Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyret eget tilsyns- og kontrollorgan som skal forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget har til oppgave å føre kontroll og tilsyn med alle sider av den kommunale virksomhet, jf. kommuneloven § 77.

Ansvarsområde

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Begrunnelsen for kontrollen er å sikre kommunestyret, som har det overordnede ansvar for den kommunale virksomheten, får uavhengig og objektiv informasjon om hva som skjer i den kommunale virksomhet.

Kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. På samme måte skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i kommunale selskaper. Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver er nærmest beskrevet i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Klager

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker.
Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og/eller sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen.

Kommunelovens kap. 12 - internt tilsyn og kontroll
Forskrift om kontrollutvalg

Sekretær

Kommuneloven krever at kontrollutvalget skal ha en uavhengig sekretærordning.

Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Lørenskog er lagt til:

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS
Lørenskog rådhus
Postboks 304
1471 Lørenskog
Tlf. 67 93 45 82

E-post Kontrollutvalgets sekretær: kjnord@lorenskog.kommune.no

Les mer på www.rokus.no

Kontrollutvalget - medlemmer
Navn Parti Medlemstype E-post
Nicolai Bryhn Dybvad H Utvalgsleder nicolaibryhndybvad@gmail.com
Snorre Sletvold MDG Nestleder sletvold@online.no
Ester Lerberg FRP Medlem cato.ruud@online.no
Thilagawaty Sanmuganathan AP Medlem thilaga_norway@yahoo.no
Per-Olav Lauvstad SV Medlem perolavl@online.no

 

Kontrollutvalgets møter og protokoller 2021
Kontrollutvalgets møter og protokoller 2021
Dato Sakskart Protokoll
16.02.2021 16.02.2021 16.02.2021 (.PDF, 69 kB)
06.05.2021 06.05.2021 (.PDF, 106 kB) 06.05.2021 (.PDF, 106 kB)
20.05.2021 20.05.2021 (.PDF, 11 MB) 20.05.2021 (.PDF, 133 kB)
17.06.2021 17.06.2021 (.PDF, 3 MB) 17.06.2021 (.PDF, 130 kB)
Kontrollutvalgets møter og protokoller 2020
Kontrollutvalgets møter og protokoller 2020
Dato Sakskart Protokoll
22.10.2020 22.10.2020 (.PDF, 19 MB) 22.10.2020 (.PDF, 44 kB)
10.09.2020 10.09.2020 (.PDF, 12 MB) 10.09.2020 (.PDF, 53 kB)
04.06.2020 04.06.2020 (.PDF, 4 MB) 04.06.2020 (.PDF, 63 kB)
14.05.2020 14.05.2020 (.PDF, 4 MB) 14.05.2020 (.PDF, 233 kB)
04.02.2020 04.02.2020 (.PDF, 10 MB) 04.02.2020 (.PDF, 216 kB)
10.12.2020. 10.12.2020 (.PDF, 2 MB) 10.12.2020 (.PDF, 43 kB)