Spørsmål fra kommunestyret til ordfører og administrasjonen

16. september 2020 - Spørsmål fra Knut Berg (H) - Besvart

Er ordføreren kjent med at Lørenskog kommune har hatt anskaffelse av nytt skoleadministrativt system ute på anbud, og at systemet Vigilo er valgt?

16. september 2020 - Spørsmål fra Marie Ekeberg (R) - Besvart

Vil ordfører ta iniativ til et rutebusstilbud for innbyggerne på Fjellhamar? 

16. september 2020 - Spørsmål fra Marie Ekeberg (R) - Besvart

I tråd med det gode initiativet for å vekke engasjement og interesse og innbyggermedvirkning for sakene som politisk behandles i Lørenskog lurer vi på om ordfører vil ta iniativ til å utbedre de politiske sidene på hjemmesiden til Lørenskog kommune.  

16. september 2020 - Spørsmål fra Helge William Braathen (FRP) - Besvart

Ordfører,  
Da saken om sykkelhotell kom opp, stemte vi i Fremskrittspartiet for. Dette fordi vi er godt kjent med at det stjeles mye sykler i kommunen. Vi er ofte vitne til hjul som står låst fast, mens resten av sykkelen er borte. Tryggheten til folks eiendeler er en stor bekymring for oss. La det ikke være noen tvil om det.  

16. september 2020 - Spørsmål fra Vegard Haave (R) - Besvart

Tredje september startet lønnsoppgjøret for de kommunalt ansatte. I år er det et hovedoppgjør, som betyr at det forhandles om mye mer enn penger. Kravet om heltid og heltidskultur vil være sentralt. Dette har også betydning for likelønn i kommunen. 

16. september 2020 - Spørsmål fra Bjørn Bakke (SV) - Besvart

Fylkesmannen i Oslo og Viken har fått oppdraget med å utarbeide forslag for vern av deler av Østmarka som nasjonalpark, og det er forventet oppstart av formell verneprosess medio september. Østmarka er et særdeles viktig frilufts- og rekreasjonsområde for titusener av mennesker i en region der folketallet vokser raskt. Betydelige deler av marka ligger innenfor Lørenskogs kommunegrenser. Marka har rike naturkvaliteter med et stort innslag av gammelskog, og det skal være registrert 103 ulike rødlistearter i området.

16. september - Spørsmål fra Nancy Gogstad (SV) - Besvart

Forrige uke brant flyktningleiren i Moria ned. 

13.000 flyktninger sto med det uten sine provisoriske hjem, uten ly og uten den lille beskyttelsen leirgjerdene tross alt har gitt. Alle kontorer og klinikker som tilhørte hjelpeorganisasjoner brant også ned. 

16. september 2020 - Spørsmål fra Jarle N. Amundsen (H) - Besvart

Ahus, Lørenskog vgs og Lørenskoghallen brukes av mange i nærområdet daglig. Derfor er det viktig å sikre trafikksikker og trygg grønn mobilitet i området rundt disse. Belysningen er stedvis svak og mangelfull. Det er kjent at dette oppleves av mange som utrygt og ubehagelig i den mørke delen av året. Kommunen har brukt mye penger på asfaltering i 2020, men det er også behov for bedre belysning.

4. mars 2020 - spørsmål fra Bjørn Gran (V) - Besvart

Det bygges mye i Lørenskog. Den store byggeaktiviteten i kommunen er en stor belastning for naboene. Byggeaktivitetene medfører økt trafikk av tyngre kjøretøy, støv, støy, flomlys m.m., fra tidlig morgen til sent på kveld og til tider også om natten.  Venstre har spørsmål som gjelder planlagte endringer i anleggstrafikk på Skårer Syd/Tunveien.

Kommunen må ha et spesielt fokus på å iverksette tiltak for å redusere belastningen av de uheldige konsekvensene byggearbeidene har på naboene. 

4. mars 2020 - spørsmål fra Caroline S. Bekkan (H) - Besvart

Kommunene har ansvar for at pasientene får et faglig forsvarlig og kvalitativt godt tilbud fra helse- og omsorgstjenestene. Dette gjelder også en verdig avslutning på livet.

Hvordan pasienter og pårørende blir møtt og lyttet til har stor betydning for om pasientene opplever trygghet og livskvalitet ved livets slutt.