Høring – Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket i Lørenskog kommune

Forslag til ny forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket i Lørenskog kommune legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i Lørenskogs kommunestyre den 22. juni.2022.  

Foreslått forskrift har som formål å gi kommunen hjemmel til å dekke kommunens kostnader ved saksbehandling og kontroll, ved oppfølging av forurensningsregelverket. 

Utdypende informasjon om forskriften kommer fram av saksdokumentene. Frist for å gi uttalelser til forskriftsforslaget er 1. september 2022. 

Nærmere informasjon om forslaget og bakgrunnen kan leses her.

Eventuelle høringsuttalelser kan sendes til postmottak@Lørenskog.kommune.no, eller til Postboks 304, 1471 Lørenskog. Merk uttalelsen med sak 22/1810.