Regjeringen og fylkesmannens arbeid med kommunereformen

logo_fylkesmannen i Oslo og Akersahus - Klikk for stort bilde Regjeringen la våren 2014 frem «Kommunereform – meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S)». Proposisjonen redegjør for bakgrunn, formål, prosess og virkemidler for kommunereformen.

Målet med kommunereformen er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Regjeringen mener at dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Stortingsflertallet stilte seg bak proposisjonen, og landets kommuner er invitert til å delta i prosessen med å vurdere om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Målet for kommunereformen er å sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommunen og å styrke lokaldemokratiet.

Det er ventet Stortinget vil ta endelig stilling til kommunereformen våren 2017.

Det finnes mye informasjon om kommunereformen, og regjeringen og fylkesmannen I Oslo og Akershus har samlet mye av informasjonen på sine nettsider.

Informasjon fra regjeringen:
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/

Informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Kommunal-styring/Kommunereformen/?id=44398

Sammendrag av den faglige anbefaling fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 

28. september 2016 offentliggjorde Fylkesmannen sin faglige tilrådning om fremtidig kommunestruktur i Oslo og Akershus.  

Fylkesmannen anbefaler blant annet at Lørenskog kommune slås sammen med Skedsmo, Rælingen, Fet og Sørum, samt nordre-del av Enebakk til en ny storkommune på Nedre Romerike.

Bakgrunnen for denne anbefalingen er at Stortinget har bedt landets fylkesmenn om å gi sin faglige tilrådning om framtidens kommunestruktur.

Den viktigste føringen for det standpunkt fylkesmannen i Oslo og Akerhus har tatt er  den helhetlige samfunnsutviklingen i hovedstadsregionen.

Fylkesmannen viser til arealene i området er små  og at arealpresset allerede i dag er en stor utfordring. I tillegg opplever området en befolkningsvekst som forventes å fortsette.  

Fylkesmannen mener at færre kommunegrenser vil bidra til at større områder kan sees i sammenheng. Boligområder, næringsområder, infrastruktur, stedes- og sentrumsutvikling, landbruk, kultur, idrett, natur og friluftsområder vil etter fylkesmannens vurdering på en langt bedre måte kunne planlegges og bevares når man ikke er begrenset av dagens kommunegrenser. Det pekes på at fylkesmannens oppdrag er å heve blikket og vurdere hva som samlet sett er best for regionen og innbyggere som helhet i et langsiktig perspektiv.

Fylkesmannen sier at den foreslåtte løsning for framtidens kommunestruktur bedre kan sikre at kommunene så langt det er mulig utgjør funksjonelle samfunnsutviklingsområder med større grad av samsvar mellom kommunegrenser og folks hverdagsregioner, eller naturlige bo-, arbeids- og serviceområder.

I lys av dette har Fylkesmannen tatt utgangspunkt i de eksisterende regioner i Akershus. Det vises til at det omfattende interkommunale samarbeidet som er bygget opp over tid bekrefter viktigheten av disse regionene. Videre sies det at en videreføring av dagens kommunestruktur vil øke behovet for interkommunalt samarbeid ytterligere. Tilrådningen tar utgangspunkt i å styrke regionene ved å sikre en mer samordnet og helhetlig samfunnsutvikling og å sikre at dagens interkommunale samarbeid i større grad løses innenfor en kommunes grenser.

Fylkesmannens tilrådning i sin helhet kan du lese ved å klikke på denne lenken.

Fylkesmannen forslag til nye kommuner på Romerike ser slik ut:

Fylkesmannens innstilling til sammenslåing av kommuner i Akershus. Klikk på kartet for støre versjon. - Klikk for stort bildeFylkesmannens innstilling til sammenslåing av kommuner i Akershus. Klikk på kartet for støre versjon.

 

 

 

Fant du det du lette etter?