hvilke folkeopplysningsaktiviteter som må planlegges i forkant av folkeavstemningen.

Innbyggerundersøkelse Lørenskog kommune (PDF, 598 kB)

Rådmannens utredning av kommunens robusthet (PDF, 3 MB)

                   

16. desember 2015, kommunestyret

15/49493 - Kommunereformen i Lørenskog kommune - rådgivende lokal folkeavstemning:

Denne saken følger opp kommunestyrets vedtak fra 24. juni 2015, hvor kommunestyret ba rådmannen om å  fremme en politisk sak etter valget høsten 2015 som skulle belyse temaene: tidspunkt og tema for en folkeavstemning i løpet av våren 2016, praktiskgjennomføring og folkeopplysningsaktiviteter.

 1. Lørenskog kommune har våren 2015 innhentet fakta og statistikk om kommunen og hvordan kommunen løser sine oppgaver som tjenesteyter, myndighetsutøver, 7 samfunnsutvikler og demokratisk arena. Dette faktagrunnlaget er sammenfattet i utredningen "Kommunereformen i Lørenskog kommune, utredning om kommunens robusthet - våren 2015". Kommunestyret viser til vedtak i møte den 24. juni 2015, sak 052/15 om kommunereformen i Lørenskog kommune og opprettholder vedtak om at kommunestyret ønsker at Lørenskog kommune skal bestå som egen kommune.
 2. Dersom Fylkesmannen mot kommunestyrets vedtak, går inn for at Lørenskog skal slås sammen med andre kommuner, vil kommunestyret forelegge innbyggerne dette spørsmålet i en rådgivende folkeavstemming.
 3. Administrasjonen sender en søknad til departementet om økonomisk støtte til gjennomføring av en slik folkeavstemming.22. juni 2016, kommunestyret

16/23518 - Kommunereformen - Lørenskog kommunes vedtak:

I denne saken legger rådmannen fram en oppsummerende sak om Lørenskog kommunes behandling av kommunereformen slik at kommunestyret kan fatte sitt endelige vedtak hva gjelder kommunereformen.

 1. Lørenskog kommunestyre fatter som kommunens endelig vedtak i kommunereformprosessen: Kommunestyrets vedtak av 24. juni 2015 (sak 52/15) og 16. desember 2015 (sak 147/15) om at Lørenskog kommune ønsker å bestå som egen kommune opprettholdes.
 2. Rådmannen bes sørge for at kommunestyrets vedtak, samt den dokumentasjon som ligger til grunn for vedtaket, oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 1. juli 2016.

 

14. desember 2016, kommunestyret            

16/50639 - Kommunereformen - fylkesmannens faglig tilrådning - gjennomføring av rådgivende lokal folkeavstemning:

I tilknytning til kommunereformen har Lørenskog kommunestyre vedtatt at man ønsker at kommunen også i framtiden består som egen kommune. Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin faglige tilrådning til departement et er at Lørenskog kommune slås sammen med Skedsmo, Rælingen, Fet og Sørum, samt Romeriks - delen av Enebakk til en ny storkommune på Nedre Romerike.

Kommunestyret har tidligere vedtatt å gjennomføre en folkeavstemning dersom Fylkesmannens tilrådning går mot kommunestyrets vedtak. Rådmannen legger derfor fram en sak hvor det foreslås at det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning 6. mars 2017. I saken redegjøres det for tema for en folkeavstemning, hvordan en folkeavstemning praktisk kan gjennomføres og hvordan informasjon til innbyggerne kan organiseres.

 1. Lørenskog kommune gjennomfører en rådgivende folkeavstemning i forbindelse med kommunereformen mandag den 6. mars 2017
 2. Spørsmålsstillingen som det skal voteres over er: «Bør Lørenskog bli en del av en storkommune på Nedre Romerike, sammen med Skedsmo, Rælingen, Fet og Sørum og nordre deler av Enebakk?» 
 3. Det tas i bruk elektronisk forhåndsstemmegivning som et supplement det ordinær forhåndsstemmegivning.
 4. Valgstyret gis myndighet til å gjennomføre den rådgivende folkeavstemningen, herunder utarbeidelse av regelverk og prosedyrer, i samsvar med kommunestyrets vedtak.
 5. Stemmerett har norske statsborgere som fyller 16 år innen utgangen av 2017.

 

mandag 6. mars, folkeavstemning

 

Fant du det du lette etter?