Høring - Forslag til revidert forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Forslag til revisjon av forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i Lørenskogs kommunestyre den 26. oktober 2022.  

Forslaget inneholder endret ordlyd sammenlignet med den gjeldene forskriften fra 2017. Det er også gjort presiseringer av dagens praksis knyttet til pedagogiske hensyn etter erfaringer med informasjon mot innbyggerne. I forslag til forskrift er det vurdert som hensiktsmessig at det fremgår av forskriften at gebyr er knyttet til tilgjengelige pipeløp per boenhet. Det er også spesifisert at det er NRBR som behandler søknad om gebyrfritak. Videre foreslås at eier/bruker plikter å melde i fra til brann- og redningsvesenet dersom fyringsanlegg tas i bruk. Verken brann- og eksplosjonsvernloven  eller forskrift om brannforebygging sier noe om dette. Det er derfor vurdert som nødvending av sikkerhetsårsaker at det i lokal forskrift er definert som en plikt. 

Utdypende informasjon om revideringen kommer fram av saksdokumentene. Frist for å gi uttalelser til forskriftsforslaget er 15. desember 2022. 

Nærmere informasjon om forslaget og bakgrunnen kan leses her.

Eventuelle høringsinspill kan sendes til postmottak@Lørenskog.kommune.no, eller til Postboks 304, 1471 Lørenskog. Merk uttalelsen med sak 22/6062.