Høring – lokal forskrift om fordelingsfaktor ved beregning av refusjon

Kommunestyret i Lørenskog kommune vedtok 17. juni 2020 å legge forslag til forskrift om fordelingsfaktorer ved beregning av refusjon etter plan- og bygningsloven ut på høring.

Forslaget lyder:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 18-7 første ledd, tredje setning skal fordelingsfaktoren "tillatt utnytting" i refusjonssaker i kommunen erstattes med faktoren "maksimal forventet utnyttelse" basert på kommuneplanens arealdel, eksisterende reguleringsplaner, prosentvis BYA for sammenlignbare eiendommer, og veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for det aktuelle området.

Mer informasjon om forslaget finner du her

Høringsfristen er 10. august 2020.

Skriftlige innspill med referanse 20/2344-5 sendes Lørenskog kommune, Postboks 304, 1471 Lørenskog eller postmottak@lorenskog.kommune.no