Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyret eget tilsyns- og kontrollorgan som skal forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget har til oppgave å føre kontroll og tilsyn med alle sider av den kommunale virksomhet, jf. kommuneloven § 77.

Ansvarsområde

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Begrunnelsen for kontrollen er å sikre kommunestyret, som har det overordnede ansvar for den kommunale virksomheten, får uavhengig og objektiv informasjon om hva som skjer i den kommunale virksomhet.

Kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. På samme måte skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i kommunale selskaper. Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver er nærmest beskrevet i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Klager

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker.
Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og/eller sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen.

Kommunelovens kap. 12 - internt tilsyn og kontroll
Forskrift om kontrollutvalg

Sekretær

Kommuneloven krever at kontrollutvalget skal ha en uavhengig sekretærordning.

Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Lørenskog er lagt til:

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS
Lørenskog rådhus
Postboks 304
1471 Lørenskog
Tlf. 67 93 45 82

E-post Kontrollutvalgets sekretær: kjnord@lorenskog.kommune.no

Les mer på www.rokus.no

Kontrollutvalget - medlemmer 2015 - 2019 Liste over medlemmer i kontrollutvalget
Kontrollutvalget - medlemmer 2015 - 2019
Navn Parti Medlemstype E-post
Erik Bratlie H Utvalgsleder erik@bratlie.as
Ragnar Kristoffersen Ap Nestleder rag.kris@online.no
Volker Raths H Medlem v-raths@online.no
Marie Oppegaard FrP Medlem oppmar@jbv.no
Thilagawathy Sanmuganathan Ap Medlem thilaga_norway@yahoo.no

 

Kontrollutvalgets møter og protokoller 2019
Kontrollutvalgets møter og protokoller 2019
Dato Sakskart Protokoll
07.02.2019 07.02.2019 (.PDF, 7 MB) 07.02.2019 (.PDF, 238 kB)
21.03.2019 21.03.2019 (.PDF, 3 MB) 21.03.2019 (.PDF, 432 kB)
09.05.2019 09.05.2019 (.PDF, 6 MB) 09.05.2019 (.PDF, 126 kB)
29.08.2019 29.08.2019 (.PDF, 3 MB) 29.08.2019 (.PDF, 231 kB)
24.09.2019 24.09.2019 (.PDF, 13 MB) 24.09.2019 (.PDF, 260 kB)
Kontrollutvalgets møter og protokoller 2018
Kontrollutvalgets møter og protokoller 2018
Dato Sakskart Protokoll
06.12.2018 06.12.2018 (.PDF, 6 MB)
16.10.2018 16.10.2018 (.PDF, 4 MB) 16.10.2018 (.PDF, 306 kB)
30.08.2018 30.08.2018 (.PDF, 11 MB) 30.08.2018 (.PDF, 348 kB)
14.06.2018 14.06.2018 (.PDF, 7 MB) 14.06.2018 (.PDF, 328 kB)
15.05.2018 15.05.2018 (.PDF, 13 MB) 15.05.2018 (.PDF, 151 kB)
12.04.2018 12.04.2018 (.PDF, 8 MB) 12.04.2018 (.PDF, 162 kB)
01.02.2018 01.02.2018 (.PDF, 6 MB) 01.02.2018 (.PDF, 98 kB)