Mer informasjon om innsyn og postliste

Dokumenter som er publisert på postlisten

Postlisten viser oversikt over dokumenter som er mottatt eller sendt fra kommunen en bestemt dato. Av hensyn til kvalitetssikring vil det normalt gå tre virkedager fra dokumenter er mottatt eller sendt til postlisten med offentlige dokumenter publiseres. Det er kun byggesaksdokumenter og politiske saker som er fulltekstpublisert på postlisten, andre dokumenter må bestilles. Se beskrivelse på hvordan dette gjøres lengre ned.

Dokumenter som er unntatt offentlighet har henvisning til gjeldende paragraf i offentleglova.

Søk i postlisten

Søk på SakID vil kun gi treff på en sak. Det anbefales derfor å søke på ord i Sakstittel, Gårds- og bruksnummer eller andre søkevalg.

Offentlige tilgjengelige dokumenter søker du selv opp og leser på postliste eller møteplan for politiske saker.  Av kvalitetssikringshensyn vil det normalt gå fem virkedager fra dokumentene er mottatt/ferdigstilt til de blir publisert på Internett.

Hvordan bestille innsyn

Innsynsbestillinger besvares så snart som mulig. Enkle henvendelser vil i størst mulig grad bli besvart samme dag som de er mottatt, maksimalt etter 2 til 3 dager. Mer omfattende henvendelser vil kunne kreve noe lengre saksbehandlingstid.

Eventuelle avslag på innsyn meddeles skriftlig på epost med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt klagefrist og behandlingstid for klager.

Mer om offentlighet i forvaltningen finner du i offentleglova hos Lovdata og justisdepartementets retningslinjer til loven.

Byggesaksdokumenter kan leses direkte fra elektronisk postliste. Dersom de er unntatt publisering, vil de ikke ligge tilgjengelige i fulltekst, men innsyn kan bestilles direkte fra saken på postlisten. En kan også bestille innsyn via postmottak@lorenskog.kommune.no.

Postlistene er tilgjengelige ett år tilbake i tid. Dersom du ønsker tilgang til dokumenter som er eldre enn dette, kan du ta kontakt med oss direkte.

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Partinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18. Eventuell begjæring om innsyn rettes til aktuelt tjenestested i kommunen.

Du trenger Adobe Acrobat Reader for å lese dokumentene. Acrobat Reader kan lastes ned fra nett og brukes gratis.