Høringer Oversikt over høringer hvor Lørenskog kommune er høringsinstans
Høringer
Høring Svarfrist Sektor
Høring - Forslag til endring i helsepersonelloven §34 og ny §34 a - melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet (.PDF, 729 kB) 20.04.2020 Helse
Høring om vurdering eksamen og eksamensordninger i læreplanene (.PDF, 2 MB) 14.04.2020 Oppvekst og utdanning
Høringsnotat om forslag til forenklinger og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (.PDF, 868 kB) 08.04.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - Rusreformutvalgets innstilling - Fra straff til hjelp (.PDF, 449 kB) 02.04.2020 Helse
Revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage - høring med vedlegg (.PDF, 3 MB) 01.04.2020 Helse
Høring av forslag om endringer i solarieregelverket (.PDF, 2 MB) 18.03.2020 Helse
Høring - Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo (.PDF, 71 kB) 16.03.2020 Teknisk
Høring - Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag (.PDF, 322 kB) 04.03.2020 Kultur
Høring - forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner (.PDF, 440 kB) 29.02.2020 Organisasjonsavdelingen
Høring - endring i yrkesfaglig tilbudet (.PDF, 556 kB) 24.02.2020 Oppvekst og utdanning
Høringsnotat – forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om moderasjonsordninger i skolefritidsordningen ( SFO ) (.PDF, 546 kB) 20.02.2020 Oppvekst og utdanning
Høring - orskrift om kommunens helsefremmede og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten (.PDF, 358 kB) 20.02.2020 Helse
Høring - endring i yrkesfaglig tilbud som gjelder fra 2020 (.PDF, 554 kB) 15.02.2020 Oppvekst og utdanning
Høring - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør med mer (.PDF, 345 kB) 05.02.2020 NAV
Høring - Innføring av standardiserte utslippsberegninger for landets helseforetak (.PDF, 4 MB) 01.02.2020 Helse
Høring - Hovedplan vann og avløp 2020-2040 - Vann- og avløpsetaten ber om høringsinnspill (.PDF, 11 MB) 31.01.2020 Teknisk
Høring: Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av syn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (.PDF, 519 kB) 17.01.2020 Helse