Aktuelle lover

Her finner du en enkel vei til Lovdata og enkelte lover.

Lover m.m.
LovBeskrivelse
LovdataWebside for aktuelle lover
AlkohollovenReguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.
BarnehagelovBarnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
BarnevernlovenFormålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
DelingslovenLovens formål er å sørge for at grensene for grunneiendom og festegrunn blir nøyaktig merket, målt og kartfestet, og dessuten at det blir ført oversiktlige og pålitelige registre over grunneiendom og festegrunn og data knyttet til dem.
EierseksjonslovenLoven her gjelder for eierseksjoner som er opprettet etter bestemmelsene i kapittel II, eller som er opprettet på tilsvarende måte før loven trådte i kraft. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.
Film- og videogramlov (kino)Denne lova gjeld framsyning og omsetning av film og videogram i næring.
FolkebibliotekFolkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
ForurensningslovenDenne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.
ForvaltningslovenLoven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer som kommuner.
GrunnskoleLov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
Helse- og omsorgstjenestelovenLandets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetjeneste omfatter offentlig (kommunal) organisert helsetjeneste
KommunelovenDenne lov gjelder for kommuners virksomhet.
OffentleglovaLov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd.
Plan- og bygningslovenLoven omhandler planlegging: regulering og bygging.
SosialtjenestelovenFormålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
ValglovenDenne loven gjelder ved valg av representanter til kommunestyrer.
VeglovaFormålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av offentlege og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei kvar tid kan vere tente med.

 

Fant du det du lette etter?