Planstrategi for Lørenskog kommune 2016-2019

Klikk for stort bildePlanstrategien danner grunnlaget for kommunens planlegging i kommunestyreperioden 2016-2019.

Planstrategien viser viktige utviklingstrekk og utfordringer som kommunen står overfor de nærmeste årene, og planleggingsbehov i perioden for å møte utfordringene. Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Kommunestyret vedtok (sak151/16, 14. desember 2016):

1.Planstrategi for Lørenskog kommune 2016-2019 vedtas og legges til grunn for planlegging i inneværende valgperiode.

2.Lørenskog kommuneplan 2015-2026 revideres ikke i inneværende valgperiode.

Det ble i tillegg vedtatt at det:

-I forbindelse med utarbeidelse av VPOR for Lørenskog sentralområde skal det for området avgrenset av Solheimveien, Kulturhusgata, Sverresvei og Skårersletta vises et konkret og detaljert forslag til hvordan rammene som kommer til uttrykk gjennom VPOR vil synes i praksis.

-I forbindelse med hjemmetjenestens behov for parkering hos brukere i kommunen må parkeringsforholdene legges til rette, både på kommunale og private parkeringsplasser eller veier. Kjøretøyene bør utstyres med godt synlig skilting i frontruten. Dette vil gjøre hverdagen enklere for tjenesten og bedre for brukerne.

Hoveddokument og forslag til vedtak:

Planstrategi for Lørenskog kommune 2016-2019 (PDF, 2 MB)

Planstrategi for Lørenskog kommune - forslag til vedtak (PDF, 67 kB)

Vedlegg:

Vedlegg 1 – Planoversikt (PDF, 202 kB)

Vedlegg 2 - Oversikt over kommuneplanens satsingsområder og mål (PDF, 170 kB)

Vedlegg 3 - Folkehelseoversikt 2016, Lørenskog kommune (PDF, 2 MB)

Vedlegg 4 - Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (PDF, 3 MB)

Vedlegg 5 - Fylkesmannens forventningsbrev 2016 (PDF, 464 kB)

Vedlegg 6 - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (PDF, 8 MB)