Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høringer
Høring Svarfrist Sektor
Høringsbrev - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov (.PDF, 168 kB) 21.12.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten (.PDF, 326 kB) 08.12.2020 Helse
Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene (.PDF, 325 kB) 08.12.2020 Helse
Høring - Forslag til endringer i forvaltningsloven mm - Større adgang til informasjonsdeling (.PDF, 100 kB) 01.12.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring av forslag til forskrift om fartsgrenser i sjøen (.PDF, 168 kB) 25.11.2020 Teknisk
Høring - Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling (.PDF, 444 kB) 21.11.2020 Oppvekst og utdanning
Høring - Nasjonal veileder - Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming (.PDF, 512 kB) 17.11.2020 Helse
Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning (.PDF, 997 kB) 15.11.2020 Helse
Høring - Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester (.PDF, 494 kB) 13.11.2020 Helse
Ekstern høring – Oppfølging etter rusmiddeloverdose - Rusbehandling - pakkeforløp (.PDF, 341 kB) 01.11.2020 Helse
Høringsnotat - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjeneesttilbud (.PDF, 845 kB) 01.11.2020 Helse
Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning (.PDF, 997 kB) 12.10.2020 Teknisk
Høring av ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke (.PDF, 413 kB) 12.10.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning (.PDF, 384 kB) 09.10.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til forskrift om tilskudd til informasjonstiltak ved stortings- og sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg (.PDF, 845 kB) 07.10.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte (.PDF, 171 kB) 01.10.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til forskrift til integreringsloven (.PDF, 259 kB) 01.10.2020 Oppvekst og utdanning
Høring - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (.PDF, 2 MB) 01.10.2020 Kultur
Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 (.PDF, 717 kB) 30.09.2020 Helse
Forslag til endringer i valgloven - valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget (.PDF, 173 kB) 30.09.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid (.PDF, 2 MB) 30.09.2020 Oppvekst og utdanning
Høring - regional planstrategi for Viken 2020 - 2024 (.PDF, 730 kB) 25.09.2020 Strategi og samfunnsutvikling
Høring - endringer i havne- og farvannsloven om håndheving av fartsovertredelser (.PDF, 180 kB) 22.09.2020 Teknisk
Høring - Forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (.PDF, 7 MB) 20.09.2020 Teknisk
Høring - Nasjonal veileder for vanedannende legemidler ( 19/114 ) (.PDF, 156 kB) 18.09.2020 Helse
Høring - Forslag til ny TT-forskrift for Viken fylkeskommune (.PDF, 431 kB) 11.09.2020 Helse