Mer informasjon om innsyn og postliste

Dokumenter som er publisert på postlisten

Postlisten viser oversikt over dokumenter som er mottatt eller sendt fra kommunen en bestemt dato. Av hensyn til kvalitetssikring vil det normalt gå fem virkedager fra dokumenter er mottatt eller sendt til postlisten med offentlige dokumenter publiseres. Det er kun byggesaksdokumenter og politiske saker som er fulltekstpublisert på postlisten, andre dokumenter må bestilles. Se beskrivelse på hvordan dette gjøres lengre ned.

Dokumenter som er unntatt offentlighet har henvisning til gjeldende paragraf i offentleglova.

Søk i postlisten

Søk på SakID vil kun gi treff på en sak. Det anbefales derfor å søke på ord i Sakstittel, Gårds- og bruksnummer eller andre søkevalg.

Offentlige tilgjengelige dokumenter søker du selv opp og leser på postliste eller møteplan for politiske saker.  Av kvalitetssikringshensyn vil det normalt gå fem virkedager fra dokumentene er mottatt/ferdigstilt til de blir publisert på Internett.

Hvordan bestille innsyn

Innsynsbestillinger besvares fortrinnsvis per e-post så snart som mulig. Enkle henvendelser vil i størst mulig grad bli besvart samme dag som de er mottatt, maksimalt etter 2 til 3 dager. Mer omfattende henvendelser vil kunne kreve noe lengre saksbehandlingstid.

Eventuelle avslag på innsyn meddeles skriftlig på epost med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt klagefrist og behandlingstid for klager.

Mer om offentlighet i forvaltningen finner du ved å lese offentleglova hos Lovdata og justisdepartementets retningslinjer til loven.

Dokumenter som ikke kan leses på elektronisk postliste

 1. Journalposter som er registrert på postlisten, men dokumentene er ikke publisert på internett:
  1. Dokumenter som er unntatt publisering (gradert IP, dette er dokumenter som ikke er offentlighetsvurdert før en evt. innsynsbestilling). Innsyn bestilles direkte fra saken på postlisten
  2.  Dokumenter som er unntatt offentlighet (gradert UO). Eventuell begjæring kan sendes til postmottak@lorenskog.kommune.no
 2. Journalposter som ikke ligger på postlisten:
  1. Eldre dokumenter. Dokumenter er lesbare på innsynssiden i et begrenset tidsrom.
   1. Postlisten er tilgjengelig tilbake til 01.08.2018. Fulltekstpubliserte byggesaksdokumenter tilgjengelig tilbake til 01.10.2018. Postlisten vil være tilgjengelig ett (1) år tilbake i tid. For å få innsyn i dokumenter som er eldre enn ett år, kan du benytte skjema for dokumentbestilling, eller sende en e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no
   2. Postlisten for politiske saker er tilgjengelig tilbake til juni 2008. Du kan få innsyn i eldre politiske saker ved henvendelse til postmottak@lorenskog.kommune.no
  2. Personsaker

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Partinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18. Eventuell begjæring om innsyn rettes til aktuelt tjenestested i kommunen.

Du trenger Adobe Acrobat Reader for å lese dokumentene. Acrobat Reader kan lastes ned fra nett og brukes gratis.