Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høringer
Høring Svarfrist Sektor
Høringsbrev - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov (.PDF, 168 kB) 21.12.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift (.PDF, 187 kB) 12.10.2020 Teknisk
Høringsnotat - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjeneesttilbud (.PDF, 845 kB) 01.11.2020 Helse
Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning (.PDF, 384 kB) 09.10.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte (.PDF, 171 kB) 01.10.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til forskrift til integreringsloven (.PDF, 259 kB) 01.10.2020 Oppvekst og utdanning
Høring - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (.PDF, 2 MB) 01.10.2020 Kultur
Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 (.PDF, 717 kB) 30.09.2020 Helse
Forslag til endringer i valgloven - valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget (.PDF, 173 kB) 30.09.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid (.PDF, 2 MB) 30.09.2020 Oppvekst og utdanning
Høring - regional planstrategi for Viken 2020 - 2024 (.PDF, 730 kB) 25.09.2020 Strategi og samfunnsutvikling
Høring - Nasjonal veileder for vanedannende legemidler ( 19/114 ) (.PDF, 156 kB) 18.09.2020 Helse
Høring - Forslag til ny TT-forskrift for Viken fylkeskommune (.PDF, 431 kB) 11.09.2020 Helse
Høring – forskrifter til ny arvelov mv (.PDF, 2 MB) 07.09.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til endring av plan- og bygningsloven mv - regional plan, dispensasjon mm (.PDF, 308 kB) 01.09.2020 Teknisk
Høring - Ny forskrift om øvre ramme for overtredelsesgebyr etter naturmangfoldloven (.PDF, 384 kB) 31.08.2020 Kultur
Høring - Forslag om endringer i apotekforskriften (.PDF, 734 kB) 30.08.2020 Helse
Høring - Endring i trygderefusjonsforskriften (.PDF, 344 kB) 25.08.2020 Helse
Høring om standard skrivesalær for visse begjæringer om tvangsfullbyrdelse etter tvangfullbyrdelsesloven kapittel 10 og 13 (.PDF, 611 kB) 05.08.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forslag til endring i yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (.PDF, 327 kB) 01.08.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring av forslag om vern av skog - Viken (.PDF, 207 kB) 27.07.2020 Kultur
Lokal høring - stedsnavn - oppstart av navnesak 2020/218 – Tretjerna og Tretjernhøla (.PDF, 324 kB) 25.07.2020 Kultur
Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1 - Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom (.PDF, 344 kB) 20.07.2020 Helse
Høring - Endring av myndighet etter oreigningsloven § 15 (.PDF, 173 kB) 07.07.2020 Organisasjonsavdelingen