Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høringer
Høring Svarfrist Sektor
Høring NOU 2019: 23 - Ny Opplæringslov (.PDF, 541 kB) 01.07.2020 Oppvekst og utdanning
Høringsbrev om NOU 2019 25 Med rett til å mestre (.PDF, 727 kB) 01.07.2020 Oppvekst og utdanning
Høring av rapporten Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven (.PDF, 3 MB) 09.06.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - Forskrift om enerett for drosjetransport i Viken (.PDF, 195 kB) 02.06.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring: Forslag om nye regler om overvannshåndtering (.PDF, 140 kB) 02.06.2020 Teknisk
Høring - Forslag til endring i forskrift - Modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på veger som er tillatt for 24 m tømmervogntog (.PDF, 144 kB) 15.05.2020 Teknisk
Åpen høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge - del 2 (.PDF, 976 kB) 15.05.2020 Helse
Høring - forslag til lovendringer – Enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon (.PDF, 915 kB) 07.05.2020 Helse
Høring – Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven - NOU 2019: 17 (.PDF, 344 kB) 02.05.2020 Organisasjonsavdelingen
Høringsbrev - Forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi med mer (.PDF, 381 kB) 01.05.2020 Helse
Høring av elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde og olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype (.PDF, 2 MB) 30.04.2020 Strategi og Samfunn
Høring - Forslag til endring i helsepersonelloven §34 og ny §34 a - melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet (.PDF, 729 kB) 20.04.2020 Helse
Høring- forslag til regler om innføring og overgang til nye læreplaner (.DOC, 24 kB) 17.04.2020 Oppvekst og utdanning
Høring - nye læreplaner i valgfagene (.PDF, 338 kB) 14.04.2020 Oppvekst og utdanning
Høring om vurdering eksamen og eksamensordninger i læreplanene (.PDF, 2 MB) 14.04.2020 Oppvekst og utdanning
Høringsnotat om forslag til forenklinger og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (.PDF, 868 kB) 08.04.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - Rusreformutvalgets innstilling - Fra straff til hjelp (.PDF, 449 kB) 02.04.2020 Helse
Revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage - høring med vedlegg (.PDF, 3 MB) 01.04.2020 Helse
Høring - Endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - legemidler omfattet av beredskapsplikt (.PDF, 817 kB) 27.03.2020 Helse
Høring av forslag om endringer i solarieregelverket (.PDF, 2 MB) 18.03.2020 Helse