Høring – Forslag til Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Lørenskog kommune

Forslag til Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Lørenskog kommune legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget 9. juni 2022. Frist for å gi uttalelse er 1. september 2022.

Lørenskog kommune deltar i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftsområdene i Lørenskog. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftsområder i sentrum og i marka. De kartlagte områdene spenner fra små grønne områder i tettbygde strøk og 100-metersskoger til større områder i marka. Totalt er 56 områder kartlagt og verdsatt. Prosjektet er gjennomført etter metode utarbeidet av Miljødirektoratet (veileder M-98-2013).

Kartleggingen og verdsettingen av friluftsområdene i Lørenskog er gjennomført uten å ta hensyn til eierskap og regulering. Resultatet av prosjektet er et temakart. Planen er ikke juridisk bindende.

Kunnskapsgrunnlaget kan også brukes for å utvikle og tilrettelegge for friluftsliv. I kartlegging og verdsetting av friluftsområder i marka er det gjort avgrensninger knyttet til områder med særlig sårbare habitater, som for eksempel hekkeområder for rovfugler. Disse er således ikke spesifisert i kartet hvor de befinner seg.

Kartleggingsarbeidet er gjort av Lørenskog kommune.

Slik kan du påvirke

Informasjon om temaplanen kommer fram av saksdokumentene. Frist for å gi uttalelse er 1. september 2022.

Saken finner du her.

Eventuelle høringsinnspill kan sendes til postmottak@lorenskog.kommune.no, eller til Postboks 304, 1471 Lørenskog. Merk uttalelsen med sak 22/39755.